QUYẾT ĐỊNH 1291/QĐ-BXD

 BỘ XÂY DỰNG
——-

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

 Số: 1291/QĐ-BXD

 Hà Nội,ngày 12 tháng 10 năm 2018

  

 QUYẾT ĐỊNH

 CÔNG BỐ SUẤT VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH VÀ GIÁ XÂY DỰNG TỔNG HỢP BỘ PHẬN KẾT CẤU CÔNG TRÌNH NĂM 2017

 BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

 Căn cứ Nghị định số 81/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;

 Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

 Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Kinh tế xây dựng và Viện trưởng Viện Kinh tế xây dựng,

 QUYẾT ĐỊNH:

 Điều 1. Công bố Suất vốn đầu tư xây dựng công trình và giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình năm 2017 kèm theo Quyết định này.

 Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

 Điều 3. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc quản lý đầu tư xây dựng công trình tham khảo, sử dụng suất vốn đầu tư và giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình vào việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình./.

  

Nơi nhận:
– Văn phòng Quốc hội;
– Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
– Văn phòng Chủ tịch nước;
– Văn phòng Chính phủ;
– Cơ quan TW của các đoàn thể;
– Các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan trực thuộc CP;
– UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
– Tòa án nhân dân tối cao;
– Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
– Các Sở Xây dựng, các Sở có công trình xây dựng chuyên ngành;
– Website của Bộ Xây dựng;
– Các Cục, Vụ thuộc BXD;
– Lưu: VT, Cục KTXD, Viện KTXD.

 KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

 Bùi Phạm Khánh

  

 SUẤT VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH VÀ GIÁ XÂY DỰNG TỔNG HỢP BỘ PHẬN KẾT CẤU CÔNG TRÌNH NĂM 2017

 (Kèm theo Quyết định số 1291/QĐ-BXD ngày 12/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)

 PHẦN 1: THUYẾT MINH VÀ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

 I  Suất vốn đầu tư xây dựng công trình

 1  Thuyết minh chung

 1.1  Suất vốn đầu tư xây dựng công trình (gọi tắt là suất vốn đầu tư) là mức chi phí cần thiết để đầu tư xây dựng công trình mới tính theo một đơn vị diện tích, công suất hoặc năng lực phục vụ theo thiết kế của công trình.

 Công suất hoặc năng lực phục vụ theo thiết kế của công trình là khả năng sản xuất hoặc khai thác sử dụng công trình theo thiết kế được xác định bằng đơn vị đo thích hợp.

 1.2  Mục đích sử dụng:

 – Suất vốn đầu tư công bố tại Quyết định này là một trong những cơ sở phục vụ cho việc xác định sơ bộ tổng mức đầu tư, tổng mức đầu tư dự án, xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng ở giai đoạn chuẩn bị dự án.

 – Trong một số trường hợp theo quy định của cơ quan quản lý có thẩm quyền được tạm sử dụng giá trị suất vốn đầu tư để xác định giá trị quyền sử dụng đất, thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai. Khi quyết toán nghĩa vụ tài chính thực hiện theo quy định của Bộ Tài chính.

 1.3  Việc công bố suất vốn đầu tư được thực hiện trên cơ sở:

 – Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

 – Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;

 – Thông tư số 03/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng;

 – Quy chuẩn xây dựng và tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam, tiêu chuẩn ngành trong thiết kế;

 – Các quy định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

 1.4  Suất vốn đầu tư được xác định cho công trình xây dựng mới, có tính chất phổ biến, với mức độ kỹ thuật công nghệ thi công trung bình tiên tiến.

 Suất vốn đầu tư công bố kèm theo Quyết định này được tính toán tại mặt bằng Quí IV năm 2017. Đối với các công trình có sử dụng ngoại tệ là USD thì phần chi phí ngoại tệ được tính đổi về đồng Việt Nam theo tỷ giá trung bình quý IV/2017 là 1 USD = 22.750 VNĐ theo công bố tỷ giá ngoại tệ của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam.

 2  Nội dung của suất vốn đầu tư:

 Suất vốn đầu tư bao gồm các chi phí: xây dựng, thiết bị, quản lý dự án đầu tư xây dựng, tư vấn đầu tư xây dựng và các khoản chi phí khác. Suất vốn đầu tư tính toán đã bao gồm thuế giá trị gia tăng cho các chi phí nêu trên.

 Nội dung chi phí trong suất vốn đầu tư chưa bao gồm chi phí thực hiện một số loại công việc theo yêu cầu riêng của dự án/công trình xây dựng cụ thể như:

 – Chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư gồm: chi phí bồi thường về đất, nhà, công trình trên đất, các tài sản gắn liền với đất, trên mặt nước và chi phí bồi thường khác theo quy định; các khoản hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất; chi phí tái định cư; chi phí tổ chức bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; chi phí sử dụng đất trong thời gian xây dựng (nếu có); chi phí chi trả cho phần hạ tầng kỹ thuật đã được đầu tư xây dựng (nếu có) và các chi phí có liên quan khác;

 – Lãi vay trong thời gian thực hiện đầu tư xây dựng (đối với các dự án có sử dụng vốn vay);

 – Vốn lưu động ban đầu (đối với các dự án đầu tư xây dựng nhằm mục đích sản xuất, kinh doanh);

 – Chi phí dự phòng trong tổng mức đầu tư (dự phòng cho khối lượng công việc phát sinh và dự phòng cho yếu tố trượt giá trong thời gian thực hiện dự án);

 – Một số chi phí khác gồm: đánh giá tác động môi trường và xử lý các tác động của dự án đến môi trường; đăng kiểm chất lượng quốc tế, quan trắc biến dạng công trình; chi phí kiểm định chất lượng công trình; gia cố đặc biệt về nền móng công trình; chi phí thuê tư vấn nước ngoài.

 3  Hướng dẫn sử dụng

 3.1  Khi sử dụng suất vốn đầu tư được công bố theo mục 1.2 cần căn cứ vào loại cấp công trình, thời điểm lập tổng mức đầu tư, khu vực đầu tư xây dựng công trình, các hướng dẫn cụ thể và các chi phí khác phù hợp yêu cầu cụ thể của dự án để bổ sung, điều chỉnh, quy đổi lại sử dụng cho phù hợp, cụ thể:

 3.1.1  Bổ sung các chi phí cần thiết theo yêu cầu riêng của dự án/công trình. Việc xác định các chi phí bổ sung này được thực hiện theo các quy định, hướng dẫn hiện hành phù hợp với thời điểm xác định tổng mức đầu tư xây dựng công trình.

 3.1.2  Điều chỉnh, quy đổi suất vốn đầu tư trong một số trường hợp, ví dụ như:

 – Quy mô năng lực sản xuất hoặc phục vụ của công trình khác với quy mô năng lực sản xuất hoặc phục vụ của công trình đại diện nêu trong danh mục được công bố.

 – Có sự khác nhau về đơn vị đo năng lực sản xuất hoặc phục vụ của công trình với đơn vị đo sử dụng trong danh mục được công bố.

 – Sử dụng chỉ tiêu suất vốn đầu tư để xác định tổng mức đầu tư cho các công trình mở rộng, nâng cấp cải tạo hoặc công trình có yêu cầu đặc biệt về công nghệ.

 – Có những yếu tố đặc biệt về địa điểm xây dựng, địa chất nền móng công trình.

 – Dự án đầu tư công trình xây dựng sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) có những nội dung chi phí được quy định khác với những nội dung chi phí nêu trong công bố.

 – Mặt bằng giá xây dựng ở thời điểm xác định chi phí đầu tư xây dựng có sự khác biệt đáng kể so với thời điểm công bố suất vốn đầu tư.

 3.1.3  Điều chỉnh, quy đổi suất vốn đầu tư đã công bố về thời điểm tính toán

 – Điều chỉnh, quy đổi suất vốn đầu tư đã được công bố về thời điểm tính toán có thể sử dụng chỉ số giá xây dựng được công bố theo quy định.

 – Điều chỉnh, quy đổi suất vốn đầu tư về địa điểm tính toán được xác định bằng kinh nghiệm/phương pháp chuyên gia trên cơ sở phân tích, đánh giá so sánh các yếu tố về địa chất, địa hình, thủy văn, mặt bằng giá khu vực.

 3.2  Xác định chỉ tiêu suất vốn đầu tư

 Trong quá trình lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình, đối với loại công trình chưa có suất vốn đầu tư được công bố trong tập Suất vốn đầu tư, các cơ quan, tổ chức, cá nhân căn cứ phương pháp xác định suất vốn đầu tư xây dựng công trình tại phần 4 Quyết định này để tính toán, điều chỉnh, bổ sung, quy đổi cho phù hợp với dự án.

 II  Giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình

 1  Thuyết minh chung

 1.1  Giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình (viết tắt là giá bộ phận kết cấu) bao gồm toàn bộ chi phí cần thiết để hoàn thành một đơn vị khối lượng nhóm, loại công tác xây dựng, đơn vị kết cấu hoặc bộ phận công trình xây dựng.

 1.2  Giá bộ phận kết cấu công bố tại Quyết định này là một trong những cơ sở để xác định chi phí xây dựng trong sơ bộ tổng mức đầu tư, tổng mức đầu tư dự án, dự toán xây dựng công trình, quản lý và kiểm soát chi phí xây dựng công trình.

 1.3  Giá bộ phận kết cấu được tính toán theo mục 1.3, 1.4 phần I

 2  Nội dung của giá bộ phận kết cấu bao gồm

 Giá bộ phận kết cấu bao gồm chi phí vật liệu chính, vật liệu phụ, nhân công, máy thi công, chi phí chung, thu nhập chịu thuế tính trước, thuế giá trị gia tăng.

 3  Hướng dẫn sử dụng

 3.1  Khi sử dụng giá bộ phận kết cấu để xác định tổng mức đầu tư xây dựng, dự toán xây dựng công trình thì cần bổ sung các khoản mục chi phí thuộc tổng mức đầu tư xây dựng, dự toán xây dựng công trình chưa được tính toán trong giá bộ phận kết cấu.

 3.2  Việc điều chỉnh, quy đổi về thời điểm tính toán khác với thời điểm tính toán giá bộ phận kết cấu được công bố có thể sử dụng chỉ số giá phần xây dựng được công bố theo quy định. Đối với việc xác định giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình cho thời điểm tính toán năm 2015 thì có thể sử dụng giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình tại Quyết định số 1161/QĐ-BXD ngày 15/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng để điều chỉnh cho phù hợp.

 3.3  Xác định giá bộ phận kết cấu

 Trong quá trình lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình, trường hợp giá bộ phận kết cấu được công bố không có hoặc công bố nhưng không phù hợp, các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham khảo tại phần 4 quyết định này để tính toán.

 III  Kết cấu và nội dung

 Tập suất vốn đầu tư xây dựng công trình năm 2017 được kết cấu thành 4 phần và mã hóa các chỉ tiêu bằng số hiệu thống nhất như sau:

 Phần 1: Thuyết minh chung và hướng dẫn sử dụng

 Ở phần này giới thiệu các khái niệm, cơ sở tính toán, phạm vi sử dụng; các khoản mục chi phí theo quy định được tính trong suất vốn đầu tư, chi tiết những nội dung đã tính và chưa được tính đến trong suất vốn đầu tư, hướng dẫn sử dụng tập suất vốn đầu tư.

 Phần 2: Suất vốn đầu tư xây dựng công trình

 Gồm hệ thống các chỉ tiêu suất vốn đầu tư xây dựng công trình, thuyết minh về quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng và các nội dung chi phí của các chỉ tiêu suất vốn đầu tư.

 Phần 3: Giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình

 Gồm hệ thống chỉ tiêu về giá bộ phận kết cấu đối với một số loại công trình, tiêu chuẩn áp dụng và các chỉ dẫn kỹ thuật cần thiết.

 Phần 4: Hướng dẫn phương pháp xác định suất vốn đầu tư xây dựng công trình

 Số hiệu suất đầu tư xây dựng và giá bộ phận kết cấu được mã hóa gồm 8 số (00000.000), trong đó: Số hiệu thứ nhất thể hiện loại chỉ tiêu (1: suất vốn đầu tư; 2: giá bộ phận kết cấu); số hiệu thứ hai thể hiện loại công trình (1: công trình dân dụng; 2: công trình công nghiệp; 3: công trình hạ tầng kỹ thuật; 4: công trình giao thông; 5: công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn); 3 số hiệu tiếp theo thể hiện nhóm công trình trong 5 loại công trình; 2 số hiệu tiếp theo thể hiện chỉ tiêu cụ thể đối với công trình công bố; số hiệu cuối cùng thể hiện chỉ tiêu (0: suất vốn đầu tư; 1: suất chi phí xây dựng; 2: suất chi phí thiết bị).

 PHẦN 2: SUẤT VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH NĂM 2017

 CHƯƠNG I: SUẤT VỐN ĐẦU TƯ CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG

 1  CÔNG TRÌNH NHÀ Ở

 Bảng 1. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình nhà ở

 Đơn vị tính: 1.000 đ/m2 sàn

 

 

 Suất vốn đầu tư

 Trong đó bao gồm

 

 

 Chi phí xây dựng

 Chi phí thiết bị

 

Nhà chung cư

 Số tầng ≤ 7

  

 

 

 11110.01

số tầng ≤ 5

 6.370

 5.160

 340

 11110.02

5 < số tầng ≤ 7

 8.240

 6.150

 640

 

7 < số tầng ≤ 20

  

 

 

 11110.03

7 < số tầng ≤ 10

 8.490

 6.430

 620

 11110.04

10 < số tầng ≤ 15

 8.880

 6.880

 600

 11110.05

15 < số tầng ≤ 18

 9.520

 7.110

 870

 11110.06

18 < số tầng ≤ 20

 9.920

 7.240

 1.040

 

Số tầng > 20

  

 

 

 11110.07

20 < số tầng ≤ 25

 11.050

 8.070

 1.160

 11110.08

25 < số tầng ≤ 30

 11.600

 8.470

 1.220

 11110.09

30 < số tầng ≤ 35

 12.690

 9.120

 1.450

 11110.10

35 < số tầng ≤ 40

 13.630

 9.720

 1.620

 11110.11

40 < số tầng ≤ 45

 14.580

 10.330

 1.800

 11110.12

45 < số tầng ≤ 50

 15.520

 10.930

 1.970

 

Nhà ở riêng lẻ

  

 

 

 11120.01

Nhà 1 tầng, tường bao xây gạch, mái tôn

 1.730

 1.550

 

 11120.02

Nhà 1 tầng, căn hộ khép kín, kết cấu tường gạch chịu lực, mái BTCT đổ tại chỗ

 4.540

 4.090

 

 11120.03

Nhà từ 2 đến 3 tầng, kết cấu khung chịu lực BTCT; tường bao xây gạch; sàn, mái BTCT đổ tại chỗ

 6.970

 6.270

 

 11120.04

Nhà kiểu biệt thự từ 2 đến 3 tầng, kết cấu khung chịu lực BTCT; tường bao xây gạch; sàn, mái BTCT đổ tại chỗ

 8.760

 7.610

 

 

 

 0

 1

 2

 Ghi chú:

 a. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình nhà ở nêu tại Bảng 1 được tính toán với cấp công trình là cấp I, II, III, IV theo Tiêu chuẩn Xây dựng (TCXDVN) số 13:1991 “Phân cấp nhà và công trình dân dụng. Nguyên tắc chung”; theo tiêu chuẩn thiết kế TCVN 2748:1991 “Phân cấp công trình xây dựng. Nguyên tắc chung”; các yêu cầu và quy định khác về giải pháp kiến trúc, kết cấu, điện, phòng cháy chữa cháy… và theo quy định của tiêu chuẩn thiết kế TCVN 4451:2012 “Nhà ở. Nguyên tắc cơ bản để thiết kế”, TCVN 323:2004 “Nhà ở cao tầng. Tiêu chuẩn thiết kế”, TCVN 9411:2012 “Nhà ở liền kề. Tiêu chuẩn thiết kế” và các quy định khác có liên quan.

 b. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình nhà ở bao gồm các chi phí cần thiết để xây dựng công trình nhà ở tính trên 1 m2 diện tích sàn xây dựng, trong đó phần chi phí thiết bị đã bao gồm các chi phí mua sắm, lắp đặt thang máy, trạm biến áp và các thiết bị phục vụ vận hành, máy bơm cấp nước, hệ thống phòng cháy chữa cháy.

 c. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình nhà ở chưa bao gồm chi phí xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và chi phí cho phần ngoại thất bên ngoài công trình, hệ thống kỹ thuật tiên tiến như hệ thống điều hòa không khí, thông gió, báo cháy tự động, hệ thống BMS,…

 d. Suất vốn đầu tư xây dựng chưa bao gồm chi phí xử lý có tính chất riêng biệt của mỗi dự án như: chi phí xử lý nền đất yếu, xử lý sụt trượt, hang castơ.

 e. Tỷ trọng của các phần chi phí trong suất vốn đầu tư công trình xây dựng nhà ở như sau:

 – Tỷ trọng chi phí phần móng công trình : 15 – 25%

 – Tỷ trọng chi phí phần kết cấu thân công trình : 30 – 40%

 – Tỷ trọng chi phí phần kiến trúc, hoàn thiện, hệ thống kỹ thuật trong CT : 55 – 35%

 f. Suất vốn đầu tư công trình ở Bảng 1 tính cho công trình nhà ở chung cư cao tầng chưa có xây dựng tầng hầm. Trường hợp có xây dựng tầng hầm thì bổ sung chi phí xây dựng tầng hầm như sau:

 Đơn vị tính: 1000đ/1mtầng hầm

 Số tầng hầm của công trình

 Tầng hầm sử dụng làm khu đỗ xe

 Tầng hầm sử dụng làm khu thương mại

 1 tầng

 13.010

 13.840

 2 tầng

 13.670

 14.530

 3 tầng

 14.630

 15.550

 4 tầng

 15.590

 16.570

 5 tầng

 16.550

 17.590

 – Chi phí xây dựng của tầng hầm theo công năng sử dụng bằng diện tích xây dựng tầng hầm nhân với chi phi xây dựng trên một đơn vị diện tích tương ứng với số tầng hầm theo công năng đó. Trường hợp công trình có sử dụng các tầng hầm kết hợp công năng khác nhau (thương mại và đỗ xe) thì chi phí xây dựng tầng hầm của công trình được xác định theo công thức sau:

 Cxdth = (Nhdx x Shdx + Nhtm x Shtm)x Kđc1 x Kđc2 (*)

 Trong đó:

 Cxdth: Chi phí xây dựng tầng hầm

 Nhdx: Tổng diện tích hầm sử dụng làm khu đỗ xe

 Shdx: Chi phí xây dựng trên một đơn vị diện tích tầng hầm sử dụng làm khu đỗ xe tương ứng với số tầng hầm của công trình.

 Nhtm: Tổng diện tích hầm sử dụng làm khu thương mại

 Shtm: Chi phí xây dựng trên một đơn vị diện tích tầng hầm sử dụng làm khu thương mại tương ứng với số tầng hầm của công trình.

 Kđc1, Kđc2: Hệ số điều chỉnh với các trường hợp được nêu ở dưới.

 – Chi phí xây dựng tầng hầm trên một đơn vị diện tích sử dụng làm khu đỗ xe bao gồm các chi phí: đào đất, kết cấu hầm, biện pháp thi công hầm, chi phí hoàn thiện đáp ứng yêu cầu làm khu đỗ xe thông thường, thuế VAT và chưa bao gồm hệ thống kỹ thuật tiên tiến như hệ thống điều hòa không khí, thông gió, báo cháy tự động, hệ thống BMS,….

 – Chi phí xây dựng tầng hầm trên một đơn vị diện tích sử dụng làm khu thương mại bao gồm các chi phí: đào đất, kết cấu hầm, biện pháp thi công hầm, chi phí hoàn thiện đáp ứng yêu cầu làm khu thương mại, thuế VAT và chưa bao gồm hệ thống kỹ thuật tiên tiến như hệ thống điều hòa không khí, thông gió, báo cháy tự động, hệ thống BMS,….

 – Chi phí xây dựng trên một đơn vị diện tích ở bảng trên được áp dụng đối với trường hợp công trình có số tầng nổi ≤ 10 tầng, trường hợp đối với công trình có số tầng nổi > 10 tầng thì chi phí xây dựng tầng hầm trên một đơn vị diện tích nói trên được nhân với hệ số Kđc1 như sau: số tầng từ > 10 tầng đến ≤ 20 tầng thì hệ số Kđc1=1,01; số tầng từ > 20 tầng đến ≤ 30 tầng thì hệ số Kđc1=1,025; số tầng từ > 30 tầng đến ≤ 40 tầng thì hệ số Kđc1=1,04; số tầng từ > 40 tầng đến ≤ 50 tầng thì hệ số Kđc1=1,05.

 – Chi phí xây dựng trên một đơn vị diện tích ở bảng trên được áp dụng đối với trường hợp chỉ giới xây dựng phần tầng hầm tương đương chỉ giới xây dựng phần nổi. Trường hợp chỉ giới xây dựng phần hầm lớn hơn phần nổi thì phần xây dựng tầng hầm mở rộng sử dụng hệ số điều chỉnh như sau:

Tỷ lệ giữa diện tích mặt bằng đất xây dựng tầng hầm và diện tích mặt bằng đất xây dựng phần nổi (Nmbxd hầm/Nmbxd nổi) Hệ số điều chỉnh (Kđc2)
Từ > 1 đến ≤ 2,0

 0,99 – 0,95

Từ > 2,0 đến ≤ 3,5

 0,95 – 0,90

 – Trường hợp tính suất vốn đầu tư xây dựng hầm từ chi phí xây dựng tầng hầm nêu trên được tính toán theo hướng dẫn tại thông tư xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng của Bộ Xây dựng.

 – Ví dụ: Tính chi phí xây dựng tầng hầm một công trình xây dựng nhà chung cư 25 tầng có chỉ giới xây dựng tầng hầm trùng với tầng nổi. Công trình có 3 tầng hầm có diện tích (Nh) 6000 m2 trong đó: 2 tầng hầm B2 và B3 làm khu đỗ xe với diện tích Nhdx= 4000 m2 và tầng hầm B1 làm khu thương mại với diện tích Nhtm= 2000 m2.

 Chi phí xây dựng tầng hầm (Cxdth) được tính như sau:

 Chi phí xây dựng trên một đơn vị diện tích tầng hầm sử dụng làm khu đỗ xe (Shdx) của công trình có 3 tầng hầm là: 14,63 trđ/m2

 Chi phí xây dựng trên một đơn vị diện tích tầng hầm sử dụng làm khu thương mại (Shtm) của công trình có 3 tầng hầm là: 15,55 trđ/m2

 Công trình có số tầng nổi > 20 tầng và ≤ 30 tầng nên Kđc1=1,025;

 Chỉ giới xây dựng tầng hầm trùng với tầng nổi nên Nmbxd hầm/Nmbxd nổi = 1 => Kđc2=1

 Theo công thức (*) ta có:

 Cxdth = (4.000 m2 x 14,63 trđ/m2 + 2000 m2 x 15,55 trđ/m2) x1,025 x1 = 91.860,5 trđ

 2  CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG

 2.1  Công trình giáo dục

 2.1.1  Nhà trẻ, trường mẫu giáo

 Bảng 2. Suất vốn đầu tư xây dựng nhà trẻ, trường mẫu giáo

 Đơn vị tính: 1.000 đ/cháu

 

 

 Suất vốn đầu tư

 Trong đó bao gồm

 

 

 Chi phí xây dựng

 Chi phí thiết bị

 

Nhà gửi trẻ, có số cháu

 

 

 

 11211.01

75 < số cháu ≤ 125

 54.410

 43.000

 4.270

 11211.02

125 < số cháu ≤ 200

 53.820

 42.510

 4.270

 11211.03

200 < số cháu ≤ 250

 52.090

 41.050

 4.270

 

Trường mẫu giáo, có số cháu

  

 

 

 11211.04

105 < số cháu ≤ 175

 53.050

 42.510

 3.250

 11211.05

175 < số cháu ≤ 280

 49.850

 39.820

 3.250

 11211.06

280 < số cháu ≤ 350

 46.650

 37.140

 3.250

 11211.07

350 < số cháu ≤ 455

 43.460

 34.450

 3.250

 

 

 0

 1

 2

 Ghi chú:

 a. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình nhà gửi trẻ, trường mẫu giáo nêu tại Bảng 2 được tính toán theo tiêu chuẩn thiết kế TCVN 2748:1991 “Phân cấp công trình xây dựng. Nguyên tắc chung” với cấp công trình là cấp II, III; các yêu cầu, quy định khác về khu đất xây dựng, giải pháp thiết kế, sân vườn, chiếu sáng, kỹ thuật điện… theo quy định trong TCVN 3907:2011 “Nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non. Tiêu chuẩn thiết kế” và các quy định khác liên quan.

 b. Suất vốn đầu tư xây dựng nhà gửi trẻ, trường mẫu giáo bao gồm:

 – Chi phí xây dựng nhà lớp học, các hạng mục công trình phục vụ như: kho để đồ, nhà chế biến thức ăn, nhà giặt quần áo, nhà để xe,… các chi phí xây dựng khác như: trang trí sân chơi, khu giải trí…

 – Chi phí trang, thiết bị nội thất: giường tủ, bàn ghế, quạt điện, máy điều hoà nhiệt độ, phòng cháy chữa cháy…

 c. Công trình nhà gửi trẻ, trường mẫu giáo được phân chia ra các khối chức năng theo tiêu chuẩn thiết kế, bao gồm:

 – Khối công trình nhóm lớp gồm: phòng sinh hoạt, phòng ngủ, phòng giao nhận trẻ, phòng nghỉ, phòng ăn, phòng vệ sinh.

 – Khối công trình phục vụ gồm: phòng tiếp khách, phòng nghỉ của giáo viên, phòng y tế, nhà chuẩn bị thức ăn, nhà kho, nhà để xe, giặt quần áo,…

 – Sân, vườn và khu vui chơi.

 d. Tỷ trọng của các phần chi phí trong suất vốn đầu tư như sau:

 Tỷ trọng chi phí cho khối công trình nhóm lớp : 75 – 85%

 Tỷ trọng chi phí cho khối công trình phục vụ : 15 – 10%

 Tỷ trọng chi phí cho sân, vườn và khu vui chơi : 10 – 5%

 2.1.2  Trường phổ thông các cấp

 Bảng 3. Suất vốn đầu tư xây dựng trường học

 Đơn vị tính: 1.000 đ/học sinh

 

 

 Suất vốn đầu tư

 Trong đó bao gồm

 

 

 Chi phí xây dựng

 Chi phí thiết bị

 

Trường tiểu học (cấp I) có số học sinh

 

 

 

 11212.01

175 < số học sinh ≤ 315

 32.410

 25.160

 3.250

 11212.02

315 < số học sinh ≤ 490

 30.090

 23.210

 3.250

 11212.03

490 < số học sinh ≤ 665

 28.340

 21.740

 3.250

 11212.04

665 < số học sinh ≤ 1.050

 27.100

 20.560

 3.250

 

Trường trung học cơ sở (cấp II) và phổ thông trung học (cấp III) có quy mô

  

 

 

 11212.05

540 < số học sinh ≤ 720

 39.010

 29.850

 4.270

 11212.06

720 < số học sinh ≤ 1.080

 36.690

 27.910

 4.280

 11212.07

1.080 < số học sinh ≤ 1.620

 34.620

 26.360

 4.280

 

 

 0

 1

 2

 Ghi chú:

 a. Suất vốn đầu tư công trình xây dựng trường học nêu tại Bảng 3 được tính toán với cấp công trình là cấp II, III theo các quy định trong tiêu chuẩn thiết kế TCVN 2748:1991 “Phân cấp công trình xây dựng. Nguyên tắc chung” về phân cấp công trình và các yêu cầu, quy định về quy mô công trình, khu đất xây dựng, yêu cầu thiết kế, diện tích,… của các hạng mục công trình phục vụ học tập, vui chơi, giải trí,… và quy định trong TCVN 8793:2011 “Trường tiểu học. Tiêu chuẩn thiết kế” và TCVN 8794:2011 “Trường trung học cơ sở và phổ thông. Tiêu chuẩn thiết kế” và các quy định khác có liên quan.

 b. Suất vốn đầu tư công trình xây dựng trường học bao gồm:

 Chi phí xây dựng nhà lớp học, các hạng mục phục vụ, thể dục thể thao, thực hành,…

 Chi phí về trang, thiết bị phục vụ học tập, thể thao, phòng cháy chữa cháy.

 c. Công trình xây dựng trường được phân chia ra các khối chức năng theo tiêu chuẩn thiết kế, bao gồm:

 – Khối học tập gồm các phòng học.

 – Khối lao động thực hành gồm các xưởng thực hành về mộc, cơ khí, điện, kho của các xưởng.

 – Khối thể thao gồm các hạng mục công trình thể thao.

 – Khối phục vụ học tập gồm hội trường, thư viện, phòng đồ dùng giảng dạy, phòng truyền thống.

 – Khối hành chính quản trị gồm văn phòng, phòng giám hiệu, phòng nghỉ của giáo viên, văn phòng Đoàn, Đội, phòng tiếp khách, nhà để xe.

 d. Tỷ trọng của các phần chi phí trong suất vốn đầu tư như sau:

 Tỷ trọng chi phí cho khối công trình học tập : 50 – 55%.

 Tỷ trọng chi phí cho khối công trình thể thao  : 15 – 10%.

 Tỷ trọng chi phí cho khối công trình phục vụ  : 15 – 10%.

 Tỷ trọng chi phí cho khối công trình lao động thực hành : 5%.

 Tỷ trọng chi phí cho khối công trình hành chính quản trị : 15 – 20%.

 2.1.3  Trường đại học, học viện, cao đẳng, trường trung học chuyên nghiệp, trường nghiệp vụ

 Bảng 4 Suất vốn đầu tư công trình xây dựng trường đại học, học viện, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, trường nghiệp vụ

 Đơn vị tính: 1.000 đ/học viên

 

 

 Suất vốn đầu tư

 Trong đó bao gồm

 

 

 Chi phí xây dựng

 Chi phí thiết bị

 

Trường đại học, học viện, cao đẳng có số học viên

 

 

 

 11213.01

Số học viên ≤ 1.000

 147.860

 117.410

 7.600

 11213.02

1.000 < số học viên ≤ 2.000

 143.670

 113.950

 7.600

 11213.03

2.000 < số học viên ≤ 3.000

 139.170

 110.490

 7.180

 11213.04

3.000 < số học viên ≤ 5.000

 133.690

 105.970

 7.180

 11213.05

Số học viên > 5.000

 129.600

 102.580

 7.180

 

Trường trung học chuyên nghiệp, trường nghiệp vụ có số học viên

  

 

 

 11213.06

Số học viên ≤ 500

 71.560

 54.000

 8.640

 11213.07

500 < số học viên ≤ 800

 68.270

 50.920

 8.640

 11213.08

800 < số học viên ≤ 1.200

 64.300

 48.300

 7.620

 

 

 0

 1

 2

 Ghi chú:

 a. Suất vốn đầu tư công trình xây dựng trường đại học, học viện, cao đẳng, trường trung học chuyên nghiệp, trường nghiệp vụ tại Bảng 4 được tính toán với cấp công trình là cấp II, III theo các quy định trong tiêu chuẩn thiết kế TCVN 2748:1991 về “Phân cấp công trình xây dựng. Nguyên tắc chung”; các yêu cầu quy định khác về quy mô công trình, mặt bằng tổng thể, yêu cầu thiết kế các hạng mục phục vụ học tập, nghiên cứu và thực hành, vui chơi, giải trí,…; quy định trong TCVN 3981:1985 “Trường đại học. Tiêu chuẩn thiết kế”, TCVN 9210:2012 “Trường dạy nghề – Tiêu chuẩn thiết kế” và TCVN 4602:2012 “Trường trung cấp chuyên nghiệp. Tiêu chuẩn thiết kế” và các quy định khác có liên quan.

 b. Suất vốn đầu tư công trình xây dựng trường đại học, học viện, cao đẳng bao gồm:

 – Chi phí xây dựng các công trình chính và phục vụ của trường, khu ký túc xá sinh viên;

 – Chi phí trang thiết bị nội thất, giảng đường, cơ sở nghiên cứu khoa học, phòng giáo viên, phòng giám hiệu, trang thiết bị thể dục thể thao, y tế, thư viện, thiết bị trạm bơm, trạm biến thế.

 c. Suất vốn đầu tư công trình xây dựng trường đại học, học viện, cao đẳng, trường trung học chuyên nghiệp, trường nghiệp vụ được tính cho 1 học viên.

 d. Công trình xây dựng trường đại học, học viện, cao đẳng, trường trung học chuyên nghiệp, trường nghiệp vụ được chia ra các khối chức năng theo tiêu chuẩn thiết kế, bao gồm:

 – Khối học tập và cơ sở nghiên cứu khoa học gồm giảng đường, lớp học, thư viện, hội trường, nhà hành chính, làm việc.

