MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ MUA HÓA ĐƠN

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ MUA HÓA ĐƠN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

ĐƠN ĐỀ NGHỊ MUA HÓA ĐƠN

            Kính gửi:……………………………………………………………………………………

Tổ chức, cá nhân đề nghị mua hóa đơn:………………………………………………………

Tên tổ chức, cá nhân (Ghi theo đăng ký thuế):…………………………………………………

Mã số thuế:………………………………………………………………………………………

Địa chỉ trụ sở chính (Ghi theo đăng ký thuế):………………………………………………….

Địa chỉ nhận thông báo thuế (Ghi theo đăng ký thuế):………………………………………..

Số điện thoại liên hệ:……………………………………………………………………………

+ Cố định:………………………………………………………………………………………….

+ Di động:………………………………………………………………………………………….

Người đại diện theo pháp luật (Ghi theo đăng ký thuế):………………………………………

Vốn điều lệ (ghi theo số đã góp đủ):……………………………………………………………

Số lượng lao động:……………………………………………………………………………..

Tên người mua hóa đơn (Đối với hộ kinh doanh thì tên người mua hóa đơn là chủ hộ kinh

doanh, trường hợp chủ hộ ủy quyền cho người khác thì phải kèm giấy ủy quyền):……………….

Số CMND người đi mua hóa đơn:………………………………………………………………..

Ngày cấp:…………………………………… Nơi cấp:………………………………………………………………………..

…././

 

 

 

 

Tag: xin mới nhất thể lần đầu tư 39 39/2014 64 giới thiệu của chi cục trực tiếp thường văn bản lẻ 3 biểu cấp lại sổ