Nghị quyết 126/2020/QH14

 QUC HỘI
——-

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

 Nghị quyết số: 126/2020/QH14

 Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2020

 

 NGHỊ QUYẾT

 PHÊ CHUẨN ĐỀ NGHỊ CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC BỔ NHIỆM BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ, BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ, THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM NHIỆM KỲ 2016-2021

 QUỐC HỘI

 Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

 Căn cứ Luật Tổ chức Quốc hội số 57/2014/QH13;

 Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ số 76/2015/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 47/2019/QH14;

 Căn cứ Nội quy kỳ họp Quốc hội ban hành kèm theo Nghị quyết số 102/2015/QH13 ngày 24 tháng 11 năm 2015 của Quốc hội;

 Căn cứ Nghị quyết số 09/2016/QH14 ngày 27 tháng 7 năm 2016 của Quốc hội về cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV;

 Căn cứ Nghị quyết số 15/2016/QH14 ngày 27 tháng 7 năm 2016 của Quốc hội về cơ cấu số lượng thành viên Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV;

 Theo đề nghị của Thủ tướng Chính phủ tại Tờ trình số 90/TTr-TTg ngày 11 tháng 11 năm 2020;

 Căn cứ Biên bản kiểm phiếu kết quả phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ trưởng Bộ Y tế, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 12 tháng 11 năm 2020,

 QUYẾT NGHỊ:

 Điều 1

 Phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ trưởng Bộ Y tế, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nhiệm kỳ 2016-2021 đối với các ông, bà có tên sau đây:

 1. Ông Huỳnh Thành Đạt giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

 2. Ông Nguyễn Thanh Long giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Y tế.

 3. Bà Nguyễn Thị Hồng giữ chức vụ Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

 Điều 2

 Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ khi được Quốc hội biểu quyết thông qua.

 Nghị quyết này được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 12 tháng 11 năm 2020.

 

 

 CHỦ TỊCH QUỐC HỘI

 Nguyễn Thị Kim Ngân