NGHỊ ĐỊNH 73/2018/NĐ-CP

CHÍNH PHỦ
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 73/2018/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2018

 

NGHỊ ĐỊNH

QUY ĐỊNH CÁC DANH MỤC CHẤT MA TÚY VÀ TIỀN CHẤT

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật phòng, chống ma túy ngày 09 tháng 12 năm 2000 và Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật phòng, chống ma túy ngày 03 tháng 6 năm 2008;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Bộ luật Hình sự ngày 20 tháng 6 năm 2017;

Căn cứ Luật hóa chất ngày 21 tháng 11 năm 2007;

Căn cứ Luật dược ngày 06 tháng 4 năm 2016;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công an;

Chính phủ ban hành Nghị định quy định các danh mục chất ma túy và tiền chất.

Điều 1. Danh mục các chất ma túy và tiền chất

Ban hành kèm theo Nghị định này các danh mục chất ma túy và tiền chất sau đây:

Danh mục I: Các chất ma túy tuyệt đối cấm sử dụng trong y học và đời sống xã hội; việc sử dụng các chất này trong phân tích, kiểm nghiệm, nghiên cứu khoa học, điều tra tội phạm theo quy định đặc biệt của cơ quan có thẩm quyền.

Danh mục II: Các chất ma túy được dùng hạn chế trong phân tích, kiểm nghiệm, nghiên cứu khoa học, điều tra tội phạm hoặc trong lĩnh vực y tế theo quy định của cơ quan có thẩm quyền.

Danh mục III: Các chất ma túy được dùng trong phân tích, kiểm nghiệm, nghiên cứu khoa học, điều tra tội phạm hoặc trong lĩnh vực y tế, thú y theo quy định của cơ quan có thẩm quyền.

Danh mục IV: Các tiền chất.

Các tiền chất sử dụng vì mục đích quốc phòng, an ninh do Bộ Công an quản lý và cấp phép xuất khẩu, nhập khẩu. Các tiền chất sử dụng trong lĩnh vực thú y do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý và cấp phép xuất khẩu, nhập khẩu.

Điều 2. Hiệu lực thi hành

1. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

2. Nghị định số 82/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ ban hành các danh mục chất ma túy và tiền chất và Nghị định số 126/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung danh mục các chất ma túy và tiền chất ban hành kèm theo Nghị định số 82/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ ban hành các danh mục chất ma túy và tiền chất hết hiệu lực kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực.

3. Các tổ chức, cá nhân kinh doanh hai tiền chất N-Phenethyl-4-piperidinone (NPP) và 4-ANPP thực hiện các quy định về quản lý tiền chất theo Nghị định này và các văn bản có liên quan kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2018.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

2. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm quản lý các thuốc thú y có chứa chất ma túy và tiền chất theo quy định tại Nghị định số 58/2003/NĐ-CP ngày 29 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ quy định về kiểm soát nhập khẩu, xuất khẩu, vận chuyển quá cảnh lãnh thổ Việt Nam chất ma túy, tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần và Nghị định số 80/2001/NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2001 của Chính phủ hướng dẫn việc kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy ở trong nước.

3. Khi phát hiện chất mới chưa có trong các danh mục chất ma túy và tiền chất ban hành kèm theo Nghị định này liên quan đến việc sản xuất, điều chế, sử dụng chất ma túy hoặc theo quy định tại 03 Công ước của Liên hợp quốc về phòng, chống ma túy thì Bộ Công an có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Bộ Y tế, Bộ Công Thương, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các cơ quan có liên quan xem xét, trình Chính phủ sửa đổi, bổ sung và công bố các danh mục đó./.

 


Nơi nhận:
– Ban Bí thư Trung ương Đảng;
– Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
– Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
– HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
– Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
– Văn phòng Tổng Bí thư;
– Văn phòng Chủ tịch nước;
– Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
– Văn phòng Quốc hội;
– Tòa án nhân dân tối cao;
– Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
– Kiểm toán nhà nước;
– Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
– Ngân hàng Chính sách xã hội;
– Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
– Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
– Cơ quan trung ương của các đoàn thể;
– VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
– Lưu: VT, KGVX (2). 
XH

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG

Nguyễn Xuân Phúc

 

DANH MỤC I

CÁC CHẤT MA TÚY TUYỆT ĐỐI CẤM SỬ DỤNG TRONG Y HỌC VÀ ĐỜI SỐNG XÃ HỘI; VIỆC SỬ DỤNG CÁC CHẤT NÀY TRONG PHÂN TÍCH, KIỂM NGHIỆM, NGHIÊN CỨU KHOA HỌC, ĐIỀU TRA TỘI PHẠM THEO QUY ĐỊNH ĐẶC BIỆT CỦA CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN
(Ban hành kèm theo Nghị định số 73/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ)

IA. Các chất và muối, đồng phân, ester, ether và muối của các đồng phân, ester, ether có thể tồn tại của các chất này

STT

Tên chất

Tên khoa học

Mã thông tin CAS

1

Acetorphine 3-O-acetyltetrahydro – 7 – α  (1 – hydroxyl – 1 – methylbutyl) – 6, 14 – endoetheno – oripavine 25333-77-1

2

Acetyl-alpha-methylfenanyl N– [1 – (α – methylphenethyl) – 4 – piperidyl] acetanilide 101860-00-8

3

Alphacetylmethadol α – 3 – acetoxy – 6 – dimethylamino – 4,4 – diphenylheptane 17199-58-5

4

Alpha-methylfentanyl N– [1 – (α – methylphenethyl) – 4 – peperidyl] propionanilide 79704-88-4

5

Beta-hydroxyfentanyl N– [1- ( β – hydroxyphenethyl) – 4 – peperidyl] propionanilide 78995-10-5

6

Beta-hydroxymethyl-3-fentanyl N– [1 – (β – hydroxyphenethyl) – 3 – methyl – 4 – piperidyl] propinonanilide 78995-14-9

7

Desomorphine Dihydrodeoxymorphine 427-00-9

8

Etorphine Tetrahydro – 7α – (1 – hydroxy – 1 – methylbutyl) – 6,14 – endoetheno -oripavine 14521-96-1

9

Heroine Diacetylmorphine 561-27-3

10

Ketobemidone 4 – meta – hydroxyphenyl – 1 – methyl – 4 – propionylpiperidine 469-79-4

11

3-methylfentanyl N– (3 – methyl – 1 – phenethyl – 4 – piperidyl) propionanilide 42045-86-3

12

3-methylthiofentanyl N– [3 – methyl – 1 [2 – (2 – thienyl) ethyl] – 4 – piperidyl] propionanilide 86052-04-2

13

Morphine methobromide và các chất dẫn xuất của Morphine Nitơ hóa trị V khác (5α,6α) – 17 – Methyl – 7,8 -didehydro – 4,5 – epoxymorphinan – 3,6 – diol – bromomethane (1:1) 125-23-5

14

Para-fluorofentanyl 4’ – fluoro – N – (1 – phenethyl – 4 – piperidyl) propionanilide 90736-23-5

15

PEPAP 1 – phenethyl – 4 – phenyl – 4 – piperidinol acetate 64-52-8

16

Thiofentanyl N – (1 [2- (2 – thienyl) ethyl] – 4 – piperidyl] – 4 – propionanilide 1165-22-6

IB. Các chất và muối, đồng phân có thể tồn tại của các chất này

STT

Tên chất

Tên khoa học

Mã thông tin CAS

17

Brolamphetamine (DOB) 2,5 – dimethoxy – 4 – bromoamphetamine 64638-07-9

18

Cathinone (-) – α – aminopropiophenone 71031-15-7

19

DET N, N – diethyltryptamine 7558-72-7

20

Delta-9-tetrahydrocanabinol (6aR, 10aR) – 6a, 7, 8, 10a – tetrahydro – 6,6,9 – trimethyl – 3 – pentyl – 6H – dibenzo [b,d] pyran – 1 – ol 1972-08-3

21

DMA (±) – 2,5 – dimethoxy – α – methylphenylethylamine 2801-68-5

22

DMHP 3 – (1,2 – dimethylheptyl) – 1 – hydroxy – 7, 8, 9, 10 – tetrahydro – 6,6,9 – trimethyl – 6H – dibenzo [b,d] pyran 32904-22-6

23

DMT N, N – dimethyltryptamine 61-50-7

24

DOET (±) – 4 – ethyl – 2,5 – dimethoxy – α – phenethylamine 22004-32-6

25

Eticyclidine N– ethyl – 1 – phenylcylohexylamine 2201-15-2

26

Etryptamine 3 – (2 – aminobuty) indole 2235-90-7

27

MDMA (±) – N – α – dimethyl – 3,4 – (methylenedioxy) phenethylamine 42542-10-9

28

Mescalin 3,4,5 – trimethoxyphenethylamine 54-04-6

29

Methcathinone 2 – (methylamino) – 1 – phenylpropan – 1 – one 5650-44-2

30

4-methylaminorex (±) – cis – 2 – amino – 4 – methyl – 5 – phenyl – 2 – oxazoline 3568-94-3

31

MMDA (±) – 5 – methoxy – 3,4 – methylenedioxy –  α – methylphenylethylamine 13674-05-0

32

(+)-Lysergide (LSD) 9,10 – didehydro – N, N – diethyl – 6 – methylergoline – 8β carboxamide 50-37-3

33

N-hydroxy MDA (MDOH) (±) – N – hydroxy – [α – methyl – 3,4 – (methylenedyoxy) phenethyl] hydroxylamine 74698-47-8

34

N-ethyl MDA (±) N – ethyl – methyl – 3,4 – (methylenedioxy) phenethylamine 82801-81-8

35

Parahexyl 3 – hexyl – 7, 8, 9, 10 – tetrahydro – 6, 6, 9 – trimethyl – 6H – dibenzo [b,d] pyran – 1 – ol 117-51-1

36

PMA p – methoxy – α – methylphenethylamine 64-13-1

37

Psilocine, Psilotsin 3 – [2 – (dimetylamino) ethyl] indol – 4 – ol 520-53-6

38

Psilocybine 3 – [2 – dimetylaminoethyl] indol – 4 – yl dihydrogen phosphate 520-52-5

39

Rolicyclidine 1 – (1 – phenylcyclohexy) pyrrolidine 2201-39-0

40

STP, DOM 2,5 – dimethoxy – 4,α – dimethylphenethylamine 15588-95-1

41

Tenamfetamine (MDA) α – methyl – 3,4 – (methylendioxy) phenethylamine 4764-17-4

42

Tenocyclidine (TCP) 1 – [1 – (2 – thienyl) cyclohexyl] piperidine 21500-98-1

43

TMA (+) – 3,4,5 – trimethoxy – α – methylphenylethylamine 1082-88-8

IC. Các chất và muối có thể tồn tại của các chất này

STT

Tên chất

Tên khoa học

Mã thông tin CAS

44

MPPP

1 – methyl – 4 – phenyl – 4 – piperidinol propionate (ester)

13147-09-6

ID. Các chất sau

STT

Tên chất

Tên khoa học

Mã thông tin CAS

45

Cần sa và các chế phẩm từ cần sa   8063-14-7

46

Lá Khat Lá cây Catha edulis  

 