 – Khối thể dục thể thao gồm phòng tập thể dục thể thao, công trình thể thao ngoài trời, sân bóng đá, bóng chuyền, bóng rổ, bể bơi.

 – Khối ký túc xá gồm nhà ở cho học viên, nhà ăn, nhà phục vụ (quầy giải khát, trạm y tế, chỗ để xe).

 – Khối công trình kỹ thuật gồm xưởng sửa chữa, kho, nhà để xe ô tô, trạm bơm, trạm biến thế…

 e. Tỷ trọng của các phần chi phí trong suất vốn đầu tư như sau:

 STT

 Các khoản mục chi phí

 Trường đại học, học viện, cao đẳng (%)

 Trường trung học chuyên nghệp, trường nghiệp vụ, (%)

 1

Khối công trình học tập và nghiên cứu khoa học

 50 – 60

 40 – 50

 2

Khối công trình thể dục thể thao

 15 – 10

 20 – 15

 3

Khối công trình ký túc xá

 30 – 25

 35 – 30

 4

Khối công trình kỹ thuật

 5

 5

 2.2  Công trình y tế

 2.2.1  Công trình bệnh viện đa khoa

 Bảng 5. Suất vốn đầu tư công trình bệnh viện đa khoa

 Đơn vị tính: 1.000 đ/giường

 

 

 Suất vốn đầu tư

 Trong đó bao gồm

 

 

 Chi phí xây dựng

 Chi phí thiết bị

 

Bệnh viện đa khoa, có quy mô:

 

 

 

 11221.01

Từ 50 đến 200 giường bệnh

 1.476.620

 531.220

 759.060

 11221.02

Từ 250 đến 350 giường bệnh

 1.428.840

 516.460

 733.740

 11221.03

Từ 400 đến 500 giường bệnh

 1.378.180

 495.800

 708.450

 11221.04

Từ 500 đến 1000 giường bệnh

 1.279.740

 460.390

 657.850

 

 

 0

 1

 2

 Ghi chú:

 a. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình y tế nêu tại Bảng 5 được tính toán với cấp công trình là cấp II, III theo các quy định trong Tiêu chuẩn thiết kế TCVN 2748:1991 “Phân cấp công trình xây dựng. Nguyên tắc chung”; các yêu cầu, quy định về khu đất xây dựng, bố cục mặt bằng, giải pháp thiết kế, giải pháp kỹ thuật về phòng cháy, chữa cháy, chiếu sáng, thông gió, điện, nước… theo Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4470:2012 “Bệnh viện đa khoa – Tiêu chuẩn thiết kế” và các quy định khác có liên quan.

 b. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình bệnh viện đa khoa gồm:

 – Chi phí xây dựng các công trình khám, điều trị bệnh nhân và các công trình phục vụ như:

 + Khối khám bệnh và điều trị ngoại trú gồm các phòng chờ, phòng khám và điều trị, phòng cấp cứu, phòng nghiệp vụ, phòng hành chính, khu vệ sinh.

 + Khối chữa bệnh nội trú gồm phòng bệnh nhân, phòng nghiệp vụ, phòng sinh hoạt của nhân viên, phòng vệ sinh.

 + Khối kỹ thuật nghiệp vụ gồm phòng mổ, phòng cấp cứu, phòng nghiệp vụ, xét nghiệm, thực nghiệm, phòng giải phẫu bệnh lý, khoa dược…

 + Khối hành chính, quản trị gồm bếp, kho, xưởng, nhà để xe, nhà giặt, nhà thường trực…

 – Chi phí trang thiết bị y tế hiện đại và đồng bộ phục vụ khám, chữa bệnh, phục vụ sinh hoạt, nghỉ ngơi của nhân viên, bệnh nhân.

 c. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình bệnh viện đa khoa được tính bình quân cho 1 giường bệnh theo năng lực phục vụ.

 2.2.2  Công trình bệnh viện trọng điểm tuyến Trung ương

 Bảng 6. Suất vốn đầu tư công trình bệnh viện trọng điểm tuyến Trung ương

 Đơn vị tính: 1.000 đ/giường

   

 Suất vốn đầu tư

 Trong đó bao gồm

   

 Chi phí xây dựng

 Chi phí thiết bị

  Bệnh viện trọng điểm tuyến Trung ương có quy mô

 

 

 

 11223.01

1.000 giường bệnh

 4.259.530

 1.980.150

 1.993.720

   

 0

 1

 2

 Ghi chú:

 a. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình y tế nêu tại Bảng 6 được tính toán với cấp công trình là cấp I theo các quy định trong Tiêu chuẩn thiết kế TCVN 2748:1991 “Phân cấp công trình xây dựng. Nguyên tắc chung”; các yêu cầu, quy định về khu đất xây dựng, bố cục mặt bằng, giải pháp thiết kế, giải pháp kỹ thuật về phòng cháy, chữa cháy, chiếu sáng, thông gió, điện, nước… theo Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXD 4470: 2012 “Bệnh viện đa khoa – Tiêu chuẩn thiết kế” và các quy định khác có liên quan.

 b. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình bệnh viện trọng điểm tuyến trung ương gồm:

 – Chi phí xây dựng các công trình khám, điều trị bệnh nhân và các công trình phục vụ như:

 + Khu vực khám – điều trị ban ngày: khám bệnh cho tất cả các chuyên khoa, tổ chức hỗ trợ chuẩn đoán và các khu vực điều trị bệnh nhân trong ngày.

 + Khu vực điều trị nội trú: tổ chức các khoa/trung tâm điều trị ngoại trú tất cả các chuyên khoa.

 + Khu kỹ thuật nghiệp vụ: các kỹ thuật chuẩn đoán, điều trị, can thiệp với công nghệ và kỹ thuật mới tiên tiến trên thế giới.

 + Khu hành chính quản trị và kỹ thuật, hậu cần và phụ trợ: khu vực cho hành chính, các hạng mục hạ tầng kỹ thuật phục vụ cho vận hành bệnh viện.

 + Khu dịch vụ tổng hợp, tâm linh: tổ chức phục vụ tất cả các nhu cầu của cán bộ và người nhà bệnh nhân… như Nhà công vụ, nhà thăm thân, khu tâm linh, siêu thị dược và đồ dùng sinh hoạt tiện ích, ngân hàng, bưu điện, trạm xe buýt…

 + Khu đào tạo, chỉ đạo tuyến: nghiên cứu và chuyển giao các ứng dụng kỹ thuật cao y tế, chỉ đạo tuyến và đào tạo nguồn nhân lực y tế cho ngành.

 – Chi phí trang thiết bị y tế hiện đại, đồng bộ phù hợp với vị trí là bệnh viện tuyến cuối. Ngoài việc phục vụ chữa trị các bệnh nặng với các chuyên khoa sâu còn đảm bảo vai trò trung tâm chuyển giao công nghệ cho các bệnh viện tuyến dưới.

 c. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình bệnh viện được tính bình quân cho 1 giường bệnh theo năng lực phục vụ.

 2.3  Công trình thể thao

 2.3.1  Sân vận động

 Bảng 7. Suất vốn đầu tư xây dựng sân vận động

 Đơn vị tính: 1.000 đ/chỗ ngồi

   

 Suất vốn đầu tư

 Trong đó bao gồm

   

 Chi phí xây dựng

 Chi phí thiết bị

  Sân vận động có sức chứa

 

 

 

 11231.01

20.000 chỗ ngồi

 2.970

 2.150

 410

 11231.02

40.000 chỗ ngồi

 2.320

 1.770

 150

   

 0

 1

 2

 Ghi chú:

 a. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình thể thao nêu tại Bảng 7 được tính toán trên cơ sở các quy định về quy mô, phân loại công trình, yêu cầu về mặt bằng, giải pháp thiết kế, chiếu sáng, điện, nước, theo Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4205:2012 “Công trình thể thao – Sân thể thao – Tiêu chuẩn thiết kế”, các quy định khác có liên quan.

 b. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình thể thao bao gồm:

 – Chi phí xây dựng công trình theo khối chức năng phục vụ như:

 Khối phục vụ khán giả: Phòng bán vé, phòng căng tin, khu vệ sinh, khán đài, phòng cấp cứu.

 Khối phục vụ vận động viên: Sân bóng, phòng thay quần áo, phòng huấn luyện viên, phòng trọng tài, phòng nghỉ của vận động viên, phòng vệ sinh, phòng y tế.

 Khối phục vụ quản lý: Phòng hành chính, phòng phụ trách sân, phòng thường trực, bảo vệ, phòng nghỉ của nhân viên, kho, xưởng sửa chữa dụng cụ thể thao.

 – Các chi phí trang, thiết bị phục vụ vận động viên, khán giả.

 c. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình thể thao được tính bình quân cho 1 chỗ ngồi của khán giả.

 2.3.2  Nhà thi đấu, tập luyện

 Bảng 8. Suất vốn đầu tư xây dựng nhà thi đấu, tập luyện

 Bảng 8.1. theo quy mô diện tích

 Đơn vị tính: 1.000 đ/m2 sân

 

 

 Suất vốn đầu tư

 Trong đó bao gồm

 

 

 Chi phí xây dựng

 Chi phí thiết bị

 

Sân tập luyện ngoài trời, không có khán đài

 

 

 

 11232.01

Sân bóng đá tập luyện, kích thước sân 128x94m

 880

 680

 50

 11232.02

Sân bóng chuyền, cầu lông, kích thước sân 24x15m

 5.280

 4.080

 290

 11232.03

Sân bóng rổ, kích thước sân 30x19m

 4.960

 3.820

 290

 11232.04

Sân tennis, kích thước sân 40x20m

 4.960

 3.820

 290

 

 

 0

 1

 2

 Bảng 8.2. theo quy mô sức chứa

 Đơn vị tính: 1.000 đ/chỗ ngồi

 

 

 Suất vốn đầu tư

 Trong đó bao gồm

 

 

 Chi phí xây dựng

 Chi phí thiết bị

  

Nhà thi đấu, tập luyện, có khán đài

 

 

 

 

Nhà thi đấu bóng chuyền, bóng rổ, cầu lông, tennis

 

 

 

 11232.05

1.000 chỗ ngồi

 9.450

 7.390

 380

 11232.06

2.000 chỗ ngồi

 9.130

 7.130

 380

 11232.07

3.000 chỗ ngồi

 8.820

 6.830

 380

 

 

 0

 1

 2

 Ghi chú:

 a. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình thể thao nêu tại Bảng 8 được tính toán trên cơ sở các quy định về quy mô, phân loại công trình, yêu cầu về mặt bằng, giải pháp thiết kế, chiếu sáng, điện, nước, theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4205:2012 “Công trình thể thao – Sân thể thao – Tiêu chuẩn thiết kế”, TCVN 4529:2012 “Công trình thể thao – Nhà thể thao – Tiêu chuẩn thiết kế” và các quy định khác có liên quan.

 b. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình nhà thể thao cho từng môn thể thao như bóng rổ, tennis, bóng chuyền, cầu lông, bao gồm:

 – Chi phí xây dựng các hạng mục công trình như:

 Khối phục vụ khán giả (đối với nhà thi đấu, tập luyện có khán đài): khán đài, phòng nghỉ (hành lang), phòng bán vé, phòng vệ sinh, phòng căng tin.

 Khối phục vụ vận động viên: nhà thi đấu, nhà gửi và thay quần áo, phòng nghỉ, phòng vệ sinh, phòng y tế, căng tin, kho, các phòng chức năng khác.

 Khối hành chính quản trị: phòng làm việc, phòng nghỉ của nhân viên, phòng trực kỹ thuật, phòng bảo vệ, kho dụng cụ vệ sinh.

 – Chi phí trang, thiết bị phục vụ như quạt điện, máy điều hoà nhiệt độ, thiết bị y tế, dụng cụ thi đấu, tính bình quân cho 1 chỗ ngồi theo năng lực phục vụ.

 c. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình thể thao được tính bình quân cho 1 m2 diện tích sân (đối với công trình thể thao không có khán đài) hoặc cho 1 chỗ ngồi của khán giả (đối với công trình có khán đài).

 2.3.3  Công trình thể thao khác

 Bảng 9. Suất vốn đầu tư xây dựng bể bơi

 Đơn vị tính: 1.000 đ/m2 bể

 

 

 Suất vốn đầu tư

 Trong đó bao gồm

 

 

 Chi phí xây dựng

 Chi phí thiết bị

  

Bể bơi ngoài trời (không có khán đài)

 

 

 

 11233.01

kích thước 12,5×6 m

 8.160

 6.330

 410

 11233.02

kích thước 16×8 m

 9.480

 7.380

 410

 11233.03

kích thước 50 x26 m

 14.010

 10.690

 1.000

 

Bể bơi ngoài trời có sức chứa < 5.000 chỗ

  

 

 

 11233.04

kích thước 12,5×6 m

 12.990

 10.210

 420

 11233.05

kích thước 16×8 m

 14.300

 11.260

 420

 11233.06

kích thước 50 x26 m

 18.840

 14.470

 1.030

 

 

 0

 1

 2

 Ghi chú:

 a. Suất vốn đầu tư xây dựng bể bơi nêu tại Bảng 9 được tính toán trên cơ sở các quy định về quy mô, phân loại công trình, yêu cầu về mặt bằng, giải pháp thiết kế, chiếu sáng, điện, nước, theo Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4260:2012 “Công trình thể thao – Bể bơi – Tiêu chuẩn thiết kế” và các quy định khác có liên quan.

 b. Suất vốn đầu tư xây dựng bể bơi bao gồm:

 – Chi phí xây dựng bể bơi, các hạng mục công trình phục vụ vận động viên (phòng thay quần áo, nhà tắm…), khán đài (nếu có), thiết bị lọc nước.

 – Chi phí trang, thiết bị phục vụ như quạt điện, máy điều hoà nhiệt độ, thiết bị y tế, dụng cụ thi đấu.

 c. Suất vốn đầu tư xây dựng bể bơi được tính bình quân cho 1 m2 diện tích mặt bể.

 2.4  Công trình Văn hóa

 2.4.1  Nhà hát, rạp chiếu phim

 Bảng 10. Suất vốn đầu tư xây dựng nhà hát, rạp chiếu phim

 Đơn vị tính: 1.000 đ/chỗ ngồi

 

 

 Suất vốn đầu tư

 Trong đó bao gồm

 

 

 Chi phí xây dựng

 Chi phí thiết bị

 

Nhà hát có quy mô

 

 

 

 11241.01

300 – 600 chỗ

 27.120

 19.990

 4.120

 11241.02

600 – 800 chỗ

 26.350

 19.470

 3.940

 11241.03

800 – 1.000 chỗ

 25.890

 19.080

 3.750

 

Rạp chiếu phim có quy mô

  

 

 

 11241.04

300 – 400 chỗ

 32.670

 20.900

 7.860

 11241.05

400 – 600 chỗ

 31.910

 20.390

 7.690

 11241.06

600 – 800 chỗ

 31.110

 19.860

 7.530

 11241.07

800 – 1.000 chỗ

 30.630

 19.460

 7.360

 

 

 0

 1

 2

 Ghi chú:

 a. Suất vốn đầu tư nhà hát, rạp chiếu phim nêu tại Bảng 10 được tính toán với cấp công trình là cấp I, II theo các quy định trong tiêu chuẩn thiết kế TCVN 2748:1991 “Phân cấp công trình xây dựng. Nguyên tắc chung”; Các yêu cầu khác về khu đất xây dựng, quy hoạch tổng mặt bằng, giải pháp thiết kế,… theo quy định trong tiêu chuẩn thiết kế TCVN 5577:2012 “Tiêu chuẩn thiết kế rạp chiếu phim”, TCVN 9369:2012 “Nhà hát – Tiêu chuẩn thiết kế” và các quy định khác có liên quan.

 b. Suất vốn đầu tư rạp chiếu phim, nhà hát bao gồm:

 – Chi phí xây dựng công trình chính, các hạng mục công trình phục vụ.

 – Chi phí trang, thiết bị phục vụ khán giả và phòng làm việc của nhân viên như: máy điều hoà nhiệt độ, quạt điện và các thiết bị khác.

 c. Suất vốn đầu tư nêu trên chưa bao gồm chi phí xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và chi phí cho phần ngoại thất bên ngoài công trình.

 d. Suất vốn đầu tư rạp chiếu phim, nhà hát được tính bình quân cho 1 chỗ ngồi của khán giả.

 e. Tỷ trọng của các phần chi phí trong suất vốn đầu tư công trình nhà hát, rạp chiếu phim như sau:

 Tỷ trọng chi phí cho công trình chính:  80 – 90%

 Tỷ trọng chi phí cho các hạng mục công trình phục vụ: 20 – 10%

 2.4.2  Bảo tàng, thư viện, triển lãm

 Bảng 11. Suất vốn đầu tư xây dựng bảo tàng, thư viện, triển lãm

 Đơn vị tính: 1.000 đ/m2 sàn

   

 Suất vốn đầu tư

 Trong đó bao gồm

   

 Chi phí xây dựng

 Chi phí thiết bị

 11242.01

Bảo tàng

 17.030

 12.460

 2.590

 11242.02

Thư viện

 12.100

 8.920

 1.760

 11242.03

Triển lãm

 14.610

 10.700

 2.220

   

 0

 1

 2

 Ghi chú:

 a. Suất vốn đầu tư các công trình bảo tàng, thư viện, triển lãm nêu tại Bảng 11 được tính toán với cấp công trình là cấp I, II theo các quy định trong tiêu chuẩn thiết kế TCVN 2748:1991 “Phân cấp công trình xây dựng. Nguyên tắc chung”; Các yêu cầu khác về khu đất xây dựng, quy hoạch tổng mặt bằng, giải pháp thiết kế; TCVN 4319: 2012 “Nhà và công trình công cộng – Nguyên tắc cơ bản để thiết kế”, TCVN 4601:2012 “Trụ sở cơ quan. Tiêu chuẩn thiết kế” và các quy định khác có liên quan.

 b. Suất vốn đầu tư bảo tàng, triển lãm, thư viện bao gồm:

 – Chi phí xây dựng công trình chính (nhà bảo tàng, phòng đọc, phòng trưng bày,…) và các hạng mục phục vụ (kho, nhà vệ sinh,…).

 – Chi phí trang, thiết bị phục vụ như: máy điều hoà nhiệt độ, quạt điện, các thiết bị khác.

 c. Suất vốn đầu tư công trình trên chưa bao gồm chi phí xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và chi phí cho phần ngoại thất bên ngoài công trình.

 d. Suất vốn đầu tư bảo tàng, triển lãm, thư viện được tính bình quân cho 1 m2 diện tích sàn xây dựng.

 e. Tỷ trọng của các phần chi phí trong suất vốn đầu tư công trình trên như sau:

 Tỷ trọng chi phí cho công trình chính:  80 – 90%

 Tỷ trọng chi phí cho các hạng mục công trình phục vụ: 20 – 10%

 2.5  Công trình thông tin truyền thông

 2.5.1  Lắp đặt thiết bị truyền dẫn vi ba

 Bảng 12. Suất vốn đầu tư lắp đặt thiết bị truyền dẫn vi ba

 Đơn vị tính: 1.000 đ/thiết bị

 

 

 Suất vốn đầu tư

 Trong đó bao gồm

 

 

 Chi phí xây dựng

 Chi phí thiết bị

 

Thiết bị Vi ba đầu cuối cấu hình 1+0

 

 

 

 11251.01

1E1

 191.770

 52.020

 109.310

 11251.02

2E1

 203.470

 53.160

 118.480

 11251.03

4E1

 255.820

 54.300

 164.500

 11251.04

8E1

 278.900

 56.350

 182.880

 11251.05

16E1

 512.130

 63.460

 385.730

 11251.06

STM1

 606.970

 73.520

 459.270

 

 

 0

 1

 2

 Ghi chú:

 a. Suất vốn đầu tư tại Bảng 12 được tính toán cho công trình lắp đặt thiết bị truyền dẫn vi ba với cấp công trình là cấp II theo quy định hiện hành, phù hợp với các tiêu chuẩn, quy chuẩn: TCN 68-137-1995, TCN 68-145: 1995, TCN 68-177:1998, TCN 68-149:1995, QCVN 53:2011/BTTTT và các tiêu chuẩn khác có liên quan.

 b. Suất vốn đầu tư lắp đặt truyền dẫn vi ba gồm:

 – Chi phí lắp đặt khung, giá, và các blog đấu dây DDF.

 – Chi phí lắp đặt thiết bị vi ba, thiết bị nguồn điện DC, ác quy của thiết bị vi ba.

 – Chi phí lắp đặt, đấu nối các loại cáp giao tiếp mạng từ thiết bị vi ba đến các giá phối dây, lắp đặt đấu nối cáp nguồn, dây đất.

 – Chi phí cài đặt, đo thử kiểm tra kết nối hệ thống và vận hành thử thiết bị

 – Chi phí mua sắm thiết bị vi ba, và các thiết bị, phụ kiện đồng bộ.

 c. Suất vốn đầu tư lắp đặt thiết bị truyền dẫn vi ba được tính cho 1 thiết bị vi ba.

 2.5.2  Lắp đặt thiết bị truyền dẫn quang

 Bảng 13. Suất vốn đầu tư lắp đặt thiết bị truyền dẫn quang

 Đơn vị tính: 1.000 đ/thiết bị

 

 

 Suất vốn đầu tư

 Trong đó bao gồm

 

 

 Chi phí xây dựng

 Chi phí thiết bị

 11252.01

Thiết bị NGSDH TRM 155Mbit/s, 4FE, 2GE

 274.270

 31.390

 201.900

 11252.02

Thiết bị NGSDH ADM 155Mbit/s, 4FE, 2GE

 305.870

 38.380

 220.090

 11252.03

Thiết bị SDH REG 155 Mbit/s

 184.360

 26.080

 128.250

 11252.04

Thiết bị NGSDH TRM 622Mbit/s, 4FE, 2GE

 357.440

 38.830

 266.240

 11252.05

Thiết bị NGSDH ADM 622Mbit/s, 4FE, 2GE

 404.520

 49.130

 293.530

 11252.06

Thiết bị NGSDH ADM 2.5 Gbit/s, 4FE, 2GE

 538.770

 69.340

 385.070

 11252.07

Thiết bị NGSDH TRM 2.5 Gbit/s, 4FE, 2GE

 494.510

 54.490

 367.190

 

 

 0

 1

 2

 Ghi chú:

 a. Suất vốn đầu tư tại Bảng 13 được tính toán cho công trình xây dựng lắp đặt thiết bị truyền dẫn quang với cấp công trình là cấp II theo quy định hiện hành, phù hợp với các TCN: TCVN 8691:2011, TCN 68-177: 1998, TCN 68-178: 1999, TCN 68-149: 1995, QCVN 7:2010/BTTTT và các tiêu chuẩn khác có liên quan.

 b. Suất vốn đầu tư xây dựng thiết bị truyền dẫn quang bao gồm:

 – Chi phí lắp đặt khung, giá và các blog đấu dây ODF, DDF.

 – Chi phí lắp đặt thiết bị quang, thiết bị nguồn điện DC, ác quy của thiết bị quang.

 – Chi phí lắp đặt, đấu nối các loại cáp giao tiếp mạng từ thiết bị quang đến các giá phối dây, lắp đặt đấu nối cáp nguồn, dây đất.

 – Chi phí cài đặt, đo thử kiểm tra kết nối hệ thống và vận hành thử thiết bị.

 – Chi phí mua sắm thiết bị quang, và các thiết bị, phụ kiện đồng bộ.

 . Suất vốn đầu tư được tính theo cho 1 thiết bị truyền dẫn quang.

 2.5.3  Lắp đặt thiết bị truy nhập dẫn quang

 Bảng 14. Suất vốn đầu tư lắp đặt thiết bị chuyển đổi quang – điện

 Đơn vị tính: 1.000 đ/thiết bị

 

 

 Suất vốn đầu tư

 Trong đó bao gồm

 

 

 Chi phí xây dựng

 Chi phí thiết bị

 

Thiết bị (bộ) chuyển đổi quang điện

 

 

 

 11253.01

GE SDF 10km

 13.320

 10.570

 730

 11253.02

GE SFP 40km

 12.820

 10.570

 270

 11253.03

FE-SFP 10km

 7.710

 6.000

 550

 

 

 0

 1

 2

 Ghi chú:

 a. Suất vốn đầu tư tại Bảng 14 được tính toán theo quy định hiện hành, phù hợp với các TCN: TCVN 8691:2011, TCN 68-177: 1998, TCN 68-178: 1999, TCN 68-149: 1995, QCVN 7:2010/BTTTT và các tiêu chuẩn khác có liên quan.

 b. Suất vốn đầu tư xây dựng thiết bị truy nhập dẫn quang bao gồm:

 – Chi phí lắp đặt sợi nhảy quang trên cầu cáp.

 – Chi phí đấu nối sợi nhảy quang vào giá ODF.

 – Chi phí lắp đặt khung giá đấu dây nhảy quang (ODF).

 – Chi phí lắp đặt thiết bị chuyển đổi quang điện vào hệ thống truy nhập.

 – Chi phí cài đặt, đo thử kiểm tra kết nối hệ thống và vận hành thử thiết bị.

 – Chi phí mua sắm thiết bị chuyển đổi quang – điện, và các thiết bị, phụ kiện đồng bộ.

 c. Suất vốn đầu tư lắp đặt thiết bị chuyển đổi quang – điện được tính cho 1 thiết bị chuyển đổi quang điện.

 2.5.4  Lắp đặt thiết bị truy nhập thoại và internet

 Bảng 15. Suất vốn đầu tư lắp đặt thiết bị truy nhập thoại và internet

 Đơn vị tính: 1.000 đ/đường thông

 

 

 Suất vốn đầu tư

 Trong đó bao gồm

 

 

 Chi phí xây dựng

 Chi phí thiết bị

 

Thiết bị truy nhập thoại và internet

 

 

 

 11254.01

MSAN 360 đường thông (line thoại) và internet

 790

 50

 640

 11254.02

MSAN 480 đường thông (line thoại) và internet

 780

 40

 640

 11254.03

MSAN 600 đường thông (line thoại) và internet

 790

 40

 640

 11254.04

MSAN 720 đường thông (line thoại) và internet

 780

 40

 640

 11254.05

MSAN 960 đường thông (line thoại) và internet

 770

 30

 640

 

 

 0

 1

 2

 Ghi chú:

 a. Suất vốn đầu tư tại Bảng 15 được tính toán theo quy định hiện hành, phù hợp với tiêu chuẩn ngành và các tiêu chuẩn khác có liên quan.

 b. Suất vốn đầu tư lắp đặt thiết bị truy nhập thoại và internet bao gồm:

 – Chi phí lắp đặt khung, giá và các blog đấu dây.

 – Chi phí lắp đặt thiết bị MSAN, thiết bị nguồn điện DC, ác quy của thiết bị MSAN.

 – Chi phí lắp đặt, đấu nối các loại cáp giao tiếp mạng và giao tiếp thuê bao từ MSAN đến các giá phối dây, lắp đặt đấu nối cáp nguồn, dây đất.

 – Chi phí cài đặt, đo thử kiểm tra kết nối hệ thống và vận hành thử thiết bị.

 – Chi phí mua sắm thiết bị MSAN và các thiết bị, phụ kiện đồng bộ.

 c. Suất vốn đầu tư được tính theo năng lực phục vụ của một hệ thống là số đường thông (lines) cung cấp.

 2.5.5  Lắp đặt thiết bị VSAT

 Bảng 16. Suất vốn đầu tư lắp đặt thiết bị VSAT-IP UT

 Đơn vị tính: 1.000 đ/thiết bị

 

 

 Suất vốn đầu tư

 Trong đó bao gồm

 

 

 Chi phí xây dựng

 Chi phí thiết bị

 

Thiết bị VSAT-IP UT

 

 

 

 11255.01

Anten 1,2m

 117.670

 63.900

 34.150

 11255.02

Anten 0,84m

 105.530

 63.900

 23.830

 

 

 0

 1

 2

 Ghi chú:

 a. Suất vốn đầu tư lắp đặt thiết bị truyền dẫn VSAT tại Bảng 16 được tính toán phù hợp với các TCN: TCN 68-168:1997, TCN 68-193:2000, TCN 68-149: 1995 và các tiêu chuẩn khác có liên quan.

 b. Suất vốn đầu tư lắp đặt thiết bị truyền dẫn VSAT gồm:

 – Chi phí lắp đặt khung, giá và các blog đấu dây thuê bao.

 – Chi phí lắp đặt thiết bị VSAT.

 – Chi phí lắp đặt cân chỉnh anten.

 – Chi phí lắp đặt, đấu nối với các loại cáp giao tiếp mạng từ thiết vị VSAT đến cả giá phối dây, lắp đặt đầu nối cáp nguồn, dây đất.

 – Chi phí cài đặt, đo thử kiểm tra kết nối hệ thống và vận hành thử thiết bị.

 – Chi phí mua sắm thiết bị VSAT và các thiết bị, phụ kiện đồng bộ.

 c. Suất vốn đầu tư lắp đặt thiết bị VSAT – IP trạm UT được tính cho 1 thiết bị.

 2.5.6  Lắp đặt thiết bị phụ trợ

 Bảng 17. Suất vốn đầu tư lắp đặt hệ thống thiết bị phụ trợ

 Đơn vị tính: 1.000 đ/thiết bị

 

 

 Suất vốn đầu tư

 Trong đó bao gồm

 

 

 Chi phí xây dựng

 Chi phí thiết bị

 

Hệ thống thiết bị phụ trợ phòng máy có diện tích

  

 

 

 11256.01

80m2

 168.140

 80.860

 59.790

 11256.02

60m2

 126.870

 68.900

 36.070

 11256.03

40m2

 99.320

 56.940

 24.780

 11256.04

20m2

 72.050

 44.660

 14.120

 11256.05

10m2

 68.790

 42.080

 14.120

 

Lắp đặt máy phát điện, ATS, công suất

  

 

 

 11256.06

10KVA

 103.540

 2.820

 87.810

 11256.07

25KVA

 178.230

 4.060

 152.430

 11256.08

50KVA

 262.210

 6.760

 223.000

 11256.09

10KVA (không có ATS)

 94.670

 2.170

 80.950

 11256.10

Lắp đặt máy phát điện 5KVA

 26.860

 1.550

 21.480

 

Lắp đặt hệ thống tiếp đất có điện trở

  

 

 

 11256.11

R = 10 ÔM

 22.570

 18.420

 

 11256.12

R = 2 ÔM

 85.200

 69.560

 

 11256.13

R = 0,5 ÔM

 146.200

 119.360

 

 11256.14

Lắp đặt hệ thống tiếp đất chống sét

 33.170

 27.080

 

 

 

 0

 1

 2

 Ghi chú:

 a. Suất vốn đầu tư lắp đặt hệ thống thiết bị phụ trợ tại Bảng 17 được tính toán phù hợp với các TCXD và TCN: hệ thống tiếp đất chống sét, hệ thống thiết bị chống sét lan truyền, hệ thống chống sét đánh trực tiếp (TCVN 8071:2009, QCVN 32:2011/BTTTT), hệ thống điều hòa không khí, chống ẩm (TCN 68-149:1998), hệ thống báo và chống cháy (theo TCVN 5738; 5739; 5740:1993), hệ thống chiếu sáng, hệ thống cung cấp điện AC, TCN 68-179-1999, TCVN 8687:2011, hệ thống cung cấp nguồn diện DC theo TCN 68-163: 1996 và yêu cầu riêng của thiết bị và các tiêu chuẩn khác có liên quan.

 b. Suất vốn đầu tư lắp đặt hệ thống thiết bị phụ trợ gồm: Chi phí mua sắm, lắp đặt, đo kiểm thiết bị và phụ kiện đồng bộ gồm: hệ thống báo cháy và chống cháy, điều hòa không khí, chống ẩm, chiếu sáng, cầu cáp, máng cáp,…

 c. Suất vốn đầu tư lắp đặt hệ thống thiết bị phụ trợ được tính theo các đơn vị tính toán thích hợp là m2, máy, trạm.

