Mẫu báo cáo kiến tập tại công ty

Mẫu báo cáo kiến tập tại công ty

TRƯỜNG ………………………………………………….

KHOA …………………………………………

 

 

HỆ ………………………………………….

KHÓA …………… (……….– ……….)

NGÀNH:…………………………….

 

BÁO CÁO KIẾN TẬP  TỐT NGHIỆP

Đề tài:…………………………………………………………………….

(Có thể thêm hình công ty)

GVHD             : ……………………………

SVTH              : ……………………………

LỚP                 :  ……………………………

MSSV              : ……………………………

 

 

 

 

………………………., Năm 2018


LỜI CẢM ƠN

 

                                                                                                 Em xin chân thành cám ơn!

 

 

LỜI CAM ĐOAN

 

Tôi xin cam đoan đây là công trình của riêng tôi. Các số liệu, kết quả nêu trong báo cáo thực tập tốt nghiệp là trung thực và chưa từng được ai công bố trong bất kỳ công trình nào khác.

Tôi xin cam đoan rằng mọi sự giúp đỡ cho việc thực hiện báo cáo thực tập tốt nghiệp này đã được cảm ơn và các thông tin trích dẫn trong báo cáo đã được chỉ rõ nguồn gốc.

Sinh viên thực hiện

(ký và ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

PHIẾU ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

 

CƠ QUAN:…………………………………………………………………………………………………………………

Nhận xét về kết quả thực tập của Sinh viên:………………………………………………………………..

Đến thực tập từ ngày ………………………… đến ngày …………………………………………….

Nội dung thực tập:

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

  1. Nhận xét về chuyên môn:

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

  1. Nhận xét về thái độ, tinh thần trách nhiệm, chấp hành nội quy, quy chế của cơ quan thực tập:

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

Ngày ….tháng ….. năm 2018

         CƠ QUAN TIẾP NHẬN SINH VIÊN THỰC TẬP

                                                                                    (Ký tên, đóng dấu)  

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ CÔNG NGHỆ TP.HCM

KHOA TRUNG CẤP VÀ ĐÀO TẠO THƯỜNG XUYÊN

˜&™

NHẬT KÝ HƯỚNG DẪN THỰC TẬP CỦA SINH VIÊN KHÓA CL16

 

Họ và tên SV : ………………………………………………….. Lớp : ……………………………………………….

Tên đề tài : …………………………………………………………………………………………………………………..

GV hướng dẫn : ……………………………………………………………………………………………………………

STT Ngày Nội dung hướng dẫn GV ký xác nhận Ghi chú
  1.    Hồ Chí Minh, ngày     tháng      năm 2018

                                               KHOA TRUNG CẤP VÀ ĐÀO TẠO THƯỜNG XUYÊN


 


TRƯỜNG CAO ĐẲNG KT – CN TP.HCM

KHOA TRUNG CẤP & ĐTTX

———––¯—————-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC

         ———————————————–

 

 

NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN

ĐỀ TÀI: …………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………..

Sinh viên:………………………………………………… MSSV:……………………….. Lớp:……………….

Chuyên ngành:………………………………………………………………………………………………………..

Nhận xét của giáo viên hướng dẫn:

………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………..

Điểm bằng số:…………………………………………………………………………………………………………

Điểm bằng chữ:……………………………………………………………………………………………………….

 

 

                                                                                TP.HCM, ngày       tháng       năm 2018

                                                                                      GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN

                                                                                             (Ký và ghi rõ họ tên)

 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KT – CN TP.HCM

KHOA TRUNG CẤP & ĐTTX

———––¯—————-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC

          ———————————————–

 

 

NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN 2 (PHẢN BIỆN)

ĐỀ TÀI: …………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………..

Sinh viên:………………………………………………… MSSV:……………………….. Lớp:……………….

Chuyên ngành:………………………………………………………………………………………………………..

Nhận xét của giáo viên hướng dẫn:

………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………..

Điểm bằng số:…………………………………………………………………………………………………………

Điểm bằng chữ:……………………………………………………………………………………………………….