DANH MỤC II

CÁC CHẤT MA TÚY ĐƯỢC DÙNG HẠN CHẾ TRONG PHÂN TÍCH, KIỂM NGHIỆM, NGHIÊN CỨU KHOA HỌC, ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HOẶC TRONG LĨNH VỰC Y TẾ THEO QUY ĐỊNH CỦA CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN
(Ban hành kèm theo Nghị định số 73/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ)

IIA. Các chất và muối, đồng phân, ester, ether và muối của các đồng phân, ester, ether có thể tồn tại của các chất này

STT

Tên chất

Tên khoa học

Mã thông tin CAS

1

Acetylmethadol 3 – acetoxy – 6 – dimethylamino – 4,4 – diphenylheptane 509-74-0

2

AH 7921 3, 4- dichloro- N- [[1- (dimethylamino) xyclohexyl] methyl] – benzamit 55154-30-8

3

Alfentanil N– [1 – [2 – (4 – ethyl – 4,5 – dihydro – 5 – oxo – 1H – tetrazol – 1 – yl) ethyl] – 4 – (methoxymethyl) – 4 – piperidinyl] – N – phenylpropanamide 71195-58-9

4

Allylprodine 3 – allyl – 1 – methyl – 4 – phenyl – 4 – propionoxypiperidine 25384-17-2

5

Alphameprodine α – 3 – ethyl – 1 – methyl – 4 – phenyl – 4 – propionoxypiperidine 468-51-9

6

Alphamethadol α – 6- dimethylamino – 4,4 – diphenyl – 3 – heptanol 17199-54-1

7

Alphamethylthiofentanyl – [1 – [1 – methyl – 2 – (2 – thienyl) ethyl] – 4 – piperidyl] propionanilide 103963-66-2

8

Alphaprodine (α – 1,3 – dimethyl – 4 – phenyl – 4 – propionoxypiperidine 77-20-3

9

Anileridine 1 – para – aminophenethyl – 4 – phenylpiperidine – 4 – carboxylic acid ethyl ester 144-14-9

10

Benzenthidine 1 – (2 – benzyloxyethyl) – 4 – phenylpiperidine – 4 – carboxylic acid ethyl ester 3691-78-9

11

Benzylmorphine 3 – benzylmorphine 36418-34-5

12

Betacetylmethadol β– 3 – acetoxy – 6 – dimethylamino – 4,4 – diphenylheptane 17199-59-6

13

Betameprodine β– 3 – ethyl – 1 – methyl – 4 – phenyl – propionoxypiperidine 468-50-8

14

Betamethadol β – 6 – dimethylamino – 4,4 – diphenyl – 3 – hepthanol 17199-55-2

15

Betaprodine β – 1,3 – dimethyl – 4 – phenyl – 4 – propionoxypiperidine 468-59-7

16

Bezitramide 1 – (3 – cyano – 3,3 – diphenylpropyl) – 4 – (2 – oxo – 3 – propionyl – 1 – benzimidazolinyl) – piperidine 15301-48-1

17

Clonitrazene (2 – para – chlobenzyl) – 1 – diethylaminoethyl – 5 – nitrobenzimidazole 3861-76-5

18

Cocaine Benzoyl – 1 – ecgoninmethyloxime 50-36-2

19

Codoxime Dihydrocodeinone – 6 – carboxymethyloxime 7125-76-0

20

Dextromoramide (+) – 4 [2 – methyl – 4 – oxo – 3,3 – diphenyl – 4 – (1 – pyrrolidinyl) butyl] morpholine 357-56-2

21

Diampromide – [2 – (methylphenethylamino) – propyl] propionalinide 552-25-0

22

Diethylthiambutene 3 – diethylamino – 1,1 – di – (2’ – thienyl) – 1 – butene 86-14-6

23

Difenoxin 1 – (3 – cyano – 3,3 – diphenylpropyl) – 4 – phenylisonipecotic acid 28782-42-5

24

Dihydromorphine 7,8 – dihydromorphine 509-60-4

25

Dimenoxadol 2 – dimethylaminoethyl – 1 – ethoxy – 1,1 -diphenylacetate 509-78-4

26

Dimepheptanol 6 – dimethylamino – 4,4 – diphenyl – 3 – hepthanol 545-90-4

27

Dimethylthiambutene 3 – dimethylamino – 1,1 – di – (2’ – thienyl) – 1 – butene 524-84-5

28

Dioxaphetyl butyrate Ethyl – 4 – morpholino – 2,2 – diphenylbutyrate 467-86-7

29

Diphenoxylate 1 – (3 – cyano – 3,3 – diphenylpropyl) – 4 – phenylpiperidine – 4 – carboxylic acid ethyl ester 915-30-0

30

Dipipanone 4,4 – diphenyl – 6 – piperidine – 3 – heptanone 467-83-4

31

Drotebanol 3,4 – dimethoxy – 17 methylmorphinan – 6β, 14 – diol 3176-03-2

32

Ecgonine và các dẫn xuất của nó (-) – 3 – hydroxytropane – 2 – carboxylate 481-37-8

33

Ethylmethylthiambutene 3 – ethylmethylamino – 1,1 – di – (2’ – thienyl) – 1 – butene 441-61-2

34

Etonitazene 1 – diethylaminoethyl – 2 para – ethoxybenzyl – 5 – nitrobenzimidazole 911-65-9

35

Etoxeridine 1 – [2 – (2 – hydroxyethoxy) – ethyl] – 4 – phenylpiperidine – 4 – carboxylic acid ethyl ester 469-82-9

36

Fentanyl 1 – phenethyl – 4 – N – propionylanilinopiperidine 437-38-7

37

Furethidine 1 – (2 – tetrahydrofurfuryloxyethyl) – 4 – phenylpiperidine – 4 – carboxylic acid ethyl ester 2385-81-1

38

Hydrocodone Dihydrocodeinone 125-29-1

39

Hydromorphinol 14 – hydroxydihydromorphine 2183-56-4

40

Hydromorphone Dihydromorphinone 466-99-9

41

Hydroxypethidine 4 – meta – hydroxyphenyl – 1 – methylpiperidine – 4 – carboxylic acid ethyl ester 468-56-4

42

Isomethadone 6 – dimethylamino – 5 – methyl – 4,4 – diphenyl – 3 – hexanone 466-40-0

43

Levomethorphan (-) – 3 – methoxy – N – methylmorphinan 125-68-8

44

Levomoramide (-) – 4 – [2 – methyl – 4 – oxo – 3,3 – diphenyl – 4 -(1 – pyrrolidinyl) butyl] morpholine 5666-11-5

45

Levophenacylmorphan (-) – 3 – hydroxy – N – phenacylmorphinan 10061-32-2

46

Levorphanol (-) – 3 – hydroxy – N – methylmorphinan 77-07-6

47

Metazocine 2’ – hydroxy – 2,5,9 – trimethyl – 6,7 – benzomorphan 3734-52-9

48

Methadone 6 – dimethylamino – 4,4 – diphenyl – 3 – heptanone 76-99-3

49

Methadone intermediate 4 – cyano – 2 dimethylamino – 4,4 – diphenylbutane 125-79-1

50

Methyldesorphine 6 – methyl – delta – 6 – deoxymor phine 16008-36-9

51

Methyldihydromorphine 6 – methyldihydromorphine 509-56-8

52

Metopon 5 – methyldihydromorphinone 143-52-2

53

Moramide 2 – methyl – 3 – morpholino – 1,1 -diphenylpropane carboxylic acid 545-59-5

54

Morpheridine 1 – (2 – morpholinoethyl) – 4 – phenylpiperidine – 4 – carboxylic acid ethyl ester 469-81-8

55

Morphine 7,8 – dehydro – 4,5 – epoxy – 3,6 – dihydroxy – N – methylmorphinan 57-27-2

56

Morphine – N – oxide 3,6 – dihydroxy – N – methyl – 4,5 – epoxy – morphinen – 7 – N – oxide 639-46-3

57

Myrophine Myristylbenzylmorphine 467-18-5

58

Nicomorphine 3,6 – dinicotinylmorphine 639-48-5

59

Noracymethadol (±) – α – 3 – acetoxy – 6 – methylamino – 4,4 – diphenyl – heptane 1477-39-0

60

Norlevorphanol (-) – 3 – hydroxymorphinan 1531-12-0

61

Normethadone 6 – dimethylamino – 4,4 diphenyl – 3 – hexanone 467-85-6

62

Normorphine – demethylmorphine 466-97-7

63

Norpipanone 4,4 – diphenyl – 6 – piperidino – 3 – hexanone 561-48-8

64

Oxycodone 14 – hydroxydihydrocodeinone 76-42-5

65

Oxymorphone 14 – hydroxydihydromorphinone 76-41-5

66

Pethidine 1 – methyl – 4 – phenylpiperidine – 4 – carboxylic acid ethyl ester 57-42-1

67

Pethidine intermediate A 4 – cyano – 1 – methyl – 4 – phenylpiperidine 3627-62-1

68

Pethidine intermediate B 4 – Phenylpiperidine – 4 – carboxylic acid ethyl ester 77-17-8

69

Pethidine intermediate C 1 – methyl – 4 – phenylpiperidine – 4 – carboxylic acid 3627-48-3

70

Phenadoxone 6 – morpholino – 4,4 – diphenyl – 3 – heptanone 467-84-5

71

Phenampromide N – (1 – methyl – 2 – piperidinoethyl) propionanilide 129-83-9

72

Phenazocine 2’ – hydroxy – 5,9 – dimethyl – 2 – phenethyl – 6, 7 – benzomorphan 127-35-5

73

Phenomorphan 3 – hydroxy – N – phenethylmorphinan 468-07-5

74

Phenoperidine 1 – (3 – hydroxy – 3 – phenylpropyl) – 4 – phenylpiperidine – 4 – carboxylic acid ethyl ester 562-26-5

75

Piminodine 4 – phenyl – 1 – (3 – phenylaminopropyl) – piperidine – 4 – carboxylic acid ethyl ester 13495-09-5

76

Piritramide 1- (3 – cyano – 3,3 – diphenylpropyl) – 4 – (1 – piperidino) – piperidine – 4 – carboxylic acid amide 302-41-0

77

Proheptazine 1,3 – dimethyl – 4 – phenyl – 4 – propionoxyazacycloheptane 77-14-5

78

Properidine 1 – methyl – 4 – phenylpiperidine – 4 – carboxylic acid isopropyl ester 561-76-2

79

Racemethorphan (±) – 3 – methoxy – N – methylmorphinan 510-53-2

80

Racemoramide (±) – 4 – [2 – methyl – 4 – oxo – 3,3 – diphenyl – 4 – (1 – pyrrolidinyl)butyl] morpholine 545-59-5

81

Racemorphan (±) – 3 – hydroxy – N – methylmorphinan 297-90-5

82

Remifentanil 1 – (2 – methoxycarbonylethyl) – 4 – (phenylpropionylamino)-piperidine – 4carboxylic acid methyl ester 132875-61-7