 2.5.7  Công trình đài, trạm phát thanh truyền hình

 Bảng 18. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình đài trạm, phát thanh truyền hình

 Đơn vị tính: triệu đồng/ hệ

 

 

 Suất vốn đầu tư

 Trong đó bao gồm

 

 

 Chi phí xây dựng

 Chi phí thiết bị

 

Công trình đài, trạm thu phát sóng sử dụng băng tần VHF

 Máy phát hình công suất 2kW với cột anten tự đứng cao

 

 

 

 11257.01

64m

 16.580

 6.510

 8.230

 11257.02

75m

 18.580

 7.870

 8.560

 11257.03

100m

 20.750

 9.540

 8.690

 11257.04

125m

 21.400

 10.010

 8.760

 

Máy phát hình công suất 5kW với cột anten tự đứng cao

  

 

 

 11257.05

75m

 21.460

 7.940

 11.220

 11257.06

100m

 24.130

 9.580

 11.860

 11257.07

125m

 24.950

 10.190

 11.930

 

Máy phát hình công suất 10kW với cột anten tự đứng cao

  

 

 

 11257.08

100m

 27.310

 9.740

 14.710

 11257.09

125m

 28.370

 10.260

 15.110

 

Công trình đài, trạm thu phát sóng sử dụng băng tần UHF

 Máy phát hình công suất 5kW với cột anten tự đứng cao

  

 

 

 11257.10

75m

 22.250

 8.300

 11.560

 11257.11

100m

 24.340

 9.970

 11.620

 11257.12

125m

 24.660

 10.100

 11.760

 

Máy phát hình công suất 10kW với cột anten tự đứng cao

  

 

 

 11257.13

75m

 26.850

 8.500

 15.720

 11257.14

100m

 30.180

 10.190

 16.920

 11257.15

125m

 31.210

 10.600

 17.270

 11257.16

145m

 31.660

 10.680

 17.600

 

 

 0

 1

 2

 Ghi chú:

 a. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình đài, trạm thu, phát sóng truyền hình nêu tại Bảng 18 được tính toán trên cơ sở các tiêu chuẩn thiết kế chuyên ngành về chất lượng mạng viễn thông trong TCN 68: 170: 1998; quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ điện thoại trên mạng viễn thông cố định mặt đất trong QCVN 35:2011; các yêu cầu, quy định về chống sét và bảo vệ công trình viễn thông trong TCN 68:135: 2001 và các quy phạm về an toàn kỹ thuật trong xây dựng trong TCVN 5308: 1991 và các quy định chuyên ngành về lắp đặt thiết bị, cột cao và các quy định hiện hành khác liên quan. Trong tính toán cấp công trình nhà đặt máy là cấp IV, cấp công trình cột Anten là cấp II, III.

 b. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình thu, phát sóng truyền hình bao gồm:

 – Chi phí xây dựng nhà đặt máy và cột anten.

 – Chi phí thiết bị bao gồm toàn bộ chi phí mua sắm và lắp đặt hệ thống thiết bị phát hình. Thiết bị phát hình được nhập khẩu từ các nước phát triển.

 c. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình thu, phát sóng truyền hình chưa tính đến các chi phí về phá và tháo dỡ các vật kiến trúc cũ.

 d. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình thu, phát sóng truyền hình được tính bình quân cho 1 hệ thống bao gồm máy thu, phát hình và cột anten.

 2.5.8  Công trình đài, trạm thu phát sóng phát thanh

 Bảng 19. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình đài trạm thu, phát sóng phát thanh

 Đơn vị tính: 1.000 đ/hệ

   

 Suất vốn đầu tư

 Trong đó bao gồm

   

 Chi phí xây dựng

 Chi phí thiết bị

  Công trình đài trạm thu, phát sóng FM với thiết bị sản xuất trong nước

 

 

 

  Cột anten tự đứng thép hình L cao 30m, máy phát thanh công suất

 

 

 

11258.01 20 W

 548.450

 423.610

 54.060

11258.02 30 W

 569.840

 427.580

 69.790

  Cột anten tự đứng thép hình L cao 45m, máy phát thanh công suất

  

 

 

11258.03 50 W

 982.260

 767.960

 86.780

11258.04 100 W

 1.056.530

 780.340

 142.900

11258.05 150 W

 1.068.840

 780.340

 154.440

11258.06 200 W

 1.100.310

 794.810

 168.250

11258.07 300 W

 1.136.500

 805.110

 191.020

  Cột anten tự đứng thép hình L cao 50m, máy phát thanh công suất

  

 

 

11258.08 500 W

 1.400.830

 904.210

 316.240

11258.09 1 kW

 1.853.130

 1.108.330

 510.250

11258.10 Hệ thống máy phát thanh công suất 2 KW, cột anten tự đứng thép hình L, cao 60 m

 3.544.380

 1.927.320

 1.178.250

  Cột anten tự đứng thép tròn cao 30m, máy phát thanh công suất

  

 

 

11258.11 20 W

 636.230

 496.450

 57.270

11258.12 30 W

 662.760

 507.840

 69.740

  Cột anten tự đứng thép tròn cao 45m, máy phát thanh công suất

  

 

 

11258.13 50 W

 984.290

 754.300

 86.780

11258.14 100 W

 637.430

 414.630

 138.200

11258.15 150 W

 900.150

 627.000

 148.970

11258.16 200 W

 924.950

 637.110

 161.030

11258.17 300 W

 1.123.000

 777.850

 190.720

  Cột anten tự đứng thép tròn cao 50m, máy phát thanh công suất

  

 

 

11258.18 500 W

 1.559.790

 1.019.650

 332.530

11258.19 1 kW

 2.034.600

 1.238.150

 536.490

11258.20 Hệ thống máy phát thanh công suất 2 kW, cột anten tự đứng thép tròn, cao 60m

 3.760.480

 2.063.570

 1.244.130

  Công trình đài trạm thu, phát sóng FM, cột cao 100m, máy phát thanh công suất

 

 

 

11258.21 5 kW

 3.882.920

 250.830

 3.270.830

11258.22 10 kW

 6.368.780

 314.000

 5.510.980

11258.23 20 kW

 15.745.220

 400.950

 14.189.030

  Công trình thu, phát sóng trung AM, Hệ thống máy phát thanh công suất

  

 

 

11258.24 10 kW

 7.116.120

 457.430

 5.997.730

11258.25 50 kW

 13.513.600

 381.090

 12.122.280

  Công trình thu, phát sóng ngắn SM, hệ thống máy phát thanh công suất

  

 

 

11258.26 100 kW

 20.416.650

 781.530

 18.004.970

   

 0

 1

 2

 Ghi chú:

 a. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình đài, trạm thu phát sóng phát thanh nêu tại Bảng 19 được tính toán trên cơ sở các tiêu chuẩn thiết kế chuyên ngành về chất lượng mạng viễn thông trong TCN 68:170:1998; quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ điện thoại trên mạng viễn thông cố định mặt đất trong QCVN 35:2011; các yêu cầu, quy định về chống sét và bảo vệ công trình viễn thông trong TCN 68:135:2001; các quy phạm về an toàn kỹ thuật trong xây dựng trong TCVN 5308: 1991 và các quy định chuyên ngành về lắp đặt thiết bị, cột cao và các quy định hiện hành khác liên quan. Trong tính toán cấp công trình nhà đặt máy là cấp IV, cấp công trình cột anten là cấp II, III.

 b. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình đài, trạm thu phát sóng phát thanh bao gồm:

 – Chi phí xây dựng nhà đặt máy và cột anten.

 – Chi phí thiết bị gồm toàn bộ chi phí mua và lắp đặt hệ thống thiết bị phát thanh. Đối với hệ thống máy phát thanh FM sản xuất trong nước thì chi phí thiết bị phát thanh được tính trên cơ sở giá thiết bị lắp ráp trong nước; Đối với hệ thống máy phát thanh AM, SM thì thiết bị máy phát thanh là thiết bị nhập ngoại.

 c. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình đài, trạm thu phát sóng phát thanh được tính bình quân cho 1 hệ thống bao gồm nhà đặt trạm phát, thiết bị máy phát và cột anten.

 2.5.9  Công trình trạm BTS

 Bảng 20. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình trạm BTS

 Bảng 20.1 Công trình nhà trạm và cột BTS

 Đơn vị tính: 1.000 đ/tấn cột

 

 

 Suất vốn đầu tư

 Trong đó bao gồm

 

 

 Chi phí xây dựng

 Chi phí thiết bị

 11259.01

Công trình trạm BTS

 268.390

 235.420

 

 

 

 0

 1

 2

 Ghi chú:

 a. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình trạm BTS nêu tại Bảng 20.1 được tính toán trên cơ sở các tiêu chuẩn thiết kế chuyên ngành về chất lượng mạng viễn thông trong TCN 68: 170: 1998; Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ điện thoại trên mạng viễn thông cố định mặt đất trong QCVN 35:2011; các yêu cầu, quy định về chống sét cho các trạm viễn thông và mạng cáp ngoại vi viễn thông trong QCVN 32:2011/BTTTT, QCVN 9:2010/BTTTT về tiếp đất cho các trạm viễn thông và các quy phạm về an toàn kỹ thuật trong xây dựng trong TCVN 5308: 1991 và các quy định chuyên ngành về lắp đặt thiết bị, cột cao và các quy định hiện hành khác liên quan. Trong tính toán cấp công trình nhà đặt máy là cấp IV, cấp công trình là cấp II, III.

 b. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình trạm BTS bao gồm chi phí xây dựng nhà đặt máy và cột anten dây co.

 c. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình trạm BTS chưa tính đến các chi phí về mua sắm và lắp đặt thiết bị trạm BTS, chi phí phá và tháo dỡ các vật kiến trúc cũ.

 d. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình trạm BTS được tính bình quân cho 1 tấn cột anten.

 Bảng 20.2  Lắp đặt thiết bị trạm BTS

 Đơn vị tính: 1.000 đ/thiết bị

 

 

 Suất vốn đầu tư

 Trong đó bao gồm

 

 

 Chi phí xây dựng

 Chi phí thiết bị

 11259.02

Lắp đặt thiết bị BTS, có 1 Sector

 215.100

 60.910

 118.370

 11259.03

Lắp đặt thiết bị BTS, có 2 Sector

 309.850

 97.530

 160.390

 11259.04

Lắp đặt thiết bị BTS, có 3 Sector

 384.380

 134.150

 185.400

 

 

 0

 1

 2

 Ghi chú:

 a. Suất vốn đầu tư tại Bảng 20.2 được tính toán cho công trình xây dựng lắp đặt thiết bị trạm BTS với cấp công trình là cấp II, III theo quy định hiện hành, phù hợp với các tiêu chuẩn, quy chuẩn: QCVN 41:2016/BTTTT, TCN 68-193:2000, QCVN 53:2011/BTTTT, TCN 68-149:1995 và các tiêu chuẩn khác có liên quan.

 b. Suất vốn đầu tư lắp đặt thiết bị trạm BTS bao gồm:

 – Chi phí lắp đặt khung, giá, và các blog đấu dây DDF.

 – Chi phí lắp đặt thiết bị BTS, thiết bị nguồn điện DC, ác quy của thiết bị BTS.

 – Chi phí lắp đặt, đấu nối các loại cáp giao tiếp mạng từ thiết bị lắp đặt thiết bị BTS đến các giá phối dây, lắp đặt đấu nối cáp nguồn, dây đất.

 – Chi phí cài đặt, đo thử kiểm tra kết nối hệ thống và vận hành thử thiết bị.

 – Chi phí mua sắm thiết bị lắp đặt thiết bị BTS và các thiết bị, phụ kiện đồng bộ.

 c. Suất vốn đầu tư được tính cho 1 thiết bị BTS được lắp đặt.

 2.6  Nhà đa năng

 Bảng 21. Suất vốn đầu tư nhà đa năng

 Đơn vị tính: 1.000 đ/m2 sàn

 

 

 Suất vốn đầu tư

 Trong đó bao gồm

 

 

 Chi phí xây dựng

 Chi phí thiết bị

 

Nhà đa năng

 Số tầng ≤ 7

 

 

 

 11260.01

số tầng ≤ 5

 6.600

 5.450

 440

 11260.02

5 < số tầng ≤ 7

 8.530

 6.480

 830

 

7 < số tầng ≤ 20

  

 

 

 11260.03

7 < số tầng ≤ 10

 8.790

 6.780

 800

 11260.04

10 < số tầng ≤ 15

 9.200

 7.260

 770

 11260.05

15 < số tầng ≤ 18

 9.860

 7.490

 1.130

 11260.06

18 < số tầng ≤ 20

 10.270

 7.640

 1.340

 

Số tầng > 20

  

 

 

 11260.07

20 < số tầng ≤ 25

 11.440

 8.510

 1.500

 11260.08

25 < số tầng ≤ 30

 12.020

 8.930

 1.580

 11260.09

30 < số tầng ≤ 35

 13.140

 9.620

 1.870

 11260.10

35 < số tầng ≤ 40

 14.120

 10.250

 2.100

 11260.11

40 < số tầng ≤ 45

 15.090

 10.890

 2.320

 11260.12

45 < số tầng ≤ 50

 16.070

 11.520

 2.550

 

 

 0

 1

 2

 Ghi chú:

 a. Nhà đa năng (tổ hợp đa năng) là công trình được bố trí trong đó các nhóm phòng hoặc tầng nhà có công năng sử dụng khác nhau (văn phòng, các gian phòng khán giả, dịch vụ ăn uống, thương mại, các phòng ở và các phòng có chức năng khác).

 b. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình nhà đa năng tại Bảng 21 được tính toán với cấp công trình là cấp II, III theo các quy định trong Tiêu chuẩn Xây dựng (TCXD) số 13:1991 “Phân cấp nhà và công trình dân dụng. Nguyên tắc chung”; theo tiêu chuẩn thiết kế TCVN 2748:1991 “Phân cấp công trình xây dựng. Nguyên tắc chung”; các yêu cầu và quy định khác về giải pháp kiến trúc, kết cấu, điện, phòng cháy chữa cháy… và theo quy định của tiêu chuẩn thiết kế TCVN 4451:2012 “Nhà ở. Nguyên tắc cơ bản để thiết kế” và các quy định khác có liên quan.

 c. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình Bảng 21 bao gồm:

 Chi phí cần thiết để xây dựng công trình tính trên 1 m2 diện tích sàn xây dựng, trong đó phần chi phí thiết bị đã bao gồm các chi phí mua sắm, lắp đặt thang máy, trạm biến áp và các thiết bị phục vụ vận hành, máy bơm cấp nước, hệ thống phòng cháy chữa cháy.

 d. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình nhà đa năng chưa bao gồm chi phí xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật và chi phí cho phần ngoại thất bên ngoài công trình, hệ thống kỹ thuật tiên tiến như hệ thống điều hòa không khí, thông gió, báo cháy tự động, hệ thống BMS,…

 e. Tỷ trọng của các phần chi phí trong suất vốn đầu tư công trình xây dựng Bảng 21 như sau:

 – Tỷ trọng chi phí phần móng công trình : 15 – 25%

 – Tỷ trọng chi phí phần kết cấu thân công trình : 30 – 40%

 – Tỷ trọng chi phí phần kiến trúc, hoàn thiện, hệ thống kỹ thuật trong CT : 55 – 35%

 f. Suất vốn đầu tư công trình ở Bảng 21 tính cho công trình nhà đa năng chưa có xây dựng tầng hầm. Trường hợp có xây dựng tầng hầm thì bổ sung chi phí xây dựng tầng hầm như đối với công trình nhà chung cư.

 2.7  Khách sạn

 Bảng 22. Suất vốn đầu tư xây dựng khách sạn

 Đơn vị tính: 1.000 đ/giường

 

 

 Suất vốn đầu tư

 Trong đó bao gồm

 

 

 Chi phí xây dựng

 Chi phí thiết bị

 

Khách sạn có tiêu chuẩn:

 

 

 

 11270.01

 159.480

 106.230

 32.420

 11270.02

 240.310

 158.010

 51.530

 11270.03

 493.400

 339.410

 89.390

 11270.04

 677.340

 448.020

 146.000

 11270.05

 947.510

 649.260

 174.960

 

 

 0

 1

 2

 Ghi chú:

 a. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình khách sạn tại Bảng 22 được tính toán phù hợp với công trình khách sạn từ 1 sao đến 5 sao theo Quy định về tiêu chuẩn xếp hạng khách sạn du lịch ban hành kèm theo Quyết định số 107 ngày 22/6/1994 của Tổng cục Du lịch; các quy định trong Tiêu chuẩn thiết kế TCVN 4391:2015 “Khách sạn – Xếp hạng” và TCVN 5065: 1990 “Khách sạn. Tiêu chuẩn thiết kế” và các quy định khác có liên quan.

 b. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình khách sạn bao gồm:

 – Chi phí xây dựng công trình chính, các công trình phục vụ (thể dục thể thao, thông tin liên lạc…) theo tiêu chuẩn quy định của từng loại khách sạn.

 – Chi phí thiết bị và trang thiết bị phục vụ sinh hoạt, thể dục thể thao, vui chơi giải trí, phòng cháy chữa cháy, hệ thống cứu hoả, thang máy, điện thoại,…

 c. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình khách sạn được tính bình quân cho 1 giường ngủ theo năng lực phục vụ.

 d. Công trình của khách sạn được chia ra các khối chức năng theo tiêu chuẩn thiết kế, bao gồm:

 – Khối phòng ngủ: phòng ngủ, phòng trực của nhân viên.

 – Khối phục vụ công cộng: sảnh, phòng ăn, nhà bếp, phòng y tế, phòng giải trí, khu thể thao,…

 – Khối hành chính quản trị: phòng làm việc, phòng tiếp khách, kho, xưởng sửa chữa, chỗ nghỉ của nhân viên phục vụ, lái xe, nhà để xe, phòng giặt là, phơi sấy, trạm bơm áp lực, trạm cung cấp nước, phòng điện, các phòng phục vụ khác, …

 e. Tỷ trọng các phần chi phí theo các khối chức năng trong suất vốn đầu tư như sau:

 STT

Khối chức năng

 Khách sạn

 

 (%)

 Khách sạn

 

 (%)

 Khách sạn

 

 (%)

 Khách sạn

 

 (%)

 Khách sạn

 

 (%)

 1

Khối phòng ngủ

 50 – 55

 60 – 65

 60 – 65

 70 – 75

 70 – 75

 2

Khối phục vụ công cộng

 30 – 25

 25 – 30

 25 – 30

 20

 25 -20

 3

Khối hành chính – quản trị

 20

 15 – 5

 15 – 5

 10 – 5

 5

 2.8  Trụ sở cơ quan, văn phòng làm việc

 Bảng 23. Suất vốn đầu tư xây dựng trụ sở cơ quan, văn phòng làm việc

 Đơn vị tính: 1.000 đ/m2 sàn

   

 Suất vốn đầu tư

 Trong đó bao gồm

   

 Chi phí xây dựng

 Chi phí thiết bị

  Trụ sở cơ quan, văn phòng làm việc có số tầng

 

 

 

 11281.01

Số tầng ≤ 5

 7.730

 5.640

 1.090

 11281.02

5 < Số tầng ≤ 7

 8.540

 6.340

 1.260

 11281.03

7 < Số tầng ≤ 15

 10.020

 7.060

 1.480

 

 

 0

 1

 2

 Ghi chú:

 a. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình trụ sở cơ quan, văn phòng làm việc tại Bảng 23 được tính toán với cấp công trình là cấp I, II, III theo các quy định trong Tiêu chuẩn thiết kế TCVN 2748:1991 “Phân cấp công trình xây dựng. Nguyên tắc chung”; các yêu cầu, quy định về phân loại trụ sở cơ quan, các giải pháp thiết kế, phòng cháy chữa cháy, yêu cầu kỹ thuật chiếu sáng, kỹ thuật điện, vệ sinh,… theo Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4601:2012 “Tiêu chuẩn thiết kế trụ sở cơ quan” và các quy định khác có liên quan.

 b. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình trụ sở cơ quan, văn phòng làm việc bao gồm:

 – Chi phí xây dựng các phòng làm việc, các phòng phục vụ công cộng và kỹ thuật như: phòng làm việc, phòng khách, phòng họp, phòng thông tin, lưu trữ, thư viện, hội trường,…

 – Chi phí xây dựng các hạng mục công trình phụ trợ và phục vụ gồm: thường trực, khu vệ sinh, y tế, căng tin, quầy giải khát, kho dụng cụ, kho văn phòng phẩm, chỗ để xe.

 – Chi phí thiết bị gồm các chi phí mua sắm, lắp đặt thang máy, trạm biến áp và các thiết bị phục vụ vận hành, máy bơm cấp nước, hệ thống phòng cháy chữa cháy và trang thiết bị văn phòng như điều hoà, quạt điện,…

 c. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình trụ sở cơ quan, văn phòng làm việc được tính bình quân cho 1m2 diện tích sàn xây dựng.

 d. Tỷ trọng của các phần chi phí trong suất vốn đầu tư công trình xây dựng Bảng 23 như sau:

 – Tỷ trọng chi phí phần móng công trình : 15 – 25%

 – Tỷ trọng chi phí phần kết cấu thân công trình : 30 – 40%

 – Tỷ trọng chi phí phần kiến trúc, hoàn thiện, hệ thống kỹ thuật trong CT : 55 – 35%

 e. Suất vốn đầu tư công trình ở Bảng 23 tính cho công trình trụ sở cơ quan, văn phòng làm việc chưa có xây dựng tầng hầm. Trường hợp có xây dựng tầng hầm thì bổ sung chi phí xây dựng tầng hầm như đối với công trình nhà chung cư.

 CHƯƠNG II: SUẤT VỐN ĐẦU TƯ CÔNG TRÌNH CÔNG NGHIỆP

 1  CÔNG TRÌNH SẢN XUẤT VẬT LIỆU XÂY DỰNG

 1.1  Nhà máy sản xuất xi măng

 Bảng 24. Suất vốn đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất xi măng

 Đơn vị tính: 1.000 đ/tấn

 

 

 Suất vốn đầu tư

 Trong đó bao gồm

 

 

 Chi phí xây dựng

 Chi phí thiết bị

 

Nhà máy sản xuất xi măng công nghệ lò quay, công suất

 

 

 

 12110.01

từ 1,2 triệu đến 1,5 triệu tấn/năm

 3.610

 1.520

 1.600

 12110.02

từ 2 triệu đến 2,5 triệu tấn/năm

 3.640

 1.570

 1.560

 

 

 0

 1

 2

 Ghi chú:

 a. Suất vốn đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất xi măng nêu tại Bảng 24 bao gồm:

 – Chi phí xây dựng công trình sản xuất chính và các mỏ khai thác nguyên liệu; hệ thống phục vụ kỹ thuật; hệ thống kỹ thuật phụ trợ.

 – Chi phí thiết bị gồm chi phí mua sắm và lắp đặt thiết bị dây chuyền sản xuất chính, thiết bị khai thác các mỏ, thiết bị phục vụ, phụ trợ, vận chuyển. Chi phí thiết bị và dây chuyền công nghệ được tính theo giá nhập khẩu thiết bị toàn bộ từ các nước Châu Âu.

 b. Suất vốn đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất xi măng chưa tính đến chi phí xây dựng các hạng mục nằm ngoài công trình như: cảng xuất sản phẩm, đường ra cảng, trạm biến thế…

 c. Suất vốn đầu tư được tính bình quân cho 1 tấn xi măng PC30.

 d. Tỷ trọng chi phí giữa công trình chính so với hạng mục công trình phục vụ, phụ trợ trong suất vốn đầu tư như sau:

 – Chi phí xây dựng:

 Tỷ trọng chi phí công trình sản xuất chính : 65 – 70%

 Tỷ trọng chi phí công trình phục vụ, phụ trợ : 35 – 30%

 – Chi phí thiết bị:

 Tỷ trọng chi phí thiết bị sản xuất chính : 70 – 75%

 Tỷ trọng chi phí thiết bị phục vụ, phụ trợ : 30 – 25%

 1.2  Nhà máy sản xuất gạch ốp

 Bảng 25. Suất vốn đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất gạch ốp, lát Ceramic và gạch Granit

 Đơn vị tính: đ/m2 sản phẩm

 

 

 Suất vốn đầu tư

 Trong đó bao gồm

 

 

 Chi phí xây dựng

 Chi phí thiết bị

 

Nhà máy gạch ốp, lát Ceramic công suất

  

 

 

 12120.01

1 triệu m2 SP/năm

 108.510

 35.700

 58.530

 12120.02

từ 1,5 đến 2 triệu m2 SP/năm

 103.300

 34.250

 55.430

 12120.03

từ 3 đến 4 triệu m2 SP/năm

 105.480

 36.170

 55.280

 

Nhà máy gạch ốp, lát Granit công suất

  

 

 

 12120.04

1 triệu m2 SP/năm

 154.200

 55.890

 77.470

 12120.05

từ 1,5 đến 2 triệu m2 SP/năm

 146.710

 52.820

 74.110

 12120.06

từ 3 đến 4 triệu m2 SP/năm

 139.900

 50.720

 70.270

 

 

 0

 1

 2

 Ghi chú:

 a. Suất vốn đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất gạch, ốp lát Ceramic, gạch Granit nêu tại Bảng 25 bao gồm:

 – Chi phí xây dựng các công trình sản xuất chính, các công trình phục vụ, phụ trợ; hệ thống kỹ thuật như đường giao thông nội bộ, cấp điện, nước…

 – Chi phí mua sắm, lắp đặt các thiết bị của dây chuyền sản xuất, các thiết bị phụ trợ, phục vụ. Chi phí thiết bị chính và dây chuyền công nghệ được tính theo giá nhập khẩu thiết bị và dây chuyền công nghệ của các nước Châu Âu.

 b. Suất vốn đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất gạch ốp, lát Ceramic, gạch Granit chưa tính đến các chi phí xây dựng các hạng mục nằm ngoài công trình như: cảng, đường giao thông, trạm biến thế,…

 c. Suất vốn đầu tư được tính bình quân cho 1 m2 sản phẩm gạch ốp, lát được quy đổi.

 d. Tỷ trọng chi phí giữa công trình chính so với hạng mục công trình phục vụ, phụ trợ trong suất vốn đầu tư như sau:

 – Chi phí xây dựng:

 Tỷ trọng chi phí công trình sản xuất : 70 – 75%

 Tỷ trọng chi phí công trình phục vụ, phụ trợ : 30 – 25%

 – Chi phí thiết bị:

 Tỷ trọng chi phí thiết bị sản xuất chính : 85 – 90%

 Tỷ trọng chi phí thiết bị phục vụ, phụ trợ : 15 – 10%

 1.3  Nhà máy sản xuất gạch, ngói đất sét nung

 Bảng 26. Suất vốn đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất gạch, ngói đất sét nung

 Đơn vị tính: đ/viên

 

 

 Suất vốn đầu tư

 Trong đó bao gồm

 

 

 Chi phí xây dựng

 Chi phí thiết bị

 

Nhà máy gạch, ngói công suất

 

 

 

 12130.01

15 triệu viên/năm

 1.520

 780

 540

 12130.02

20 triệu viên/năm

 1.400

 700

 520

 12130.03

30 triệu viên/năm

 1.370

 680

 500

 12130.04

60 triệu viên/năm

 1.340

 670

 490

 

 

 0

 1

 2

 Ghi chú:

 a. Suất vốn đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất gạch, ngói đất sét nung nêu tại Bảng 26 bao gồm:

 – Chi phí xây dựng các công trình sản xuất chính, các công trình phục vụ, phụ trợ; hệ thống kỹ thuật như đường giao thông nội bộ, cấp điện, nước,…

 – Chi phí mua sắm, lắp đặt các thiết bị của dây chuyền sản xuất, các thiết bị phụ trợ, phục vụ. Chi phí thiết bị chính và dây chuyền công nghệ được tính theo giá nhập khẩu thiết bị toàn bộ từ các nước Châu Âu.

 b. Suất vốn đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất gạch, ngói đất sét nung chưa tính đến chi phí xây dựng các hạng mục nằm ngoài công trình như: cảng xuất sản phẩm, đường giao thông, trạm biến thế,…

 c. Suất vốn đầu tư được tính bình quân cho 1 đơn vị sản phẩm gạch, ngói nung được quy đổi.

 d. Tỷ trọng chi phí giữa công trình chính so với hạng mục công trình phục vụ, phụ trợ trong suất vốn đầu tư như sau:

 – Chi phí xây dựng:

 Tỷ trọng chi phí công trình sản xuất chính : 70 – 75%

 Tỷ trọng chi phí công trình phục vụ, phụ trợ : 30 – 25%

 – Chi phí thiết bị:

 Tỷ trọng chi phí thiết bị sản xuất chính : 85 – 90%

 Tỷ trọng chi phí thiết bị phục vụ, phụ trợ : 15 – 10%

 1.4  Nhà máy sản xuất sứ vệ sinh

 Bảng 27. Suất vốn đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất sứ vệ sinh

 Đơn vị tính: 1.000 đ/sản phẩm

 

 

 Suất vốn đầu tư

 Trong đó bao gồm

 

 

 Chi phí xây dựng

 Chi phí thiết bị

 12140.01

Nhà máy sứ vệ sinh công suất 300.000 sản phẩm/năm

 610

 180

 330

 12140.02

Nhà máy sứ vệ sinh công suất 400.000 sản phẩm/năm

 580

 170

 310

 12140.03

Nhà máy sản xuất phụ kiện sứ vệ sinh công suất từ 350.000 đến 500.000 sản phẩm/năm

 450

 90

 270

 

 

 0

 1

 2

 Ghi chú:

 a. Suất vốn đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất sứ vệ sinh nêu tại Bảng 27 bao gồm:

 – Chi phí xây dựng các công trình sản xuất chính, các công trình phục vụ, phụ trợ; hệ thống kỹ thuật như đường giao thông nội bộ, cấp điện, nước,…

 – Chi phí mua sắm, lắp đặt thiết bị của các công trình sản xuất, phục vụ, phụ trợ. Chi phí thiết bị chính và dây chuyền công nghệ được tính theo giá nhập khẩu thiết bị toàn bộ từ các nước Châu Âu.

 b. Suất vốn đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất sứ vệ sinh chưa tính đến chi phí xây dựng các hạng mục nằm ngoài công trình như: đường giao thông, trạm biến thế,…

 c. Suất vốn đầu tư được tính bình quân cho 1 đơn vị sản phẩm quy đổi.

 d. Tỷ trọng chi phí giữa công trình chính so với hạng mục công trình phục vụ, phụ trợ trong suất vốn đầu tư như sau:

 – Chi phí xây dựng:

 Tỷ trọng chi phí công trình sản xuất chính : 60 – 65%

 Tỷ trọng chi phí công trình phục vụ, phụ trợ : 40 – 35%

 – Chi phí thiết bị:

 Tỷ trọng chi phí thiết bị sản xuất chính : 85 – 90%

 Tỷ trọng chi phí thiết bị phục vụ, phụ trợ : 15 – 10%

 1.5  Nhà máy sản xuất kính xây dựng

 Bảng 28. Suất vốn đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất kính xây dựng

 Đơn vị tính: đ/m2 sản phẩm

 

 

 Suất vốn đầu tư

 Trong đó bao gồm

 

 

 Chi phí xây dựng

 Chi phí thiết bị

 

Nhà máy sản xuất kính nổi công suất

 

 

 

 12150.01

18 triệu m2 SP/năm (300 tấn thủy tinh/ngày)

 91.950

 26.920

 53.550

 12150.02

27 triệu m2 SP/năm (500 tấn thủy tinh/ngày)

 91.910

 24.450

 56.280

 

 

 0

 1

 2

 Ghi chú:

 a. Suất vốn đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất kính nổi nêu tại Bảng 28 bao gồm:

 – Chi phí xây dựng các công trình sản xuất chính, các công trình phục vụ, phụ trợ; hệ thống kỹ thuật như đường giao thông nội bộ, cấp điện, nước,…

 – Chi phí mua sắm lắp đặt thiết bị của các công trình sản xuất, phục vụ, phụ trợ. Chi phí thiết bị chính và dây chuyền công nghệ được tính theo giá nhập khẩu thiết bị toàn bộ các nước Châu Âu.

 b. Suất vốn đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất kính nổi chưa tính đến các chi phí xây dựng các hạng mục nằm ngoài công trình như: đường giao thông, trạm biến thế,…

 c. Suất vốn đầu tư được tính bình quân cho 1 m2 sản phẩm quy đổi.

 d. Tỷ trọng chi phí giữa công trình chính so với hạng mục công trình phục vụ, phụ trợ trong suất vốn đầu tư như sau:

 – Chi phí xây dựng:

 Tỷ trọng chi phí công trình sản xuất chính : 65 – 70%

 Tỷ trọng chi phí công trình phục vụ, phụ trợ : 35 – 30%.

 – Chi phí thiết bị:

 Tỷ trọng chi phí thiết bị sản xuất chính : 80 – 85%.

 Tỷ trọng chi phí thiết bị phụ trợ : 20 – 15%.

