Nghị quyết 89/2019/QH14 của Quốc hội

 QUỐC HỘI
——–

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

 Nghị quyết số: 89/2019/QH14

  

 

 NGHỊ QUYẾT

 MIỄN NHIỆM CHỨC VỤ ỦY VIÊN ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI, CHỦ NHIỆM ỦY BAN PHÁP LUẬT CỦA QUỐC HỘI KHÓA XIV

 QUỐC HỘI
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

 Căn cứ Luật Tổ chức Quốc hội số 57/2014/QH13;

 Căn cứ Nội quy kỳ họp Quốc hội ban hành kèm theo Nghị quyết số 102/2015/QH13;

 Căn cứ Tờ trình số 482/TTr-UBTVQH14 ngày 21 tháng 11 năm 2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội;

 Căn cứ Biên bản kiểm phiếu miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội ngày 22 tháng 11 năm 2019;

 QUYẾT NGHỊ:

 Điều 1.

 Miễn nhiệm chức vụ y viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật khóa XIđối với ông Nguyễn Khắc Định.

 Điều 2.

 Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ khi được Quốc hội biểu quyết thông qua.

 Nghị quyết này được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIVkỳ họp thứ 8 thông qua ngày 22 tháng 11 năm 2019./.

 

 

 CHỦ TỊCH QUỐC HỘI

 Nguyễn Thị Kim Ngân