Mẫu biên bản họp thành lập chi nhánh công ty cổ phần

 Mẫu biên bản họp thành lập chi nhánh công ty cổ phần

Trong hồ sơ thành lập chi nhánh của công ty cổ phần cần có biên họp về việc thành lập chi nhánh công ty cổ phần. Theo quy định thì thẩm quyền quyết định lập chi nhánh của công ty cổ phần thuộc hội đồng quản trị của công ty cổ phần nên công ty cổ phần không cần họp đại hội đồng cổ đông mà chỉ cần họp hội đồng quản trị về việc lập chi nhánh của công ty cổ phần.

Luật Ngô Gia xin chia sẻ mẫu biên bản họp thành lập chi nhánh công ty cổ phần

CÔNG TY CỔ PHẦN ……………………….

Số: ……/……./BB – HĐQT

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Về việc thành lập chi nhánh công ty)

 

Hôm nay, vào hồi    giờ    phút, ngày     tháng     năm 2018. Tại trụ sở CÔNG TY CỔ PHẦN …………., Mã số doanh nghiệp: ………, Địa chỉ trụ sở chính: …………………

I.THÀNH PHẦN THAM DỰ

Hội đồng Quản trị Công ty gồm :

  1. NỘI DUNG CUỘC HỌP: …………………………………………………………

1.Tên chi nhánh: …………………………………….

2.Địa chỉ chi nhánh: …………………………………

Điện thoại: ……………………..

  1. Ngành nghề kinh doanh của chi nhánh:
  2. Người đứng đầu chi nhánh

III. PHẦN BIỂU QUYẾT THÔNG QUA NỘI DUNG CUỘC HỌP

…………………………………………………………………..

……………………………………………………………………

  1. CÁC QUYẾT ĐỊNH ĐƯỢC THÔNG QUA TẠI CUỘC HỌP
  2. CÔNG TY CAM KẾT:

– Trụ sở chi nhánh thuộc quyền sử dụng hợp pháp của doanh nghiệp và được sử dụng đúng mục đích theo quy định của pháp luật;

– Hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung Thông báo này.

  1. Giao cho Ông: …………………………… và các phòng ban liên quan triển khai nội dung thành lập chi nhánh của công ty theo quy định của pháp luật Việt nam và các quy định trong Điều lệ của Công ty.

Biên bản được lập xong vào hồi 10h cùng ngày, đã đọc cho các tất cả các thành viên có mặt tại cuộc họp cùng nghe và tất cả đều nhất trí thông qua nội dung thành lập chi nhánh của công ty.

Chữ ký:

Thư ký cuộc họp

(ký tên

Chủ toạ cuộc họp

(ký tên, đóng dấu công ty)