Nghị quyết 91/2019/QH14 của Quốc hội

 QUỐC HỘI
——–

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

 Nghị quyết số: 91/2019/QH14

 Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2019

 

 NGHỊ QUYẾT

 BẦU GIỮ CHỨC VỤ ỦY VIÊN ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI KHÓA XIV

 QUỐC HỘI

 Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

 Căn cứ Luật Tổ chức Quốc hội số 57/2014/QH13;

 Căn cứ Nội quy kỳ họp Quốc hội ban hành kèm theo Nghị quyết số 102/2015/QH13 ngày 24 tháng 11 năm 2015 của Quốc hội;

 Căn cứ Tờ trình số 496/TTr-UBTVQH14 ngày 23 tháng 11 năm 2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội;

 Căn cứ Biên bản kiểm phiếu bầu giữ chức vụ Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV ngày 25 tháng 11 năm 2019;

 QUYẾT NGHỊ:

 Điều 1

 Ông Hoàng Thanh Tùng giữ chức vụ y viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV.

 Điều 2

 Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ khi được Quốc hội biểu quyết thông qua.

 Nghị quyết này được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIVkỳ họp thứ 8 thông qua ./.

 

 

 CHỦ TỊCH QUỐC HỘI

 
Nguyễn Thị Kim Ngân