QUYẾT ĐỊNH 900/QĐ-TTg

 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
——-

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

 Số: 900/QĐ-TTg

 Hà Nội, ngày 20 tháng năm 2017

  

 QUYẾT ĐỊNH

 PHÊ DUYỆT DANH SÁCH XÃ ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN, XÃ BIÊN GIỚI, XÃ AN TOÀN KHU VÀO DIỆN ĐẦU TƯ CỦA CHƯƠNG TRÌNH 135 GIAI ĐOẠN 2017 – 2020

 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

 Căn cứ Nghị quyết số 100/2015/QH13 ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Quốc hội khóa 13 về phê duyệt chủ trương đầu tư các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 – 2020;

 Căn cứ Quyết định số 398/QĐ-TTg ngày 11 tháng 3 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 100/2015/QH13 ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Quốc hội khóa 13;

 Căn cứ Quyết định số 1722/QĐ-TTg ngày 02 tháng 9 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 – 2020;

 Xét đề nghị của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc,

 QUYẾT ĐỊNH:

 Điều 1. Phê duyệt danh sách 2.139 xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu của 46 tỉnh vào diện đầu tư của Chương trình 135 giai đoạn 2017 – 2020.

 Trong đó:

 – Ngân sách trung ương hỗ trợ đầu tư: 2.103 xã của 44 tỉnh;

 – Ngân sách địa phương đầu tư: 36 xã của 02 tỉnh: Quảng Ninh và Khánh Hòa.

 (Có danh sách kèm theo)

 Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

 Quyết định số 204/QĐ-TTg ngày 01 tháng 02 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư của Chương trình 135 năm 2016 hết hiệu lực kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực.

 Điều 3. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

  


Nơi nhận:
– Ban Bí thư Trung ương Đảng;
– Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
– Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
– HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
– Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
– Văn phòng Tổng Bí thư;
– Văn phòng Chủ tịch nước;
– Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
– Văn phòng Quốc hội;
– Tòa án nhân dân tối cao;
– Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
– Kiểm toán nhà nước;
– Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia;
– Ngân hàng Chính sách xã hội;
– Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
– Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
– Cơ quan trung ương của các đoàn thể;
– Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam;
– VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, NN, CN, QHĐP, TKBT, TH;
– Lưu: VT, KGVX (3).

 THỦ TƯỚNG

 Nguyễn Xuân Phúc

  

 TỔNG HỢP

 DANH SÁCH XÃ THUỘC DIỆN ĐẦU TƯ CHƯƠNG TRÌNH 135 GIAI ĐOẠN 2017 – 2020
(Kèm theo Quyết định số 900/QĐ-TTg ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ)

 TT

 Tên tỉnh

 Tng s

 Sử dụng ngân sách trung ương

 Sử dụng ngân sách địa phương

 TỔNG CỘNG

 2.139

 2.103

 36

 1

Quảng Ninh

 20

  

 20

 2

Ninh Bình

 5

 5

  

 3

Hà Giang

 136

 136

  

 4

Cao Bằng

 156

 156

  

 5

Bắc Kạn

 60

 60

  

 6

Tuyên Quang

 63

 63

  

 7

Lào Cai

 104

 104

  

 8

Yên Bái

 81

 81

  

 9

Thái Nguyên

 63

 63

  

 10

Lạng Sơn

 133

 133

  

 11

Bắc Giang

 52

 52

  

 12

Phú Thọ

 41

 41

  

 13

Điện Biên

 103

 103

  

 14

Lai Châu

 66

 66

  

 15

Sơn La

 118

 118

  

 16

Hòa Bình

 99

 99

  

 17

Thanh Hóa

 100

 100

  

 18

Nghệ An

 99

 99

  

 19

Hà Tĩnh

 6

 6

  

 20

Quảng Bình

 40

 40

  

 21

Quảng Trị

 29

 29

  

 22

Thừa Thiên Huế

 17

 17

  

 23

Quảng Nam

 66

 66

  

 24

Quảng Ngãi

 50

 50

  

 25

Bình Định

 31

 31

  

