Mẫu Đơn đề nghị sử dụng hóa đơn GTGT đặt in

Trước khi làm thủ tục đặt in hóa đơn GTGT lần đầu, doanh nghiệp phải làm Đơn đề nghị sử dụng hóa đơn GTGT đặt in gửi cơ quan quản lý thuế trực tiếp theo mẫu và hướng dẫn dưới đây.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 07 tháng 5 năm 2019

 

ĐỀ NGHỊ SỬ DỤNG HÓA ĐƠN

GIÁ TRỊ GIA TĂNG ĐẶT IN

Kính gửi: Chi cục Thuế quận Đống Đa

Tên người nộp thuế: Công ty Cổ phần Đầu tư ABC

Mã số thuế: 012xxx0999

Địa chỉ trụ sở chính: Số 32, Tôn Đức Thắng, Đống Đa, Hà Nội

Địa chỉ nhận thông báo thuế: Số 32, Tôn Đức Thắng, Đống Đa, Hà Nội

Số điện thoại liên hệ:

+ Cố định: 024xxx0999.

+ Di động: 0986xxx888.

Người đại diện theo pháp luật: Vũ Xuân Đ.

Nghề nghiệp/ Lĩnh vực hoạt động/Ngành nghề kinh doanh chính: Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình.

Qua nghiên cứu các văn bản quy phạm pháp luật quy định về hóa đơn, chúng tôi nhận thấy đã đáp ứng đầy đủ điều kiện để được sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng đặt in.

Chúng tôi đề nghị Chi cục Thuế quận Cầu Giấy chấp thuận cho chúng tôi sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng đặt in.

Chúng tôi cam kết sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng đặt in theo đúng quy định.

Nếu vi phạm, tổ chức xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

(Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)

Hướng dẫn viết đơn đề nghị sử dụng hóa đơn đặt in

1 – Nơi gửi

– Người nộp thuế làm đơn gửi cơ quan quản lý thuế trực tiếp.

Các xác định cơ quan quản lý thuế trực tiếp (theo đăng ký thuế).

– Chi cục Thuế cấp huyện trực tiếp quản lý các doanh nghiệp có địa điểm hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn cấp huyện trừ các doanh thuộc quyền quản lý của Cục thuế cấp tỉnh, như:

+ Doanh nghiệp nhà nước.

+ Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; doanh nghiệp dự án BOT…

+ Doanh nghiệp hạch toán toàn ngành, doanh nghiệp hoạt động trên nhiều địa bàn (như thủy điện, bưu chính, viễn thông, xây dựng cơ bản…); doanh nghiệp có quy mô kinh doanh lớn…

+ Doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh thuộc ngành, nghề kinh doanh đặc thù, có tính chất pháp lý phức tạp như: hoạt động tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, chứng khoán, kinh doanh bất động sản, kế toán, kiểm toán, hoạt động pháp luật, khai khoáng.

2 – Tên người nộp thuế

– Ghi tên công ty theo đúng giấy phép đăng ký kinh doanh.

3 – Trụ sở chính và địa chỉ nhận thông báo thuế

– Ghi theo đăng ký thuế. Với những công ty có thay đổi trụ sở vẫn ghi theo địa chỉ trên đăng ký thuế.

4 – Người đại diện theo pháp luật

– Ghi tên người đại diện theo pháp luật theo đăng ký thuế của công ty.

 

 

 

Tag: 51 quyết đẹp hủy