Mẫu đề nghị thanh toán hợp đồng

Mẫu đề nghị thanh toán hợp đồng

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập -Tự do  Hạnh phúc

Công văn đề nghị thanh toán công nợ

Kính gửi: ……………………….

Thực hiện hợp đồng kinh tế số … ký ngày … giữa … và Công ty ………..về việc …, chúng tôi đã bàn giao đầy đủ hàng hoá và giấy tờ qui định tại điều … của hợp đồng. Đại diện hai bên đã ký Biên bản bàn giao và nghiệm thu thiết bị ngày … tháng … năm ….

Theo điều khoản Thanh toán hợp đồng (điều …), bên Mua sẽ thanh toán cho bên Bán …% giá trị hợp đồng trong vòng …ngày kể từ ngày ký Biên bản bàn giao và nghiệm thu hàng hóa.

Vậy, chúng tôi kính đề nghị quý cơ quan thanh toán …% giá trị hợp đồng tương đương số tiền: … đồng (…) theo đúng qui định trong hợp đồng.

Tên tài khoản: Công ty………………………

Số tài khoản: …………. tại Ngân hàng……….. – Chi nhánh……..

Rất mong nhận được sự hợp tác từ quý cơ quan.

Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn!

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hướng dẫn viết giấy đề nghị thanh toán công nợ

– Mục (1): Viết họ tên của người phải thanh toán cùng bộ phận và tên công ty người phải thanh toán. Chẳng hạn: Nguyễn Văn A, bộ phận Kế Toán – Tài chính, công ty…..

– Mục (2): Hợp đồng thỏa thuận giữa hai bên là số mấy, bạn viết số vào.

– Mục (3): Ghi thời gian ký kết hợp đồng.

– Mục (4): Ghi tên công ty đề nghị thanh toán

– Mục (5): Ghi tên công ty cần phải thanh toán

– Mục (6): Viết đề nghị thanh toán.

– Mục (7): Viết số điều mà hai bên đã thỏa thuận. Chẳng hạn như điều 1, điều 2.

– Mục (8): Viết thời gian theo ngày, tháng, năm mà hai bên đã ký trước đó.

– Mục (9): Viết số điều khoản thanh toán hợp đồng.

– Mục (10): Viết giá trị hợp đồng mà hai bên đã thỏa thuận

– Mục (11): Viết số ngày cần thanh toán.

– Mục (12): Viết số tiền cần thanh toán

– Mục (13): Viết tên công ty đề nghị thanh toán

– Mục (14): Viết số tài khoản ngân hàng công ty đề nghị thanh toán để bên công ty phải thanh toán tiến hành thanh toán.

– Mục (15): Ghi tên ngân hàng mà công ty đề nghị thanh toán lập tài khoản.

– Mục (16): Ghi chi nhánh ngân hàng.

 

 

 

 

Tag: qua thứ 3 bằng lc quá quốc trả chậm phương thức jaccs ngoại tệ các quy