Mẫu giấy đề nghị thanh toán theo thông tư 107

Đơn vị: …………………….

 Mã QHNS: ………………..

Mu số: C42-BB

 (Ban hành kèm theo Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính)

 GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN TẠM ỨNG

 Ngày…..tháng ……năm………

 – Họ và tên người thanh toán:…………………………………………………………..

 – Bộ phận (hoặc địa chỉ):……………………………………………………..

 – Số tiền tạm ứng được thanh toán theo bảng dưới đây:

Diễn giải Số tiền
A 1
I. Số tiền tạm ứng

 1. Số tạm ứng các kỳ trước chưa chi hết

 2. Số tạm ứng kỳ này:

 – Phiếu chi số………………. ngày ……………..

 – Phiếu chi số………………. ngày ……………..

 – ….

 II. Số tiền đề nghị thanh toán

 1. Chứng từ: ……………số…………….. ngày………………….

 2 …………………………………………………………………….

 III. Số thừa tạm ứng đề nghị nộp trả lại

 IV. Số thiếu đề nghị chi bổ sung

THỦ TRƯỞNG
ĐƠN VỊ

 (Ký, họ tên)

KẾ TOÁN TRƯỞNG

 (Ký, họ tên)

KẾ TOÁN
THANH TOÁN

 (Ký, họ tên)

NGƯỜI ĐỀ NGHỊ

 (Ký, họ tên)

  

  

  

  

  

 Tag: 107 đi đường chính biểu hệ thống khoản thu excel lương mục lục ngân sách sơ đồ hạch sự nghiệp năm 2018 sổ quỹ mặt kê mua hàng