 26

Phú Yên

 16

 16

  

 27

Khánh Hòa

 16

  

 16

 28

Ninh Thuận

 14

 14

  

 29

Bình Thuận

 9

 9

  

 30

Kon Tum

 54

 54

  

 31

Gia Lai

 65

 65

  

 32

Đắk Lắk

 46

 46

  

 33

Đắk Nông

 18

 18

  

 34

Lâm Đồng

 11

 11

  

 35

Bình Phước

 10

 10

  

 36

Tây Ninh

 16

 16

  

 37

Trà Vinh

 24

 24

  

 38

Vĩnh Long

 2

 2

  

 39

An Giang

 18

 18

  

 40

Kiên Giang

 6

 6

  

 41

Đồng Tháp

 8

 8

  

 42

Long An

 17

 17

  

 43

Hậu Giang

 4

 4

  

 44

Sóc Trăng

 29

 29

  

 45

Bạc Liêu

 10

 10

  

 46

Cà Mau

 8

 8

  

  

 DANH SÁCH CÁC XÃ THUỘC DIỆN ĐẦU TƯ CHƯƠNG TRÌNH 135 GIAI ĐOẠN 2017-2020
(Ban hành kèm theo Quyết định số 900/QĐ-TTg ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ)

 TT

 Tên huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh

 Tên xã

  

 Tổng số

 2.139

1. TỈNH QUẢNG NINH

 20

  

HUYỆN HOÀNH BỒ  

  

  Xã Kỳ Thượng

  

HUYỆN BA CHẼ  

  

  Xã Minh Cầm

  

  Xã Đạp Thanh

  

  Xã Thanh Lâm

  

  Xã Nam Sơn

  

  Xã Thanh Sơn

  

  Xã Đồn Đạc

  

HUYỆN TIÊN YÊN  

  

  Xã Hà Lâu

  

HUYỆN BÌNH LIÊU  

  

  Xã Đồng Văn

  

  Xã Đồng Tâm

  

  Xã Lục Hồn

  

  Xã Tình Húc

  

  Xã Vô Ngại

  

  Xã Húc Động

  

  Xã Hoành Mô

  

HUYỆN ĐM HÀ  

  

  Xã Quảng Lâm

  

HUYỆN HẢI HÀ  

  

  Xã Quảng Đức

  

  Xã Quảng Sơn

  

THÀNH PHỐ MÓNG CÁI  

  

  Xã Bắc Sơn

  

  Xã Hải Sơn
2. TỈNH NINH BÌNH

 5

  

HUYỆN NHO QUAN  
    Xã Thạch Bình
    Xã Cúc Phương
    Xã Kỳ Phú
    Xã Phú Long
    Xã Quảng Lạc
3. TỈNH HÀ GIANG