83

Sulfentanil N – [4 – (methoxymethyl) – 1- [2 – (2 – thienyl) – ethyl] – 4 – piperidyl] propionanilide 56030-54-7

84

Thebacon Acethyldihydrocodeinone 466-90-0

85

Thebaine 3,6 – dimethoxy – N – methyl – 4,5 – epoxymorphinadien – 6,8 115-37-7

86

Tilidine (±) – ethyl – trans – 2 – (dimethylamino) – 1 – phenyl – 3 – cyclohexene – 1 – carboxylate 20380-58-9

87

Trimeperidine 1,2,5 – trimethyl – 4 – phenyl – 4 – propionoxypiperidine 64-39-1

IIB. Các chất và muối, đồng phân có thể tồn tại của các chất này

STT

Tên chất

Tên khoa học

Mã thông tin CAS

88

25B-NBOMe 2- (4 – bromo – 2,5 -dimethoxyphenyl) – N [(2-methoxyphenyl) methyl] ethanamine 1026511-90-9

89

25C-NBOMe 2- (4-chloro-2,5-dimethoxyphenyl) – N – [(2-methoxyphenyl) methyl] ethanamine 1227608-02-7

90

25I-NBOMe 2- (4-iodo-2,5-dimethoxyphenyl) –N – [(2-methoxyphenyl) methyl] ethanamine 919797-19-6

91

Acetyldihydrocodeine (5α, 6α) – 4,5 – epoxy – 3 – methoxy – 17 – methyl – morphinan – 6 – ol acetat 3861-72-1

92

Amphetamine (±) – α – methylphenethylamine 300-62-9

93

Codeine (3 – methylmorphine) 6 – hydroxy – 3 – methoxy – N – methyl – 4,5 – epoxy – morphinen – 7 76-57-3

94

Dextropropoxyphene α – (+) – 4 – dimethylamino – 1,2 – diphenyl – 3 – methyl – 2 – butanol propionate 469-62-5

95

Dihydrocodeine 6 – hydroxy – 3 – methoxy – N – methyl – 4,5 – epoxy – morphinan 125-28-0

96

Ethylmorphine 3 – Ethylmorphine 76-58-4

97

Methylphenidate Methyl – α – phenyl – 2 – piperidineacetate 113-45-1

98

Nicocodine 6 – nicotinylcodeine 3688-66-2

99

Nicodicodine 6 – nicotinyldihydrocodeine 808-24-2

100

Norcodeine N – demethylcodeine 467-15-2

101

PMMA Para-methoxy methamphetamine 3398-68-3

102

Propiram N – (1 – methyl – 2 – piperidinoethyl) – N – 2 – pyridylpropionamide 15686-91-6

IIC. Các chất và muối có thể tồn tại của các chất này

STT

Tên chất

Tên khoa học

Mã thông tin CAS

103

(1-(5-fluoropentyl)-3-(2-ethylbenzoyl)indole) (2-ethylphenyl) (1-(5-fluoropentyl)- 1H-indol-3-yl) methanone  

104

(1-(5-fluoropentyl)-3-(2-methylbenzoyl)indole) (1-(5-fluoropentyl)-1H-indol-3-yl)(o-tolyl)methanone  

105

(1-Pentyl-1H-indazol-3-yl)(2,2,3,3-tetramethylcyclopropyl)methanone (1-Pentyl-1H-indazol-3-yl) (2,2,3,3-tetramethylcyclopropyl) methanone  

106

(1-pentyl-1H-indazol-3-yl)piperazin-1-yl)methanone (1-pentyl-1H-indazol-3-yl) piperazin-1-yl) methanone  

107

(1-Pentyl-1H-indol-3-yl)(pyridin-3-yl)methanone (1-Pentyl-1H-indol-3-yl) (pyridin-3-yl) methanone  

108

(1-pentyl-1H-indol-3-yl)piperazin-1-yl)methanone (1-pentyl-1H-indol-3-yl)piperazin-1-yl) methanone  

109

1-(Cyclohexylmethyl)-2-[(4-ethoxyphenyl)methyl]-N,N-diethyl-1H-benzimidazol-5-carboxamide 1-(cyclohexylmethyl)-2-(4-ethoxybenzyl)-N,N-diethyl-1H-benzo[d]imidazole-5-carboxamide 1046140-32-2

110

1-(Phenylmethyl)-1H-indole-3-carboxylic acid 8-quinolinyl ester quinolin-8-yl 1-benzyl-1H-indole-3-carboxylate  

111

1-Benzyl-N-(quinolin-8-yl)-1H-indazole-3-carboxamide 1-benzyl-N-(quinolin-8-yl)-1H-indazole-3-carboxamide  

112

1-Benzyl-N-(quinolin-8-yl)-1H-indole-3-carboxamide 1-benzyl-N-(quinolin-8-yl)-1H-indole-3-carboxamide  

113

1-Pentyl-N-(quinolin-8-yl)-1H-indole-3-carboxamide 1-pentyl-N-(quinolin-8-yl)-1H-indole-3-carboxamide  

114

2C-B 4-Bromo-2,5-dimethoxyphenethylamine 66142-81-2

115

2C-E 4 – ethyl – 2,5 – Dimethoxyphenethylamine 71539-34-9

116

2C-H 2,5-dimethoxy-phenethylamine 3600-86-0

117

3-(4-Hydroxymethylbenzoyl)-1-pentylindole (4-(hydroxymethyl)phenyl)(1-pentyl-1H-indol-3-yl)methanone  

118

3-(5-Benzyl-1,3,4-oxadiazol-2-yl)-1-(2-morpholin-4-ylethyl)-1H-indole 4-(2-(3-(5-benzyl-1,3,4-oxadiazol-2-yl)-1H-indol-1-yl)ethyl)morpholine  

119

3-(5-Benzyl-1,3,4-oxadiazol-2-yl)-1-(2-pyrrolidin-1-ylethyl)-1H-indole 2-benzyl-5-(1-(2-(pyrrolidin-1-yl)ethyl)-1H-indol-3-yl)-1,3,4-oxadiazole  

120

3-Meo-PCP 1-[1-(3-methoxyphenyl)cyclohexy]-piperidine 72242-03-6

121

4,4’-DMAR Para-methyl-4-methylaminorex 364064-08-4

122

4-CEC 1-(4-Chlorophenyl)-2-(ethy lamino)-1-propanone  

123

4-HO-DiPT 3-[2-(diisopropylamino) ethyl]-1H-indol-4-ol  

124

4-Hydroxy-3,3,4-trimethyl-1-(1-pentyl-1H-indol-3-yl)pentan-1-one 4-hydroxy-3,3,4-trimethyl-1-(1-pentyl-1H-indol-3-yl)pentan-1-one  

125

4-methylcanthinone 2-amino-1- (4-metylphenyl) propan-1-one 31952-47-3

126

5-APB 1-Benzofuran-5-ylpropan-2-amine 286834-81-9

127

5C-AKB48 N-(adamantan-1-yl)-1-(5-chloropentyl)-1H-indazole-3-carboxamide  

128

5-Chloro-NNE1

(5-Cl-MN-24)

1-(5-chloropentyl)-N-(naphthalen-1-yl)-1H-indole-3-carboxamide  

129

5-Cl-AB-PINACA N-(1-amino-3-methyl-1-oxobutan-2-yl)-1-(5-chloropentyl)-1H-indazole-3-carboxamide  

130

5F-AB-001 adamantan-1-yl(1-(5-fluoropentyl)-1H-indol-3-yl)methanone  

131

5F-AB-FUPPYCA N-(1-amino-3-methyl-1-oxobutan-2-yl)-1-(5-fluoropentyl)-5-(4-fluorophenyl)-1H-pyrazole-3-carboxamide  

132

5F-AB-PINACA N-(1-amino-3-methyl-1-oxobutan-2-yl)-1-(5-fluoropentyl)-1H-indazole-3-carboxamide 1800101-60-3

133

5F-ADBICA N-(1-amino-3,3-dimethyl-1-oxobutan-2-yl)-1-(5-fluoropentyl)-1H-indole-3-carboxamide 1863065-82-0

134

5F-ADB-PINACA N-(1-amino-3,3-dimethyl-1-oxobutan-2-yl)-1-(5-fluoropentyl)-1H-indazole-3-carboxamide 1863065-90-0

135

5F-AEB ethyl (1-(5-fluoropentyl)-1H-indazole-3-carbonyl)-L-valinate  

136

5F-AKB48

(5F-APINACA)

N-(adamantan-1-yl)-1-(5-fluoropentyl)-1H-indazole-3-carboxamide 1400742-13-3

137

5F-AMB methyl (1-(5-fluoropentyl)-1H-indazole-3-carbonyl)valinate 1801552-03-3

138

5F-AMBICA N-(1-amino-3-methyl-1-oxobutan-2-yl)-1-(5-fluoropentyl)-1H-indole-3-carboxamide  

139

5F-APICA N-(adamantan-1-yl)-1-(5-fluoropentyl)-1H-indole-3-carboxamide 1354631-26-7

140

5F-APP-PINACA N-(1-amino-1-oxo-3-phenylpropan-2-yl)-1-(5-fluoropentyl)-1H-indazole-3-carboxamide  

141

5F-EMB-PINACA Ethyl 2-[[1-(5-fluoropentyl)indazole-3-carbonyl]amino]-3-methyl-butanoate  

142

5F-INPB-22 quinolin-8-yl 1-(5-fluoropentyl)-1H-indazole-3-carboxylate  

143

5-fluoropentyl-3-pyridinoylindole (1-(5-fluoropentyl)-1H-indol-3-yl)(pyridin-3-yl)methanone  

144

5F-MDMB-PINACA methyl 2-(1-(5-fluoropentyl)-1H-indazole-3-carboxamido)-3,3-dimethylbutanoate  

145

5F-MMB-PICA methyl (1-(5-fluoropentyl)-1H-indole-3-carbonyl)valinate  

146

5F-MN-18 1-(5-fluoropentyl)-N-(naphthalen-1-yl)-1H-indazole-3-carboxamide  

147

5F-MN-24 1-(5-fluoropentyl)-N-(naphthalen-1-yl)-1H-indole-3-carboxamide 1445580-60-8

148

5F-PB-22 quinolin-8-yl 1-(5-fluoropentyl)-1H-indole-3-carboxylate 1411742-41-7

149

5F-PCN 1-(5-fluoropentyl)-N-(naphthalen-1-yl)-1H-pyrrolo[3,2-c]pyridine-3-carboxamide  

150

5F-PY-PICA (1-(5-fluoropentyl)-1H-indol-3-yl)(pyrrolidin-1-yl)methanone  

151

5F-PY-PINACA (1-(5-fluoropentyl)-1H-indazol-3-yl)(pyrrolidin-1-yl)methanone  

152

5F-SDB-005 naphthalen-1-yl 1-(5-fluoropentyl)-1H-indazole-3-carboxylate  

153

5F-SDB-006 N-benzyl-1-(5-fluoropentyl)-1H-indole-3-carboxamide 776086-02-2

154

5F-THJ (5F-THJ-018) 1-(5-fluoropentyl)-N-(quinolin-8-yl)-1H-indazole-3-carboxamide  