 1.6  Nhà máy sản xuất hỗn hợp bê tông và cấu kiện bê tông

 Bảng 29. Suất vốn đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn và trạm trộn bê tông

 Đơn vị tính: 1.000 đ/m3

 

 

 Suất vốn đầu tư

 Trong đó bao gồm

 

 

 Chi phí xây dựng

 Chi phí thiết bị

 

Nhà máy sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn, công suất

 

 

 

 12160.01

30.000 m3/năm

 3.240

 1.390

 1.290

 12160.02

50.000 m3/năm

 3.070

 1.330

 1.210

 12160.03

100.000 m3/năm

 2.920

 1.260

 1.160

 12160.04

Dây chuyền sản xuất bê tông xốp công suất 120.000 m3/năm

 2.000

 730

 960

 

Công trình trạm trộn bê tông thương phẩm, công suất

  

 

 

 12160.05

30 m3/giờ

 400.970

 62.700

 282.930

 12160.06

60 m3/giờ

 376.390

 56.740

 268.160

 12160.07

85 m3/giờ

 380.860

 60.960

 267.030

 

 

 0

 1

 2

 Ghi chú:

 a. Suất vốn đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn, trạm trộn bê tông nêu tại Bảng 29 bao gồm:

 – Chi phí xây dựng công trình nhà sản xuất chính, các công trình phục vụ, phụ trợ;

 – Chi phí mua sắm, lắp đặt các thiết bị của dây chuyền sản xuất chính, các thiết bị phục vụ, phụ trợ. Chi phí thiết bị chính và dây chuyền công nghệ được tính theo giá nhập khẩu thiết bị toàn bộ từ các nước Châu Âu.

 b. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình nhà máy sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn, trạm trộn bê tông chưa tính đến các chi phí xây dựng các hạng mục nằm ngoài công trình như: đường giao thông, trạm biến thế,…

 c. Suất vốn đầu tư được tính bình quân cho 1 m3 sản phẩm quy đổi. d. Tỷ trọng chi phí của các khối chính trong suất vốn đầu tư như sau:

 – Tỷ trọng chi phí các công trình sản xuất chính : 70 – 75%

 – Tỷ trọng chi phí các công trình phục vụ, phụ trợ : 30 – 25%

 1.7  Nhà máy sản xuất vật liệu chịu lửa

 Bảng 30. Suất vốn đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất vật liệu chịu lửa

 Đơn vị tính: 1.000 đ/tấn

 

 

 Suất vốn đầu tư

 Trong đó bao gồm

 

 

 Chi phí xây dựng

 Chi phí thiết bị

 12170.01

Nhà máy sản xuất vật liệu chịu lửa kiềm tính, công suất 16.000 tấn/năm.

 29.600

 9.760

 16.050

 12170.02

Lò nung gạch chịu lửa cao Alumin, công suất từ 6.000 đến 13.000 tấn/năm.

 8.720

 2.090

 5.520

 

 

 0

 1

 2

 Ghi chú:

 a. Suất vốn đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất vật liệu chịu lửa nêu tại Bảng 30 bao gồm:

 – Chi phí xây dựng công trình sản xuất chính, các công trình phục vụ, phụ trợ;

 – Chi phí mua sắm và lắp đặt thiết bị của các công trình sản xuất chính, phục vụ, phụ trợ. Chi phí thiết bị chính và dây chuyền công nghệ được tính theo giá nhập khẩu thiết bị toàn bộ từ các nước Châu Âu.

 b. Suất vốn đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất vật liệu chịu lửa chưa tính đến chi phí xây dựng các hạng mục nằm ngoài công trình như: đường giao thông, trạm biến thế…

 c. Suất vốn đầu tư được tính bình quân cho 1 tấn sản phẩm quy đổi.

 d. Tỷ trọng chi phí giữa công trình chính so với hạng mục công trình phục vụ, phụ trợ trong suất vốn đầu tư như sau:

 – Chi phí xây dựng:

 Tỷ trọng chi phí công trình sản xuất chính : 85 – 90%

 Tỷ trọng chi phí công trình phục vụ, phụ trợ : 15 – 10%

 – Chi phí thiết bị:

 Tỷ trọng chi phí thiết bị sản xuất chính : 70 – 75%

 Tỷ trọng chi phí thiết bị phục vụ, phụ trợ : 30 – 25%

 2  CÔNG TRÌNH CÔNG NGHIỆP DẦU KHÍ

 2.1  Kho xăng dầu

 Bảng 31. Suất vốn đầu tư xây dựng kho xăng dầu

 Đơn vị tính: 1.000 đ/m3

   

 Suất vốn đầu tư

 Trong đó bao gồm

   

 Chi phí xây dựng

 Chi phí thiết bị

 12210.01

Kho xăng dầu xây dựng ngoài trời sức chứa 20.000m3

 7.660

 5.070

 1.970

   

 0

 1

 2

 Ghi chú:

 a. Suất vốn đầu tư xây dựng kho xăng dầu nêu tại Bảng 31 được tính toán theo Tiêu chuẩn thiết kế TCVN 4317:1986 “Nhà kho – Nguyên tắc cơ bản để thiết kế”, TCVN 5307:2009 “Kho dầu mỏ và sản phẩm của dầu mỏ – Tiêu chuẩn thiết kế”.

 b. Suất vốn đầu tư xây dựng kho xăng dầu bao gồm:

 – Chi phí xây dựng nhà kho và các hạng mục công trình phục vụ như: nhà vệ sinh, đường giao thông nội bộ, hệ thống phòng cháy chữa cháy, cấp điện, cấp nước.

 – Chi phí thiết bị gồm chi phí thiết bị sản xuất, thiết bị vận chuyển hàng hoá theo dây chuyền công nghệ, thiết bị phòng cháy chữa cháy, các thiết bị khác.

 c. Suất vốn đầu tư được tính bình quân cho 1 m3 sức chứa của kho.

 3  CÔNG TRÌNH CÔNG NGHIỆP NẶNG

 3.1  Nhà máy luyện kim

 Bảng 32. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình nhà máy luyện kim

 Đơn vị tính: 1.000 đ/tấn sản phẩm

 

 

 Suất vốn đầu tư

 Trong đó bao gồm

 

 

 Chi phí xây dựng

 Chi phí thiết bị

 12310.01

Nhà máy luyện phôi thép, công suất 300.000 tấn/năm

 1.440

 300

 990

 12310.02

Nhà máy luyện cán, kéo thép xây dựng, công suất 250.000 tấn/năm

 2.140

 450

 1.470

 

 

 0

 1

 2

 Ghi chú:

 a. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình nhà máy luyện kim nêu tại Bảng 32 được tính toán với công trình cấp III theo quy định hiện hành về cấp công trình xây dựng.

 b. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình nhà máy luyện kim bao gồm:

 – Chi phí xây dựng các công trình sản xuất chính, công trình phụ trợ và phục vụ; hệ thống kỹ thuật: đường giao thông nội bộ, chi phí phòng cháy chữa cháy, cấp điện, cấp nước.

 – Chi phí thiết bị bao gồm chi phí mua sắm và lắp đặt thiết bị, máy móc và dây chuyền sản xuất chính và các thiết bị phụ trợ, phục vụ; chi phí chạy thử thiết bị. Chi phí thiết bị được tính theo giá nhập khẩu thiết bị toàn bộ từ các nước Châu Âu.

 c. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình nhà máy luyện kim chưa tính đến các chi phí đầu tư xây dựng các hạng mục công trình nằm ngoài hàng rào nhà máy như: đường giao thông, trạm biến áp.

 d. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình được tính bình quân cho 1 tấn sản phẩm phôi thép, hoặc tấn thép quy ước.

 e. Tỷ trọng chi phí giữa công trình sản xuất chính và công trình phục vụ, phụ trợ như sau:

 – Chi phí xây dựng:

 Tỷ trọng các công trình sản xuất chính : 70 – 75%.

 Tỷ trọng các công trình phục vụ, phụ trợ : 30 – 25%.

 – Chi phí thiết bị:

 Tỷ trọng thiết bị sản xuất : 80 – 85%.

 Tỷ trọng thiết bị phục vụ, phụ trợ : 20 – 15%.

 4  CÔNG TRÌNH NĂNG LƯỢNG

 4.1  Công trình nhà máy nhiệt điện

 Bảng 33. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình nhà máy nhiệt điện

 Đơn vị tính: 1.000 đ/kW

 

 

 Suất vốn đầu tư

 Trong đó bao gồm

 

 

 Chi phí xây dựng

 Chi phí thiết bị

 

Nhà máy nhiệt điện công suất      

 12410.01

330.000 kW

 23.880

 7.130

 13.580

 12410.02

600.000 kW

 23.080

 6.740

 13.310

 

 

 0

 1

 2

 Ghi chú:

 a. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình nhà máy nhiệt điện nêu tại Bảng 33 được tính toán theo Tiêu chuẩn thiết kế TCVN số 4604:2012 và TCVN 2622:1995 về phòng cháy và chữa cháy cho nhà và công trình. Đường dây và trạm biến áp được tính trên cơ sở tiêu chuẩn thiết kế chuyên ngành điện, các quy phạm an toàn kỹ thuật xây dựng trong tiêu chuẩn Việt nam TCVN số 5308:1991 và tiêu chuẩn về vật liệu xây dựng TCVN số 5847:2016.

 b. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình nhà máy nhiệt điện bao gồm:

 – Chi phí xây dựng các hạng mục chính của nhà máy như: nhà tua bin, nhà điều khiển trung tâm, trạm biến áp, hệ thống cung cấp than, hệ thống cung cấp đá vôi, hệ thống thải tro xỉ, hệ thống cấp dầu, hệ thống cấp thoát nước … và chi phí xây dựng các hạng mục phụ trợ.

 – Chi phí thiết bị bao gồm toàn bộ chi phí mua sắm và lắp đặt các thiết bị của nhà máy, các thiết bị thuộc hệ thống phân phối cao áp, hệ thống điện tự dùng, hệ thống điều khiển, đo lường và bảo vệ và các thiết bị phụ trợ khác.

 c. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình nhà máy nhiệt điện được tính cho một đơn vị công suất lắp đặt máy phát điện (tính cho 1 kW).

 4.2  Công trình nhà máy thuỷ điện

 Bảng 34. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình nhà máy thuỷ điện

 Đơn vị tính: 1.000 đ/kW

 

 

 Suất vốn đầu tư

 Trong đó bao gồm

 

 

 Chi phí xây dựng

 Chi phí thiết bị

 

Nhà máy thủy điện công suất

 

 

 

 12420.01

60.000 – 150.000 kW

 31.260

 13.940

 12.610

 12420.02

200.000 – 400.000 kW

 26.640

 11.100

 11.670

 12420.03

500.000 – 700.000 kW

 21.050

 9.290

 8.610

 

 

 0

 1

 2

 Ghi chú:

 a. Suất vốn đầu tư xây dựng nhà máy thuỷ điện nêu tại Bảng 34 được tính toán theo quy chuẩn về thiết kế công trình thuỷ lợi QCVN 04-05:2012/BNNPTNT; tiêu chuẩn thiết kế nhà công nghiệp TCVN 4604:2012 và các tiêu chuẩn thiết kế chuyên ngành điện.

 b. Suất vốn đầu tư xây dựng nhà máy thuỷ điện bao gồm:

 – Chi phí xây dựng các hạng mục công trình chính như tuyến đầu mối (đập đất, đập tràn), tuyến năng lượng (cửa lấy nước, đường hầm dẫn nước, tháp điều áp, đường ống áp lực, nhà máy, kênh xả, trạm phân phối điện…); Các hạng mục tạm và dẫn dòng thi công (đê quây, các công trình phục vụ thi công tuyến năng lượng…); chi phí xây dựng hệ thống quan trắc, hệ thống điều hoà, thông gió, các hệ thống cấp thoát nước sinh hoạt, hệ thống chiếu sáng, hệ thống chống sét, hệ thống báo cháy và chữa cháy… các công trình phụ trợ của nhà máy.

 – Chi phí thiết bị bao gồm toàn bộ chi phí mua sắm, lắp đặt, thí nghiệm và hiệu chỉnh các thiết bị chính, các thiết bị phụ trợ như: thiết bị cơ khí thuỷ công, thiết bị cơ điện ,các thiết bị phục vụ chung của nhà máy.

 c. Suất vốn đầu tư xây dựng nhà máy thuỷ điện được tính cho một đơn vị công suất lắp đặt máy phát điện (1 kW).

 4.3  Đường dây và trạm biến áp

 4.3.1  Đường dây tải điện

 Bảng 35. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình đường dây tải điện

 Đơn vị tính: 1.000 đ/km

 

 

 Suất vốn đầu tư

 Trong đó bao gồm

 

 

 Chi phí xây dựng

 Chi phí thiết bị

 

Đường dây trần 6-10-22 KV, dây nhôm lõi thép

  

 

 

 12431.01

AC – 35

 103.200

 88.420

 

 12431.02

AC – 50

 126.400

 108.300

 

 12431.03

AC – 70

 194.020

 166.240

 

 12431.04

AC – 95

 231.580

 198.430

 

 

Đường dây trần 22 KV, dây hợp kim nhôm

  

 

 

 12431.05

AAC – 70

 241.750

 207.140

 

 12431.06

AAC – 95

 313.570

 268.680

 

 

Đường dây trần 35 KV, dây nhôm lõi thép

  

 

 

 12431.07

AC – 50

 197.330

 169.080

 

 12431.08

AC – 70

 214.350

 183.660

 

 12431.09

AC – 95

 255.800

 219.180

 

 12431.10

AC – 120

 312.020

 267.350

 

 

Đường dây trần 110KV, dây nhôm lõi thép, 1 mạch

  

 

 

 12431.11

AC – 150

 816.070

 690.690

 

 12431.12

AC – 185

 967.850

 819.140

 

 12431.13

AC – 240

 1.095.610

 927.280

 

 

Đường dây trần 110KV, dây nhôm lõi thép, 2 mạch

  

 

 

 12431.14

AC – 150

 1.305.330

 1.104.770

 

 12431.15

AC – 185

 1.566.740

 1.326.020

 

 12431.16

AC – 240

 2.021.200

 1.710.660

 

 

 

 0

 1

 2

 Ghi chú:

 a. Suất vốn đầu tư xây dựng đường dây tải điện nêu tại Bảng 35 được tính toán với công trình cấp II, III theo các tiêu chuẩn thiết kế điện; các tiêu chuẩn về vật liệu xây dựng trong Tiêu chuẩn thiết kế TCVN 5847:2016, các quy phạm an toàn kỹ thuật xây dựng trong TCVN 5308: 1991 và các quy định hiện hành liên quan khác.

 b. Chi phí xây dựng công trình đường dây tải điện gồm: Chi phí dây dẫn, cách điện và các phụ kiện cách điện, các vật liệu nối đất (sử dụng cọc tia hỗn hợp loại RC2), xà, cột bê tông ly tâm, móng cột, và chi phí các biển báo hiệu, chỉ dẫn đường dây, chi phí thí nghiệm và hiệu chỉnh.

 c. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình đường dây tải điện chưa tính đến các chi phí lắp đặt tủ điện, thiết bị điện cao thế và các hạng mục công trình phụ trợ phục vụ thi công đường dây.

 d. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình đường dây tải điện được tính bình quân cho 1 km chiều dài đường dây.

 4.3.2  Đường dây cáp điện hạ thế 0,4 kV

 Bảng 36. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình đường dây cáp điện hạ thế 0,4kV

 Đơn vị tính: 1.000 đ/km cáp

 

 

 Suất vốn đầu tư

 Trong đó bao gồm

 

 

 Chi phí xây dựng

 Chi phí thiết bị

 

Đường dây cáp điện hạ thế 0,4kV sử dụng cáp vặn xoắn ABC, cột bê tông ly tâm cao 8,5m

 

 

 

 12432.01

ABC 4×120

 672.590

 590.340

 

 12432.02

ABC 4×95

 596.710

 523.750

 

 12432.03

ABC 4×70

 563.030

 494.180

 

 

 

 0

 1

 2

 Ghi chú:

 a. Suất vốn đầu tư xây dựng đường dây cáp điện hạ thế 0,4kV nêu tại Bảng 36 được tính toán với công trình cấp III theo các tiêu chuẩn thiết kế điện; các tiêu chuẩn về vật liệu xây dựng trong Tiêu chuẩn thiết kế TCVN 5847:2016, các quy phạm an toàn kỹ thuật xây dựng trong TCVN 5308:1991 và các quy định hiện hành liên quan khác.

 b. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình đường dây cáp điện hạ thế 0,4kV bao gồm:

 Chi phí xây dựng gồm: Chi phí dây dẫn, cách điện và các phụ kiện cách điện, các vật liệu nối đất, cột bê tông ly tâm, móng cột, và chi phí các biển báo hiệu, chỉ dẫn đường dây, chi phí thí nghiệm.

 c. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình đường dây cáp điện hạ thế 0,4kV chưa tính đến các chi phí lắp đặt tủ điện, hòm và công tơ đo đếm, dây dẫn tới công tơ đo đếm.

 d. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình đường dây cáp điện hạ thế 0,4kV được tính bình quân cho 1 km chiều dài cáp.

 4.3.3  Đường dây tải điện trên không 220 KV

 Bảng 37. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình đường dây tải điện trên không 220 KV

 Đơn vị tính: triệu đ/km

 

 

 Suất vốn đầu tư

 Trong đó bao gồm

 

 

 Chi phí xây dựng

 Chi phí thiết bị

 12433.01

Đường dây 220 KV 2 mạch, dây phân pha đôi, loại dây ACSR-330/43

 7.580

 6.720

 

 12433.02

Đường dây 220 KV 4 mạch, dây dẫn loại ACSR- 400/52

 8.360

 7.410

 

 12433.03

Đường dây 220 KV 4 mạch, dây dẫn loại ACSR- 500/64

 8.380

 7.420

 

 12433.04

Đường dây 220 KV 4 mạch, dây phân pha đôi, loại dây ACSR-330/43

 12.060

 10.700

 

 12433.05

Đường dây 220 KV 6 mạch, dây phân pha đôi, loại dây ACSR-400/52

 19.060

 16.990

 

 

 

 0

 1

 2

 Ghi chú:

 a. Suất vốn đầu tư xây dựng đường dây tải điện nêu tại Bảng 37 được tính toán theo các tiêu chuẩn thiết kế chuyên ngành lưới điện; các tiêu chuẩn về vật liệu xây dựng trong tiêu chuẩn thiết kế TCVN 5847:2016, các quy phạm an toàn kỹ thuật xây dựng trong TCVN 5308:1991; phù hợp với quy định về quản lý chất lượng công trình xây dựng; quản lý chất lượng do Bộ Công thương ban hành.

 – Chi phí xây dựng: gồm chi phí xây dựng móng cột và hệ thống tiếp địa; cột thép, dây dẫn, dây chống sét, cáp quang, cách điện và phụ kiện, tạ bù và các chi phí liên quan khác như chi phí thí nghiệm hiệu chỉnh tiếp địa cột, cáp quang; chi phí cho việc lắp đặt biển báo hiệu công trình vượt đường sông, vượt đường bộ.

 – Kết cấu cột, loại dây dẫn của công trình như sau:

 Móng cột sử dụng loại móng trụ (khu vực địa chất tốt), móng bản (khu vực địa chất kém), móng cọc (khu vực địa chất kém, dùng cho cột vượt). Móng bằng bê tông cốt thép đổ tại chỗ M200; lót móng bằng bê tông M100. Hệ thống tiếp địa bằng thép φ12÷14 được liên kết với hệ thống cọc tiếp đất bằng thép hình. Thép của hệ thống tiếp địa được mạ kẽm. Liên kết móng với cột bằng hệ thống các bu lông neo có cường độ chịu kéo cao, đường kính bu lông neo từ 36÷80mm.

 Cột có kết cấu khung dàn bằng thép hình, tiết diện vuông liên kết bằng bu lông. Cột sau gia công cơ khí được bảo vệ bằng mạ kẽm nhúng nóng đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật. Cột được lắp dựng tại hiện trường theo phương pháp trụ leo.

 Dây dẫn là loại dây nhôm lõi thép (ACSR) hoặc tương đương, dây chống sét bằng cáp thép, dây cáp quang để thông tin liên lạc. Cách điện và phụ kiện sử dụng loại cách điện truyền thống như sứ thủy tinh hoặc cách điện silicon.

 b. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình đường dây tải điện 220kV chưa tính đến các chi phí như:

 – Các công trình đấu nối tạm cấp điện cho khu vực phụ tải để không ảnh hưởng đến việc thi công công trình (đối với công trình cải tạo nâng cấp sử dụng hành lang tuyến của công trình cũ).

 – Chi phí tăng thêm do tuyến công trình có khoảng vượt.

 c. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình đường dây tải điện 220kV được xác định theo cấp điện áp truyền tải, quy mô công trình và được tính theo đơn vị là 1 km đường dây tải điện.

 4.3.4  Công trình đường cáp điện ngầm khu vực thành phố

 Bảng 38. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình đường cáp ngầm 220kV, 2 mạch

 Đơn vị tính: triệu đ/km

 

 

 Suất vốn đầu tư

 Trong đó bao gồm

 

 

 Chi phí xây dựng

 Chi phí thiết bị

 

Đường cáp điện ngầm 220kV, 2 mạch, 6 sợi cáp, tiết diện sợi cáp

 

 

 

 12434.01

2.000 mm2

 80.440

 63.580

 2.250

 12434.02

1.600 mm2

 67.300

 56.380

 2.250

 12434.03

1.200 mm2

 59.160

 49.270

 2.250

 

 

 0

 1

 2

 Ghi chú:

 a. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình đường cáp ngầm 220 kV nêu ở Bảng 38 được tính toán theo các tiêu chuẩn thiết kế chuyên ngành lưới điện; các tiêu chuẩn về vật liệu xây dựng trong tiêu chuẩn thiết kế TCVN 5847:2016, các quy phạm an toàn kỹ thuật xây dựng trong TCVN 5308:1991; phù hợp với quy định về quản lý chất lượng công trình xây dựng.

 Công trình đường cáp ngầm 220 kV nêu ở Bảng 38 có quy mô được mô tả như sau: Cáp ngầm đi trong hệ thống hào cáp, ống luồn cáp, hầm nối cáp, một số chỗ qua cầu cáp. Tuyến cáp đi qua ngầm theo đường giao thông nội đô, các sợi cáp đặt trong ống HDPE, bố trí nằm ngang đặt cách nhau 0,5m bên trong lớp bê tông bảo vệ có kích thước hình hộp 5,74m x 0,6m. Hầm nối cáp bằng bê tông cốt thép kích thước 3,95m x 3,2m và chiều dài 19m. Hầm nối đất bố trí tại vị trí của hầm nối cáp với kích thước 1,21m x 0,18 x 0,74m.

 Suất vốn đầu tư xây dựng công trình đường cáp ngầm 220 kV được tính với loại cáp ngầm có đặc tính kỹ thuật là cáp khô ruột đồng, cách điện XLPE ≤ 25mm, vỏ nhôm băng hoặc gợn sóng đảm bảo dẫn toàn bộ dòng ngắn mạch 1 pha cực đại. Cáp số có múi cáp ≥ 5, có lớp chống thấm dọc suốt chiều dài sợi cáp. Cáp quang đo nhiệt độ gồm 2 sợi đặt trong lớp vỏ nhựa PE. Hộp nối cáp bằng copusite chế tạo sẵn.

 b. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình đường cáp ngầm 220 kV nêu ở Bảng 38 bao gồm chi phí xây dựng (xây dựng hệ thống mương cáp, hố cáp, kéo rải cáp trong ống và ổn định sợi cáp theo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật) và chi phí thiết bị (chi phí lắp đặt thiết bị theo dõi và bảo vệ đường cáp cùng các chi phí liên quan khác như chi phí thí nghiệm hiệu chỉnh tiếp địa – cáp quang, chi phí cho việc lắp đặt hệ thống báo hiệu tuyến cáp).

 c. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình đường cáp ngầm 220 kV nêu ở Bảng 38 được tính bình quân cho 1 km chiều dài tuyến đường cáp.

 4.3.5  Trạm biến áp

 Bảng 39. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình trạm biến áp

 Đơn vị tính: 1.000 đ/KVA

 

 

 Suất vốn đầu tư

 Trong đó bao gồm

 

 

 Chi phí xây dựng

 Chi phí thiết bị

  Trạm biến áp trong nhà có cấp điện áp 22KV/0,4KV và có công suất

 

 

 

12435.01 2×400 KVA

 2.270

 700

 1.280

12435.02 2×560 KVA

 1.820

 550

 1.030

12435.03 2×630 KVA

 1.760

 530

 1.000

12435.04 2×1000 KVA

 1.380

 420

 780

  Trạm biến áp ngoài trời  có cấp điện áp 22KV/0,4KV và có công suất

 

 

 

12435.05 50 KVA

 13.150

 2.880

 8.780

12435.06 75 KVA

 9.870

 2.160

 6.590

12435.07 100 KVA

 8.540

 1.880

 5.690

12435.08 150 KVA

 7.280

 1.590

 4.870

12435.09 180 KVA

 6.130

 1.370

 4.060

12435.10 250 KVA

 4.660

 1.010

 3.130

12435.11 320 KVA

 4.390

 970

 2.930

12435.12 400 KVA

 3.800

 840

 2.520

12435.13 560 KVA

 2.840

 620

 1.900

   

 0

 1

 2

 Ghi chú:

 a. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình trạm biến áp nêu tại Bảng 39 được tính toán với công trình cấp III theo tiêu chuẩn thiết kế chuyên ngành điện, các quy phạm an toàn kỹ thuật xây dựng trong Tiêu chuẩn thiết kế TCVN 5308:1991 và các quy định hiện hành liên quan khác.

 b. Suất đầu tư xây dựng công trình trạm biến áp bao gồm:

 – Chi phí xây dựng:

 Đối với trạm biến áp trong nhà: chi phí xây dựng gồm chi phí xây dựng nhà đặt trạm biến áp, chi phí cho hệ thống tiếp đất chống sét, hệ thống biển báo hiệu, chỉ dẫn trạm biến áp, chi phí phòng cháy chữa cháy.

 Đối với trạm biến áp ngoài trời: chi phí xây dựng gồm chi phí giá treo máy biến áp (đối với trường hợp trạm treo), chi phí cho hệ thống tiếp đất chống sét, hệ thống biển báo hiệu, chỉ dẫn trạm biến áp, chi phí phòng cháy chữa cháy.

 – Chi phí thiết bị gồm chi phí mua và lắp đặt thiết bị, máy biến áp và thiết bị phụ trợ, chi phí thí nghiệm và hiệu chỉnh.

 c. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình trạm biến áp chưa tính đến chi phí xây dựng các hạng mục ngoài công trình trạm như sân, đường, hệ thống điện chiếu sáng và hệ thống thoát nước ngoài nhà…

 d. Suất vốn đầu tư xây dựng trạm biến áp được tính bình quân cho 1 KVA công suất máy biến áp lắp đặt.

 4.3.6  Công trình trạm biến áp ngoài trời 220KV

 Bảng 40. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình trạm biến áp ngoài trời 220KV, quy mô 2 MBA 250MVA, phía 220KV và phía 110KV sơ đồ 2 thanh cái có máy cắt liên lạc

 Đơn vị tính: triệu đ/trạm

 

 

 Suất vốn đầu tư

 Trong đó bao gồm

 

 

 Chi phí xây dựng

 Chi phí thiết bị

 12436.01

TBA 220/110kV-2x250MVA, 04 ngăn đường dây 220kV vào trạm, 01 ngăn lộ liên lạc 220kV, 08 ngăn lộ đường dây 110kV xuất tuyến, 01 ngăn lộ liên lạc 110 kV

 292.120

 97.900

 164.610

 12436.02

TBA 220/110kV-2x250MVA, 04 ngăn đường dây 220kV vào trạm, 01 ngăn lộ liên lạc 220kV, 10 ngăn lộ đường dây 110kV xuất tuyến, 01 ngăn lộ liên lạc 110 kV

 304.140

 102.730

 170.570

 12436.03

TBA 220/110kV-2x250MVA, 06 ngăn đường dây 220kV vào trạm, 01 ngăn lộ liên lạc 220kV, 11 ngăn lộ đường dây 110kV xuất tuyến, 01 ngăn lộ liên lạc 110 kV

 329.000

 112.590

 182.980

 

 

 0

 1

 2

 Bảng 41. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình trạm biến áp ngoài trời 220KV, quy mô 2 MBA 250MVA, lắp trước 1 MBA 250MVA, phía 220KV sơ đồ 2 thanh cái có máy cắt liên lạc

 Đơn vị tính: triệu đ/trạm

 

 

 Suất vốn đầu tư

 Trong đó bao gồm

 

 

 Chi phí xây dựng

 Chi phí thiết bị

 12436.04

TBA 220/110kV-1x250MVA, 02 ngăn đường dây 220kV vào trạm, 01 ngăn lộ liên lạc 220kV, 01 ngăn máy cắt vòng 220kV; 08 ngăn lộ đường dây 110kV xuất tuyến, 01 ngăn lộ liên lạc 110 kV

 215.740

 83.840

 109.570

 

 

 0

 1

 2

 Bảng 42. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình TBA 220KV, quy mô 2 MBA 250MVA, lắp trước 1 MBA 250MVA, phía 220KV và phía 110KV sơ đồ 2 thanh cái có máy cắt liên lạc

 Đơn vị tính: triệu đồng/trạm

 

 

 Suất vốn đầu tư

 Trong đó bao gồm

 

 

 Chi phí xây dựng

 Chi phí thiết bị

 12436.05

TBA 220/110kV-1x250MVA, 02 ngăn đường dây 220kV vào trạm, 01 ngăn lộ liên lạc 220kV, 06 ngăn lộ đường dây 110kV xuất tuyến, 01 ngăn lộ liên lạc 110 kV

 200.760

 78.030

 101.950

 12436.06

TBA 220/110kV-1x250MVA, 02 ngăn đường dây 220kV vào trạm, 01 máy cắt vòng 220kV, 05 ngăn lộ đường dây 110kV xuất tuyến, 01 ngăn lộ liên lạc 110 kV

 189.760

 75.600

 98.510

 12436.07

TBA 220/110kV-1x250MVA, 02 ngăn đường dây 220kV vào trạm, 01 ngăn lộ liên lạc 220kV, 07 ngăn lộ đường dây 110kV xuất tuyến, 01 ngăn lộ liên lạc 110 kV, 01 máy cắt vòng 110kV

 213.420

 82.950

 108.390

 12436.08

TBA 220/110kV-1x250MVA, 04 ngăn đường dây 220kV vào trạm, 01 ngăn lộ liên lạc 220kV, 08 ngăn lộ đường dây 110kV xuất tuyến, 01 ngăn lộ liên lạc 110 kV, 01 máy cắt vòng 110kV

 238.280

 92.800

 120.800

 12436.09

TBA 220/110kV-1x250MVA, 04 ngăn đường dây 220kV vào trạm, 01 ngăn lộ liên lạc 220kV, 06 ngăn lộ đường dây 110kV xuất tuyến, 01 máy cắt vòng 110kV

 220.780

 85.570

 112.370

 12436.10

TBA 220/110kV-1x250MVA, 04 ngăn đường dây 220kV vào trạm, 01 ngăn lộ liên lạc 220kV, 06 ngăn lộ đường dây 110kV xuất tuyến, 01 ngăn lộ liên lạc 110kV

 219.620

 85.480

 111.400

 12436.11

TBA 220/110kV-1x250MVA, 04 ngăn đường dây 220kV vào trạm, 01 ngăn lộ liên lạc 220kV, 05 ngăn lộ đường dây 110kV xuất tuyến, 01 ngăn lộ liên lạc 110 kV

 213.610

 83.070

 108.430

 

 

 0

 1

 2

 Bảng 43. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình TBA 220KV, quy mô 2 MBA 250MVA, lắp trước 1 MBA 250MVA, phía 220KV và phía 110KV sơ đồ 2 thanh cái

 Đơn vị tính: triệu đ/trạm

 

 

 Suất vốn đầu tư

 Trong đó bao gồm

 

 

 Chi phí xây dựng

 Chi phí thiết bị

 12436.12

TBA 220/110kV-1x250MVA, 03 ngăn đường dây 220kV vào trạm, 01 ngăn lộ liên lạc 220kV, 13 ngăn lộ đường dây 110kV xuất tuyến, 01 ngăn lộ liên lạc 110 kV

 237.930

 91.590

 121.750

 12436.13

TBA 220/110kV-1x250MVA, 02 ngăn đường dây 220kV vào trạm, 01 ngăn lộ liên lạc 220kV, 05 ngăn lộ đường dây 110kV xuất tuyến, 01 ngăn lộ liên lạc 110 kV

 186.180

 71.690

 95.250

 

 

 0

 1

 2

 Bảng 44. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình trạm biến áp ngoài trời 220KV, quy mô 2 MBA 125MVA, lắp trước 1 MBA, phía 220KV và phía 110KV sơ đồ 2 thanh cái có máy cắt liên lạc

 Đơn vị tính: triệu đồng/trạm

 

 

 Suất vốn đầu tư

 Trong đó bao gồm

 

 

 Chi phí xây dựng

 Chi phí thiết bị

 12436.14

TBA 220/110kV-2x125MVA, 03 ngăn đường dây 220kV vào trạm, 07 ngăn lộ đường dây 110kV xuất tuyến, 01 ngăn lộ liên lạc 110 kV

 192.970

 79.530

 93.280

 12436.15

TBA 220/110kV-2x125MVA, 04 ngăn đường dây 220kV vào trạm, 01 ngăn lộ liên lạc 220kV, 04 ngăn lộ đường dây 110kV xuất tuyến, 01 ngăn lộ liên lạc 110 kV

 193.390

 79.750

 93.430

 12436.16

TBA 220/110kV-2x125MVA, 02 ngăn đường dây 220kV vào trạm, 01 ngăn lộ liên lạc 220kV, 07 ngăn lộ đường dây 110kV xuất tuyến, 01 ngăn lộ liên lạc 110 kV

 182.840

 74.980

 88.770

 

 

 0

 1

 2

 Ghi chú:

 a. Suất vốn đầu tư xây dựng trạm biến áp nêu tại Bảng 40 đến Bảng 44 được tính toán theo các tiêu chuẩn thiết kế chuyên ngành lưới điện ; các tiêu chuẩn về vật liệu xây dựng trong tiêu chuẩn thiết kế TCVN 5847:2016, các quy phạm an toàn kỹ thuật xây dựng trong TCVN 5308:1991 ; phù hợp với quy định về quản lý chất lượng công trình xây dựng; quản lý chất lượng do Bộ Công thương ban hành.