 136

  HUYỆN ĐNG VĂN  
    Xã Sủng Trái
    Xã Tả Lủng
    Xã Vần Chải
    Xã Tả Phìn
    Xã Lũng Thầu
    Xã Lũng Cú
    Xã Thài Phìn Tng
    Xã Sính Lủng
    Xã Lũng Phìn
    Xã Phố Cáo
    Xã Sảng Tủng
    Xã Hố Quáng Phìn
    Xã Lũng Táo
    Xã Sà Phìn
    Xã Phố Là
    Xã Ma Lé
    Xã Sủng Là
  HUYỆN MÈO VẠC  
    Xã Niêm Tòng
    Xã Thượng Phùng
    Xã Khâu Vai
    Xã Cán Chu Phìn
    Xã Pải Lủng
    Xã Lũng Pù
    Xã Lũng Chinh
    Xã Xín Cái
    Xã Giàng Chu Phìn
    Xã Sủng Trà
    Xã Sơn Vĩ
    Xã Tả Lủng
    Xã Tát Ngà
    Xã Pả Vi
    Xã Sủng Máng
    Xã Niêm Sơn
    Xã Nậm Ban
  HUYỆN YÊN MINH  
    Xã Sủng Cháng
    Xã Đường Thượng
    Xã Lũng Hồ
    Xã Thắng Mố
    Xã Sủng Thài
    Xã Ngam La
    Xã Lao Và Chải
    Xã Du Già
    Xã Mậu Long
    Xã Du Tiến
    Xã Ngọc Long
    Xã Hữu Vinh
    Xã Đông Minh
    Xã Na Khê
    Xã Phú Lũng
    Xã Bạch Đích
  HUYỆN QUẢN BẠ  
    Xã Bát Đại Sơn
    Xã Tả Ván
    Xã Nghĩa Thuận
    Xã Lùng Tám
    Xã Cán Tỷ
    Xã Thái An
    Xã Thanh Vân
    Xã Tùng Vài
    Xã Cao Mã Pờ
    Xã Quản Bạ
    Xã Quyết Tiến
    Xã Đông Hà
  HUYỆN XÍN MN  
    Xã Pà Vầy Sủ
    Xã Nàn Sỉn
    Xã Bản Ngò
    Xã Thèn Phàng
    Xã Nàn Ma
    Xã Thu Tà
    Xã Chế Là
    Xã Chí Cà
    Xã Nấm Dẩn
    Xã Tả Nhìu
    Xã Bản Díu
    Xã Trung Thịnh
    Xã Ngán Chiên
    Xã Quảng Nguyên
    Xã Xín Mần
    Xã Cốc Rế
  HUYỆN HOÀNG SU PHÌ  
    Xã Bản Phùng
    Xã Ngàm Đăng Vài
    Xã Đản Ván
    Xã Thèn Chu Phìn
    Xã Túng Sán
    Xã Tụ Nhân
    Xã Bản Nhùng
    Xã Sán Sả Hồ
    Xã Tả Sử Choóng
    Xã Pờ Ly Ngài
    Xã Nàng Đôn
    Xã Chiến Phố
    Xã Bản Máy
    Xã Nậm Khòa
    Xã Pố Lồ
    Xã Bản Péo
    Xã Bản Luốc
    Xã Tân Tiến
    Xã Thàng Tín
    Xã Nam Sơn
    Xã Nậm Dịch
    Xã Hồ Thầu
    Xã Nậm Ty
  HUYỆN BẮC QUANG  
    Xã Đồng Tiến
    Xã Thượng Bình
    Xã Tân Lập
  HUYỆN QUANG BÌNH  
    Xã Nà Khương
    Xã Bản Rịa
    Xã Tân Nam
    Xã Tiên Nguyên
    Xã Hương Sơn
    Xã Xuân Minh
    Xã Yên Thành
    Xã Tân Bắc
  HUYỆN VỊ XUYÊN  
    Xã Thượng Sơn
    Xã Thuận Hòa
    Xã Cao Bồ
    Xã Ngọc Minh
    Xã Quảng Ngần
    Xã Ngọc Linh
    Xã Bạch Ngọc
    Xã Lao Chải
    Xã Minh Tân
    Xã Phương Tiến
    Xã Kim Linh
    Xã Thanh Thủy
    Xã Kim Thạch
    Xã Thanh Đức
    Xã Xín Chải
  HUYỆN BẮC MÊ  
    Xã Phiêng Luông
    Xã Thượng Tân
    Xã Giáp Trung
    Xã Minh Sơn
    Xã Đường Hồng
    Xã Yên Phong
    Xã Yên Cường
    Xã Đường Âm
    Xã Lạc Nông
4. TỈNH CAO BẰNG