155

5F-UR-144 indazole (1-(5-fluoropentyl)-1H-indazol-3-yl)(2,2,3,3-tetramethylcyclopropyl)methanone  

156

5-Meo-DiPT 3- [2- (diisopropylamino) ethyl] -5-methoxyindole 4021-34-5

157

5-MeO-MiPT N – [2- (5-methoxy-1H -indol-3-yl) ethyl] – N -methylpropan-2-amin 96096-55-8

158

A-796,260 (1-(2-morpholinoethyl)-1H-indol-3-yl)(2,2,3,3-tetramethylcyclopropyl)methanone 895155-26-7

159

A-796,260 isomer E)-3,4,4-trimethyl-1-(1-(2-morpholinoethyl)-1H-indol-3-yl)pent-2-en-1-one  

160

A-834,735 (1-((tetrahydro-2H-pyran-4-yl)methyl)-1H-indol-3-yl)(2,2,3,3-tetramethylcyclopropyl)methanone 895155-57-4

161

A-836,339 (E)-N-(3-(2-methoxyethyl)-4,5-dimethylthiazol-2(3H)-ylidene)-2,2,3,3-tetramethylcyclopropane-1-carboxamide 959746-77-1

162

AB-005 (1-((1-methylpiperidin-2-yl)methyl)-1H-indol-3-yl)(2,2,3,3-tetramethylcyclopropyl)methanone 895155-25-6

163

AB-005 azepane (1-(1-methylazepan-3-yl)-1H-indol-3-yl)(2,2,3,3-tetramethylcyclopropyl)methanone  

164

AB-CHMFUPPYCA N-(1-amino-3-methyl-1-oxobutan-2-yl)-1-(cyclohexylmethyl)-3-(4-fluorophenyl)-1H-pyrazole-5-carboxamide  

165

AB-CHMICA (S)-N-(1-amino-3-methyl-1-oxobutan-2-yl)-1-(cyclohexylmethyl)-1H-indole-3-carboxamide  

166

AB-CHMINACA (S)-N-(1-amino-3-methyl-1-oxobutan-2-yl)-1-(cyclohexylmethyl)-1H-indazole-3-carboxamide 1185887-21-1

167

AB-CHMINACA 2’-indazole (S)-N-(1-amino-3-methyl-1-oxobutan-2-yl)-2-(cyclohexylmethyl)-2H-indazole-3-carboxamide  

168

AB-FUBINACA (S)-N-(1-amino-3-methyl-1-oxobutan-2-yl)-1-(4-fluorobenzyl)-1H-indazole-3-carboxamide 1185282-01-2

169

AB-FUBINACA 2-fluorobenzyl (S)-N-(1-amino-3-methyl-1-oxobutan-2-yl)-1-(2-fluorobenzyl)-1H-indazole-3-carboxamide 1185282-16-9

170

AB-PICA N-(1-amino-3-methyl-1-oxobutan-2-yl)-1-pentyl-1H-indole-3-carboxamide  

171

AB-PINACA (S)-N-(1-amino-3-methyl-1-oxobutan-2-yl)-1-pentyl-1H-indazole-3-carboxamide 1445752-09-9

172

AB-PINACA N-(2-fluoropentyl) N-(1-amino-3-methyl-1-oxobutan-2-yl)-1-(2-fluoropentyl)-1H-indazole-3-carboxamide  

173

AB-PINACA N-(3-fluoropentyl) N-(1-amino-3-methyl-1-oxobutan-2-yl)-1-(3-fluoropentyl)-1H-indazole-3-carboxamide  

174

AB-PINACA N-(4-fluoropentyl) N-(1-amino-3-methyl-1-oxobutan-2-yl)-1-(4-fluoropentyl)-1H-indazole-3-carboxamide  

175

AB-PINACA N-(5-fluoropentyl) N-(1-amino-3-methyl-1-oxobutan-2-yl)-1-(5-fluoropentyl)-1H-indazole-3-carboxamide  

176

AB-PINACA-N-FluoroPentyl N– (1-amino 3 methyl- 1- oxobutan- 2-yl) – 1- fluoropentyl) – 1H– indazole- 3 cacboxamide  

177

Acetyl fentanyl N – (1-Phenethylpiperidin-4-yl) – N -phenylacetamide

3258-84-2

178

Adamantyl-THPINACA N-(adamantan-1-yl)-1-((tetrahydro-2H-pyran-4-yl)methyl)-1H-indazole-3-carboxamide  

179

ADB-CHMICA N-(1-amino-3,3-dimethyl-1-oxobutan-2-yl)-1-(cyclohexylmethyl)-1H-indole-3-carboxamide  

180

ADB-CHMINACA (MAB-CHMINACA) N-(1-amino-3,3-dimethyl-1-oxobutan-2-yl)-1-(cyclohexylmethyl)-1H-indazole-3-carboxamide  

181

ADB-FUBICA (S)-N-(1-amino-3,3-dimethyl-1-oxobutan-2-yl)-1-(4-fluorobenzyl)-1H-indole-3-carboxamide  

182

ADB-FUBINACA N-(1-amino-3,3-dimethyl-1-oxobutan-2-yl)-1-(4-fluorobenzyl)-1H-indazole-3-carboxamide 1445583-51-6

 

183

ADBICA N-(1-amino-3,3-dimethyl-1-oxobutan-2-yl)-1-pentyl-1H-indole-3-carboxamide 1445583-48-1

184

ADB-PINACA N-(1-amino-3,3-dimethyl-1-oxobutan-2-yl)-1-pentyl-1H-indazole-3-carboxamide 1633766-73-0

185

ADSB-FUB-187 7-chloro-N-(1-((2-(cyclopropanesulfonamido)ethyl)amino)-3,3-dimethyl-1-oxobutan-2-yl)-1-(4-fluorobenzyl)-1H-indazole-3-carboxamide  

186

AKB-57 adamantan-1-yl 1-pentyl-1H-indazole-3-carboxylate  

187

Αlpha -Pyrrolidinopentiophenone (RS)-1-Phenyl-2-(1-pyrrolidinyl)-1-pentanone 14530-33-7

188

AM-1220 (1-((1-methylpiperidin-2-yl)methyl)-1H-indol-3-yl)(naphthalen-1-yl)methanone 134959-64-1

189

AM-1220 azepane (1-((1-methylazepan-3-yl)methyl)-1H-indol-3-yl)(naphthalen-1-yl)methanone  

190

AM-1241 (2-iodo-5-nitrophenyl)(1-((1-methylpiperidin-2-yl)methyl)-1H-indol-3-yl)methanone 444912-48-5

191

AM-1248 adamantan-1-yl(1-((1-methylpiperidin-2-yl)methyl)-1H-indol-3-yl)methanone  

192

AM-1248 azepane adamantan-1-yl(1-(1-methylazepan-3-yl)-1H-indol-3-yl)methanone  

193

AM-2201 1 – [(5-fluoropentyl) -1H -indole-3-yl] – (naphthalen-1-yl) methanone 335161-24-5

194

AM-2201 4-methoxynaphtyl (1-(5-fluoropentyl)-1H-indol-3-yl)(4-methoxynaphthalen-1-yl)methanone  

195

AM-2201 N-(4-fluoropentyl) (1-(4-fluoropentyl)-1H-indol-3-yl)(naphthalen-1-yl)methanone  

196

AM-2232 5-(3-(1-naphthoyl)-1H-indol-1-yl)pentanenitrile 335161-19-8

197

AM-2233 (2-iodophenyl)(1-((1-methylpiperidin-2-yl)methyl)-1H-indol-3-yl)methanone 444912-75-8

198

AM-356 (5Z,8Z,11Z,14Z)-N-((R)-1-hydroxypropan-2-yl)icosa-5,8,11,14-tetraenamide 157182-49-5

199

AM-6527 N-(5-fluoropentyl) 1-(5-fluoropentyl)-N-(naphthalen-2-yl)-1H-indole-3-carboxamide  

200

AM-679 (2-iodophenyl)(1-pentyl-1H-indol-3-yl)methanone 335160-91-3

201

AM-694 (1-(5-fluoropentyl)-1H-indol-3-yl)(2-iodophenyl)methanone 335161-03-0

202

AM-694 (Chloro) (1-(5-chloropentyl)-1H-indol-3-yl)(2-iodophenyl)methanone  

203

AMB methyl (1-pentyl-1H-indazole-3-carbonyl)-L-valinate  

204

AMB-CHMICA

(MMB-CHMICA)

methyl (1-(cyclohexylmethyl)-1H-indole-3-carbonyl)valinate  

205

AMB-CHMINACA methyl (1-(cyclohexylmethyl)-1H-indazole-3-carbonyl)-valinate  

206

AMB-FUBINACA methyl (2 S) -2 – {[1 – [(4-flophenyl) methyl] indazole-3-cacbonyl] amin} -3-methylbutanoate 1715016-76-4

 

207

APICA N-(adamantan-1-yl)-1-pentyl-1H-indole-3-carboxamide 1345973-50-3

208

APINACA

(AKB48)

N-(adamantan-1-yl)-1-pentyl-1H-indazole-3-carboxamide 1345973-53-6

209

APP-CHMINACA N-(1-amino-1-oxo-3-phenylpropan-2-yl)-1-(cyclohexylmethyl)-1H-indazole-3-carboxamide 1185887-14-2

210

Butyrfentanyl N-(1-phenethylpiperidin-4-yl)-N-phenylbutyramide 1169-70-6

211

BZP 1-Benzylpiperazine 2759-28-6

212

Cannabipiperidiethanone 2-(2-methoxyphenyl)-1-(1-((1-methylpiperidin-2-yl)methyl)-1H-indol-3-yl)ethan-1-one 1345970-43-5

213

CBL-018 naphthalen-1-yl 1-pentyl-1H-indole-3-carboxylate  

214

CL-2201 (4-chloronaphthalen-1-yl)(1-(5-fluoropentyl)-1H-indol-3-yl)methanone 1391486-12-6

215

CP-47,497 rel-2-((1R,3S)-3-hydroxycyclohexyl)-5-(2-methyloctan-2-yl)phenol 70434-82-1

216

CP-47,497 (C8 + C2)    

217

CP-47,497-C6 rel-2-((1R,3S)-3-hydroxycyclohexyl)-5-(2-methylheptan-2-yl)phenol 132296-20-9

218

CP-47,497-C8

Cannabicyclohexanol

rel-2-((1R,3S)-3-hydroxycyclohexyl)-5-(2-methylnonan-2-yl)phenol 70434-92-3

219

CP-47,497-C9 rel-2-((1R,3S)-3-hydroxycyclohexyl)-5-(2-methyldecan-2-yl)phenol 132296-12-9

220

CP-55,244 (2S,4S,4aS,6R,8aR)-4-(2-hydroxy-4-(2-methyloctan-2-yl)phenyl)-6-(hydroxymethyl)decahydronaphthalen-2-ol  