 – Chi phí xây dựng: gồm chi phí xây dựng các công trình trong phạm vi hàng rào trạm như san lấp tạo dựng mặt bằng, hệ thống cổng, hàng rào, nhà thường trực bảo vệ, hệ thống máy biến áp, hố thu dầu, móng cột chiết sáng,… Chi phí xây dựng các công trình ngoài hàng rào trạm như đường vào trạm, nhà quản lý vận hành và nghỉ ca.

 – Chi phí thiết bị: gồm chi phí mua sắm các thiết bị phục vụ lắp đặt và vận hành trạm.

 – Kết cấu chính của công trình trạm biến áp ngoài trời 220KV như sau:

 Nền trạm đặt trên nền đất tự nhiên hoặc nền đất đắp bằng đất hoặc cát đã được đầm chặt đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, độ cao nên chênh cao từ 1,5÷2m so với khu vực quanh trạm.

 Móng cột, trụ đỡ thiết bị, móng máy biến áp, nhà điều khiển … bằng bê tông cốt thép đổ tại chỗ. Hệ thống các cột chiếu sáng, cột cổng, xà trạm, trụ đỡ thiết bị bằng thép hình gia công dạng khung dàn tiết diện vuông, lớp bảo vệ bằng mạ kẽm.

 Thiết bị trạm gồm MBA, thiết bị điều khiển bảo vệ, thiết bị đo đếm, thiết bị thông tin liên lạc, thiết bị PCCC và một số thiết bị khác.

 b. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình trạm biến áp 220kV chưa tính đến các chi phí như:

 – Các công trình hoặc hạng mục công trình đường dây đấu nối vào trạm, công trình tạm phục vụ cấp điện cho khu vực phụ tải để không ảnh hưởng đến việc thi công công trình (đối với công trình cải tạo nâng cấp sử dụng mặt bằng xây dựng của công trình cũ).

 – Chi phí tăng thêm do mặt bằng trạm phải bố trí ở vị trí đặc biệt hoặc không thuận lợi về mặt địa hình địa chất

 c. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình trạm biến áp 220kV được xác định theo quy mô xây dựng cụ thể từng công trình theo yêu cầu phụ tải và kết cấu lưới truyền tải hiện hữu của khu vực, số lượng máy biến áp nguồn, số lượng máy biến áp phụ tải. Theo đó, suất vốn đầu tư xây dựng trạm biến áp 220kV được xác định cho trạm biến áp với quy mô 2 máy biến áp và quy mô 2 máy biến áp lắp trước 1 máy biến áp.

 d. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình trạm biến áp 220kV được tính cho 1 trạm biến áp.

 5  CÔNG TRÌNH CÔNG NGHIỆP NHẸ

 5.1  Công nghiệp thực phẩm

 5.1.1  Kho đông lạnh

 Bảng 45. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình kho đông lạnh

 Đơn vị tính: 1.000 đ/m2 sàn

 

 

 Suất vốn đầu tư

 Trong đó bao gồm

 

 

 Chi phí xây dựng

 Chi phí thiết bị

 

Kho lạnh kết cấu gạch và bê tông sức chứa

 

 

 

 12511.01

100 tấn

 7.880

 7.200

 

 12511.02

300 tấn

 10.010

 9.040

 

 

 

 0

 1

 2

 Ghi chú:

 a. Suất vốn đầu tư xây dựng kho đông lạnh nêu tại Bảng 45 được tính toán theo Tiêu chuẩn thiết kế TCVN 4317:1986 “Nhà kho – Nguyên tắc cơ bản để thiết kế” và các tiêu chuẩn khác về giải pháp thiết kế, trang thiết bị kỹ thuật, cấp, thoát nước, thông gió, thông khí,… trong TCVN 4604:2012 “Tiêu chuẩn thiết kế nhà sản xuất công trình công nghiệp”.

 b. Suất vốn đầu tư xây dựng kho đông lạnh bao gồm: Chi phí xây dựng nhà kho gồm các hạng mục công trình phục vụ như: nhà kho, nhà vệ sinh, phòng thay quần áo, sân bốc dỡ hàng hoá.

 c. Suất vốn đầu tư được tính bình quân cho 1 m2 diện tích xây dựng của kho.

 5.1.2  Nhà máy sản xuất bia, nước giải khát

 Bảng 46. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình nhà máy sản xuất bia, nước giải khát

 Đơn vị tính: đ/lít sản phẩm

 

 

 Suất vốn đầu tư

 Trong đó bao gồm

 

 

 Chi phí xây dựng

 Chi phí thiết bị

 12512.01

Nhà máy sản xuất bia công suất 5 triệu lít/năm và 5 triệu lít nước ngọt/ năm

 14.480

 3.200

 9.740

 

 

 0

 1

 2

 Ghi chú:

 a. Suất vốn đầu tư xây dựng các công trình nhà máy sản xuất bia, nước giải khát nêu tại Bảng 46 được tính toán với công trình cấp III theo quy định về cấp công trình xây dựng.

 b. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình bao gồm:

 – Chi phí xây dựng các hạng mục công trình sản xuất chính; các công trình phụ trợ và phục vụ; hệ thống kỹ thuật: đường giao thông nội bộ, chi phí phòng cháy chữa cháy, cấp điện, cấp nước.

 – Chi phí thiết bị gồm toàn bộ chi phí mua sắm và lắp đặt thiết bị dây chuyền sản xuất, các thiết bị phụ trợ, phục vụ và chi phí chạy thử thiết bị. Chi phí thiết bị và dây chuyền công nghệ được tính theo giá nhập khẩu thiết bị toàn bộ từ các nước Châu Âu.

 c. Suất vốn đầu tư xây dựng các công trình nhà máy sản xuất bia, nước giải khát chưa tính đến chi phí xây dựng các hạng mục nằm ngoài công trình như: đường giao thông, trạm biến áp…

 d. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình nhà máy sản xuất bia, nước giải khát được tính bình quân cho 1 lít sản phẩm quy ước.

 e. Tỷ trọng chi phí giữa công trình sản xuất chính với các hạng mục công trình phục vụ và phụ trợ như sau:

 – Chi phí xây dựng:

 Tỷ trọng chi phí công trình sản xuất chính : 70 – 75%.

 Tỷ trọng chi phí các hạng mục công trình phục vụ, phụ trợ : 30 – 25%.

 – Chi phí thiết bị:

 Tỷ trọng chi phí thiết bị sản xuất : 80 – 85%.

 Tỷ trọng chi phí thiết bị phục vụ, phụ trợ : 20 – 15%.

 5.1.3  Nhà máy xay xát và các nhà máy chế biến nông sản khác

 Bảng 47. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình nhà máy xay xát, và các nhà máy chế biến nông sản khác

 Đơn vị tính: 1.000 đ/tấn sản phẩm

 

 

 Suất vốn đầu tư

 Trong đó bao gồm

 

 

 Chi phí xây dựng

 Chi phí thiết bị

 12513.01

Nhà máy xay xát gạo, công suất 70.000 tấn/ năm

 1.150

 260

 770

 12513.02

Nhà máy chế biến tinh bột sắn, công suất 15.000 tấn/năm

 4.430

 980

 2.990

 

 

 0

 1

 2

 Ghi chú:

 a. Suất vốn đầu tư xây dựng các công trình nhà máy chế biến lương thực, thực phẩm nêu tại Bảng 47 được tính toán với công trình cấp III theo quy định về cấp công trình xây dựng.

 b. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình bao gồm:

 – Chi phí xây dựng các hạng mục công trình sản xuất chính; các công trình phụ trợ và phục vụ; hệ thống kỹ thuật: đường giao thông nội bộ, chi phí phòng cháy chữa cháy, cấp điện, cấp nước.

 – Chi phí thiết bị gồm toàn bộ chi phí mua sắm và lắp đặt thiết bị dây chuyền sản xuất, các thiết bị phụ trợ, phục vụ và chi phí chạy thử thiết bị. Chi phí thiết bị và dây chuyền công nghệ được tính theo giá nhập khẩu thiết bị toàn bộ từ các nước Châu Âu.

 c. Suất vốn đầu tư xây dựng các công trình nhà máy chế biến lương thực, thực phẩm chưa tính đến chi phí xây dựng các hạng mục nằm ngoài công trình như: đường giao thông, trạm biến áp…

 d. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình nhà máy chế biến lương thực được tính bình quân cho 1 tấn sản phẩm quy ước.

 e. Tỷ trọng chi phí giữa công trình sản xuất chính với các hạng mục công trình phục vụ và phụ trợ như sau:

 – Chi phí xây dựng:

 Tỷ trọng chi phí công trình sản xuất chính : 70 – 75%.

 Tỷ trọng chi phí các hạng mục công trình phục vụ, phụ trợ : 30 – 25%.

 – Chi phí thiết bị:

 Tỷ trọng chi phí thiết bị sản xuất : 80 – 85%.

 Tỷ trọng chi phí thiết bị phục vụ, phụ trợ : 20 – 15%.

 5.2  Các công trình công nghiệp nhẹ còn lại

 5.2.1  Nhà máy sản xuất các sản phẩm may

 Bảng 48. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình xưởng may

 Đơn vị tính: đ/sản phẩm

 

 

 Suất vốn đầu tư

 Trong đó bao gồm

 

 

 Chi phí xây dựng

 Chi phí thiết bị

 

Nhà máy sản xuất các sản phẩm may công suất < 2 triệu sản phẩm/năm

  

 

 

 12521.01

Xưởng may công suất 1 triệu sản phẩm/năm

 41.360

 11.700

 24.700

 12521.02

Xưởng may thêu công suất 850.000 sản phẩm/năm

 40.090

 12.630

 22.520

  

Nhà máy sản xuất các sản phẩm may công suất 2 ÷ <10 triệu sản phẩm/năm

  

 

 

 12521.03

Xưởng may công suất 2 triệu sản phẩm/năm

 35.880

 11.330

 19.850

 

 

 0

 1

 2

 Ghi chú:

 a. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình xưởng may tại Bảng 48 được tính toán với công trình cấp III theo quy định hiện hành về cấp công trình xây dựng.

 b. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình xưởng may bao gồm:

 – Chi phí xây dựng các nhà sản xuất chính, các hạng mục công trình phụ trợ, phục vụ; hệ thống kỹ thuật: đường giao thông nội bộ, chi phí phòng cháy chữa cháy, cấp điện, nước.

 – Chi phí thiết bị gồm toàn bộ chi phí mua sắm và lắp đặt thiết bị dây chuyền sản xuất, các thiết bị phụ trợ, phục vụ và chi phí chạy thử thiết bị. Chi phí mua thiết bị và dây chuyền công nghệ được tính theo giá nhập khẩu thiết bị toàn bộ từ các nước Châu Âu.

 c. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình xưởng may chưa tính đến các chi phí xây dựng các hạng mục nằm ngoài công trình như: đường giao thông, trạm biến áp.

 d. Suất vốn đầu tư được tính bình quân cho 1 sản phẩm may quy ước.

 e. Tỷ trọng chi phí giữa công trình sản xuất chính với các công trình phục vụ và phụ trợ như sau:

 – Tỷ trọng chi phí công trình sản xuất chính : 80 – 85%.

 – Tỷ trọng chi phí các hạng mục công trình phục vụ, phụ trợ : 20 – 15%.

 6  CÔNG TRÌNH NHÀ XƯỞNG VÀ KHO CHUYÊN DỤNG

 Bảng 49. Suất vốn đầu tư xây dựng nhà xưởng và kho chuyên dụng

 Bảng 49.1 Suất vốn đầu tư xây dựng nhà xưởng

 Đơn vị tính: 1.000 đ/m2 XD

 

 

 Suất vốn đầu tư

 Trong đó bao gồm

 

 

 Chi phí xây dựng

 Chi phí thiết bị

 

Nhà sản xuất

 Nhà 1 tầng khẩu độ 12m, cao ≤ 6m, không có cầu trục

 

 

 

 12600.01

Tường gạch thu hồi mái ngói

 1.660

 1.520

 

 12600.02

Tường gạch thu hồi mái tôn

 1.660

 1.520

 

 12600.03

Tường gạch, bổ trụ, kèo thép, mái tôn

 1.920

 1.760

 

 12600.04

Tường gạch, mái bằng

 2.230

 2.020

 

 12600.05

Cột bê tông, kèo thép, tường gạch, mái tôn

 2.650

 2.390

 

 12600.06

Cột kèo bê tông, tường gạch, mái tôn

 2.850

 2.580

 

 12600.07

Cột kèo thép, tường gạch, mái tôn

 2.410

 2.180

 

 

Nhà 1 tầng khẩu độ 15m, cao ≤ 9m, không có cầu trục

  

 

 

 12600.08

Cột kèo bê tông, tường gạch, mái tôn

 4.460

 4.030

 

 12600.09

Cột bê tông kèo thép, tường gạch, mái tôn

 4.200

 3.790

 

 12600.10

Cột kèo thép, tường bao che tôn, mái tôn

 3.920

 3.540

 

 12600.11

Cột kèo thép, tường gạch, mái tôn

 3.890

 3.520

 

 12600.12

Cột bê tông, kèo thép liền nhịp, tường gạch, mái tôn

 3.820

 3.450

 

 12600.13

Cột kèo thép liền nhịp, tường gạch, mái tôn

 3.630

 3.280

 

 

Nhà 1 tầng khẩu độ 18m, cao 9m, có cầu trục 5 tấn

  

 

 

 12600.14.

Cột bê tông, kèo thép, mái tôn

 4.750

 4.290

 

 12600.15

Cột kèo bê tông, tường gạch, mái tôn

 5.040

 4.550

 

 12600.16

Cột kèo thép, tường gạch, mái tôn

 4.490

 4.050

 

 12600.17

Cột bê tông, kèo thép, tường gạch, mái tôn

 5.330

 4.810

 

 12600.18

Cột kèo thép liền nhịp, tường bao che bằng tôn, mái tôn

 4.340

 3.920

 

 12600.19

Cột bê tông, kèo thép liền nhịp, tường gạch, mái tôn

 4.670

 4.220

 

 

Nhà 1 tầng khẩu độ 24m, cao 9m, có cầu trục 10 tấn

  

 

 

 12600.20

Cột bê tông, kèo thép, tường gạch, mái tôn

 7.270

 6.560

 

 12600.21

Cột kèo thép, tường gạch, mái tôn

 7.560

 6.820

 

 

 

 0

 1

 2

 Bảng 49.2 Suất vốn đầu tư xây dựng kho chuyên dụng loại nhỏ

 Đơn vị tính: 1.000 đ/m2 XD

 

 

 Suất vốn đầu tư

 Trong đó bao gồm

 

 

 Chi phí xây dựng

 Chi phí thiết bị

 

Kho chuyên dụng loại nhỏ (sức chứa < 500 tấn)

 

 

 

 12600.22

Kho lương thực, khung thép, sàn gỗ hay bê tông, mái tôn

 2.850

 2.610

 

 12600.23

Kho lương thực xây cuốn gạch đá

 1.710

 1.570

 

 12600.24

Kho hoá chất xây gạch, mái bằng

 2.650

 2.420

 

 12600.25

Kho hoá chất xây gạch, mái ngói

 1.530

 1.400

 

 

 

 0

 1

 2

 Bảng 49.3 Suất vốn đầu tư xây dựng kho chuyên dụng loại lớn

 Đơn vị tính: 1.000 đ/tấn

 

 

 Suất vốn đầu tư

 Trong đó bao gồm

 

 

 Chi phí xây dựng

 Chi phí thiết bị

 

Kho chuyên dụng loại lớn (sức chứa ≥ 500 tấn)

 

 

 

 12600.26

Kho lương thực sức chứa 500 tấn

 2.690

 2.210

 350

 12600.27

Kho lương thực sức chứa 1.500 tấn

 2.900

 2.300

 490

 12600.28

Kho lương thực sức chứa 10.000 tấn

 3.560

 2.820

 570

 12600.29

Kho muối sức chứa 1.000 – 3.000 tấn

 2.280

 1.780

 420

 

 

 0

 1

 2

 Ghi chú:

 a. Suất vốn đầu tư xây dựng nhà sản xuất và kho chuyên dụng nêu tại Bảng 49 được tính toán theo Tiêu chuẩn thiết kế TCVN 2622:1995 “Phòng cháy và chữa cháy cho nhà và công trình”, các tiêu chuẩn khác về giải pháp thiết kế, trang thiết bị kỹ thuật, cấp, thoát nước, thông gió, thông khí,… trong TCVN 4604:2012 “Tiêu chuẩn thiết kế nhà sản xuất công trình công nghiệp”.

 b. Suất vốn đầu tư xây dựng nhà sản xuất, nhà kho chuyên dụng bao gồm:

 – Chi phí xây dựng nhà sản xuất, nhà kho; các hạng mục công trình phục vụ như: nhà vệ sinh, phòng thay quần áo, sân bốc dỡ hàng hoá.

 – Đối với kho chuyên dụng loại lớn có sức chứa > 500 tấn chi phí thiết bị gồm chi phí thiết bị sản xuất, thiết bị nâng chuyển, bốc dỡ, vận chuyển hàng hoá, các thiết bị khác.

 c. Suất vốn đầu tư được tính bình quân cho 1 m2 diện tích xây dựng hoặc 1 m3 thể tích chứa của kho, hoặc 1 tấn hàng hoá tuỳ thuộc vào loại nhà sản xuất, loại kho chứa hàng.

 CHƯƠNG III: SUẤT VỐN ĐẦU TƯ CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG KỸ THUẬT

 1  CÔNG TRÌNH CẤP NƯỚC

 Bảng 50. Suất vốn đầu tư xây dựng nhà máy cấp nước sinh hoạt

 Đơn vị tính: 1.000 đ/m3

 

 

 Suất vốn đầu tư

 Trong đó bao gồm

 

 

 Chi phí xây dựng

 Chi phí thiết bị

 

Nhà máy cấp nước, công suất

 

 

 

 13100.01

40.000 m3/ngày-đêm

 4.300

 1.620

 2.160

 13100.02

50.000 m3/ngày-đêm

 4.270

 1.600

 2.150

 13100.03

100.000 m3/ngày-đêm

 3.800

 1.460

 1.880

 13100.04

300.000 m3/ngày-đêm

 3.710

 1.400

 1.830

 

 

 0

 1

 2

 Ghi chú:

 a. Suất vốn đầu tư xây dựng nhà máy cấp nước nêu tại Bảng 50 được tính toán cho công trình nhà máy xử lý nước mặt, với cấp công trình là cấp I, theo quy định hiện hành; theo Tiêu chuẩn thiết kế TCVN 4514: 2012 “Xí nghiệp công nghiệp. Tổng mặt bằng. Tiêu chuẩn thiết kế” và tiêu chuẩn thiết kế TCVN 4604: 2012 “Xí nghiệp công nghiệp. Nhà sản xuất. Tiêu chuẩn thiết kế”. Các công trình như nhà làm việc, văn phòng, trụ sở được tính toán với cấp công trình là cấp IV. Các yêu cầu về quy phạm an toàn kỹ thuật trong xây dựng theo quy định trong TCVN 5308: 1991.

 b. Suất vốn đầu tư xây dựng nhà máy cấp nước bao gồm:

 – Chi phí xây dựng gồm chi phí xây dựng các công trình: Bể trộn và phân phối; Bể lắng và bể lọc; Hệ thống châm hoá chất; Trạm bơm nước rửa lọc, nước kỹ thuật và nước sinh hoạt; Hệ thống thu nước thải; Bể chứa nước sạch; Các công trình phụ trợ như sân, nhà thường trực, bảo vệ, nhà điều hành và phòng thí nghiệm, gara, kho xưởng, hệ thống thoát nước, trạm điện và chi phí phòng cháy chữa cháy.

 – Chi phí thiết bị gồm toàn bộ chi phí mua sắm và lắp đặt thiết bị dây chuyền công nghệ, các thiết bị phi tiêu chuẩn chế tạo trong nước và trang thiết bị của công trình; Chi phí thiết bị công nghệ chính tính trong suất vốn đầu tư này được tính trên cơ sở giá thiết bị và công nghệ tiên tiến, nhập khẩu từ các nước phát triển và giá của các thiết bị phi tiêu chuẩn chế tạo trong nước.

 c. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình nhà máy cấp nước chưa tính đến các chi phí xây dựng các công trình khác phục vụ trực tiếp cho hoạt động sản xuất kinh doanh của nhà máy nhưng nằm ngoài khu vực của Nhà máy như công trình thu và trạm bơm nước thô, đường ống dẫn nước thô, trạm điện cao thế và các công trình phụ trợ phục vụ thi công Nhà máy như xây dựng đường công vụ…

 d. Suất vốn đầu tư được tính bình quân cho 1 m3 nước sạch/ngày-đêm.

 2  CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG KỸ THUẬT KHU CÔNG NGHIỆP, KHU ĐÔ THỊ

 Bảng 51. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp, khu đô thị

 Đơn vị tính: triệu đồng/ha

 

 

 Suất vốn đầu tư

 Trong đó bao gồm

 

 

 Chi phí xây dựng

 Chi phí thiết bị

  

Công trình hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp có quy mô

 

 

 

 13210.01

dưới 100 ha

 8.910

 7.030

 360

 13210.02

từ 100 đến 300 ha

 8.210

 6.470

 340

 13210.03

trên 300 ha

 7.520

 5.920

 320

 

Công trình hạ tầng kỹ thuật khu đô thị có quy mô

  

 

 

 13220.01

từ 20 đến 50 ha

 8.140

 6.440

 310

 13220.02

từ 50 đến 100 ha

 6.800

 5.360

 280

 13220.03

từ 100 đến 200 ha

 6.530

 5.140

 270

 

Công trình hạ tầng kỹ thuật khu đô thị kiểu mẫu có quy mô

  

 

 

 13230.01

từ 20 đến 50ha

 9.300

 6.830

 1.050

 13230.02

từ 50 ha đến 100 ha

 8.870

 6.500

 1.020

 13230.03

từ 100 ha đến 200 ha

 8.440

 6.180

 1.000

 

 

 0

 1

 2

 Ghi chú:

 a. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp, khu đô thị nêu tại Bảng 51 được tính toán theo tiêu chuẩn thiết kế về phân loại công trình công nghiệp; các giải pháp quy hoạch, kết cấu, giải pháp kỹ thuật cấp, thoát nước, cấp điện giao thông,… theo các quy định trong tiêu chuẩn thiết kế TCVN 4616:1988 “Tiêu chuẩn thiết kế quy hoạch mặt bằng tổng thể cụm công nghiệp”; TCVN 3989:2012 “Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng cấp nước và thoát nước – Mạng lưới bên ngoài” và các quy định hiện hành khác liên quan.

 b. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp, khu đô thị bao gồm:

 – Chi phí xây dựng các công trình hạ tầng như hệ thống thoát nước (tuyến ống thoát nước, hố ga, trạm bơm, trạm xử lý); hệ thống cấp nước (tuyến ống cấp nước, bể chứa, trạm bơm); hệ thống điện (điện chiếu sáng, sinh hoạt, trạm biến thế, điện sản xuất (đối với khu công nghiệp) và các công tác khác như san nền, đường nội bộ, cây xanh.

 – Chi phí thiết bị gồm chi phí thiết bị trạm bơm, trạm biến thế, trạm xử lý nước thải và trang thiết bị phục vụ chiếu sáng, cấp điện, cấp nước.

 c. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp, khu đô thị chưa tính đến các chi phí:

 – Xây dựng hệ thống kỹ thuật bên ngoài khu công nghiệp, khu đô thị.

 – Trang thiết bị, lắp đặt hệ thống điện, cấp thoát nước trong nhà.

 d. Suất vốn đầu tư được tính bình quân cho 1 ha diện tích khu công nghiệp, khu đô thị.

 e. Suất vốn đầu tư tính cho các khu đô thị kiểu mẫu là tính cho các khu đô thị mà đáp ứng các tiêu chí về hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, hạ tầng xã hội đầy đủ được quy định tại Thông tư số 15/2008/TT- BXD ngày 17/06/2008 và Thông tư 06/2011/TT-BXD ngày 21/06/2011 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 15/2008/TT-BXD của Bộ Xây dựng.

 CHƯƠNG IV: SUẤT VỐN ĐẦU TƯ CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG

 1  CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG BỘ

 1.1  ĐƯỜNG Ô TÔ CAO TỐC

 Bảng 52. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình đường ô tô cao tốc

 Đơn vị tính: triệu đ/km

 

 

 Suất vốn đầu tư

 Trong đó bao gồm

 

 

 Chi phí xây dựng

 Chi phí thiết bị

 

Đường ô tô cao tốc:

 

 

 

 14110.01

4 làn

 129.410

 105.980

 

 14110.02

6 làn

 Đường ô tô cao tốc chưa bao gồm chi phí xây dựng cống chui dân sinh trên tuyến:

 197.500

 170.990

 

 14110.03

4 làn

 126.440

 103.120

 

 14110.04

6 làn

 196.090

 169.640

 

 

 

 0

 1

 2

 Ghi chú:

 a. Suất vốn đầu tư xây dựng đường ô tô cao tốc được tính toán phù hợp với tiêu chuẩn thiết kế đường ô tô (TCVN 4054:2005), tiêu chuẩn thiết kế đường ô tô cao tốc (TCVN 5729:2012) và các quy định hiện hành khác có liên quan.

 b. Suất vốn đầu tư xây dựng đường ô tô cao tốc bao gồm các chi phí cần thiết để xây dựng đường ô tô cao tốc (chi phí xây dựng nền đường, mặt đường, hệ thống thoát nước, nút giao, các công trình, hạng mục phụ trợ) theo tiêu chuẩn tính bình quân cho 1 km đường. Chi phí xây dựng cống chui dân sinh trên tuyến được tính trong từng trường hợp cụ thể như trong Bảng 52. Chi phí cầu trên tuyến và thiết bị (hệ thống giao thông thông minh) được tính riêng.

 c. Suất vốn đầu tư xây dựng chưa bao gồm chi phí xử lý có tính chất riêng biệt của mỗi dự án như: chi phí xử lý nền đất yếu, các công trình kiên cố đặc biệt (xử lý sụt trượt, hang castơ) và các công trình khác có liên quan đến dự án.

 d. Suất vốn đầu tư xây dựng 1 km đường được tính bình quân cho công trình xây dựng mới, phổ biến. Đối với các công trình xây dựng ở khu vực có điều kiện địa hình và điều kiện vận chuyển đặc biệt khó khăn cần có sự tính toán, điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp.

 1.2  ĐƯỜNG Ô TÔ

 Bảng 53. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình đường ô tô

 Đơn vị tính: triệu đ/km

 

 

 Suất vốn đầu tư

 Trong đó bao gồm

 

 

 Chi phí xây dựng

 Chi phí thiết bị

 

Đường cấp I

 

 

 

 

Khu vực đồng bằng

 

 

 

 14120.01

Nền đường rộng 32,5m, mặt đường rộng 22,5m, dải phân cách giữa rộng 3m, lề rộng 2×3,5m (trong đó lề gia cố rộng 2x3m đồng nhất kết cấu áo đường), mặt đường gồm 2 lớp bê tông nhựa dày 12cm trên lớp móng cấp phối đá dăm

 62.770

 55.940

 

 14120.02

Nền đường rộng 32,5m, mặt đường rộng 22,5m, dải phân cách giữa rộng 3m, lề rộng 2×3,5m (trong đó lề gia cố rộng 2x3m đồng nhất kết cấu áo đường), mặt đường láng nhựa, tiêu chuẩn nhựa 4,5 kg/m2 trên lớp móng cấp phối đá dăm

 53.400

 47.590

 

 14120.03

Nền rộng đường 31m, mặt đường rộng 22,5m, dải phân cách giữa rộng 1,5m, lề rộng 2×3,5m (trong đó lề gia cố rộng 2x3m đồng nhất kết cấu áo đường) mặt đường gồm 2 lớp BTN dày 12cm trên lớp móng cấp phối đá dăm

 61.570

 54.870

 

 14120.04

Nền đường rộng 31m, mặt đường rộng 22,5m, dải phân cách giữa rộng 1,5m, lề rộng 2×3,5m (trong đó lề gia cố rộng 2x3m đồng nhất kết cấu áo đường), mặt đường láng nhựa, tiêu chuẩn nhựa 4,5 kg/m2 trên lớp móng cấp phối đá dăm

 52.200

 46.520

 

 

Đường cấp II

  

 

 

 

Khu vực đồng bằng

  

 

 

 14120.05

Nền đường rộng 22,5m, mặt đường rộng 15m, dải phân cách giữa rộng 1,5m, lề rộng 2x3m (trong đó lề gia cố rộng 2×2,5m đồng nhất kết cấu áo đường) mặt đường gồm 2 lớp BTN dày 12cm trên lớp móng cấp phối đá dăm

 45.300

 40.370

 

 14120.06

Nền đường rộng 22,5m, mặt đường rộng 15m, dải phân cách giữa rộng 1,5m, lề rộng 2x3m (trong đó lề gia cố rộng 2×2,5m đồng nhất kết cấu áo đường) mặt đường gồm 1 lớp BTN dày 7cm trên lớp móng cấp phối đá dăm

 41.070

 36.600

 

 14120.07

Nền đường rộng 22,5m, mặt đường rộng 15m, dải phân cách giữa rộng 1,5m, lề rộng 2x3m (trong đó lề gia cố rộng 2×2,5m đồng nhất kết cấu áo đường), mặt đường láng nhựa tiêu chuẩn 4,5Kg/m2 trên lớp móng cấp phối đá dăm

 38.070

 33.930

 

 

Khu vực trung du

  

 

 

 14120.08

Nền đường rộng 22,5m ,mặt đường rộng 15m, dải phân cách giữa rộng 1,5m, lề rộng 2x3m (trong đó lề gia cố rộng 2×2,5m đồng nhất kết cấu áo đường) mặt đường gồm 2 lớp BTN dày 12cm trên lớp móng cấp phối đá dăm

 50.730

 45.220

 

 14120.09

Nền đường rộng 22,5m, mặt đường rộng 15m, dải phân cách giữa rộng 1,5m, lề rộng 2x3m (trong đó lề gia cố rộng 2×2,5m đồng nhất kết cấu áo đường) mặt đường gồm 1 lớp BTN dày 7cm trên lớp móng cấp phối đá dăm

 45.990

 40.990

 

 14120.10

Nền đường rộng 22,5m, mặt đường rộng 15m, dải phân cách giữa rộng 1,5m, lề rộng 2x3m (trong đó lề gia cố rộng 2×2,5m đồng nhất kết cấu áo đường), mặt đường láng nhựa tiêu chuẩn 4,5Kg/m2 trên lớp móng cấp phối đá dăm

 42.640

 38.010

 

 

Đường cấp III

  

 

 

 

Khu vực đồng bằng

  

 

 

 14120.11

Nền đường rộng 12m, mặt đường rộng 7m, lề rộng 2×2,5m (trong đó lề gia cố rộng 2x2m đồng nhất kết cấu áo đường), mặt đường gồm 2 lớp BTN dày 12cm trên lớp móng cấp phối đá dăm

 24.140

 21.520

 

 14120.12

Nền đường rộng 12m, mặt đường rộng 7m, lề rộng 2×2,5m (trong đó lề gia cố rộng 2x2m đồng nhất kết cấu áo đường), mặt đường gồm 1 lớp BTN dày 7cm trên lớp móng cấp phối đá dăm

 21.820

 19.450

 

 14120.13

Nền đường rộng 12m, mặt đường rộng 7m, lề rộng 2×2,5m (trong đó lề gia cố rộng 2x2m đồng nhất kết cấu áo đường), mặt đường láng nhựa tiêu chuẩn 4,5Kg/m2 trên lớp móng cấp phối đá dăm hoặc đá dăm tiêu chuẩn

 20.530

 18.300

 

 14120.14

Nền đường rộng 12m , mặt đường rộng 7m, lề rộng 2×2,5m (trong đó lề gia cố rộng 2x2m đồng nhất kết cấu áo đường), mặt đường láng nhựa tiêu chuẩn 3Kg/m2 trên lớp móng cấp phối đá dăm hoặc đá dăm tiêu chuẩn

 19.940

 17.770

 

 

Khu vực trung du

  

 

 

 14120.15

Nền đường rộng 12m , mặt đường rộng 7m, lề rộng 2×2,5m (trong đó lề gia cố rộng 2x2m đồng nhất kết cấu áo đường), mặt đường gồm 2 lớp BTN dày 12cm trên lớp móng cấp phối đá dăm

 27.760

 24.740

 

 14120.16

Nền đường rộng 12m , mặt đường rộng 7m, lề rộng 2×2,5m (trong đó lề gia cố rộng 2x2m đồng nhất kết cấu áo đường), mặt đường gồm 1 lớp BTN dày 7cm trên lớp móng cấp phối đá dăm

