Mẫu tạm hoãn hợp đồng

Mẫu tạm hoãn hợp đồng

Tên đơn vị cấp trên…………..                                                            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Tên đơn vị:………………………                                                                         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ngày …… tháng …… năm…………

THỎA THUẬN TẠM HOÃN

THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

– Căn cứ Quyết định số:……….ngày………….của………… về việc thành lập đơn vị;

– Căn cứ Bộ luật Lao động năm 2012.

– Căn cứ Nghị định 0xx/202x/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động.

– Căn cứ hợp đồng lao động giữa……….. (tên đơn vị) và ông (bà)……….. ký ngày…………..;

– Xét đơn xin tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động ngày……….. của ông (bà)……………..  (chức danh, phòng ban đang công tác).

THỎA THUẬN

Điều 1: Tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động giữa…………… (tên đơn vị) và ông (bà)………….ký ngày…………… kể từ ngày…………đến hết ngày………………….ông (bà) ……………..có trách nhiệm bàn giao công việc đang đảm nhiệm, tài liệu có liên quan theo sự chỉ đạo của ông (bà) Trưởng phòng ……………….(nơi người lao động đang công tác).

Điều 2: Trong thời gian tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, ông (bà) ……………. không được hưởng lương, BHXH, BHYT và các chế độ khác từ………… (tên đơn vị) …………(tên đơn vị) có trách nhiệm thanh toán tiền lương và các chế độ khác đối với ông (bà)………………đến hết ngày……………(1 ngày trước ngày tạm hoãn hợp đồng lao động).

Điều 3: Hết thời hạn tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, ông (bà)…………… phải có mặt tại…………….(tên đơn vị). Trong trường hợp hết hạn tạm hoãn hợp đồng lao động, ông (bà) không có mặt tại …………(tên đơn vị) mà không có lý do chính đáng thì xử lý với hình thức sa thải theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 38 của Bộ luật lao động.

Điều 4: Hết thời hạn tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động,………. (tên đơn vị) có trách nhiệm sắp xếp việc làm đối với ông (bà)……………phù hợp với điều kiện sản xuất, kinh doanh và nhu cầu cán bộ của…………. (tên đơn vị). Trong trường hợp ông (bà) ……………không đồng ý với sự phân công của ………….(tên đơn vị), hai bên thực hiện chấm dứt Hợp đồng lao động.

NGƯỜI LAO ĐỘNG                                   NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG

 

 

 

 

Tag: đặt tiệc hoan nghỉ