Nghị định về đăng ký kinh doanh

Nghị định về đăng ký kinh doanh

Các văn bản quy định về đăng ký kinh doanh đặc biệt về nghị định về đăng ký kinh doanh được ban hành để hướng dẫn Luật Doanh nghiệp. Luật Ngô Gia xin chia sẻ một số điểm khác nhau của Nghị định về đăng ký kinh doanh.

Để hướng dẫn Luật doanh nghiệp 2005 có nghị định 43/2010 về đăng ký kinh doanh và nghị định 102 về đăng ký kinh doanh. Hai nghị định về đăng ký kinh doanh này hướng dẫn chi tiết về thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp, điều 52 nghị định 43 về đăng ký kinh doanh là hướng dẫn về trình tự, thủ tục đăng ký hộ kinh doanh. Để xem toàn bộ nội dung của nđ 43/2010/nđ-cp về đăng ký kinh doanh, cá nhân có thể download nghị định 43 về đăng ký kinh doanh tại website của sở kế hoạch và đầu tư.

Hướng dẫn luật doanh nghiệp 2014, Chính phủ đã ban hành nghị định 78/2015 về đăng ký kinh doanh để hướng dẫn về đăng ký kinh doanh. So với nghị định 43 về đăng ký kinh doanh thì nghị định 78 về đăng ký kinh doanh quy định về trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp và đăng ký hộ kinh doanh đơn giản hơn rất nhiều. Hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp và hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh cũng đơn giản hơn để phù hợp với quy định của Luật doanh nghiệp 2014.

Cá nhân, tổ chức hay xem nội dung chi tiết của hai nghị định về đăng ký kinhd oanh trên để biết rõ hơn về sự khác nhau về trình thự, thủ tục cũng như hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp và đăng ký hộ kinh doanh giữa hai nghị định 78/2015 về đăng ký kinh doanh và nghị định 43/2010 về đăng ký kinh doanh.