 25.090

 22.360

 

 14120.17

Nền đường rộng 12m, mặt đường rộng 7m, lề rộng 2×2,5m (trong đó lề gia cố rộng 2x2m đồng nhất kết cấu áo đường), mặt đường láng nhựa tiêu chuẩn 4,5Kg/m2 trên lớp móng cấp phối đá dăm hoặc đá dăm tiêu chuẩn

 23.610

 21.040

 

 14120.18

Nền đường rộng 12m, mặt đường rộng 7m, lề rộng 2×2,5m (trong đó lề gia cố rộng 2x2m đồng nhất kết cấu áo đường), mặt đường láng nhựa tiêu chuẩn 3Kg/m2 trên lớp móng cấp phối đá dăm hoặc đá dăm tiêu chuẩn

 22.920

 20.430

 

 

Khu vực miền núi

  

 

 

 14120.19

Nền đường rộng 9m, mặt đường rộng 6m, lề rộng 2×1,5m (trong đó lề gia cố rộng 2x1m đồng nhất kết cấu áo đường), mặt đường gồm 2 lớp BTN dày 12cm trên lớp móng cấp phối đá dăm

 29.680

 26.450

 

 14120.20

Nền đường rộng 9m, mặt đường rộng 6m, lề rộng 2×1,5m (trong đó lề gia cố rộng 2x1m đồng nhất kết cấu áo đường), mặt đường gồm 1 lớp BTN dày 7cm trên lớp móng cấp phối đá dăm

 28.150

 25.080

 

 14120.21

Nền đường rộng 9m, mặt đường rộng 6m, lề rộng 2×1,5m (trong đó lề gia cố rộng 2x1m đồng nhất kết cấu áo đường), mặt đường láng nhựa tiêu chuẩn 4,5Kg/m2 trên lớp móng cấp phối đá dăm hoặc đá dăm tiêu chuẩn

 27.390

 24.410

 

 14120.22

Nền đường rộng 9m, mặt đường rộng 6m, lề rộng 2×1,5m (trong đó lề gia cố rộng 2x1m đồng nhất kết cấu áo đường), mặt đường láng nhựa tiêu chuẩn 3Kg/m2 trên lớp móng cấp phối đá dăm hoặc đá dăm tiêu chuẩn

 27.000

 24.070

 

 

Đường cấp IV

  

 

 

 

Khu vực đồng bằng

  

 

 

 14120.23

Nền đường rộng 9m, mặt đường rộng 7m, lề rộng 2x1m (trong đó lề gia cố rộng 2×0,5m đồng nhất kết cấu áo đường), mặt đường gồm 2 lớp BTN dày 12cm trên lớp móng cấp phối đá dăm

 16.510

 14.710

 

 14120.24

Nền đường rộng 9m, mặt đường rộng 7m, lề rộng 2x1m (trong đó lề gia cố rộng 2×0,5m đồng nhất kết cấu áo đường), mặt đường gồm 1 lớp BTN dày 7cm trên lớp móng cấp phối đá dăm

 16.100

 14.340

 

 14120.25

Nền đường rộng 9m, mặt đường rộng 7m, lề rộng 2x1m (trong đó lề gia cố rộng 2×0,5m đồng nhất kết cấu áo đường), mặt đường láng nhựa tiêu chuẩn 4,5Kg/m2 trên lớp móng cấp phối đá dăm hoặc đá dăm tiêu chuẩn

 15.300

 13.630

 

 14120.26

Nền đường rộng 9m, mặt đường rộng 7m, lề rộng 2x1m (trong đó lề gia cố rộng 2×0,5m đồng nhất kết cấu áo đường), mặt đường láng nhựa tiêu chuẩn 3Kg/m2 trên lớp móng cấp phối đá dăm hoặc đá dăm tiêu chuẩn

 14.870

 13.250

 

 

Khu vực trung du

  

 

 

 14120.27

Nền đường rộng 9m, mặt đường rộng 7m, lề rộng 2x1m (trong đó lề gia cố rộng 2×0,5m đồng nhất kết cấu áo đường), mặt đường gồm 2 lớp BTN dày 12cm trên lớp móng cấp phối đá dăm

 17.830

 15.880

 

 14120.28

Nền đường rộng 9m, mặt đường rộng 7m, lề rộng 2x1m (trong đó lề gia cố rộng 2×0,5m đồng nhất kết cấu áo đường), mặt đường gồm 1 lớp BTN dày 7cm trên lớp móng cấp phối đá dăm

 16.130

 14.380

 

 14120.29

Nền đường rộng 9m , mặt đường rộng 7m, lề rộng 2x1m (trong đó lề gia cố rộng 2×0,5m đồng nhất kết cấu áo đường), mặt đường láng nhựa tiêu chuẩn 4,5Kg/m2 trên lớp móng cấp phối đá dăm hoặc đá dăm tiêu chuẩn

 16.050

 14.300

 

 14120.30

Nền đường rộng 9m, mặt đường rộng 7m, lề rộng 2x1m (trong đó lề gia cố rộng 2×0,5m đồng nhất kết cấu áo đường), mặt đường láng nhựa tiêu chuẩn 3Kg/m2 trên lớp móng cấp phối đá dăm hoặc đá dăm tiêu chuẩn

 14.940

 13.310

 

 

Khu vực miền núi

  

 

 

 

 14120.31

Nền đường rộng 7,5m, mặt đường rộng 5,5m, lề rộng 2x1m (trong đó lề gia cố rộng 2×0,5m đồng nhất kết cấu áo đường), mặt đường gồm 1 lớp bê tông nhựa dày 7cm trên lớp móng cấp phối đá dăm

 24.870

 22.170

 

 

 14120.32

Nền đường rộng 7,5m, mặt đường rộng 5,5m, lề rộng 2x1m (trong đó lề gia cố rộng 2×0,5m đồng nhất kết cấu áo đường), mặt đường láng nhựa tiêu chuẩn 4,5Kg/m2 trờn lớp múng cấp phối đá dăm hoặc đá dăm tiêu chuẩn

 24.260

 21.620

 

 

 14120.33

Nền đường rộng 7,5m, mặt đường rộng 5,5m, lề rộng 2x1m (trong đó lề gia cố rộng 2×0,5m đồng nhất kết cấu áo đường), mặt đường láng nhựa tiêu chuẩn 3Kg/m2 trờn lớp múng cấp phối đá dăm hoặc đá dăm tiêu chuẩn

 23.940

 21.340

 

 

 

Đường cấp V

  

 

 

 

 

Khu vực đồng bằng

  

 

 

 

 14120.34

Nền đường rộng 7,5m, mặt đường rộng 5,5m, lề rộng 2x1m (trong đó lề gia cố rộng 2×0,5m đồng nhất kết cấu áo đường), mặt đường gồm 1 lớp bê tông nhựa dày 7cm trên lớp móng cấp phối đá dăm

 11.420

 10.180

 

 

 14120.35

Nền đường rộng 7,5m, mặt đường rộng 5,5m, lề rộng 2x1m (trong đó lề gia cố rộng 2×0,5m đồng nhất kết cấu áo đường), mặt đường láng nhựa tiêu chuẩn 4,5Kg/m2 trên lớp móng cấp phối đá dăm hoặc đá dăm tiêu chuẩn

 11.420

 10.180

 

 

 14120.36

Nền đường rộng 7,5m, mặt đường rộng 5,5m, lề rộng 2x1m (trong đó lề gia cố rộng 2×0,5m đồng nhất kết cấu áo đường), mặt đường láng nhựa tiêu chuẩn 3Kg/m2 trên lớp móng cấp phối đá dăm hoặc đá dăm tiêu chuẩn

 10.490

 9.350

 

 

 

Khu vực Trung du

  

 

 

 14120.37

Nền đường rộng 7,5m, mặt đường rộng 5,5m, lề rộng 2x1m (trong đó lề gia cố rộng 2×0,5m đồng nhất kết cấu áo đường), mặt đường gồm 1 lớp bê tông nhựa dày 7cm trên lớp móng cấp phối đá dăm

 12.560

 11.190

 

 14120.38

Nền đường rộng 7,5m, mặt đường rộng 5,5m, lề rộng 2x1m (trong đó lề gia cố rộng 2×0,5m đồng nhất kết cấu áo đường), mặt đường láng nhựa tiêu chuẩn 4,5Kg/m2 trên lớp móng cấp phối đá dăm hoặc đá dăm tiêu chuẩn

 11.880

 10.570

 

 14120.39

Nền đường rộng 7,5m, mặt đường rộng 5,5m, lề rộng 2x1m (trong đó lề gia cố rộng 2×0,5m đồng nhất kết cấu áo đường), mặt đường láng nhựa tiêu chuẩn 3Kg/m2 trên lớp móng cấp phối đá dăm hoặc đá dăm tiêu chuẩn

 11.540

 10.280

 

 

Khu vực miền núi

  

 

 

 14120.40

Nền đường rộng 6,5m, mặt đường rộng 3,5m, lề rộng 2×1,5m (trong đó lề gia cố rộng 2x1m đồng nhất kết cấu áo đường), mặt đường láng nhựa tiêu chuẩn 4,5Kg/m2 trên lớp móng cấp phối đá dăm hoặc đá dăm tiêu chuẩn

 13.820

 12.320

 

 14120.41

Nền đường rộng 7,5m, mặt đường rộng 5,5m, lề rộng 2x1m (trong đó lề gia cố rộng 2×0,5m đồng nhất kết cấu áo đường), mặt đường láng nhựa tiêu chuẩn 3Kg/m2 trên lớp móng cấp phối đá dăm hoặc đá dăm tiêu chuẩn

 13.550

 12.080

 

 

Đường cấp VI

  

 

 

 

Khu vực đồng bằng

  

 

 

 14120.42

Nền đường rộng 6,5m, mặt đường rộng 3,5m, lề rộng 2×1,5m, mặt đường láng nhựa tiêu chuẩn 4,5Kg/m2 trên lớp móng cấp phối đá dăm hoặc đá dăm tiêu chuẩn

 5.840

 5.200

 

 14120.43

Nền đường rộng 6,5m, mặt đường rộng 3,5m, lề rộng 2×1,5m, mặt đường láng nhựa tiêu chuẩn 3Kg/m2 trên lớp móng cấp phối đá dăm hoặc đá dăm tiêu chuẩn

 5.650

 5.040

 

 

Khu vực trung du

  

 

 

 14120.44

Nền đường rộng 6,5m, mặt đường rộng 3,5m, lề rộng 2×1,5m, mặt đường mặt đường láng nhựa tiêu chuẩn 4,5Kg/m2 trên lớp móng cấp phối đá dăm hoặc đá dăm tiêu chuẩn

 8.230

 7.340

 

 14120.45

Nền đường rộng 6,5m, mặt đường rộng 3,5m, lề rộng 2×1,5m, mặt đường mặt đường láng nhựa tiêu chuẩn 3Kg/m2 trên lớp móng cấp phối đá dăm hoặc đá dăm tiêu chuẩn

 8.040

 7.170

 

 

Khu vực miền núi

  

 

 

 14120.46

Nền đường rộng 6m, mặt đường rộng 3,5m, lề rộng 2×1,25m, mặt đường láng nhựa tiêu chuẩn 4,5Kg/m2 trên lớp móng cấp phối đá dăm hoặc đá dăm tiêu chuẩn

 12.100

 10.770

 

 14120.47

Nền đường rộng 6m, mặt đường rộng 3,5m, lề rộng 2×1,25m, mặt đường láng nhựa tiêu chuẩn 3Kg/m2 trên lớp móng cấp phối đá dăm hoặc đá dăm tiêu chuẩn

 11.920

 10.630

 

 

 

 0

 1

 2

 Ghi chú:

 a. Suất vốn đầu tư xây dựng đường ô tô được tính toán phù hợp với tiêu chuẩn thiết kế đường ô tô (TCVN 4054:2005) và các quy định hiện hành khác có liên quan.

 b. Suất vốn đầu tư xây dựng đường ô tô bao gồm các chi phí cần thiết để xây dựng đường ô tô theo tiêu chuẩn tính bình quân cho 1 km đường (gồm nền đường và mặt đường), chi phí xây dựng cho cầu trên tuyến được tính riêng.

 Suất vốn đầu tư xây dựng 1 km đường được tính theo từng cấp đường và tính cho từng khu vực địa lý (đồng bằng, trung du, miền núi) và bao gồm các chi phí cần thiết để xây dựng: Nền đường, mặt đường, hệ thống an toàn giao thông (cọc tiêu, biển báo, sơn kẻ vạch đường, tường hộ lan, giải phân cách giữa), rãnh thoát nước dọc, cống thoát nước ngang, gia cố mái ta luy, hệ thống công trình phòng hộ. Chiều dày bình quân lớp móng đường được tính theo trị số mô đun đàn hồi tối thiểu tương ứng với từng cấp đường.

 c. Suất vốn đầu tư xây dựng chưa bao gồm: Chi phí xử lý nền đất yếu, các trạm kiểm soát, trạm dịch vụ, nhà hạt quản lý đường bộ, hệ thống chiếu sáng, hệ thống cống kỹ thuật, và các công trình kiên cố đặc biệt (xử lý sụt trượt, hang castơ).

 d. Suất vốn đầu tư xây dựng 1 km đường được tính cho công trình xây dựng mới, có tính chất phổ biến. Đối với các công trình xây dựng ở vùng sâu, vùng xa có điều kiện địa hình và điều kiện vận chuyển đặc biệt khó khăn cần có sự tính toán, điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp.

 2  ĐƯỜNG SẮT

 Bảng 54. Suất vốn đầu tư xây dựng đường sắt

 Đơn vị tính: triệu đ/km

 

 

 Suất vốn đầu tư

 Trong đó bao gồm

 

 

 Chi phí xây dựng

 Chi phí thiết bị

 

Đường cấp II – Đồng bằng

 Loại đường ray khổ 1m

 

 

 

 14200.01

Nền đường rộng 5,6 m, ray P43, tà vẹt bê tông

 5.970

 5.440

 

 14200.02

Nền đường rộng 5,6 m, ray P43, tà vẹt gỗ

 6.430

 5.970

 

 

Đường cấp II – Trung du

 Loại đường ray khổ 1m

  

 

 

 14200.03

Nền đường rộng 5,6 m, ray P43, tà vẹt bê tông

 6.100

 5.600

 

 14200.04

Nền đường rộng 5,6 m, ray P43, tà vẹt gỗ

 6.590

 5.890

 

 

Đường cấp II – Miền núi

 Loại đường ray khổ 1m

  

 

 

 14200.05

Nền đường rộng 5,6 m, ray P43, tà vẹt bê tông

 6.320

 5.770

 

 14200.06

Nền đường rộng 5,6 m, ray P43, tà vẹt gỗ

 6.660

 6.140

 

 

Đường cấp II – Đồng bằng

 Loại đường ray khổ 1,435m

  

 

 

 14200.07

Nền đường, ray P50, tà vẹt bê tông

 6.650

 6.060

 

 14200.08

Nền đường, ray P50, tà vẹt gỗ

 7.400

 6.920

 

 14200.09

Nền đường, ray P43, tà vẹt bê tông

 5.950

 5.260

 

 14200.10

Nền đường, ray P43, tà vẹt gỗ

 7.070

 6.550

 

 

Đường cấp II – Trung du

 Loại đường ray khổ 1,435m

  

 

 

 14200.11

Nền đường, ray P50, tà vẹt bê tông

 6.680

 5.960

 

 14200.12

Nền đường, ray P50, tà vẹt gỗ

 7.470

 6.810

 

 

Đường cấp II – Miền núi

 Loại đường ray khổ 1,435m

  

 

 

 14200.13

Nền đường, ray P50, tà vẹt bê tông

 6.920

 6.150

 

 14200.14

Nền đường, ray P50, tà vẹt gỗ

 7.680

 6.990

 

 

 

 0

 1

 2

 Ghi chú:

 a. Suất vốn đầu tư xây dựng đường sắt được tính toán với cấp công trình là cấp II, III theo quy định hiện hành; với Tiêu chuẩn thiết kế TCVN 4117: 1985 “Tiêu chuẩn thiết kế – đường sắt khổ 1435mm” và các yêu cầu, quy định, quy trình thiết kế công trình của ngành Giao thông vận tải và các quy định hiện hành khác có liên quan.

 b. Suất vốn đầu tư xây dựng đường sắt bao gồm các chi phí cần thiết để xây dựng 1km đường sắt theo khổ 1 m hoặc khổ 1,435 m (gồm nền đường và mặt đường), và tính cho từng khu vực địa lý (đồng bằng, trung du, miền núi).

 c. Suất vốn đầu tư xây dựng đường sắt chưa bao gồm các chi phí cho:

 – Hệ thống điện chiếu sáng, thoát nước mưa.

 – Hệ thống thiết bị tín hiệu tập trung và đóng đường.

 – Hệ thống cấp điện cho tín hiệu điện tập trung và đóng đường.

 – Biển báo, biển chắn…

 3  CÔNG TRÌNH CẦU ĐƯỜNG BỘ

 3.1  Công trình cầu đường bộ, cầu bộ hành

 Bảng 55. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình cầu đường bộ, cầu bộ hành

 Đơn vị tính: 1.000 đ/m2

 

 

 Suất vốn đầu tư

 Trong đó bao gồm

 

 

 Chi phí xây dựng

 Chi phí thiết bị

 

Cầu đường bộ có chiều dài nhịp

  

 

 

 

< 25m

  

 

 

 

< 15m

  

 

 

 14310.01

Cầu bản mố nhẹ, móng nông tải trọng HL93, chiều dài nhịp L= 9m

 18.420

 16.700

 

 14310.02

Cầu dầm T bê tông cốt thép thường móng nông, tải trọng HL93, chiều dài nhịp 9m < L ≤ 15m

 17.850

 16.180

 

 14310.03

Cầu dầm bản bê tông cốt thép dự ứng lực móng nông, tải trọng HL93, chiều dài nhịp 12m < L ≤ 15m

 21.530

 19.530

 

 14310.04

Cầu dầm T bê tông cốt thép thường móng cọc bê tông cốt thép, tải trọng HL93, chiều dài nhịp 9m < L ≤ 15m

 22.580

 20.480

 

 14310.05

Cầu dầm bản bê tông cốt thép dự ứng lực móng cọc bê tông cốt thép, tải trọng HL93, chiều dài nhịp 12m < L ≤ 15m

 27.130

 24.600

 

 

15 ÷ 25m

  

 

 

 14310.06

Cầu dầm bản bê tông cốt thép dự ứng lực móng nông, tải trọng HL93, chiều dài nhịp 15m <L< 24m

 24.180

 21.930

 

 14310.07

Cầu dầm bản bê tông cốt thép dự ứng lực móng cọc bê tông cốt thép, tải trọng HL93, chiều dài nhịp 15m < L <24m

 25.720

 23.320

 

 

25 ÷ 50m

  

 

 

 14310.08

Cầu dầm I, T Super T bê tông cốt thép dự ứng lực móng cọc bê tông cốt thép, tải trọng HL93, chiều dài nhịp L < 40m

 29.850

 27.070

 

 14310.09

Cầu dầm I, T, Super T bê tông cốt thép dự ứng lực móng nông, tải trọng HL93, chiều dài nhịp < 40m

 34.010

 30.840

 

 

50 ÷ 100m

  

 

 

 14310.10

Cầu dầm hộp bê tông cốt thép dự ứng lực đúc hẫng móng cọc khoan nhồi, tải trọng HL93 chiều dài nhịp lớn nhất L <100m

 39.590

 35.900

 

 

Cầu bộ hành có chiều dài nhịp

  

 

 

 

25 ÷ 50m

  

 

 

 14310.11

Cầu vượt qua đường dành cho người đi bộ, dầm dàn thép chiều rộng 3m, 30m<L<50m

 72.170

 56.830

 

 

 

 0

 1

 2

 Ghi chú:

 a. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình cầu đường ô tô nêu tại Bảng 55 được tính toán phù hợp với tiêu chuẩn thiết kế cầu 22 TCN 272-05 và các quy định hiện hành khác có liên quan.

 b. Suất vốn đầu tư xây dựng cho một mét vuông xây dựng cầu được tính toán trên cơ sở điều kiện địa chất thông thường và bao gồm các chi phí cần thiết để xây dựng toàn bộ cầu tính đến đuôi mố, chiều dài cọc bê tông cốt thép được tính toán tối đa 45m, trường hợp địa chất đặc biệt mà chiều dài cọc lớn hơn hoặc kết cấu trụ có yêu cầu chống va xô cần có sự tính toán, điều chỉnh cho phù hợp.

 c. Suất vốn đầu tư xây dựng một mét vuông cầu được tính cho công trình xây dựng mới, có tính chất phổ biến. Đối với các công trình xây dựng ở vùng sâu, vùng xa có điều kiện vận chuyển đặc biệt khó khăn cần có sự tính toán, điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp.

 d. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình cầu đường bộ chưa bao gồm các chi phí biển báo, biển chắn và hệ thống điện chiếu sáng trên cầu.

 e. Trường hợp sử dụng móng cọc khoan nhồi thì suất đầu tư sử dụng móng cọc bê tông cốt thép được tăng thêm 8-12%.

 3.2  Công trình cầu đường sắt

 Bảng 56. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình cầu đường sắt

 Đơn vị tính: 1.000 đ/m

 

 

 Suất vốn đầu tư

 Trong đó bao gồm

 

 

 Chi phí xây dựng

 Chi phí thiết bị

 

Cầu dầm thép I, tải trọng

 

 

 

 14320.01

T13-14

 117.500

 105.850

 

 14320.02

T22-26

 143.150

 128.970

 

 

Cầu thép dàn hoa tải trọng T13-14

  

 

 

 14320.03

1 làn tàu hoả

 205.720

 185.350

 

 14320.04

1 làn tàu hoả, 1 làn ô tô

 248.880

 224.220

 

 14320.05

1 làn tàu hoả, 2 làn ô tô

 330.200

 297.490

 

 

Cầu thép dàn hoa tải trọng T22-26

  

 

 

 14320.06

1 làn tàu hoả

 280.560

 252.760

 

 14320.07

1 làn tàu hoả, 1 làn ô tô

 313.330

 282.280

 

 14320.08

1 làn tàu hoả, 2 làn ô tô

 392.280

 353.420

 

 

Cầu bê tông cốt thép, tải trọng

  

 

 

 14320.09

T13-14

 202.830

 182.730

 

 14320.10

T22-26

 283.650

 255.540

 

 

Cầu liên hợp bê tông cốt thép, tải trọng

  

 

 

 14320.11

T13-14

 236.620

 213.180

 

 14320.12

T22-26

 325.230

 293.010

 

 

 

 0

 1

 2

 Ghi chú:

 a. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình cầu đường sắt nêu tại Bảng 56 được tính toán với đường sắt cấp II, III theo quy định hiện hành về cấp công trình xây dựng, và phù hợp với tiêu chuẩn thiết kế đường sắt cấp II, III quy định trong Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4117: 1985 “Tiêu chuẩn thiết kế – đường sắt khổ 1435mm” và theo Tiêu chuẩn ngành 22 TCN 200: 1989; và các quy định hiện hành khác có liên quan.

 b. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình cầu đường sắt bao gồm các chi phí cần thiết để xây dựng 1m dài cầu theo kết cấu và tải trọng của cầu.

 c. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình cầu đường sắt chưa tính đến các chi phí cho hệ thống điện chiếu sáng, các biển báo, biển chắn… trên cầu.

 CHƯƠNG V: SUẤT VỐN ĐẦU TƯ CÔNG TRÌNH NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

 1  CÔNG TRÌNH THỦY LỢI

 Bảng 57. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình thủy lợi

 Đơn vị tính: 1.000 đ/ha

 

 

 Suất vốn đầu tư

 Trong đó bao gồm

 

 

 Chi phí xây dựng

 Chi phí thiết bị

 

Công trình đầu mối hồ chứa nước, có cấp công trình

  

 

 

 15100.01

cấp III

 80.780

 69.810

 1.330

 15100.02

cấp IV

 105.340

 88.210

 2.030

 

Công trình đầu mối trạm bơm tưới, có cấp công trình

  

 

 

 15100.03

cấp III

 16.950

 8.530

 6.180

 15100.04

cấp IV

 22.320

 10.860

 9.480

 

Công trình đầu mối trạm bơm tiêu, có cấp công trình

  

 

 

 15100.05

cấp III

 20.380

 11.210

 7.020

 15100.06

cấp IV

 30.900

 17.850

 9.650

 

 

 0

 1

 2

 Đơn vị tính: 1.000 đ/km

 

 

 Suất vốn đầu tư

 Trong đó bao gồm

 

 

 Chi phí xây dựng

 Chi phí thiết bị

 

Công trình kênh bê tông, có kích thước

 

 

 

 15100.07

BxH = 0,25 m2

 1.343.260

 1.163.690

 

 15100.08

BxH = 1 m2

 4.178.780

 3.620.140

 

 15100.09

BxH = 2 m2

 7.959.490

 6.895.410

 

 15100.10

BxH = 3 m2

 11.740.190

 10.170.700

 

 

 

 0

 1

 2

 Ghi chú:

 a. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình thủy lợi nêu tại Bảng 57 được tính toán cho công trình thủy lợi có nhiệm vụ chính là phục vụ tưới, tiêu với cấp công trình là cấp III, IV; Thiết kế theo Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam QCVN 04-05:2012/BNNPTNT “Các quy định chủ yếu về thiết kế công trình Thủy lợi”; Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCVN 5574:2012 “Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép – Tiêu chuẩn thiết kế”; Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8216:2009 “Tiêu chuẩn thiết kế đập đất đầm nén”; Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8423:2010 “Công trình thủy lợi – Trạm bơm tưới tiêu nước – Yêu cầu thiết kế”; Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4118:2012 “Công trình thủy lợi – Hệ thống kênh tưới – Tiêu chuẩn thiết kế”.

 b. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình thủy lợi bao gồm:

 – Chi phí xây dựng các hạng mục công trình đầu mối, cụ thể:

 Đối với công trình đầu mối hồ chứa nước bao gồm: Đập chính, đập phụ (nếu có); tràn xả lũ; cống lấy nước đầu mối; nhà quản lý.

 Đối với công trình đầu mối trạm bơm tưới, tiêu bao gồm: Nhà trạm; bể hút, bể xả; cống điều tiết đầu mối; nhà quản lý.

 – Chi phí thiết bị: chi phí mua sắm và lắp đặt, chạy thử các thiết bị, cụ thể:

 Đối với công trình đầu mối hồ chứa nước bao gồm: Thiết bị cơ khí, thủy lực đóng mở (cống lấy nước, tràn); thiết bị điều khiển hệ thống đóng mở; thiết bị quan trắc, theo dõi an toàn công trình đầu mối, thiết bị bảo vệ.

 Đối với công trình đầu mối trạm bơm tưới, tiêu bao gồm: Máy bơm, động cơ; máy biến áp và các thiết bị điện phục vụ quản lý vận hành; thiết bị điều khiển trạm bơm, thiết bị bảo vệ.

 c. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình đầu mối hồ chứa nước và công trình đầu mối trạm bơm tưới, tiêu được tính bình quân cho 1 ha diện tích phục vụ theo thiết kế; suất vốn đầu tư xây dựng công trình kênh bê tông được tính bình quân cho 1 km kênh.

 d. Suất vốn đầu tư của trạm bơm tưới tiêu kết hợp được lấy theo suất vốn đầu tư của trạm bơm tiêu cùng cấp.

 PHẦN 3: GIÁ XÂY DỰNG TỔNG HỢP BỘ PHẬN KẾT CẤU CÔNG TRÌNH

 CHƯƠNG I: GIÁ XÂY DỰNG TỔNG HỢP BỘ PHẬN KẾT CẤU CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG

 1  CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG

 1.1  Công trình thể thao

 Bảng 58. Giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình thể thao

 Đơn vị tính: 1.000 đ/m2 sân

 

 

 Giá bộ phận kết cấu

 21200.01

Đường chạy thẳng, đường chạy vòng

 1.100

 21200.02

Sân nhảy xa, nhảy 3 bước

 1.140

 21200.03

Sân nhảy cao

 1.120

 21200.04

Sân nhảy sào

 1.360

 21200.05

Sân đẩy tạ

 450

 21200.06

Sân ném lựu đạn

 540

 21200.07

Sân lăng đĩa, lăng tạ xích

 450

 21200.08

Sân phóng lao

 450

 

 

 1

 Ghi chú:

 a. Giá bộ phận kết cấu nêu tại Bảng 58 được tính toán trên cơ sở các quy định về quy mô, phân loại công trình, yêu cầu về mặt bằng, giải pháp thiết kế, chiếu sáng, điện, nước, theo Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 287:2004 “Sân thể thao”, các quy định khác có liên quan.

 b. Giá bộ phận kết cấu công trình thể thao bao gồm:

 – Chi phí xây dựng công trình theo khối chức năng phục vụ như:

 Khối phục vụ khán giả: Phòng bán vé, phòng căng tin, khu vệ sinh, phòng cấp cứu.

 Khối phục vụ vận động viên: Sân bóng, phòng thay quần áo, phòng huấn luyện viên, phòng trọng tài, phòng nghỉ của vận động viên, phòng vệ sinh, phòng y tế.

 Khối phục vụ quản lý: Phòng hành chính, phòng phụ trách sân, phòng thường trực, bảo vệ, phòng nghỉ của nhân viên, kho, xưởng sửa chữa dụng cụ thể thao.

 – Các chi phí trang, thiết bị phục vụ vận động viên, khán giả.

 c. Giá bộ phận kết cấu công trình thể thao được tính bình quân cho 1 m2 diện tích sân (đối với công trình thể thao không có khán đài).

 1.2  Công trình thông tin truyền thông

 1.2.1  Xây dựng tuyến cáp đồng

 Bảng 59. Giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu tuyến cáp đồng

 Đơn vị tính: 1.000 đ/km

 

 

 Giá bộ phận kết cấu

 

Tuyến cáp kéo cống loại

 

 21251.01

100x2x0,5

 131.640

 21251.02

200x2x0,5

 236.970

 21251.03

300x2x0,5

 344.500

 21251.04

400x2x0,5

 443.300

 21251.05

500x2x0,5

 550.530

 21251.06

600x2x0,5

 659.080

 

Tuyến cáp treo loại

  

 21251.07

20x2x0,5

 33.510

 21251.08

30x2x0,5

 44.040

 21251.09

50x2x0,5

 64.920

 21251.10

100x2x0,5

 119.010

 21251.11

200x2x0,5

 219.930

 

 

 1

 Ghi chú:

 a. Giá bộ phận kết cấu tại Bảng 59 được tính toán cho công trình xây dựng tuyến cáp đồng với cấp công trình là cấp II theo quy định hiện hành, phù hợp với các TCN: TCN 68-254: 2006 và các tiêu chuẩn khác có liên quan.

 b. Giá bộ phận kết cấu tuyến cáp đồng bao gồm chi phí xây dựng tuyến cáp đồng kéo cống trong cống bể có sẵn và cáp đồng treo trên đường cột có sẵn.

 c. Giá bộ phận kết cấu được tính bình quân cho 1 km chiều dài tuyến cáp đồng.

 1.2.2  Xây dựng tuyến cáp quang

 Bảng 60. Giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu tuyến cáp quang

 Đơn vị tính: 1.000 đ/km

 

 

 Giá bộ phận kết cấu

 

Tuyến cáp quang treo trên cột loại

 

 21252.01

8 sợi

 29.650

 21252.02

12 sợi

 32.610

 21252.03

16 sợi

 36.650

 21252.04

24 sợi

 41.410

 21252.05

32 sợi

 49.060

 21252.06

36 sợi

 54.450

 21252.07

48 sợi

 61.090

 

Tuyến cáp quang chôn trực tiếp loại

  

 21252.08

8 sợi

 315.010

 21252.09

12 sợi

 317.640

 21252.10

16 sợi

 322.130

 21252.11

24 sợi

 324.010

 21252.12

32 sợi

 332.370

 21252.13

36 sợi

 336.560

 21252.14

48 sợi

 342.630

  

Tuyến cáp quang kéo cống loại

  

 21252.15

8 sợi

 64.350

 21252.16

12 sợi

 68.180

 21252.17

16 sợi

 73.130

 21252.18

24 sợi

 78.380

 21252.19

32 sợi

 90.160

 21252.20

36 sợi

 95.580

 21252.21

48 sợi

 102.160

 

 

 1

 Ghi chú:

 a. Giá bộ phận kết cấu tại Bảng 60 được tính toán cho công trình xây dựng tuyến cáp quang với cấp công trình là cấp II theo quy định hiện hành, phù hợp với các TCN: TCVN 8691:2011, TCN 68-160:1996, TCN 68-178: 1999, TCN 68-254:2006, QCVN 7:2010/BTTTT và các tiêu chuẩn khác có liên quan.

 b. Giá bộ phận kết cấu tuyến cáp quang bao gồm chi phí xây dựng tuyến cáp quang chôn trực tiếp, cáp quang kéo cống trong cống bể có sẵn và cáp quang treo trên đường cột có sẵn.

