Nghị quyết 90/2019/QH14 của Quốc hội

 QUỐC HỘI

 ——-

 Nghị quyết số: 90/2019/QH14

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 ————-

 

 

 NGHỊ QUYẾT

 Phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ
về việc miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Y tế

 ———–
QUỐC HỘI

 NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

 Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

 Căn cứ Luật tổ chức Quốc hội số 57/2014/QH13;

 Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ số 76/2015/QH13;

 Căn cứ Nội quy kỳ họp Quốc hội ban hành kèm theo Nghị quyết số 102/2015/QH13;

 Căn cứ đề nghị của Thủ tướng Chính phủ tại Tờ trình số 72/TTr-TTg ngày 20 tháng 11 năm 2019;

 Căn cứ Biên bản kiểm phiếu phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Y tế ngày 22 tháng 11 năm 2019;

 

 QUYẾT NGHỊ:

 

 Điều 1.

 Phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Y tế đối với bà Nguyễn Thị Kim Tiến.

 Điều 2.

 Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ khi được Quốc hội biểu quyết thông qua.

 Nghị quyết này được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 22 tháng 11 năm 2019.

 

 

 CHỦ TỊCH QUỐC HỘI

 

 

 

 Nguyễn Thị Kim Ngân