221

CP-55,940 rel-2-((1R,2R,5R)-5-hydroxy-2-(3-hydroxypropyl)cyclohexyl)-5-(2-methyloctan-2-yl)phenol 83003-12-7

222

CRA-13 naphthalen-1-yl(4-(pentyloxy)naphthalen-1-yl)methanone 432047-72-8

223

CUMYL-4CNBINACA 1-(4-cyanobutyl)-N-(1-methyl-1-phenyl-ethyl)indazole-3-carboxamide  

224

CUMYL-5F-P7AICA 1-(5-fluoropentyl)-N-(2-phenylpropan-2-yl)-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine-3-carboxamide  

225

CUMYL-5F-PICACUMYL-5F-PICA 1-(5-fluoropentyl)-N-(2-phenylpropan-2-yl)-1H-indole-3-carboxamide  

226

CUMYL-5F-PINACACUMYL-5F-PINACA 1-(5-fluoropentyl)-N-(2-phenylpropan-2-yl)-1H-indazole-3-carboxamide  

227

CUMYL-BICA 1-butyl-N-(2-phenylpropan-2-yl)-1H-indole-3-carboxamide  

228

CUMYL-PICA 1-pentyl-N-(2-phenylpropan-2-yl)-1H-indole-3-carboxamide  

229

CUMYL-PINACA 1-pentyl-N-(2-phenylpropan-2-yl)-1H-indazole-3-carboxamide  

230

CUMYL-THPINACA N-(2-phenylpropan-2-yl)-1-((tetrahydro-2H-pyran-4-yl)methyl)-1H-indazole-3-carboxamide  

231

Dexamphetamine (+) – 2 – amino – 1 – phenylpropane 51-64-9

232

Diethylpropion 2-(Diethylamino) propiophenone 90-84-6

233

Dimethyl CP-47,497-C8 rel-2-((1R,5S)-5-hydroxy-3,3-dimethylcyclohexyl)-5-(2-methylnonan-2-yl)phenol  

234

EAM-2201

(5F-JWH-210 )

(4-ethylnaphthalen-1-yl)(1-(5-fluoropentyl)-1H-indol-3-yl)methanone 1364933-60-7

235

EG-018 naphthalen-1-yl(9-pentyl-9H-carbazol-3-yl)methanone  

236

EG-2201 (9-(5-fluoropentyl)-9H-carbazol-3-yl)(naphthalen-1-yl)methanone 3652-90-2

237

EMB-FUBINACA ethyl (1-(4-fluorobenzyl)-1H-indazole-3-carbonyl)valinate  

238

Ethylone ( RS ) -1- (1,3-benzodioxol-5-yl) -2- (ethylamino) propane-1-one 1112937-64-0

239

Ethylphenidate ( RS )-ethyl 2-phenyl-2-piperidin-2-yl acetate 57413-43-1

240

FDU-NNEI 1-(4-fluorobenzyl)-N-(naphthalen-1-yl)-1H-indole-3-carboxamide  

241

FDU-PB-22 naphthalen-1-yl 1-(4-fluorobenzyl)-1H-indole-3-carboxylate  

242

Fenethylline 7 – [2 – (α – methylphenethyl – amino) ethyl] theophylline 3736-08-1

243

FUB-144 (FUB-UR-144) [1-(4-fluorobenzyl)-1H-indol-3-yl](2,2,3,3-tetramethylcyclopropyl)methanone  

244

FUB-AKB-48 N-((3s,5s,7s)-adamantan-1-yl)-1-(4-fluorobenzyl)-1H-indazole-3-carboxamide  

245

FUB-AMB methyl (1-(4-fluorobenzyl)-1H-indazole-3-carbonyl)valinate  

246

FUBIMINA (1-(5-fluoropentyl)-1H-benzo[d]imidazol-2-yl)(naphthalen-1-yl)methanone  

247

FUB-JWH-018 (1-(4-fluorobenzyl)-1H-indol-3-yl)(naphthalen-1-yl)methanone  

248

FUB-PB-22 quinolin-8-yl 1-(4-fluorobenzyl)-1H-indole-3-carboxylate  

249

Furanylfentanyl N-PhenylN-[1-(2-phenylethyl)piperidin- 4-yl]furan-2-carboxamide 101345-66-8

250

GHB γ-Hydroxybutyric acid 591-81-1

251

HU-210 (6aR,10aR)-9-(hydroxymethyl)-6,6-dimethyl-3-(2-methyloctan-2-yl)-6a,7,10,10a-tetrahydro-6H-benzo[c]chromen-1-ol 112830-95-2

252

HU-211 (6a,10a)-9-(hydroxymethyl)-6,6-dimethyl-3-(2-methyloctan-2-yl)-6a,7,10,10a-tetrahydro-6H-benzo[c]chromen-1-ol  

253

HU-308 (4-(2,6-dimethoxy-4-(2-methyloctan-2-yl)phenyl)-6,6-dimethylbicyclo[3.1.1]hept-2-en-2-yl)methanol 256934-39-1

254

HU-331 (1’R)-6-hydroxy-3′-methyl-4-pentyl-6′-(prop-1-en-2-yl)-[1,1′-bi(cyclohexane)]-2′,3,6-triene-2,5-dione 137252-25-6

255

INPB-22 quinolin-8-yl 1-pentyl-1H-indazole-3-carboxylate  

256

JTE-907 N-(benzo[d][1,3]dioxol-5-ylmethyl)-7-methoxy-2-oxo-8-(pentyloxy)-1,2-dihydroquinoline-3-carboxamide 282089-49-0

257

JWH-007 (2-methyl-1-pentyl-1H-indol-3-yl)(naphthalen-1-yl)methanone 155471-10-6

258

JWH-015 (2-methyl-1-propyl-1H-indol-3-yl)(naphthalen-1-yl)methanone 155471-08-2

259

JWH-018 1-pentyl-3-(1-naphthoyl) indole 209414-07-3

260

JWH-018 adamantyl

(AB-001)

adamantan-1-yl(1-pentyl-1H-indol-3-yl)methanone  

261

JWH-018 cyclohexylmethyl (1-(cyclohexylmethyl)-1H-indol-3-yl)(naphthalen-1-yl)methanone  

262

JWH-018 isopentyl (1-isopentyl-1H-indol-3-yl)(naphthalen-1-yl)methanone  

263

JWH-018 N-(5-bromopentyl) (1-(5-bromopentyl)-1H-indol-3-yl)(naphthalen-1-yl)methanone  

264

JWH-018 N-(5-chloropentyl) (1-(5-chloropentyl)-1H-indol-3-yl)(naphthalen-1-yl)methanone  

265

JWH-018 N-(5-hydroxypentyl) (1-(5-hydroxypentyl)-1H-indol-3-yl)(naphthalen-1-yl)methanone  

266

JWH-019 (1-hexyl-1H-indol-3-yl)(naphthalen-1-yl)methanone 209414-08-4

267

JWH-022 naphthalen-1-yl(1-(pent-4-en-1-yl)-1H-indol-3-yl)methanone 209414-16-4

268

JWH-030 naphthalen-1-yl(1-pentyl-1H-pyrrol-3-yl)methanone  

269

JWH-071 (1-ethyl-1H-indol-3-yl)(naphthalen-1-yl)methanone  

270

JWH-073 1-butyl-3-(1-naphthoyl) indole 208987-48-8

271

JWH-073 (4-methylnaphthyl) (1-butyl-1H-indol-3-yl)(4-methylnaphthalen-1-yl)methanone  

272

JWH-081 (4-methoxynaphthalen-1-yl)(1-pentyl-1H-indol-3-yl)methanone 210179-46-7

273

JWH-122 (4-methylnaphthalen-1-yl)(1-pentyl-1H-indol-3-yl)methanone 619294-47-2

274

JWH-122 5-Methyl-naphtyl (5-methylnaphthalen-1-yl)(1-pentyl-1H-indol-3-yl)methanone  

275

JWH-122 N-(4-pentenyl) (4-methylnaphthalen-1-yl)(1-(pent-4-en-1-yl)-1H-indol-3-yl)methanone 1445577-68-3

276

JWH-122 N-(4-pentenyl) -2-methylindole (4-methylnaphthalen-1-yl)(1-(4-pentenyl) -2-methylindole)-1H-indol-3-yl)methanone  

277

JWH-122 N-(5-chloropentyl) (1-(5-chloropentyl)-1H-indol-3-yl)(4-methylnaphthalen-1-yl)methanone  

278

JWH-122 N-(5-hydroxypentyl) (1-(5-hydroxypentyl)-1H-indol-3-yl)(4-methylnaphthalen-1-yl)methanone  

279

JWH-145 naphthalen-1-yl(1-pentyl-5-phenyl-1H-pyrrol-3-yl)methanone  

280

JWH-175 (1-pentylindol-3-yl)naphthalen-1-ylmethane 619294-35-8

281

JWH-182 (1-pentyl-1H-indol-3-yl)(4-propylnaphthalen-1-yl)methanone 824960-02-3

282

JWH-200 (1-(2-morpholinoethyl)-1H-indol-3-yl)(naphthalen-1-yl)methanone 103610-04-4

283

JWH-201 2-(4-methoxyphenyl)-1-(1-pentyl-1H-indol-3-yl)ethan-1-one 864445-47-6

284

JWH-203 2-(2-chlorophenyl)-1-(1-pentyl-1H-indol-3-yl)ethan-1-one 864445-54-5

285

JWH-206 2-(4-chlorophenyl)-1-(1-pentyl-1H-indol-3-yl)ethan-1-one  

286

JWH-210 (4-ethylnaphthalen-1-yl)(1-pentyl-1H-indol-3-yl)methanone 824959-81-1

287

JWH-213 (4-ethylnaphthalen-1-yl)(2-methyl-1-pentyl-1H-indol-3-yl)methanone 824959-83-3

288

JWH-250 1-pentyl-3- (2-methoxyphenylacetyl) indole 864445-43-2

289

JWH-251 1-(1-pentyl-1H-indol-3-yl)-2-(o-tolyl)ethan-1-one 864445-39-6

290

JWH-267 (2-methoxynaphthalen-1-yl)(1-pentyl-1H-indol-3-yl)methanone  

291

JWH-302 2-(3-methoxyphenyl)-1-(1-pentyl-1H-indol-3-yl)ethan-1-one 864445-45-4

292

JWH-307 (5-(2-fluorophenyl)-1-pentyl-1H-pyrrol-3-yl)(naphthalen-1-yl)methanone 914458-26-7

293

JWH-368 (5-(3-fluorophenyl)-1-pentyl-1H-pyrrol-3-yl)(naphthalen-1-yl)methanone 914458-31-4

294

JWH-370 naphthalen-1-yl(1-pentyl-5-(o-tolyl)-1H-pyrrol-3-yl)methanone 914458-22-3

