Mẫu chỉ thị của ubnd tỉnh

ỦY BAN NHÂN DÂN

Tỉnh (huyện, xã)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————————–

Số: ……./……

…………, ngày….tháng….năm…..

CHỈ THỊ CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN …
Về ……………(1)………………

– Căn cứ…………………….(2) ………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

1/ ………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………….

2/ …………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………….

Nơi nhận:

– …….;

– …….;

– Lưu…

T/M ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH (3)

(Ký tên đóng dấu)

_____________________________

(1) Ghi rõ trích yếu nội dung, ngắn gọn.

(2) Không chia theo Điều 1, Điều 2, … như văn bản Quyết định, nêu các điểm phải chỉ thị theo thứ tự 1, 2, 3 …

Mở đầu: Thông thường là đi thẳng vào vấn đề định chỉ thị, trường hợp cần thiết có kiểm điểm tình hình thì nên nói gọn, phần cuối cần nêu rõ đối tượng (cơ quan, tổ chức, cá nhân…) có trách nhiệm thi hành.

(3) Thẩm quyền ký văn bản thay mặt (T/M) Ủy ban Nhân dân là Chủ tịch Ủy ban Nhân dân hoặc Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân được Chủ tịch Ủy nhiệm ký thay Chủ tịch Ủy ban Nhân dân.

 

 

 

 

 

 

Tag: mẫu ubnd