 

 

                                                                                TP.HCM, ngày       tháng       năm 2018

                                                                                        GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN

                                                                                             (Ký và ghi rõ họ tên)

 

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

(Học sinh tự làm lại theo các từ viết tắt của bài báo cáo cụ thể)

TNHH :           Trách nhiệm hữu hạn

TP.HCM         :           Thành Phố Hồ Chí Minh

BGH               :           Ban Giám hiệu

KD                  :           Kinh doanh

ĐVT                :           Đơn vị tính

BHXH            :           Bảo hiểm xã hội

BHYT             :           Bảo hiểm y tế

DANH MỤC CÁC BẢNG SỬ DỤNG

Trang

Bảng 1.1…………………………………………………………………………………………………………….. ???

Bảng 1.2…………………………………………………………………………………………………………….. ???

DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ VÀ SƠ ĐỒ

Trang

Hình 1.1. …………………………………………………………………………………………………………… ???

Hình 2.1…………………………………………………………………………………………………………….. ???

Hình 2.2…………………………………………………………………………………………………………….. ???

Hình 2.3…………………………………………………………………………………………………………….. ???

Hình 2.4…………………………………………………………………………………………………………….. ???

Hình 2.5…………………………………………………………………………………………………………….. ???

MỤC LỤC

Trang

LỜI CẢM ƠN··············································································· i

LỜI CAM ĐOAN··········································································· ii

NHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP·················································· iii

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN·········································· iv

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN············································· v

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT························································ vi

DANH MỤC CÁC BẢN SỬ DỤNG······················································· ?

DANH MỤC CÁC HÌNH ẢNH, ĐỒ THỊ·················································· ?

MỤC LỤC··················································································· ?

LỜI MỞ ĐẦU··············································································· ?

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY··························· 1

1.1. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN····················· 1

1.1.1. Lịch sử hình thành································································ ???

1.1.2. Quá trình phát triển······························································· ???

1.2. CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ··················································· ???

1.2.1. Chức năng········································································· ???

1.2.2. Nhiệm vụ·········································································· ???

1.3. CƠ CẤU TỔ CHỨC······························································· ???

1.3.1. Sơ đồ cơ cấu tổ chức······························································ ???

1.3.2. Chức năng, nhiệm vụ của các bộ phận········································· ???

1.4. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH····················· ???

1.4.1. Tình hình cơ sở vật chất·························································· ???

1.4.2. Tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty··································· ???

1.4.2.1. Tình hình sản xuất kinh doanh trong giai đoạn năm 2012-2014········· ???

1.4.2.2. Kế hoạch trong năm 2015····················································· ???

1.4.3. Phương hướng hoạt động trong thời gian tới··································· ???

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG························································· ???

2.1.························································································ ???

  • ···························································································· ???

CHƯƠNG 3: NHẬN XÉT, KIẾN NGHỊ VÀ KẾT LUẬN·························· ???

3.1. NHẬN XÉT·········································································· ???

3.1.1. Ưu điểm của Công································································ ???

3.1.2. Hạn chế của Công ty ····························································· ???

3.2. KIẾN NGHỊ········································································· ???

3.2.1. Đối với công ty···································································· ???

3.2.2. Đối với nhà nước·································································· ???

3.2.3. Đối với nhà trường································································ ???

KẾT LUẬN··············································································· ???

TÀI LIỆU THAM KHẢO······························································ ???

LỜI MỞ ĐẦU

 

(copy phần mở đầu vào đây)


CHƯƠNG 1:

 

(CÁC BẠN COPY NỘI DUNG 3 CHƯƠNG, KẾT LUẬN VÀ TÀI LIỆU THAM KHẢO VÀO ĐÂY)

tag: ajinomoto   cổ   xây   dựng   yakult   toán   misa   thức   ăn   chăn   nuôi   bột   mì   bình   đông   bidrico   bánh   kẹo   bích   chi   bao   bì   giấy   nước   cofidec   cholimex   chuyển   nhanh   điện   thoát   dịch   thuật   lực   đống   đa   lạnh   samsung   thép   ý   thuốc   vận   tải   biển   vosco   hóa   dược   ô   tô   bia   cntt   kho   marketing   sao   dương   traphaco   tử   vnpt   văn   phòng   một   nhập   khẩu   nguyên   may   đại   hồng   tín   tiền   lương   khoản   cố   định   vốn   thương   mại cung   itl   mephydica   mediplantex   orion   vina   sundo   du   tuyển   tìm   luật   giải   trí   quốc   it   kiểm   đoàn   trúc   hoàng