295

JWH-387 (4-bromonaphthalen-1-yl)(1-pentyl-1H-indol-3-yl)methanone 207227-49-4

296

JWH-398 (4-chloronaphthalen-1-yl)(1-pentyl-1H-indol-3-yl)methanone 1292765-18-4

297

JWH-412 (4-fluoronaphthalen-1-yl)(1-pentyl-1H-indol-3-yl)methanone  

298

JWH-412 N-(-5-fluoropentyl) (4-fluoronaphthalen-1-yl)(1-(5-fluoropentyl)-1H-indol-3-yl)methanone  

299

Levamphetamine 1 –  α – methylphenethylamine 156-34-3

300

Levomethamphetamine (-) – Nα – dimethylphenethylamine 537-46-2

301

LS-91297 (4-methoxyphenyl)(1-methyl-1H-indol-3-yl)methanone  

302

LTI-701 1-(5-fluoropentyl)-N-phenyl-1H-indole-3-carboxamide  

303

LY-2183240 5-([1,1′-biphenyl]-4-ylmethyl)-N,N-dimethyl-1H-tetrazole-1-carboxamide  

304

LY2183240-2′-isomer 5-([1,1′-biphenyl]-4-ylmethyl)-N,N-dimethyl-2H-tetrazole-2-carboxamide  

305

M5FPIC methyl 1-(5-fluoropentyl)-1H-indole-3-carboxylate  

306

MAM-2201 (1-(5-fluoropentyl)-1H-indol-3-yl)(4-methylnaphthalen-1-yl)methanone 1354631-24-5

307

MAM-2201 N-(2-Fluoropentyl) (1-(2-fluoropentyl)-1H-indol-3-yl)(4-methylnaphthalen-1-yl)methanone  

308

MAM-2201 N-(3-Fluoropentyl) (1-(3-fluoropentyl)-1H-indol-3-yl)(4-methylnaphthalen-1-yl)methanone  

309

MAM-2201 N-(4-Fluoropentyl) (1-(4-fluoropentyl)-1H-indol-3-yl)(4-methylnaphthalen-1-yl)methanone  

310

MAM-2201 N-(4-hydroxypentyl) (1-(4-hydroxypentyl)-1H-indol-3-yl)(4-methylnaphthalen-1-yl)methanone  

311

M-CHMIC methyl 1-(cyclohexylmethyl)-1H-indole-3-carboxylate  

312

MCPP (mCPP) Meta – Chlorophenyl piperazine 6640-24-0

313

MDMB-CHMCZCA methyl 2-(9-(cyclohexylmethyl)-9H-carbazole-3-carboxamido)-3,3-dimethylbutanoate  

314

MDMB-CHMICA methyl (S)-2-(1-(cyclohexylmethyl)-1H-indole-3-carboxamido)-3,3-dimethylbutanoate  

315

MDMB-CHMINACA methyl 2-(1-(cyclohexylmethyl)-1H-indazole-3-carboxamido)-3,3-dimethylbutanoate  

316

MDMB-FUBICA Methyl 2-(1-(4-fluorobenzyl)-1H-indol-3-carboxamido)-3,3-dimethylbutanoate  

317

MDMB-FUBINACA methyl 2-(1-(4-fluorobenzyl)-1H-indazole-3-carboxamido)-3,3-dimethylbutanoate  

318

MDPBP (RS)-1-(3,4-methylenedioxyphenyl)-2-(1-pyrrolidinyl)-1-butanone  

319

MDPV (RS)-1-(benzo[d][1,3]dioxol-5-yl)-2-(pyrrolidin-1-yl)pentan-1-one 687603-66-3

320

Mecloqualone 3 – (o – chlorophenyl) – 2 – methyl – 4 – (3H) – quinazolinone 340-57-8

321

Mephedrone 4- methyl methcathinone 1189805-46-6

322

Mepirapim (4-methylpiperazin-1-yl)(1-pentyl-1H-indol-3-yl)methanone  

323

Methamphetamine (+) – (S) – N – α – dimethylphenethylamine 537-46-2

324

Methamphetamine racemate (±) – Nα – dimethylphenethylamine 7632-10-2

325

Methaqualone 2 – methyl – 3 – o – tolyl – 4 – (3H) – quinazolinone 72-44-6

326

Methoxetamine

(MXE)

2-(3-methoxyphenyl)-2-(ethylamino)-cyclohexanone 1239943-76-0

327

Methylone 3,4 – methylenedioxy – N – methylcathinone 186028-79-5

328

MMB-018 methyl (1-pentyl-1H-indole-3-carbonyl)-L-valinate  

329

MMB-PICA methyl (1-pentyl-1H-indole-3-carbonyl)valinate  

330

MMB-PINACA methyl (1-pentyl-1H-indazole-3-carbonyl)valinate  

331

MN-18 N-(naphthalen-1-yl)-1-pentyl-1H-indazole-3-carboxamide  

332

MN-24

(AM-6527; NNE1)

N-(naphthalen-1-yl)-1-pentyl-1H-indole-3-carboxamide 1338925-11-3

333

MO-CHMINACA 1-methoxy-3,3-dimethyl-1-oxobutan-2-yl 1-(cyclohexylmethyl)-1H-indazole-3-carboxylate  

334

MPA

(Methiopropamine)

1- (thiophen-2-yl) -2-methylaminopropane 801156-47-8

335

MT-45 1-xyclohexyl-4 (1,2-diphenylethyl) piperazine 52694-55-0

336

N-(1-Amino-3-methyl-1-oxobutan-2-yl)-1-(phenylmethyl)-1H-indazole-3-carboxamide N-(1-amino-3-methyl-1-oxobutan-2-yl)-1-benzyl-1H-indazole-3-carboxamide  

337

N-(1-Amino-3-methyl-1oxobutan-2-yl)-1-(phenylmethyl)-1H-indole-3-carboxamide N-(1-amino-3-methyl-1-oxobutan-2-yl)-1-benzyl-1H-indole-3-carboxamide  

338

N-(2-Methoxyethyl)-N-(1-methylethyl)-2-(1-pentyl-1H-indol-3-yl)-4-thiazol-methanamine N-(2-methoxyethyl)-N-((2-(1-pentyl-1H-indol-3-yl)thiazol-4-yl)methyl)propan-2-amine 1400742-45-1

339

N-(6-Quinolinyl)-1-pentyl-1H-indazole-3-carboxamide 1-pentyl-N-(quinolin-6-yl)-1H-indazole-3-carboxamide  

340

N-(Naphthalen-1-yl)-1H-indazole-3-carboxamide N-(naphthalen-1-yl)-1H-indazole-3-carboxamide  

341

N-(naphthalen-1-yl)-1-pentyl-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine-3-carboxamide N-(naphthalen-1-yl)-1-pentyl-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine-3-carboxamide  

342

N,N-Diethyl-2-(1-pentyl-1H-indol-3-yl)-4-thiazol-methanamine N-ethyl-N-((2-(1-pentyl-1H-indol-3-yl)thiazol-4-yl)methyl)ethanamine 1400742-46-2

343

Naphthalen-1-yl(1-(pent-4-enyl)-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-3-yl)methanone naphthalen-1-yl(1-(pent-4-en-1-yl)-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-3-yl)methanone  

344

Naphthalen-1-yl(1-(pentyl-1H-benzo[d]imidazol-2-yl)methanone naphthalen-1-yl(1-pentyl-1H-benzo[d]imidazol-2-yl)methanone  

345

Naphthalen-1-yl-(1-pentyl-1H-7-azaindol-3-yl)methanone Naphthalen-1-yl-(1-pentyl-1H-7-azaindol-3-yl)methanone  

346

Naphthalen-1-yl-1-benzyl-1H-indole-3-carboxylate naphthalen-1-yl 1-benzyl-1H-indole-3-carboxylate  

347

NM-2201 naphthalen-1-yl 1-(5-fluoropentyl)-1H-indole-3-carboxylate  

348

NNEI 2’-indazole isomer N-(naphthalen-1-yl)-2-pentyl-2H-indazole-3-carboxamide  

349

ORG 27569 5-chloro-3-ethyl-N-(4-(piperidin-1-yl)phenethyl)-1H-indole-2-carboxamide  

350

ORG 27759 N-(4-(dimethylamino)phenethyl)-3-ethyl-5-fluoro-1H-indole-2-carboxamide  

351

ORG 29647 N-(1-benzylpyrrolidin-3-yl)-5-chloro-3-ethyl-1H-indole-2-carboxamide  

352

PB-22

(QUPIC)

quinolin-8-yl 1-pentyl-1H-indole-3-carboxylate 1400742-17-7

353

PB-22 N-(2-fluoropentyl) quinolin-8-yl 1-(2-fluoropentyl)-1H-indazole-3-carboxylate  

354

PB-22 N-(4-fluoropentyl) quinolin-8-yl 1-(4-fluoropentyl)-1H-indazole-3-carboxylate  

355

Pentedrone (±) -1-phenyl-2- (metylamino) pentan-1-one 879722-57-3

356

Phencyclidine 1 – (1 – phenylcyclohexyl) piperidine 77-10-1

357

Phenezepam 7-Bromo-5- (2-clophenyl) -1,3-dihydro-2 H -1,4-benzodiazepine-2-one 51753-57-2

358

Phenmetrazine 3 – methyl – 2 – phenylmorpholine 134-49-6

359

Pholcodine 3 – morpholinylethylmorphine 509-67-1

360

Pravadoline

(WIN 48,098)

(4-methoxyphenyl)(2-methyl-1-(2-morpholinoethyl)-1H-indol-3-yl)methanone 92623-83-1

361

PX-1 N-(1-amino-1-oxo-3-phenylpropan-2-yl)-1-(5-fluoropentyl)-1H-indole-3-carboxamide  

362

QUCHIC

(BB-22)

quinolin-8-yl 1-(cyclohexylmethyl)-1H-indole-3-carboxylate  

363

Quinolin-8-yl-1-benzyl-1H-indazole-3-carboxylate quinolin-8-yl 1-benzyl-1H-indazole-3-carboxylate  

364

RCS-2 butyl 1-butyl-2-(2-methoxyphenyl)-1H-indole-3-carbaldehyde  

365

RCS-3 2-(3-methoxyphenyl)-1-(1-pentyl-indol-3-yl)methanone  

366

RCS-4 (4-methoxyphenyl)(1-pentyl-1H-indol-3-yl)methanone 1345966-78-0

367

RCS-4 butyl (4-methoxyphenyl)(1-butyl-1H-indol-3-yl) methanone  

368

RCS-4 ortho isomer (2-methoxyphenyl)(1-pentyl-1H-indol-3-yl)methanone  

369

RCS-8

(SR-18; BTM-8)

1-(1-(2-cyclohexylethyl)-1H-indol-3-yl)-2-(2-methoxyphenyl)ethan-1-one 1345970-42-4

370

Rimonabant 5-(4-chlorophenyl)-1-(2,4-dichlorophenyl)-4-methyl-N-(piperidin-1-yl)-1H-pyrazole-3-carboxamide 168273-06-1