 Đối với tuyến cáp quang chôn trực tiếp được tính với trường hợp một sợi cáp quang chôn trong một rãnh.

 c. Giá bộ phận kết cấu được tính bình quân cho 1 km chiều dài tuyến cáp quang.

 1.2.3 Xây dựng tuyến cột để treo cáp thông tin

 Bảng 61. Giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu tuyến cột để kéo cáp thông tin

 Đơn vị tính: 1.000 đ/km

 

 

 Giá bộ phận kết cấu

 

Tuyến cột bê tông

 

 21253.01

vuông loại 6.B-V

 99.420

 21253.02

tròn loại 6.B-R

 139.180

 21253.03

vuông loại 7.B-V

 119.300

 21253.04

tròn loại 7.B-R

 149.110

 21253.05

vuông loại 8.B-V

 160.860

 21253.06

tròn loại 8.B-R

 204.330

 

 

 1

 Ghi chú:

 a. Giá bộ phận kết cấu tại Bảng 61 được tính toán cho công trình xây dựng tuyến cột để kéo cáp thông tin với cấp công trình là cấp II theo quy định hiện hành, phù hợp với các TCN: TC 05-04-2003- KT, TCN68-178: 1999, TCN 68-254: 2006 và các tiêu chuẩn khác có liên quan.

 b. Giá bộ phận kết cấu tuyến cột bao gồm chi phí xây dựng tuyến cột, hệ thống tiếp đất chống sét, phụ kiện trang bị cho cột.

 c. Giá bộ phận kết cấu được tính bình quân cho 1km chiều dài tuyến cột.

 1.2.4  Xây dựng tuyến cống, bể để kéo cáp thông tin

 Bảng 62. Giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu tuyến cống, bể để kéo cáp thông tin

 Đơn vị tính: 1.000 đ/km

 

 

 Giá bộ phận kết cấu

 

Tuyến cống 1 ống

  

 21254.01

bể bê tông, nắp bê tông, trên hè

 622.490

 21254.02

bể xây gạch, nắp bê tông, trên hè

 563.100

 21254.03

bể xây gạch, nắp bê tông, dưới đường

 778.290

 

Tuyến cống 2 ống

  

 21254.04

bể bê tông, nắp bê tông, trên hè

 709.740

 21254.05

bể xây gạch, nắp bê tông, trên hè

 650.340

 21254.06

bể xây gạch, nắp bê tông, dưới đường

 865.540

 

Tuyến cống 3 ống

  

 21254.07

bể bê tông, nắp bê tông, trên hè

 915.590

 21254.08

bể xây gạch, nắp bê tông, trên hè

 856.200

 21254.09

bể xây gạch, nắp bê tông, dưới đường

 1.105.840

 

Tuyến cống 4 ống

  

 21254.10

bể bê tông, nắp bê tông, trên hè

 1.102.990

 21254.11

bể xây gạch, nắp bê tông, trên hè

 1.043.610

 21254.12

bể xây gạch, nắp bê tông, dưới đường

 1.374.760

 

Tuyến cống 6 ống

  

 21254.13

bể bê tông, nắp bê tông, trên hè

 1.246.570

 21254.14

bể xây gạch, nắp bê tông, trên hè

 1.178.730

 21254.15

bể xây gạch, nắp bê tông, dưới đường

 1.455.440

 

Tuyến cống 9 ống

  

 21254.16

bể bê tông, nắp bê tông, trên hè

 1.605.820

 21254.17

bể xây gạch, nắp bê tông, trên hè

 1.527.880

 21254.18

bể xây gạch, nắp bê tông, dưới đường

 1.815.740

 

Tuyến cống 12 ống

  

 21254.19

bể bê tông, nắp bê tông, trên hè

 2.056.050

 21254.20

bể xây gạch, nắp bê tông, trên hè

 1.978.110

 21254.21

bể xây gạch, nắp bê tông, dưới đường

 2.322.600

 

 

 1

 Ghi chú:

 a. Giá bộ phận kết cấu tại Bảng 62 được tính toán cho công trình xây dựng tuyến cống bể để kéo cáp thông tin với cấp công trình là cấp II theo quy định hiện hành, phù hợp với các TCN: TCN 68-144: 1995, TCN 68-153: 1995, TCN 68-178: 1999, TCN 68-254: 2006 và các tiêu chuẩn khác có liên quan.

 b. Giá bộ phận kết cấu tuyến cống, bể bao gồm chi phí xây dựng tuyến cống (cống bằng ống nhựa 110 nong 1 đầu), bể cáp (bể bê tông hoặc xây gạch, nắp bằng bê tông).

 c. Giá bộ phận kết cấu được tính bình quân cho 1 km chiều dài tuyến cống.

 CHƯƠNG II: GIÁ XÂY DỰNG TỔNG HỢP BỘ PHẬN KẾT CẤU CÔNG TRÌNH CÔNG NGHIỆP

 2  CÔNG TRÌNH NĂNG LƯỢNG

 2.1  Đường dây và trạm biến áp

 2.1.1  Công trình trạm biến áp 220kV

 Bảng 63. Giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình TBA 220kV theo sơ đồ một ngăn lộ đường dây và MBA (sơ đồ khối)

 Đơn vị tính: triệu đ/ngăn thiết bị

 

 

 Giá bộ phận kết cấu

 22431.01

Một ngăn lộ đường dây và MBA ≤250MVA

 1.640

  

 

 

 1

 Ghi chú:

 a. Giá bộ phận kết cấu công trình trạm biến áp 220kV theo sơ đồ một ngăn lộ đường dây và MBA tại Bảng 63 được tính toán phù hợp với tiêu chuẩn thiết kế chuyên ngành điện; các tiêu chuẩn về vật liệu xây dựng trong tiêu chuẩn thiết kế TCVN 5847:2016, các quy phạm an toàn kỹ thuật xây dựng trong TCVN 5305:1991 phù hợp với quy định về quản lý chất lượng công trình xây dựng và các quy định hiện hành khác có liên quan.

 b. Giá bộ phận kết cấu công trình TBA 220kV theo sơ đồ một ngăn lộ đường dây và MBA bao gồm chi phí xây dựng các hạng mục như cột cổng, xà trạm 17m, nhà điều khiển ngăn, móng các thiết bị, lắp đặt các loại vật liệu điện.

 c. Giá bộ phận kết cấu công trình TBA 220kV theo sơ đồ một ngăn lộ đường dây và MBA chưa bao gồm chi phí làm cầu tạm, đường công vụ.

 d. Giá bộ phận kết cấu công trình TBA 220kV theo sơ đồ một ngăn lộ đường dây và MBA được tính bình quân cho một ngăn thiết bị.

 Bảng 64. Giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình TBA 220kV theo sơ đồ hai thanh cái có thanh cái vòng

 Đơn vị tính: triệu đ/ngăn thiết bị

 

 

 Giá bộ phận kết cấu

 22431.02

Một ngăn MBA ≤250MVA

 3.650

 22431.03

Một ngăn lộ đường dây

 3.060

 22431.04

Một ngăn máy cắt vòng

 3.100

 22431.05

Một ngăn liên lạc

 3.080

 22431.06

Một ngăn lộ đường dây có kháng 24mH – 2000a

 3.580

 22431.07

Một ngăn lộ đường dây có kháng 24mH – 2500a

 3.580

 22431.08

Một ngăn lộ đường dây có kháng 48mH – 2000a

 3.580

 22431.09

Một ngăn lộ đường dây có kháng 48mH – 2000a

 3.580

 

 

 1

 Ghi chú:

 a. Giá bộ phận kết cấu công trình trạm biến áp 220kV theo sơ đồ hai thanh cái có thanh cái vòng tại Bảng 64 được tính toán phù hợp với tiêu chuẩn thiết kế chuyên ngành điện; các tiêu chuẩn về vật liệu xây dựng trong tiêu chuẩn thiết kế TCVN 5847:2016, các quy phạm an toàn kỹ thuật xây dựng trong TCVN 5305:1991 phù hợp với quy định về quản lý chất lượng công trình xây dựng và các quy định hiện hành khác có liên quan.

 b. Giá bộ phận kết cấu công trình TBA 220kV theo sơ đồ hai thanh cái có thanh cái vòng bao gồm chi phí xây dựng các hạng mục như cột cổng, xà trạm, nhà điều khiển ngăn, móng máy biến áp, móng các thiết bị, lắp đặt các loại vật liệu điện,…

 c. Giá bộ phận kết cấu công trình TBA 220kV theo sơ đồ hai thanh cái có thanh cái vòng chưa bao gồm chi phí làm cầu tạm, đường công vụ.

 d. Giá bộ phận kết cấu công trình TBA 220kV theo sơ đồ hai thanh cái có thanh cái vòng được tính bình quân cho một ngăn thiết bị.

 Bảng 65. Giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình TBA 220kV theo sơ đồ hai thanh cái.

 Đơn vị tính: triệu đ/ngăn thiết bị

 

 

 Giá bộ phận kết cấu

 22431.10

Một ngăn liên lạc

 2.740

 22431.11

Một ngăn lộ đường dây

 2.510

 22431.12

Một ngăn MBA ≤ 250MVA

 3.270

 

 

 1

 Ghi chú:

 a. Giá bộ phận kết cấu công trình trạm biến áp 220kV theo sơ đồ hai thanh cái tại Bảng 65 được tính toán phù hợp với tiêu chuẩn thiết kế chuyên ngành điện; các tiêu chuẩn về vật liệu xây dựng trong tiêu chuẩn thiết kế TCVN 5847:2016, các quy phạm an toàn kỹ thuật xây dựng trong TCVN 5305:1991 phù hợp với quy định về quản lý chất lượng công trình xây dựng và các quy định hiện hành khác có liên quan.

 b. Giá bộ phận kết cấu công trình TBA 220kV theo sơ đồ hai thanh cái bao gồm chi phí xây dựng các hạng mục như cột cổng, xà trạm 17m, nhà điều khiển ngăn, móng các thiết bị, lắp đặt các loại vật liệu điện,…

 c. Giá bộ phận kết cấu công trình TBA 220kV theo sơ đồ hai thanh cái chưa bao gồm chi phí làm cầu tạm, đường công vụ.

 d. Giá bộ phận kết cấu công trình TBA 220kV theo sơ đồ hai thanh cái được tính bình quân cho một ngăn thiết bị.

 Bảng 66. Giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình TBA 220kV theo sơ đồ 3/2

 Đơn vị tính: triệu đ/ngăn thiết bị

 

 

 Giá bộ phận kết cấu

 22431.13

Một ngăn lộ đường dây

 3.660

 22431.14

Hai ngăn lộ đường dây

 4.890

 22431.15

Một ngăn lộ đường dây và một ngăn MBA ≤250MVA

 6.760

 

 

 1

 a. Giá bộ phận kết cấu công trình trạm biến áp 220kV theo sơ đồ 3/2 tại Bảng 66 được tính toán phù hợp với tiêu chuẩn thiết kế chuyên ngành điện; các tiêu chuẩn về vật liệu xây dựng trong tiêu chuẩn thiết kế TCVN 5847:2016, các quy phạm an toàn kỹ thuật xây dựng trong TCVN 5305:1991 phù hợp với quy định về quản lý chất lượng công trình xây dựng và các quy định hiện hành khác có liên quan.

 b. Giá bộ phận kết cấu công trình TBA 220kV theo sơ đồ 3/2 bao gồm chi phí xây dựng các hạng mục như cột cổng, xà trạm 17m, nhà điều khiển ngăn, móng các thiết bị, lắp đặt các loại vật liệu điện,…

 c. Giá bộ phận kết cấu công trình TBA 220kV theo sơ đồ 3/2 chưa bao gồm chi phí làm cầu tạm, đường công vụ.

 d. Giá bộ phận kết cấu công trình TBA 220kV theo sơ đồ 3/2 được tính bình quân cho một ngăn thiết bị.

 Bảng 67. Giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình TBA 220kV phần hạ tầng trạm

 Đơn vị tính: triệu đ/trạm biến áp

 

 

 Giá bộ phận kết cấu

 22431.16

Các công trình xây dựng hạ tầng TBA

 37.090

 

 

 1

 Ghi chú:

 a. Giá bộ phận kết cấu công trình trạm biến áp 220kV phần cơ sở hạ tầng tại Bảng 67 được tính toán phù hợp với tiêu chuẩn thiết kế chuyên ngành điện; các tiêu chuẩn về vật liệu xây dựng trong tiêu chuẩn thiết kế TCVN 5847:2016, các quy phạm an toàn kỹ thuật xây dựng trong TCVN 5305:1991 phù hợp với quy định về quản lý chất lượng công trình xây dựng và các quy định hiện hành khác có liên quan.

 b. Giá bộ phận kết cấu công trình TBA 220kV phần hạ tầng xây dựng bao gồm các chi phí cần thiết để xây dựng hoàn thành phần xây dựng hạ tầng của TBA được tính bình quân cho 01 TBA đối với gồm các hạng mục: Nhà điều khiển phân phối, nhà điều khiển bảo vệ, nhà thường trực, nhà để xe, nhà quản lý vận hành, nhà trạm bơm cứu hỏa, cổng và hàng rào quanh trạm, hệ thống cấp thoát nước, giếng khoan khai thác nước ngầm, hệ thống công trình xây dựng ngoài trời,, hệ thống PCCC. Giá bộ phận kết cấu công trình hạ tầng TBA 220kV chưa bao gồm kinh phí cho phần san nền và đường vào trạm.

 c. Giá bộ phận kết cấu công trình TBA 220kV phần hạ tầng chưa bao gồm chi phí làm cầu tạm, đường công vụ.

 d. Giá bộ phận kết cấu công trình TBA 220kV phần hạ tầng được tính bình quân cho một trạm biến áp.

 2.1.2  Công trình trạm biến áp 110kV

 Bảng 68. Giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình TBA 110kV theo sơ đồ hai thanh cái có thanh cái vòng

 Đơn vị tính: triệu đ/ngăn thiết bị

 

 

 Giá bộ phận kết cấu

 22432.01

Một ngăn liên lạc 110kV

 2.020

 22432.02

Một ngăn lộ đường dây 110kV

 1.990

 22432.03

Một ngăn máy cắt vòng 110kV

 2.030

 

 

 1

 Bảng 69. Giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình TBA 110kV theo sơ đồ hai thanh cái

 Đơn vị tính: triệu đ/ngăn thiết bị

 

 

 Giá bộ phận kết cấu

 22432.04

Một ngăn liên lạc 110kV

 1.850

 22432.05

Một ngăn lộ đường dây 110kV

 1.720

 

 

 1

 Ghi chú:

 a. Giá bộ phận kết cấu công trình trạm biến áp 110kV tại Bảng 68 và Bảng 69 được tính toán phù hợp với tiêu chuẩn thiết kế chuyên ngành điện; các tiêu chuẩn về vật liệu xây dựng trong tiêu chuẩn thiết kế TCVN 5847:2016, các quy phạm an toàn kỹ thuật xây dựng trong TCVN 5305:1991 phù hợp với quy định về quản lý chất lượng công trình xây dựng và các quy định hiện hành khác có liên quan.

 b. Giá bộ phận kết cấu công trình TBA 110kV bao gồm chi phí xây dựng các hạng mục như móng các thiết bị, lắp đặt các vật liệu điện,…

 c. Giá bộ phận kết cấu công trình TBA 110kV chưa bao gồm chi phí làm cầu tạm, đường công vụ.

 d. Giá bộ phận kết cấu công trình TBA 110kV được tính bình quân cho một ngăn thiết bị đối với phần điện của TBA.

 CHƯƠNG III: GIÁ XÂY DỰNG TÔNG HỢP BỘ PHẬN KẾT CẤU CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG KỸ THUẬT

 3  XÂY DỰNG TUYẾN ỐNG CẤP NƯỚC

 Bảng 70. Giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu tuyến ống cấp nước

 Đơn vị tính: 1.000 đ/km

 

 

 Giá bộ phận kết cấu

 

Ống Gang dẻo

 

 23100.01

DN100

 820.860

 23100.02

DN150

 966.370

 23100.03

DN200

 1.204.080

 23100.04

DN300

 2.467.240

 23100.05

DN350

 3.627.720

 23100.06

DN450

 4.691.150

 

Ống Nhựa HDPE

  

 23100.07

DN50

 78.400

 23100.08

DN63

 91.300

 23100.09

DN75

 157.560

 23100.10

DN90

 159.060

 

 

 1

 Ghi chú:

 a. Giá bộ phận kết cấu tại Bảng 70 được tính toán cho công trình xây dựng tuyến ống cấp nước với cấp công trình là cấp III, IV theo quy định hiện hành, phù hợp với Quy chuẩn Việt Nam 07:2010/BXD “Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị”; Tiêu chuẩn Xây dựng Việt Nam 33:2006 “Cấp nước – Mạng lưới đường ống và công trình tiêu chuẩn thiết kế”; và các tiêu chuẩn khác có liên quan.

 b. Giá bộ phận kết cấu tuyến ống cấp nước bao gồm chi phí lắp đặt đường ống, các vật tư phụ, chưa tính đến chi phí đào và đắp trả đường ống.

 c. Giá bộ phận kết cấu được tính bình quân cho 1 km chiều dài tuyến ống.

 4  XÂY DỰNG TUYẾN CÔNG THOÁT NƯỚC MƯA

 Bảng 71. Giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu tuyến cống thoát nước mưa

 Bảng 71.1 Cống tròn

 Đơn vị tính : 1.000 đ/km

 

 

 Giá bộ phận kết cấu

 

Cống tròn BTCT

  

 23200.01

Cống D400

 1.027.350

 23200.02

Cống D600

 1.671.440

 23200.03

Cống D800

 2.479.340

 23200.04

Cống D1000

 3.287.710

 23200.05

Cống D1200

 4.458.300

 23200.06

Cống D1500

 6.065.630

 

 

 1

 Bảng 71.2 Cửa xả

 Đơn vị tính : 1.000 đ/cái

 

 

 Giá bộ phận kết cấu

 

Cửa xả

 

 23200.10

Cống tròn D600

 4.630

 23200.11

Cống tròn D800

 5.990

 23200.12

Cống tròn D1000

 8.790

 23200.13

Cống tròn D1200

 14.380

 23200.14

Cống tròn D1500

 15.880

 

 

 1

 Ghi chú:

 a. Giá bộ phận kết cấu tại Bảng 71.1 và Bảng 71.2 được tính toán cho công trình xây dựng tuyến cống thoát nước mưa với cấp công trình là cấp III, IV theo quy định hiện hành, phù hợp với Quy chuẩn Việt Nam 07:2010/BXD “Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị”; TCVN 7957:2008 “Tiêu chuẩn thiết kế thoát nước – Mạng lưới bên ngoài và công trình”; và các tiêu chuẩn khác có liên quan.

 b. Giá bộ phận kết cấu tuyến cống thoát nước mưa bao gồm chi phí xây dựng và lắp đặt ống cống, đế cống, các vật tư phụ, riêng phần ống cống chưa tính đến chi phí đào và đắp trả ống cống.

 c. Giá bộ phận kết cấu được tính bình quân cho 1 km chiều dài tuyến cống hoặc 1 cái cửa xả.

 5  XÂY DỰNG TUYẾN CÔNG THOÁT NƯỚC THẢI

 Bảng 72. Giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu tuyến cống thoát nước thải

 Đơn vị tính: 1.000 đ/km

 

 

 Giá bộ phận kết cấu

 

Cống tròn BTCT

  

 23300.01

Cống D300

 962.060

 23300.02

Cống D400

 1.152.060

 23300.03

Cống D500

 1.405.710

 

Ống thoát HDPE

  

 23300.04

Ống D110

 194.220

 23300.05

Ống D150

 160.310

 

 

 1

 Ghi chú:

 a. Giá bộ phận kết cấu tại Bảng 72 được tính toán cho công trình xây dựng tuyến cống thoát nước thải với cấp công trình là cấp III, IV theo quy định hiện hành, phù hợp với Quy chuẩn Việt Nam 07:2010/BXD “Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị”; TCVN 7957:2008 “Tiêu chuẩn thiết kế thoát nước – Mạng lưới bên ngoài và công trình”; và các tiêu chuẩn khác có liên quan.

 b. Giá bộ phận kết cấu tuyến cống thoát nước thải bao gồm chi phí xây dựng và lắp đặt ống cống, đế cống, các vật tư phụ, chưa tính đến chi phí đào và đắp trả ống cống.

 c. Giá bộ phận kết cấu được tính bình quân cho 1 km chiều dài tuyến cống.

 CHƯƠNG III: GIÁ XÂY DỰNG TỔNG HỢP BỘ PHẬN KẾT CẤU CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG

 6  CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG BỘ

 6.1  Đường ô tô cao tốc

 Bảng 73. Giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình đường ô tô cao tốc

 Đơn vị tính: 1.000 đ/m2

 

 

 Giá bộ phận kết cấu

 24111.01

Mặt đường bê tông nhựa Polyme (dày 5cm)

 320

 24111.02

Lớp phủ siêu mỏng tạo nhám trên đường ô tô cao tốc (công nghệ Novachip)

 190

 24111.03

Lớp phủ mỏng bê tông nhựa độ nhám cao trên đường ô tô cao tốc (công nghệ VTO)

 220

 

 

 1

 Bảng 73. Giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình đường ô tô cao tốc (tiếp theo)

 Đơn vị tính: 1.000 đ/km

 

 

 Giá bộ phận kết cấu

 24111.04

Hệ thống biển báo giao thông, an toàn

 8.470

 

 

 1

 Ghi chú:

 a. Giá bộ phận kết cấu công trình đường ô tô cao tốc được tính toán phù hợp với tiêu chuẩn thiết kế đường ô tô, cầu (TCVN 4054:2005, 22 TCN 272-05) và các quy định hiện hành khác có liên quan.

 Hệ thống biển báo giao thông, an toàn bao gồm: biển báo, biển chỉ dẫn, hộ lan, hàng rào, cọc tiêu, sơn kẻ đường, gờ giảm tốc…

 b. Giá bộ phận kết cấu công trình đường ô tô cao tốc bao gồm các chi phí cần thiết để xây dựng hoàn thành bộ phận kết cấu đường ô tô cao tốc theo tiêu chuẩn tính bình quân cho 1 m2 mặt đường, 1 km đường. Các chi phí tính trong giá bộ phận kết cấu công trình đường ô tô cao tốc gồm chi phí trực tiếp, chi phí vận chuyển nội bộ công trường, chi phí chung, thu nhập chịu thuế tính trước, lán trại, đảm bảo giao thông nội bộ công trường, thuế giá trị gia tăng.

 c. Giá bộ phận kết cấu công trình đường ô tô cao tốc chưa bao gồm chi phí cầu tạm và đường công vụ.

 6.2  Đường ô tô

 Bảng 74. Giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình đường ô tô

 Đơn vị tính: đ/m2

 

 

 Giá bộ phận kết cấu

 

Mặt đường

  

 

Cấp phối đá dăm láng nhựa tiêu chuẩn 3,0 kg/m2, môđun đàn hồi Eyc

  

 24112.01

Eyc ≥ 80MPa

 286.060

 24112.02

Eyc ≥ 100MPa

 336.990

 24112.03

Eyc ≥ 120MPa

 396.400

 24112.04

Eyc ≥ 140MPa

 445.890

 

Cấp phối đá dăm láng nhựa tiêu chuẩn 4,5 kg/m2, môđun đàn hồi Eyc

  

 24112.05

Eyc ≥ 80MPa

 341.490

 24112.06

Eyc ≥ 100MPa

 392.400

 24112.07

Eyc ≥ 120MPa

 451.800

 24112.08

Eyc ≥ 140MPa

 501.300

 

Đá dăm láng nhựa tiêu chuẩn 3,0 kg/m2, môđun đàn hồi Eyc

  

 24112.09

Eyc ≥ 80MPa

 270.080

 24112.10

Eyc ≥ 100MPa

 336.930

 24112.11

Eyc ≥ 120MPa

 403.780

 24112.12

Eyc ≥ 140MPa

 470.640

 

Đá dăm láng nhựa tiêu chuẩn 4,5 kg/m2, môđun đàn hồi Eyc

  

 24112.13

Eyc ≥ 80Mpa

 325.490

 24112.14

Eyc ≥ 100Mpa

 392.340

 24112.15

Eyc ≥ 120Mpa

 459.200

 24112.16

Eyc ≥ 140Mpa

 526.040

 

Bê tông nhựa hạt trung dày 7cm trên móng cấp phối đá dăm, môđun đàn hồi Eyc

  

 24112.17

Eyc ≥ 130Mpa

 575.190

 24112.18

Eyc ≥ 140Mpa

 599.940

 24112.19

Eyc ≥ 160Mpa

 649.440

 24112.20

Eyc ≥ 180Mpa

 698.940

 

 

 1

 Bảng 74. Giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình đường ô tô (tiếp theo)

 Đơn vị tính: đ/m2

 

 

 Giá bộ phận kết cấu

 

Bê tông nhựa hạt mịn dày 5cm + bê tông nhựa hạt thô dày 7cm trên móng cấp phối đá dăm, môđun đàn hồi Eyc

 

 24112.21

Eyc ≥ 130Mpa

 763.350

 24112.22

Eyc ≥ 140Mpa

 788.100

 24112.23

Eyc ≥ 160Mpa

 837.590

 24112.24

Eyc ≥ 180Mpa

 887.100

 

Bê tông nhựa hạt trung dày 5cm + bê tông nhựa hạt thô dày 7cm trên móng cấp phối đá dăm, môđun đàn hồi Eyc

  

 24112.25

Eyc ≥ 130Mpa

 744.540

 24112.26

Eyc ≥ 140Mpa

 769.280

 24112.27

Eyc ≥ 160Mpa

 818.780

 24112.28

Eyc ≥ 180Mpa

 868.280

 

Mặt đường bê tông xi măng, móng cấp phối đá dăm dày 15cm

  

 24112.29

Bê tông xi măng mác 350 dày 24cm

 1.233.720

 24112.30

Bê tông xi măng mác 350 dày 26cm

 1.326.860

 24112.31

Bê tông xi măng mác 350 dày 28cm

 1.420.000

 

Mặt đường bê tông xi măng, móng cấp phối đá dăm dày 18cm

  

 24112.32

Bê tông xi măng mác 350 dày 24cm

 1.256.930

 24112.33

Bê tông xi măng mác 350 dày 26cm

 1.350.070

 24112.34

Bê tông xi măng mác 350 dày 28cm

 1.443.210

 

Mặt đường bê tông xi măng, móng cấp phối đá dăm dày 20cm

  

 24112.35

Bê tông xi măng mác 350 dày 24cm

 1.272.410

 24112.36

Bê tông xi măng mác 350 dày 26cm

 1.365.550

 24112.37

Bê tông xi măng mác 350 dày 28cm

 1.458.680

 

Mặt đường bê tông xi măng, móng cấp phối đá dăm gia cố 6% xi măng dày 15cm

  

 24112.38

Bê tông xi măng mác 350 dày 24cm

 1.288.790

 24112.39

Bê tông xi măng mác 350 dày 26cm

 1.381.920

 24112.40

Bê tông xi măng mác 350 dày 28cm

 1.475.070

 

Mặt đường bê tông xi măng, móng cấp phối đá dăm gia cố 6% xi măng dày 18cm

  

 24112.41

Bê tông xi măng mác 350 dày 24cm

 1.323.010

 24112.42

Bê tông xi măng mác 350 dày 26cm

 1.416.140

 24112.43

Bê tông xi măng mác 350 dày 28cm

 1.509.290

 

 

 1

 Bảng 74. Giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình đường ô tô (tiếp theo)

 Đơn vị tính: đ/m

 

 

 Giá bộ phận kết cấu

 

Rãnh dọc

 

 24112.44

Rãnh đá hộc xây kích thước 40cm x (40cm+120cm) dày 25cm

 885.330

 24112.45

Rãnh bê tông xi măng mác M150 dày 12cm kích thước 40cm x (40cm+120cm)

 505.330

 

 

 1

 Ghi chú:

 a. Giá bộ phận kết cấu công trình đường ô tô được tính toán phù hợp với tiêu chuẩn thiết kế đường ô tô, cầu (TCVN 4054:2005, 22 TCN 272-05) và các quy định hiện hành khác có liên quan.

 b. Giá bộ phận kết cấu công trình đường ô tô bao gồm các chi phí cần thiết để xây dựng hoàn thành bộ phận kết cấu đường ô tô theo tiêu chuẩn tính bình quân cho 1m2 mặt đường, 1m rãnh dọc. Các chi phí tính trong giá bộ phận kết cấu công trình đường ô tô gồm chi phí trực tiếp, chi phí vận chuyển nội bộ công trường, chi phí chung, thu nhập chịu thuế tính trước, lán trại, đảm bảo giao thông nội bộ công trường, thuế giá trị gia tăng.

 c. Giá bộ phận kết cấu công trình đường ô tô chưa bao gồm chi phí cầu tạm và đường công vụ.

 Đối với rãnh dọc chưa bao gồm công tác đào và xử lý thoát nước hạ lưu.

 7  CÔNG TRÌNH CẦU ĐƯỜNG BỘ

 Bảng 75. Giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình cầu đường bộ

 Đơn vị tính: đ/dầm

 

 

 Giá bộ phận kết cấu

 

Dầm bê tông cốt thép dự ứng lực mác 40Mpa

 Dầm I, dài

 

 24200.01

18m

 279.757.220

 24200.02

20m

 309.158.240

 24200.03

24m

 394.506.440

 24200.04

30m

 507.336.650

 24200.05

33m

 611.319.300

  

Dầm T, dài

  

 24200.06

18m

 299.340.220

 24200.07

21m

 349.348.810

 24200.08

24m

 422.121.900

 24200.09

33m

 654.243.160

 

Dầm bản, dài

  

 24200.10

18m

 279.242.440

 24200.11

21m

 331.856.110

 24200.12

24m

 377.119.740

 24200.13

Dầm Supe T, bê tông cốt thép dự ứng lực mác 45MPa dài 38,3m

 738.799.900

 

 

 1

 Ghi chú:

 a. Giá bộ phận kết cấu công trình cầu đường bộ được tính toán phù hợp với tiêu chuẩn thiết kế đường ô tô, cầu (TCVN 4054:2005, 22 TCN 272-05) và các quy định hiện hành khác có liên quan.

 b. Giá bộ phận kết cấu công trình cầu đường bộ bao gồm các chi phí cần thiết để xây dựng hoàn thành một cấu kiện điển hình. Các chi phí tính trong giá bộ phận kết cấu công trình cầu đường bộ gồm chi phí trực tiếp công tác tháo lắp ván khuôn, gia công lắp đặt cốt thép, cáp dự ứng lực, đổ bê tông, lao lắp trên mố trụ, bói đúc dầm, chi phí vận chuyển nội bộ công trường, chi phí chung, thu nhập chịu thuế tính trước, lán trại, đảm bảo giao thông nội bộ công trường, thuế giá trị gia tăng.

 c. Giá bộ phận kết cấu công trình cầu đường bộ chưa bao gồm chi phí cầu tạm và đường công vụ.

 8  CÔNG TRÌNH SÂN BAY

 Bảng 76. Giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình sân bay

 Đơn vị tính: 1.000 đ/m2

 

 

 Giá bộ phận kết cấu

 24300.01

Sân quay đầu

 2.280

 24300.02

Sân đỗ máy bay

 2.500

 24300.03

Đường cất hạ cánh

 1.970

 

 

 1

 Ghi chú:

 a. Giá bộ phận kết cấu công trình sân bay được tính toán phù hợp với tiêu chuẩn thiết kế sân bay dân dụng (TCVN 8753:2011, TCCS 02:2009/CHK) và các quy định hiện hành khác có liên quan.

 Sân chờ có sức chịu tải đảm bảo khai thác được các loại máy bay B777, B747, B767, A321.

 Sân đỗ máy bay đảm bảo 08 vị trí đỗ máy bay A321/giờ cao điểm (tương đương 4 vị trí máy bay cấp E, 1 vị trí đỗ máy bay cấp D, 3 vị trí đỗ máy bay cấp C).

 Đường cất hạ cánh phải đảm bảo cho các loại máy bay B777, B747, B767, A321… và tương đương cất cánh, hạ cánh an toàn.

 b. Giá bộ phận kết cấu công trình sân bay bao gồm các chi phí cần thiết để xây dựng hoàn thành một cấu kiện điển hình. Giá bộ phận kết cấu trên chưa bao gồm chi phí cho công tác xử lý nền đất.

 PHẦN 4: HƯỚNG DẪN PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH SUẤT VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH VÀ GIÁ XÂY XÂY DỰNG TỔNG HỢP BỘ PHẬN KẾT CẤU CÔNG TRÌNH

 1  Xác định suất vốn đầu tư theo phương pháp thống kê

 1.1  Nguyên tắc tính toán, xác định suất vốn đầu tư

 Việc tính toán, xác định suất vốn đầu tư cần đảm bảo một số nguyên tắc cơ bản sau:

 a) Công trình xây dựng được lựa chọn tính suất vốn đầu tư phải phù hợp với tiêu chuẩn xây dựng, quy chuẩn xây dựng, tiêu chuẩn ngành, quy định về phân loại, cấp công trình xây dựng;

 b) Tính toán đầy đủ, hợp lý các nội dung chi phí cấu thành trong suất vốn đầu tư;

 c) Số liệu, dữ liệu được sử dụng để tính suất vốn đầu tư phải có cơ sở, phù hợp và đảm bảo độ tin cậy;

 d) Tuỳ theo tính chất, công năng sử dụng công trình để lựa chọn đơn vị tính cho phù hợp.