371

SDB-005 naphthalen-1-yl 1-pentyl-1H-indazole-3-carboxylate  

372

SDB-006 N-benzyl-1-pentyl-1H-indole-3-carboxamide 695213-59-3

373

Secobarbital 5 – ally – 5 – (1 – methylbutyl) barbituric acid 76-73-3

374

TFMPP 1[3-(trifluoromethyl) phenyl] piperazine 15532-75-9

375

THJ-018 naphthalen-1-yl(1-pentyl-1H-indazol-3-yl)methanone 1364933-55-0

376

THJ-2201 (1-(5-fluoropentyl)-1H-indazol-3-yl)(naphthalen-1-yl)methanone  

377

Tramadol (±)-Trans-2-Dimethylaminomethyl-1-(3-methoxyphenyl) cyclohexan-1-ol 27203-92-5

378

Trans-CP 47,497-C8 2-[(1S,3S)-3-hydroxycyclohexyl]-5-(2-methylnonan-2-yl)phenol  

379

U-47700 3,4-dichloro-N-[(1R,2R)-2 -(dimetylamino)cyclohexyl]-N– methyl-benzamide 82657-23-6

380

UR-144

(KM-X1)

(1-pentyl-1H-indol-3-yl)(2,2,3,3-tetramethylcyclopropyl)methanone 1199943-44-6

381

UR-144 N-(3-chloropentyl) (1-(3-chloropentyl)-1H-indol-3-yl)(2,2,3,3-tetramethylcyclopropyl)methanone  

382

UR-144 N-(4-pentenyl) (1-(pent-4-en-1-yl)-1H-indol-3-yl)(2,2,3,3-tetramethylcyclopropyl)methanone  

383

UR-144 N-(5-bromopentyl) (1-(5-bromopentyl)-1H-indol-3-yl)(2,2,3,3-tetramethylcyclopropyl)methanone  

384

UR-144 N-(5-chlomopentyl) (1-(5-chloropentyl)-1H-indol-3-yl)(2,2,3,3-tetramethylcyclopropyl)methanone  

385

UR-144 N-heptyl (1-heptyl-1H-indol-3-yl)(2,2,3,3-tetramethylcyclopropyl)methanone  

386

URB447 (4-amino-1-(4-chlorobenzyl)-2-methyl-5-phenyl-1H-pyrrol-3-yl)(phenyl)methanone  

387

URB597 (3′-carbamoyl-[1,1′-biphenyl]-3-yl)(cyclohexyl)carbamate 546141-08-6

388

URB-602 cyclohexyl [1,1′-biphenyl]-3-ylcarbamate 565460-15-3

389

URB754 6-methyl-2-(p-tolylamino)-4H-benzo[d][1,3]oxazin-4-one 86672-58-4

390

WIN 55, 212-2 (R)-(5-methyl-3-(morpholinomethyl)-2,3-dihydro-[1,4]oxazino[2,3,4-hi]indol-6-yl)(naphthalen-1-yl)methanone 131543-23-2

391

XLR-11 (1-(5-Fluoropentyl)-1H-indol-3-yl)(2,2,3,3-tetramethylcyclopropyl)methanone 1364933-54-9

392

XLR-11 N-(2-fluoropentyl) (1-(2-fluoropentyl)-1H-indol-3-yl)(2,2,3,3-tetramethylcyclopropyl)methanone  

393

XLR-11 N-(3-fluoropentyl) (1-(3-fluoropentyl)-1H-indol-3-yl)(2,2,3,3-tetramethylcyclopropyl)methanone  

394

XLR-11 N-(4-fluoropentyl) (1-(4-fluoropentyl)-1H-indol-3-yl)(2,2,3,3-tetramethylcyclopropyl)methanone  

395

XLR-12 (2,2,3,3 -tetramethylcyclopropyl)(1-(4,4,4-trifluorobutyl)-1H-indol-3- yl)methanone  

396

Zipeprol α – (α – methoxybenzyl) – 4 – (β – methoxyphenethyl) – 1- piperazineethanol 34758-83-3

IID. Các chất sau

STT

Tên chất

Tên khoa học

Mã thông tin CAS

397

Lá Coca    

398

Thuốc phiện và các chế phẩm từ thuốc phiện    

 

DANH MỤC III

CÁC CHẤT MA TÚY ĐƯỢC DÙNG TRONG PHÂN TÍCH, KIỂM NGHIỆM, NGHIÊN CỨU KHOA HỌC, ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HOẶC TRONG LĨNH VỰC Y TẾ, THÚ Y THEO QUY ĐỊNH CỦA CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN
(Ban hành kèm theo Nghị định số 73/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ)

Danh mục này bao gồm cả các muối có thể tồn tại của các chất dưới đây:

STT

Tên chất

Tên khoa học

Mã thông tin CAS

1

Allobarbital 5,5 – diallylbarbituric acid 52-43-7

2

Alprazolam 8 – chloro -1 – methyl – 6 – phenyl – 4H – s – triazolo [4,3 – a] [1,4] – benzodiazepine 289981-97-7

3

Aminorex 2 – amino – 5 – phenyl – 2 – oxazoline 2207-50-3

4

Amobarbital 5 – ethyl – 5 – isopentylbarbituric acid 57-43-2

5

Barbital 5,5 – diethylbarbituric acid 57-44-3

6

Benzfetamine N – benzyl – N – α – dimethylphenethylamine 156-08-1

7

Bromazepam 7 – bromo -1,3 – dihydro – 5 – (2 – pyridyl) – 2H – 1,4 – benzodiazepin – 2 – one 1812-30-2

8

Buprenorphine 21 – cyclopropyl – 7 – α- [(S) – 1 – hydroxy – 1,2,2 – trimethylpropyl] – 6,14 – endo – ethano – 6,7,8,14 – tetrahydrooripavine 52485-79-7

9

Butalbital 5 – allyl – 5 – isobutylbarbituric acid 77-26-9

10

Butobarbital 5 – butyl – 5 – ethylbarbituric acid 77-28-1

11

Camazepam 7 – chloro – 1,3 – dihydro – 3 – hydroxy – 1 – methyl – 5 – phenyl – 2– 1,4 benzodiazepin – 2 – one dimethylcarbamate (ester) 36104-80-0

12

Cathine ((+)norpseudoephedrine ) (+) – (R)- α – [(R) – 1 – aminoethyl] benzylalcohol 492-39-7

13

Chlordiazepoxide 7 – chloro – 2 – (methylamino) – 5 – phenyl – 3H – 1,4 – benzodiazepine – 4 – oxide 58-25-3

14

Clobazam 7 – chloro -1 – methyl – 5 – phenyl – 1– 1,5 – benzodiazepine – 2,4 (3H, 5H) – dione 22316-47-8

15

Clonazepam – (o– chlorophenyl) – 1,3 – nitro – 2– 1,4 – benzodiazepine – 2 – one 1622-61-3

16

Clorazepate 7 – chloro – 2,3 – dihydro – 2 – oxo – 5 – phenyl – 1– 1,4 – benzodiazepine – 3 – carboxylic acid 23887-31-2

17

Clotiazepam 5 – (2 – chlorophenyl) – 7 – ethyl – 1,3 – dihydro – 1 – methyl – 2H – thieno [2,3,e] – 1 – 4 – diazepin – 2 – one 33671-46-4

18

Cloxazolam 10 – chloro – 11b – (o – chlorophenyl) – 2,3,7,11b – tetrahydrooxazolon – [3,2-d] [1,4] benzodiazepin – 6(5H) – one 24166-13-0

19

Cyclobarbital 5 – (1 – cyclohexen – 1 – yl) – 5 – ethylbarbituric acid 52-31-3

20

Delorazepam 7 – chloro – 5 – (o-chlorophenyl) -1,3 – dihydro – 2H – 1,4 – benzodiazepin – 2 – one 2894-67-9

21

Diazepam 7 – chloro – 1,3 – dihydro – 1 – methyl – 5 – phenyl – 2– 1,4 – benzodiazepin -2 – one 439-14-5

22

Estazolam 8-chloro – 6 – phenyl – 4H – s – triazolo – [4,3 – a] [1,4 – benzodiazepin 29975-16-4

23

Ethchlorvynol 1 – choloro-3 – ethyl – 1 – penten – 4yn – 3 – ol 113-18-8

24

Ethinamate 1 – ethynylcyclohexanolcarbamate 126-52-3

25

Ethylloflazepate Ethyl – 7 – chloro – 5 – (o – fluorophenyl) – 2 – 3 – dihydro – 2 – oxo – 1– 1,4 – benzodiazepin – 3 –  carboxylate 29177-84-2

26

Etilamfetamine N-ethyl – α – methylphenylethylamine 457-87-4

27

Fencamfamine N-ethyl – 3 – phenyl – 2 – norbomanamine 1209-98-9

28

Fenproporex (±) – 3 – [(α – methylphenylethyl) aminol propionitrile 16397-28-7

29

Fludiazepam 7 – chloro – 5 – (o – fluorofenyl) -1,3 – dihydro – 2– 1,4 – benzodiazepin – 2 – one 3900-31-0

30

Flunitrazepam 5 – (o – fluorophenyl) – 1,3 – dihydro -1 – methyl – 7 – nitro – 2H – 1,4 – benzodiazepin – 2 – one 1622-62-4

31

Flurazepam 7 – chloro -1 – [2 – (diethylamino) ethyl] – 5 – (o-fluorophenyl) – 1,3 – dihydro – 2H – 1,4 – benzodiazepin – 2 – one 17617-23-1

32

Glutethimide 2 – ethyl – 2 – phenylglutarimide 77-21-4

33

Halazepam 7 – chloro – 1,3 – dihydro – 5 – phenyl – 1 – (2,2,2 – trifluoroethyl) – 2H – 1,4 – benzodiazepin – 2 – one 23092-17-3

34

Haloxazolam 10 – bromo – 11b – (o – fluorophenyl) – 2,3,7,11b – tetrahydrooxazolo [3,2 – d] [1,4] benzodiazepin – 6 – (5H) – one 59128-97-1

35

Ketamine (±)-2-(2-Chlorophenyl)-2- methylaminocyclohexanone 6740-88-1

36

Ketazolam 11 – chloro – 8 – 12b – dihydro – 2,8 – dimethyl -12b – phenyl – 4H – [1,3] – oxazino [3,2 – d] [1,4] benzodiazepin – 4,7 (6H) – dione 27223-35-4

37

Lefetamine (SPA) (-) – N,N – dimethyl – 1,2 – diphenylethylamine 7262-75-1

38

Loprazolam 6 – (o – chlorophenyl) – 2,4 – dihydro – 2 – [(4-methyl – 1 – [piperazinyl) methylene] – 8 – nitro -1 – H – imidazo – [1,2 – a] [1,4] benzodiazepin – 1 – one 61197-73-7

39

Lorazepam 7 – chloro – 5 – (o – chlorofenyl) – 1,3 – dihydro – 3 – hydroxy – 2H – 1,4 – benzodiazepin – 2 – one 846-49-1

40

Lormetazepam 7 – chloro – 5 – (o – chlorofenyl) -1,3 – dihydro – 3 – hydroxy – 1 – methyl – 2– 1,4 – benzodiazepin – 2 –  one 848-75-9

41

Mazindol 5 – (p-chlorophenyl) – 2,5 dihydro – 3H – imidazo – (2,1 – a) isoindol – 5 – ol 22232-71-9