 1.2  Nội dung của suất vốn đầu tư

 Suất vốn đầu tư bao gồm các chi phí: xây dựng, thiết bị, quản lý dự án đầu tư xây dựng, tư vấn đầu tư xây dựng và các khoản chi phí khác. Suất vốn đầu tư tính toán đã bao gồm thuế giá trị gia tăng cho các công việc nêu trên.

 Nội dung chi phí trong suất vốn đầu tư chưa bao gồm chi phí thực hiện một số loại công việc theo yêu cầu riêng của dự án/công trình xây dựng cụ thể như:

 – Chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư gồm: chi phí bồi thường về đất, nhà, công trình trên đất, các tài sản gắn liền với đất, trên mặt nước và chi phí bồi thường khác theo quy định; các khoản hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất; chi phí tái định cư; chi phí tổ chức bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; chi phí sử dụng đất trong thời gian xây dựng (nếu có); chi phí chi trả cho phần hạ tầng kỹ thuật đã được đầu tư xây dựng (nếu có) và các chi phí có liên quan khác;

 – Lãi vay trong thời gian thực hiện đầu tư xây dựng (đối với các dự án có sử dụng vốn vay);

 – Vốn lưu động ban đầu (đối với các dự án đầu tư xây dựng nhằm mục đích sản xuất, kinh doanh);

 – Chi phí dự phòng trong tổng mức đầu tư (dự phòng cho khối lượng công việc phát sinh và dự phòng cho yếu tố trượt giá trong thời gian thực hiện dự án);

 – Một số chi phí khác gồm: đánh giá tác động môi trường và xử lý các tác động của dự án đến môi trường; đăng kiểm chất lượng quốc tế, quan trắc biến dạng công trình; chi phí kiểm định chất lượng công trình; gia cố đặc biệt về nền móng công trình; chi phí thuê tư vấn nước ngoài.

 1.3  Trình tự tính toán, xác định chỉ tiêu suất vốn đầu tư được thực hiện theo các bước sau:

 – Bước 1: Lập danh mục công trình xây dựng cần tính suất vốn đầu tư, lựa chọn công trình xây dựng đại diện.

 – Bước 2: Thu thập số liệu, dữ liệu từ công trình xây dựng đại diện được lựa chọn.

 – Bước 3: Xử lý số liệu, dữ liệu và tính suất vốn đầu tư xây dựng công trình.

 – Bước 4: Tổng hợp kết quả tính toán, biên soạn suất vốn đầu tư để sử dụng hoặc công bố. Cụ thể:

 Bước 1: Lập danh mục công trình xây dựng cần tính toán suất vốn đầu tư, lựa chọn công trình xây dựng đại diện.

 a) Lập danh mục công trình xây dựng cần tính toán suất vốn đầu tư dựa trên cơ sở:

 – Phân loại, cấp công trình;

 – Quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng;

 – Địa điểm xây dựng công trình;

 – Tính năng sử dụng, quy mô, hình thức đầu tư;

 – Đặc điểm kết cấu, công nghệ của công trình;

 – Số lượng hạng mục công trình xây dựng;

 – Mức độ, loại vật tư, vật liệu xây dựng và thiết bị sử dụng cho công trình;

 b) Xác định đơn vị tính suất vốn đầu tư.

 c) Lựa chọn công trình xây dựng đại diện:

 Trên cơ sở danh mục công trình xây dựng cần tính suất vốn đầu tư, tiến hành lựa chọn công trình xây dựng đại diện có đặc điểm, nội dung cơ bản phù hợp với yêu cầu tính toán.

 Bước 2: Thu thập số liệu, dữ liệu từ công trình xây dựng đại diện đã lựa chọn.

 a) Phân loại số liệu, dữ liệu thu thập: chi phí xây dựng công trình (tổng mức đầu tư hoặc dự toán xây dựng công trình hoặc số liệu quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình).

 b) Nội dung số liệu, dữ liệu cần thu thập gồm:

 – Thông tin chung về công trình xây dựng đại diện (tên công trình, địa điểm xây dựng, công suất, năng lực, quy chuẩn xây dựng, tiêu chuẩn xây dựng áp dụng, thời gian xây dựng (khởi công, kết thúc), diện tích xây dựng…); các thông tin về kinh tế – tài chính (nguồn vốn, hình thức đầu tư, các chỉ tiêu kinh tế-tài chính, tỷ giá ngoại tệ…); các khoản mục chi phí đầu tư xây dựng công trình (tổng mức đầu tư; dự toán xây dựng công trình; vốn đầu tư quyết toán).

 – Các cơ chế chính sách, tài liệu liên quan đến tính toán chi phí đầu tư xây dựng công trình.

 c) Yêu cầu về số lượng và thời gian thu thập

 Việc tính suất vốn đầu tư cho một nhóm, loại công trình xây dựng, thì số lượng công trình xây dựng đại diện thu thập tối thiểu phải từ 3 công trình xây dựng trở lên và được thực hiện xây dựng trong khoảng thời gian gần với thời điểm tính toán.

 Bước 3: Xử lý số liệu, dữ liệu và tính suất vốn đầu tư xây dựng công trình.

 a) Xử lý số liệu, dữ liệu:

 – Số liệu, dữ liệu thu thập được từ công trình xây dựng đại diện trước khi tính toán cần được xử lý, bổ sung, hiệu chỉnh để loại trừ những yếu tố chưa phù hợp, không cần thiết trong tính toán (nếu có).

 – Đánh giá và phân tích các khoản mục chi phí đầu tư xây dựng công trình (nội dung hạng mục xây dựng/công tác xây dựng/công việc, thời điểm tính chi phí/mặt bằng giá, chế độ chính sách đã áp dụng trong tính toán chi phí đầu tư xây dựng công trình và trong các số liệu thu thập).

 b) Quy đổi giá trị các khoản mục chi phí về cùng mặt bằng giá tại thời điểm tính toán:

 Căn cứ vào các nguồn số liệu, dữ liệu thu thập được (tổng mức đầu tư/dự toán/vốn đầu tư quyết toán) để lựa chọn phương pháp quy đổi vốn cho phù hợp. Một số phương pháp quy đổi vốn được vận dụng như hướng dẫn quy đổi chi phí đầu tư xây dựng công trình về mặt bằng giá tại thời điểm bàn giao đưa vào khai thác sử dụng của Bộ Xây dựng; phương pháp tính toán quy đổi trực tiếp; và phương pháp kết hợp các phương pháp trên.

 – Nguồn số liệu, dữ liệu thu thập là tổng mức đầu tư: giá trị tổng mức đầu tư công trình xây dựng được quy đổi về mặt bằng giá tại thời điểm tính toán theo yếu tố thời gian và khu vực/vùng được tính theo các công thức sau:

 Vi = Vt x Ki

 (1.1)

 Ki = Kkv x Ktg

 (1.2)

 Trong đó:

 Vi : Tổng mức đầu tư công trình tại thời điểm tính toán suất vốn đầu tư;

 Vt : Tổng mức đầu tư công trình tại thời điểm phê duyệt (t);

 Ki : Hệ số điều chỉnh suất vốn đầu tư từ thời điểm (t) về thời điểm tính toán;

 Kkv : Hệ số khu vực/vùng (kể tới sự khác biệt về điều kiện khu vực/vùng) của công trình so với điều kiện nơi cần tính toán suất vốn đầu tư được xác định bằng phương pháp chuyên gia trên cơ sở so sánh mặt bằng giá hai khu vực trên;

 Ktg : Hệ số điều chỉnh giá xây dựng công trình (Hệ số này có thể xác định theo chỉ số giá xây dựng được công bố theo quy định);

 – Trường hợp nguồn số liệu, dữ liệu thu thập là giá trị dự toán xây dựng công trình: Tổng mức đầu tư được xác định từ số liệu dự toán xây dựng công trình thu thập được bằng cách tính bổ sung thêm các khoản chi phí mà chưa tính trong dự toán xây dựng công trình nhưng thuộc tổng mức đầu tư hoặc loại bỏ những khoản mục chi phí không phù hợp với công trình xây dựng cần tính suất vốn đầu tư. Việc quy đổi tổng mức đầu tư công trình xây dựng về mặt bằng giá tại thời điểm tính toán được áp dụng theo công thức (1.1) và (1.2).

 – Trường hợp nguồn số liệu, dữ liệu thu thập là giá trị vốn đầu tư quyết toán công trình: trước khi quy đổi về mặt bằng giá tại thời điểm tính toán thì giá trị vốn đầu tư quyết toán cần phải quy đổi về mặt bằng giá tại thời điểm bàn giao đưa vào khai thác sử dụng theo Phương pháp của Bộ Xây dựng, sau đó quy đổi giá trị vốn đầu tư quyết toán này từ thời điểm bàn giao đưa vào khai thác sử dụng về thời điểm tính toán suất vốn đầu tư theo công thức (1.1) và (1.2).

 c) Tính toán suất vốn đầu tư xây dựng công trình

 Suất vốn đầu tư xây dựng công trình được tính theo công thức sau:

 

 (1.3)

 

 (1.4)

 Trong đó:

 : Suất vốn đầu tư đại diện cho nhóm/loại công trình;

 Si : Suất vốn đầu tư công trình xây dựng đại diện thứ của nhóm/loại công trình đã quy đổi về thời điểm tính toán;

 : số lượng công trình xây dựng đại diện thứ (1 ≤ ≤ n), ít nhất từ 3 công trình trở lên;

 Vi: Tổng mức đầu tư công trình xây dựng đại diện thứ đã quy đổi;

 Ni: Đơn vị diện tích, công suất hoặc năng lực phục vụ theo thiết kế của công trình xây dựng đại diện thứ i.

 Bước 4: Tổng hợp kết quả tính toán, biên soạn suất vốn đầu tư để sử dụng hoặc công bố.

 a) Tập hợp các kết quả tính toán suất vốn đầu tư theo nhóm/loại công trình.

 b) Biên soạn suất vốn đầu tư xây dựng công trình để sử dụng hoặc công bố.

 2  Xác định giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình

 2.1  Xác định giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình theo phương pháp thống kê

 Trình tự xác định giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình gồm 6 bước:

 – Bước 1: Lựa chọn công trình điển hình theo loại, cấp công trình xây dựng cần xác định giá và lập danh mục bộ phận kết cấu công trình.

 – Bước 2: Thu thập dữ liệu.

 – Bước 3: Xử lý dữ liệu.

 – Bước 4: Xác định giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình kèm chỉ dẫn kỹ thuật theo danh mục bộ phận kết cấu công trình ở bước 1.

 – Bước 5: Tổng hợp kết quả tính toán và lựa chọn kết quả để sử dụng.

 – Bước 6: Xác định giá xây dựng công trình trên cơ sở tổng hợp giá các bộ phận kết cấu công trình. Cụ thể tại các bước như sau:

 Bước 1: Lựa chọn công trình điển hình theo loại công trình xây dựng cần xác định giá, lập danh mục bộ phận kết cấu xây dựng công trình theo công tác dự toán của công trình.

 1. Trên cơ sở loại công trình xây dựng cần xác định giá xây dựng bộ phận kết cấu công trình, tiến hành lựa chọn công trình điển hình phù hợp theo các nội dung sau:

 – Phân loại, cấp công trình;

 – Quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng;

 – Địa điểm xây dựng công trình;

 – Tính năng sử dụng, quy mô, hình thức đầu tư;

 – Đặc điểm kết cấu, công nghệ của công trình;

 – Số lượng hạng mục công trình xây dựng;

 – Loại vật tư, vật liệu xây dựng, nhân công và thiết bị sử dụng cho công trình;

 – Thời điểm và thời gian xây dựng.

 2. Danh mục bộ phận kết cấu công trình xây dựng được lập trên cơ sở công trình điển hình có thể phân định theo các hệ thống sau:

 – Danh mục bộ phận kết cấu công trình xây dựng được lập theo hệ Bộ phận cấu tạo chính (cọc, móng, cột, trụ, dầm, sàn, mố…. )

 – Danh mục bộ phận kết cấu công trình xây dựng được lập theo hệ Đơn vị chức năng (nền móng, khung, hoàn thiện, hệ thống kỹ thuật trong công trình v.v.)

 – Một số phương thức khác trong việc lập danh mục bộ phận kết cấu công trình xây dựng như: theo loại hình công trình; theo số tầng nổi, tầng hầm;….

 2.1. Việc phân định danh mục bộ phận kết cấu trên cơ sở dự toán, quyết toán của công trình điển hình được lựa chọn. Tùy theo mức độ chi tiết của dự toán công trình được lựa chọn, sắp xếp dữ liệu vào các bộ phận kết cấu công trình theo cấp độ phù hợp.

 a. Trường hợp lập danh mục bộ phận kết cấu công trình xây dựng theo hệ “Bộ phận cấu tạo chính” thì cần lập danh mục bộ phận phù hợp với loại công trình và đảm bảo việc hình thành danh sách đó có tính tổng hợp đầy đủ hết các bộ phận kết cấu chính cấu tạo nên công trình và các công tác xây lắp quy ước thuộc bộ phận đó. Ví dụ công trình nhà ở, nhà làm việc, nhà khách có thể phân chia bộ phận hạng mục là các phần: phần ngầm, phần thân, phần bao che (bao gồm cả kết cấu chịu tải), phần các bộ phận kiến trúc trong nhà; trong công trình cầu giao thông các loại, bộ phận hạng mục công trình có thể hình thành theo danh mục, mố, trụ, dầm (giàn), mặt, đường dẫn, công trình bảo vệ….

 b. Trường hợp lập danh mục bộ phận kết cấu công trình xây dựng theo hệ “Đơn vị chức năng”, cần phân tích và nhóm các chi phí đảm bảo không bị thiếu hoặc trùng lặp. Ví dụ trong công tác nền móng sẽ bao gồm các công tác đóng cọc, công tác móng và công tác đất; công tác kết cấu chính sẽ bao gồm các chi phí được hiểu là chi phí cho công tác bê tông cốt thép của các kết cấu chính như cột, sàn, cầu thang, mái, tường, vách ngăn; công tác hoàn thiện bao gồm các loại công tác trát, lát, láng, ốp, sơn cho tường, sàn, trần.

 Bước 2: Thu thập dữ liệu.

 1. Dữ liệu cơ bản về công trình lựa chọn.

 – Số liệu, dữ liệu về chi phí đầu tư xây dựng công trình như tổng mức đầu tư, dự toán xây dựng công trình, vốn đầu tư quyết toán (nếu có).

 – Các khoản mục chi phí đầu tư xây dựng công trình.

 – Số lượng hạng mục trong công trình.

 – Giải pháp kết cấu chính; công nghệ thi công; vật liệu chính sử dụng trong công trình.

 – Hệ tiêu chuẩn, quy chuẩn áp dụng cho công trình.

 – Các thông tin về kinh tế tài chính (nguồn vốn, hình thức đầu tư, các chỉ tiêu kinh tế-tài chính, tỷ giá ngoại tệ,…);

 – Các chế độ, chính sách, quy định về lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình được áp dụng.

 – Thời gian, thời điểm xây dựng công trình.

 2. Thông tin về đơn giá và chế độ chính sách áp dụng

 – Thông tin về dữ liệu sử dụng tính tổng mức đầu tư; dự toán xây dựng công trình, vốn đầu tư quyết toán (nếu có) của công trình điển hình như định mức, đơn giá các yếu tố đầu vào chi phí xây dựng (vật tư, nhân công, máy thi công), cơ chế chính sách áp dụng trong tính toán.

 – Thông tin về định mức, đơn giá và chế độ chính sách áp dụng tại thời điểm cần xác định giá xây dựng công trình.

 Bước 3: Xử lý dữ liệu

 Tùy thuộc nguồn dữ liệu thu thập được là tổng mức đầu tư, dự toán xây dựng công trình hay vốn đầu tư quyết toán và mức độ tổng hợp, chi tiết của số liệu, dữ liệu thu thập để lựa chọn cách thức xử lý số liệu, dữ liệu. Yêu cầu về xử lý số liệu, dữ liệu gồm:

 – Dữ liệu thu thập được từ công trình xây dựng được lựa chọn trước khi tính toán cần được xử lý, bổ sung, hiệu chỉnh để loại trừ những yếu tố chưa phù hợp, không cần thiết trong tính toán (nếu có).

 – Đánh giá và phân tích các khoản mục chi phí đầu tư xây dựng công trình, số lượng công tác xây dựng, khối lượng dự toán theo bước thiết kế.

 Bước 4: Xác định giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình kèm chỉ dẫn kỹ thuật theo danh mục bộ phận kết cấu công trình.

 1. Giá xây dựng bộ phận kết cấu công trình được xác định theo công thức:

 

 (2.1)

 Trong đó:

  : Giá bộ phận kết cấu công trình xây dựng thứ i;

 Qj : Khối lượng công việc loại j thuộc bộ phận kết cấu công trình thứ i;

 Pj : Đơn giá công việc loại j thuộc bộ phận kết cấu công trình thứ i;

 Đơn giá theo bộ phận kết cấu công trình được tính với các điều chỉnh theo hướng dẫn về lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình và những yếu tố cụ thể khác đã được xử lý ở bước 3.

 Chỉ dẫn kỹ thuật kèm theo danh mục bộ phận kết cấu công trình: Nêu đặc điểm, thông số kỹ thuật chính của bộ phận kết cấu công trình đã tính toán.

 2. Giá xây dựng bộ phận kết cấu công trình của nhóm công trình được xác định theo công thức:

 

 (2.2)

 Trong đó:

 CbpinhómA: Giá xây dựng bộ phận kết cấu công trình thứ thuộc nhóm công trình A;

 Cibp : Giá bộ phận kết cấu công trình xây dựng thứ xác định theo công thức (2.1);

 : Số công trình điển hình thuộc nhóm A.

 Bước 5: Tổng hợp kết quả tính toán.

 Tổng hợp giá các bộ phận kết cấu công trình xây dựng đã được tính toán ở bước 4 để xem xét và phân tích các mức chi phí và quyết định chọn mức giá bộ phận kết cấu công trình xây dựng (ký hiệu là GBPt ) để sử dụng.

 Bước 6: Xác định giá xây dựng công trình trên cơ sở tổng hợp các bộ phận kết cấu công trình.

 Giá xây dựng công trình được xác định theo công thức:

 

 (2.3)

 Trong đó:

 GXD : Giá xây dựng công trình;

 GBPt : Giá bộ phận kết cấu công trình xây dựng thứ được chọn ở bước 5;

 mBPt : Khối lượng của bộ phận kết cấu thứ t;

 : Số loại danh mục bộ phận kết cấu của công trình xây dựng;

 : Hệ số điều chỉnh chi phí cho các yếu tố dự phòng.

 2.2  Xác định giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình theo phương pháp định lượng các yếu tố hao phí đầu vào cho 1 đơn vị tính của bộ phận kết cấu công trình

 Giá xây dựng theo bộ phận kết cấu công trình được tiến hành theo trình tự sau:

 – Bước 1: Lập danh mục các công trình xây dựng;

 – Bước 2: Lập danh mục bộ phận kết cấu công trình cho từng loại hình công trình cụ thể;

 – Bước 3: Thu thập, xử lý số liệu tính toán, định lượng hao phí các yếu tố chi phí đầu vào cho một đơn vị tính của bộ phận kết cấu công trình;

 – Bước 4: Xác định giá xây dựng từng bộ phận kết cấu công trình theo danh mục bộ phận kết cấu công trình đã được xác định ở bước 2 (kèm theo chỉ dẫn về thiết kế và kỹ thuật của bộ phận, tùy thuộc bộ phận công trình mà lựa chọn đơn vị tính phù hợp);

 – Bước 5: Xác định giá xây dựng công trình trên cơ sở tổng hợp các bộ phận kết cấu công trình.

 Cụ thể tại các bước như sau:

 Bước 1: Lập danh mục các loại công trình xây dựng.

 – Lựa chọn danh mục loại công trình để tính toán và công bố phải phù hợp với các quy định về quản lý dự án, quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình, quy định về phân loại, phân cấp công trình.

 – Trên cơ sở loại công trình xây dựng cần định giá xây dựng bộ phận kết cấu công trình, tiến hành lựa chọn công trình điển hình phù hợp theo các yếu tố sau:

 + Phân loại, cấp công trình;

 + Quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng;

 + Địa điểm xây dựng công trình;

 + Tính năng sử dụng, quy mô, hình thức đầu tư;

 + Đặc điểm kết cấu, công nghệ của công trình;

 + Thời điểm, thời gian xây dựng công trình.

 – Lựa chọn và lập công trình đại diện cho loại công trình đó (số lượng công trình đại diện không ít hơn 3 công trình).

 – Trường hợp định giá xây dựng theo bộ phận công trình cho một công trình cụ thể thì công trình đó là công trình đại diện.

 Bước 2: Lập danh mục bộ phận kết cấu công trình cho từng loại công trình cụ thể.

 Thực hiện tương tự nội dung lập danh mục bộ phận kết cấu công trình trong bước 1 của phương pháp thống kê.

 Bước 3: Thu thập, xử lý số liệu tính toán, định lượng hao phí các yếu tố chi phí đầu vào của bộ phận kết cấu công trình.

 3.1. Thu thập, xử lý số liệu tính toán.

 – Số liệu, dữ liệu thu thập được từ công trình xây dựng đại diện trước khi tính toán cần được xử lý, bổ sung, hiệu chỉnh để loại trừ những yếu tố chưa phù hợp, không cần thiết trong tính toán (nếu có).

 – Đánh giá và phân tích các khoản mục chi phí đầu tư xây dựng công trình (nội dung hạng mục xây dựng/công tác xây dựng/công việc, thời điểm tính chi phí/mặt bằng giá, chế độ chính sách đã áp dụng trong tính toán chi phí đầu tư xây dựng công trình và trong các số liệu thu thập).

 – Quy đổi giá trị chi phí về cùng mặt bằng giá tại thời điểm tính toán.

 3.2. Định lượng các yếu tố hao phí đầu vào cho 1 đơn vị tính của bộ phận kết cấu công trình.

 Xác định khối lượng hao phí các loại vật liệu chủ yếu, nhân công sử dụng, chủng loại máy và thiết bị thi công cho một đơn vị tính của bộ phận kết cấu công trình dựa trên cơ sở là bản vẽ thiết kế, hệ thống định mức xây dựng được cơ quản lý nhà nước ban hành. Đây được coi là định lượng hao phí vật liệu, nhân công, máy thi công để tính chi phí trực tiếp.

 Bước 4: Xác định giá xây dựng từng bộ phận kết cấu công trình theo danh mục bộ phận kết cấu công trình đã được xác định ở bước 2.

 + Xác định giá phí vật liệu (GVL) trên một đơn vị của bộ phận kết cấu công trình.

 

 (2.4)

 Trong đó:

 GVli : Giá loại vật liệu xây dựng thứ i đến hiện trường xây dựng;

 mVli : Khối lượng loại vật liệu xây dựng thứ i;

 : Số loại vật liệu xây dựng trên.

 + Xác định giá trị nhân công (GNC) trên một đơn vị tính của bộ phận kết cấu công trình.

 

 (2.5)

 Trong đó:

 GNCj : Giá nhân công bậc thợ loại j;

 mNCj : Số ngày công của bậc thợ loại j;

 : Số loại bậc thợ.

 + Xác định giá trị máy thi công (GMTC) trên một đơn vị tính của bộ phận kết cấu công trình.

 

 (2.6)

 Trong đó:

 GMTCk : Giá ca máy thi công xây dựng chủ yếu thứ k;

 mMTCk : Khối lượng ca máy thi công xây dựng dựng chủ yếu thứ k;

 : Số loại máy thi công xây dựng.

 + Tổng hợp chi phí của 1 đơn vị bộ phận kết cấu công trình.

 GBP GVL HVL + GNC HNC + GMTC HMTC

 (2.7)

 Trong đó HVL HNC HMTC là hệ số các khoản mục chi phí còn lại trong chi phí xây dựng được tính trên chi phí vật liệu, nhân công, máy thi công gồm chi phí trực tiếp khác, chi phí chung, thu nhập chịu thuế tính trước, thuế giá trị gia tăng, dự phòng. Các hệ số này được xác định trên cơ sở hướng dẫn về lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình hiện hành.

 Sau khi xác định được giá bộ phận kết cấu công trình xây dựng cho loại công trình, tiến hành xác định giá xây dựng bộ phận kết cấu công trình của nhóm công trình như công thức số 2 trong bước 4 của phương pháp thống kê.

 Bước 5: Xác định giá xây dựng công trình trên cơ sở tổng hợp các bộ phận kết cấu công trình.

 Giá xây dựng công trình được xác định theo công thức:

 

 (2.8)

 Trong đó:

 GXD : Giá xây dựng công trình;

 GBPt : Giá bộ phận kết cấu thứ của công trình;

 mBPt : Khối lượng của bộ phận kết cấu thứ t;

 : Hệ số điều chỉnh chi phí cho các yếu tố dự phòng;

 : Số loại danh mục bộ phận kết cấu công trình.

  

 MỤC LỤC

 PHẦN 1: THUYẾT MINH VÀ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

 PHẦN 2: SUẤT VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH NĂM 2017

 CHƯƠNG I: SUẤT VỐN ĐẦU TƯ CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG

 1  CÔNG TRÌNH NHÀ Ở

 2  CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG

 2.1  CÔNG TRÌNH GIÁO DỤC

 2.1.1  Nhà trẻ, trường mẫu giáo

 2.1.2  Trường phổ thông các cấp

 2.1.3  Trường đại học, học viện, cao đẳng, trường trung học chuyên nghiệp, trường nghiệp vụ

 2.2  CÔNG TRÌNH Y TẾ

 2.2.1  Công trình bệnh viện đa khoa

 2.2.2  Công trình bệnh viện trọng điểm tuyến Trung ương

 2.3  CÔNG TRÌNH THỂ THAO

 2.3.1  Sân vận động

 2.3.2  Nhà thi đấu, tập luyện

 2.3.3  Công trình thể thao khác

 2.4  CÔNG TRÌNH VĂN HÓA

 2.4.1  Nhà hát, rạp chiếu phim

 2.4.2  Bảo tàng, thư viện, triển lãm

 2.5  CÔNG TRÌNH THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG

 2.5.1  Lắp đặt thiết bị truyền dẫn vi ba

 2.5.2  Lắp đặt thiết bị truyền dẫn quang

 2.5.3  Lắp đặt thiết bị truy nhập dẫn quang

 2.5.4  Lắp đặt thiết bị truy nhập thoại và internet

 2.5.5  Lắp đặt thiết bị VSAT

 2.5.6  Lắp đặt thiết bị phụ trợ

 2.5.7  Công trình đài, trạm phát thanh truyền hình

 2.5.8  Công trình đài, trạm thu phát sóng phát thanh

 2.5.9  Công trình trạm BTS

 2.6  NHÀ ĐA NĂNG

 2.7  KHÁCH SẠN

 2.8  TRỤ SỞ CƠ QUAN, VĂN PHÒNG LÀM VIỆC

 CHƯƠNG II: SUẤT VỐN ĐẦU TƯ CÔNG TRÌNH CÔNG NGHIỆP

 1  CÔNG TRÌNH SẢN XUẤT VẬT LIỆU XÂY DỰNG

 1.1  NHÀ MÁY SẢN XUẤT XI MĂNG

 1.2  NHÀ MÁY SẢN XUẤT GẠCH ỐP

 1.3  NHÀ MÁY SẢN XUẤT GẠCH, NGÓI ĐẤT SÉT NUNG

 1.4  NHÀ MÁY SẢN XUẤT SỨ VỆ SINH

 1.5  NHÀ MÁY SẢN XUẤT KÍNH XÂY DỰNG

 1.6  NHÀ MÁY SẢN XUẤT HỖN HỢP BÊ TÔNG VÀ CẤU KIỆN BÊ TÔNG

 1.7  NHÀ MÁY SẢN XUẤT VẬT LIỆU CHỊU LỬA

 2  CÔNG TRÌNH CÔNG NGHIỆP DẦU KHÍ

 2.1  KHO XĂNG DẦU

 3  CÔNG TRÌNH CÔNG NGHIỆP NẶNG

 3.1  NHÀ MÁY LUYỆN KIM

 4  CÔNG TRÌNH NĂNG LƯỢNG

 4.1  CÔNG TRÌNH NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN

 4.2  CÔNG TRÌNH NHÀ MÁY THUỶ ĐIỆN

 4.3  ĐƯỜNG DÂY VÀ TRẠM BIẾN ÁP

 4.3.1  Đường dây tải điện

 4.3.2  Đường dây cáp điện hạ thế 0,4 kV

 4.3.3  Đường dây tải điện trên không 220 KV

 4.3.4  Công trình đường cáp điện ngầm khu vực thành phố

 4.3.5  Trạm biến áp

 4.3.6  Công trình trạm biến áp ngoài trời 220KV

 5  CÔNG TRÌNH CÔNG NGHIỆP NHẸ

 5.1  CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM

 5.1.1  Kho đông lạnh

 5.1.2  Nhà máy sản xuất bia, nước giải khát

 5.1.3  Nhà máy xay xát và các nhà máy chế biến nông sản khác

 5.2  CÁC CÔNG TRÌNH CÔNG NGHIỆP NHẸ CÒN LẠI

 5.2.1  Nhà máy sản xuất các sản phẩm may

 6  CÔNG TRÌNH NHÀ XƯỞNG VÀ KHO CHUYÊN DỤNG

 CHƯƠNG III: SUẤT VỐN ĐẦU TƯ CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG KỸ THUẬT

 1  CÔNG TRÌNH CẤP NƯỚC

 2  CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG KỸ THUẬT KHU CÔNG NGHIỆP, KHU ĐÔ THỊ

 CHƯƠNG IV: SUẤT VỐN ĐẦU TƯ CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG

 1  CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG BỘ

 1.1  ĐƯỜNG Ô TÔ CAO TỐC

 1.2  ĐƯỜNG Ô TÔ

 2  ĐƯỜNG SẮT

 3  CÔNG TRÌNH CẦU ĐƯỜNG BỘ

 3.1  CÔNG TRÌNH CẦU ĐƯỜNG BỘ, CẦU BỘ HÀNH

 3.2  CÔNG TRÌNH CẦU ĐƯỜNG SẮT

 CHƯƠNG V: SUẤT VỐN ĐẦU TƯ CÔNG TRÌNH NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 77

 1  CÔNG TRÌNH THỦY LỢI

 PHẦN 3: GIÁ XÂY DỰNG TỔNG HỢP BỘ PHẬN KẾT CẤU CÔNG TRÌNH

 CHƯƠNG I: GIÁ XÂY DỰNG TỔNG HỢP BỘ PHẬN KẾT CẤU CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG

 1  CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG

 1.1  CÔNG TRÌNH THỂ THAO

 1.2  CÔNG TRÌNH THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG

 1.2.1  Xây dựng tuyến cáp đồng

 1.2.2  Xây dựng tuyến cáp quang

 1.2.3  Xây dựng tuyến cột để treo cáp thông tin

 1.2.4  Xây dựng tuyến cống, bể để kéo cáp thông tin

 CHƯƠNG II: GIÁ XÂY DỰNG TỔNG HỢP BỘ PHẬN KẾT CẤU CÔNG TRÌNH CÔNG NGHIỆP

 2  CÔNG TRÌNH NĂNG LƯỢNG

 2.1  ĐƯỜNG DÂY VÀ TRẠM BIẾN ÁP

 2.1.1  Công trình trạm biến áp 220kV

 2.1.2  Công trình trạm biến áp 110kV

 CHƯƠNG III: GIÁ XÂY DỰNG TÔNG HỢP BỘ PHẬN KẾT CẤU CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG KỸ THUẬT

 3  XÂY DỰNG TUYẾN ỐNG CẤP NƯỚC

 4  XÂY DỰNG TUYẾN CÔNG THOÁT NƯỚC MƯA

 5  XÂY DỰNG TUYẾN CÔNG THOÁT NƯỚC THẢI

 CHƯƠNG III: GIÁ XÂY DỰNG TỔNG HỢP BỘ PHẬN KẾT CẤU CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG

 6  CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG BỘ

 6.1  ĐƯỜNG Ô TÔ CAO TỐC

 6.2  ĐƯỜNG Ô TÔ

 7  CÔNG TRÌNH CẦU ĐƯỜNG BỘ

 8  CÔNG TRÌNH SÂN BAY

 PHẦN 4: HƯỚNG DẪN PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH SUẤT VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH VÀ GIÁ XÂY XÂY DỰNG TỔNG HỢP BỘ PHẬN KẾT CẤU CÔNG TRÌNH

  

  

 Tag: 1291