42

Medazepam 7 – chloro – 2,3 – dihydro – 1 – methyl – 5 – phenyl – 1H – 1,4 – benzodiazepine 2898-12-6

43

Mefenorex N-(3 – chloropropyl) – α – methylphenethylamine 17243-57-1

44

Meprobamate 2 – methyl – 2 – propyl -1,3 – propanediol dicarbamate 57-53-4

45

Mesocarb 3 –  – methylphenethyl) – N – (phenylcarbamoyl) syndnoneimine 34262-84-5

46

Methylphenobarbital 5 – ethyl – 1 – methyl – 5 – phenylbarbituric acid 115-38-8

47

Methyprylon 3,3 – diethyl – 5 – methyl – 2,4 – piperidine – dione 125-64-4

48

Midazolam 8 – chloro – 6 – (o – fluorophenyl) – 1 – methyl – 4H – imidazo – [1,5 – a] [1,4] – benzodiazepin 59467-70-8

49

Nimetazepam 1,3 – dihydro -1 – methyl – 7 – nitro – 5 – phenyl – 2H – 1,4 – benzodiazepin – 2 – one 2011-67-8

50

Nitrazepam 1,3 – dihydro – 7 – nitro – 5 phenyl – 2– 1,4 – benzodiazepin – 2 – one 146-22-5

51

Nordazepam 7 – chloro – 1,3 – dihydro – 5 – phenyl – 2H – 1,4 – benzodiazepin – 2 – one 1088-11-5

52

Oxazepam 7 – chloro – 1,3 – dihydro – 3 – hydroxy – 5 – phenyl – 2H – 1,4 – benzodiazepin – 2 – one 604-75-1

53

Oxazolam 10 – chloro – 2,3,7,11b – tetrahydro – 2 – methyl – 11b – phenyloxazolo [3,2 – d] [1,4] benzodiazepin – 6(5H) – one 24143-17-7

54

Pemoline 2 – amino – 5 – phenyl – 2 – oxazolin – 4 – one 2152-34-3

55

Pentazocine (2R*,6R*, 11R*) – 1,2,3,4,5,6 – hexahydro – 6,11 – dimethyl – 3 – (3 – methyl – 2 – butenyl) – 2,6 – methano – 3 – benzazocin – 8 – ol 55643-30-6

56

Pentobarbital 5 – ethyl – 5 – (1 – methylbutyl) barbituric acid 76-74-4

57

Phendimetrazine (+) – 3,4 – dimethyl – 2 – phenylmorpholine 634-03-7

58

Phenobarbital 5 – ethyl – 5 – phenylbarbituric acid 50-06-6

59

Phentermine α, α – dimethylphenethylamine 122-09-8

60

Pinazepam 7 – chloro – 1,3 – dihydro – 5 – phenyl – 1 – (2 – propynyl) – 2– 1,4 – benzodiazepin – 2 – one 52463-83-9

61

Pipradrol 1 – 1 – diphenyl – 1 – (2 – piperidyl) – methanol 467-60-7

62

Prazepam 7 – chloro – 1 – (cyclopropylmethyl) – 1,3 – dihydro – 5 – phenyl – 2H – 1,4 – benzodiazepin – 2 – one 2955-38-6

63

Pyrovalerone 4’ – methyl – 2 – (1 – pyrrolidinyl) valerophenone 3563-49-3

64

Secbutabarbital 5 – sec – butyl – 5 – ethylbarbituric acid 125-40-6

65

Temazepam 7 – chloro -1,3 – dihydro – 3 – hydroxy -1 – methyl – 5 – phenyl – 2H – 1,4 – benzodiazepin – 2 – one 846-50-4

66

Tetrazepam 7 – chloro – 5 – (1 – cyclohexen – 1 – yl) – 1,3 – dihydro – 1 methyl – 2H – 1,4 – benzodiazepin – 2 – one 10379-14-3

67

Tiletamine 2 – (ethylamino) – 2 – thiophen – 2 -yl cyclohexan – 1  – one 14176-49-9

68

Triazolam 8 – chloro – 6 – (o – chlorophenyl) – 1 – methyl – 4– s – triazolo [4,3 – a] [1,4] benzodiazepine 28911-01-5

69

Vinylbital 5 – (1 – methylbutyl) – 5 – vinylbarbituric acid 2430-49-1

70

Zolazepam 4 – (2 – fluorophenyl) – 1,3,8 – trimethyl -6H – pyrazolo [3,4-e] [1,4] diazepin – 7 -one 31352-82-6

71

Zolpidem N, N, 6 – trimethyl – 2 – p – tolylimidazol [1,2 – a] pyridine – 3 – acetamide 82626-48-0

 

DANH MỤC IV

“CÁC TIỀN CHẤT”
(Ban hành kèm theo Nghị định số 73/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ)

IVA: Các tiền chất thiết yếu, tham gia vào cấu trúc chất ma túy.

Danh mục này bao gồm cả các muối có thể tồn tại của các chất có ghi chú *.

STT

Tên chất

Tên khoa học

Mã thông tin CAS

Mã hàng hóa HS

Cơ quan quản lý

Ghi chú

1

1-phenyl-2-propanone (P2P) 1-phenyl-2-propanone 103-79-7 2914.31.00 Bộ Công Thương  

2

Acetic anhydride Acetic oxide 108-24-7 2915.24.00 Bộ Công Thương  

3

Alpha-phenyl acetoacetonitrile (APAAN) 3-oxo-2-phenylbutanenitrile 4468-48-8 2926.90.00 Bộ Công Thương  

4

Anthranilic acid 2 – Aminobenzoic acid 118-92-3 2922.43.00 Bộ Công Thương

*

5

Benzaldehyde Benzaldehyde 100-52-7 2912.21.00 Bộ Công Thương  

6

Benzyl cyanide 2-Phenylacetonenitrile 140-29-4 2926.90.95 Bộ Công Thương  

7

Gamma-butyro lactone (GBL) Dihidrofuran-2(3H)-one 96-48-0 2932.29.80 Bộ Công Thương  

8

Isosafrole 1,3 – Benzodioxole – 5 – (1 – propenyl) 120-58-1 2932.91.00 Bộ Công Thương  

9

Lysergic acid (8b) – 9,10 – didehydro – 6 – methylergolin – 8 – carboxylic acid 82-58-6 2939.63.00 Bộ Công Thương

*

10

N-acetylanthranilic acid 1 – Acetylamino – 2 – carboxybenzene 89-52-1 2924.23.00 Bộ Công Thương

*

11

Phenylacetic acid Benzeneacetic acid 103-82-2 2916.34.00 Bộ Công Thương

*

12

Piperidine Cyclopentimine 110-89-4 2933.32.00 Bộ Công Thương

*

13

Piperonal 1,3-Benzodioxole-5-carbaldehyde 120-57-0 2932.93.00 Bộ Công Thương

*

14

Piperonyl methyl ketone 3,4 – methylenedioxyphenyl – 2 – propanone 4676-39-5 2932.92.00 Bộ Công  Thương  

15

Safrole 5-(prop-2-en-1-yl)-2H-1,3-benzodioxole 94-59-7 2932.94.00 Bộ Công Thương  

16

Ephedrine (1R,2R)-2-methylamino-1 – phenyl propan – 1 – ol 299-42-3 2939.41.00 Bộ Ytế

*

17

Ergometrine N – (2 – hydroxy – 1 – methylethyl) – D (+) – lysergamide 60-79-7 2939.61.00 Bộ Y tế

*

18

Ergotamine Ergotaman – 3’, 6’, 18 – trione , 12’- hydroxy – 2’ -methyl – 5’ – (phenylmethyl) – (5’a) 113-15-5 2939.62.00 Bộ Y tế

*

19

N-Ethylephedrine 1-Ethylephedrine 7681-79-0 2939.42.00 Bộ Y tế

*

20

N-Ethylpseudo Ephedrine Ethyl methyl amino- phenyl-propane -1-ol 258827- 65-5 2939.49.90 Bộ Y tế

*

21

N-Methylephedrine (1R,2S)-2-(Dimethylamino)-1-phenyl-1-propanol 552-79-4 2939.49.90 Bộ Y tế

*

22

N-Methylpseudoephedrine  Dimethylamino-phenyl-propane-1-ol 51018-28- 1 2939.49.90 Bộ Ytế

*

23

Norephedrine (Phenylpropanolamine) α-(1-Aminoethyl) enzylalcohol 14838-15- 4 2939.44.00 Bộ Công an

*

24

Pseudoephedrine (1S, 2S) – 2-methylamino – 1 – phenyl propane -1 – ol 90-82-4 2939.42.00 Bộ Y tế

*

25

N-Phenethyl-4-piperidinone

(NPP)

1- (2-Phenylethyl) piperidine-4-one 3972-64-0   Bộ Công an  

26

4-ANPP 4-aminophenyl-1-phenethylpiperidine 21409-26- 7   Bộ Công an

*

IVB: Các tiền chất là dung môi, chất xúc tác trong quá trình sản xuất chất ma túy.

STT

Tên chất

Tên khoa học

Mã thông tin CAS

Mã hàng hóa HS

Cơ quan quản lý

27

Acetic acid Ethanoic acid 64-19-7 2915.21.00

Bộ Công Thương

28

Acetone 2-propanone 67-64-1 2914.11.00

Bộ Công Thương

29

Acetyl chloride Acetyl chloride 75-36-5 2915.90.70

Bộ Công Thương

30

Ammonium formate Formic acid ammonium salt 540-69-2 2915.12.00

B Công Thương

31

Diethylamine N-ethylethanamine 109-89-7 2921.19.50

B Công Thương

32

Ethyl ether 1-1’-oxybis[ethane] 60-29-7 2909.11.00

B Công Thương

33

Ethylene diacetate 1,2-ethanediol diacetate 111-55-7 2915.39.00

Bộ Công Thương

34

Formamide Methanamide 75-12-7 2924.19.00

Bộ Công Thương

35

Formic Acid Methamoic Acid 64-18-6 2915.11.00

Bộ Công Thương

36

Hydrochloric acid Hydrochloric acid 7647-01-0 2806.10.00

Bộ Công Thương

37

Methyl ethyl ketone 2-Butanone 78-93-3 2914.12.00

Bộ Công Thương

38

Methylamine Methanamine 74-89-5 2921.11.00

Bộ Công Thương

39

Nitroethane  Nitroethane 79-24-3 2904.20.00

Bộ Công Thương

40

Potassium permanganate  Potassium permanganate 7722-64-7 2841.61.00

Bộ Công Thương

41

Sulfuric acid Sulfuric acid 7664-93-9 2807.00.00

Bộ Công Thương

42

Tartaric acid 2,3-Dihydroxy butanedioic acid 526-83-0 2918.12.00

Bộ Công Thương

43

Thionyl chloride Thionyl chloride 7719-09-7 2812.10.95

Bộ Công Thương

44

Toluene Methyl benzene 108-88-3 2902.30.00

Bộ Công Thương

 

 

 

 

 

 

Tag: 73/2018