 156

  HUYỆN THÔNG NÔNG  
    Xã Vị Quang
    Xã Thanh Long
    Xã Lương Can
    Xã Cần Nông
    Xã Ngọc Động
    Xã Lương Thông
    Xã Cần Yên
    Xã Yên Sơn
  Xã Đa Thông
    Xã Bình Lãng
  HUYỆN THẠCH AN  
    Xã Lê Lợi
    Xã Thụy Hùng
    Xã Danh Sỹ
    Xã Thị Ngân
    Xã Trọng Con
    Xã Thái Cường
    Xã Kim Đồng
    Xã Đức Thông
    Xã Canh Tân
    Xã Minh Khai
    Xã Quang Trọng
    Xã Lê Lai
    Xã Đức Long
    Xã Vân Trình
  HUYỆN HÒA AN  
    Xã Bình Dương
    Xã Đức Xuân
    Xã Hồng Nam
    Xã Trương Lương
    Xã Trưng Vương
    Xã Quang Trung
    Xã Hà Trì
    Xã Ngũ Lão
    Xã Công Trừng
    Xã Lê Chung
    Xã Nguyễn Huệ
    Xã Đại Tiến
    Xã Bạch Đằng
    Xã Dân Chủ
    Xã Bình Long
    Xã Hoàng Tung
    Xã Hồng Việt
    Xã Nam Tuấn
  HUYỆN QUẢNG UYÊN  
    Xã Quốc Dân
    Xã Tự Do
    Xã Quốc Phong
    Xã Hồng Quang
    Xã Độc Lập
    Xã Chí Thảo
    Xã Đoài Khôn
    Xã Ngọc Động
    Xã Hạnh Phúc
    Xã Cai Bộ
    Xã Phi Hải
    Xã Hoàng Hải
    Xã Bình Lăng
    Xã Quảng Hưng
    Xã Hồng Định
  HUYỆN HẠ LANG  
    Xã Minh Long
    Xã Lý Quốc
    Xã Đồng Loan
    Xã Thắng Lợi
    Xã Đức Quang
    Xã Kim Loan
    Xã An Lạc
    Xã Quang Long
    Xã Việt Chu
    Xã Thái Đức
    Xã Cô Ngân
    Xã Vinh Quý
    Xã Thị Hoa
  HUYỆN NGUYÊN BÌNH  
    Xã Tam Kim
    Xã Yên Lạc
    Xã Hoa Thám
    Xã Quang Thành
    Xã Mai Long
    Xã Thái Học
    Xã Phan Thanh
    Xã Triệu Nguyên
    Xã Ca Thành
    Xã Thành Công
    Xã Vũ Nông
    Xã Hưng Đạo
    Xã Thịnh Vượng
    Xã Minh Thanh
    Xã Bắc Hợp
  HUYỆN BO LẠC  
    Xã Kim Cúc
    Xã Sơn Lập
    Xã Hưng Thịnh
    Xã Sơn Lộ
    Xã Bảo Toàn
    Xã Khánh Xuân
    Xã Huy Giáp
    Xã Hưng Đạo
    Xã Cô Ba
    Xã Hồng Trị
    Xã Thượng Hà
    Xã Cốc Pàng
    Xã Hồng An
    Xã Xuân Trường
    Xã Đình Phùng
    Xã Phan Thanh
  HUYỆN TRÙNG KHÁNH  
    Xã Ngọc Chung
    Xã Phong Nặm
    Xã Ngọc Côn
    Xã Lăng Yên
    Xã Chí Viễn
    Xã Trung Phúc
    Xã Thân Giáp
    Xã Đoài Côn
    Xã Đàm Thủy
    Xã Đình Phong
    Xã Ngọc Khê
  HUYỆN TRÀ LĨNH  
    Xã Cô Mười
    Xã Quang Trung
    Xã Quốc Toản
    Xã Cao Chương
    Xã Quang Vinh
    Xã Xuân Nội
    Xã Quang Hán
    Xã Lưu Ngọc
    Xã Tri Phương
  HUYỆN BẢO LÂM  
    Xã Mông Ân
    Xã Nam Cao
    Xã Đức Hạnh
    Xã Tân Việt
    Xã Thạch Lâm
    Xã Quảng Lâm
    Xã Vĩnh Phong
    Xã Nam Quang
    Xã Yên Thổ
    Xã Thái Học
    Xã Vĩnh Quang
    Xã Thái Sơn
  HUYN PHỤC HÒA  
    Xã Triệu u
    Xã Lương Thiện
    Xã Mỹ Hưng
    Xã Tiên Thành
    Xã Đại Sơn
    Xã Cách Linh
  HUYỆN HÀ QUẢNG  
    Xã Hạ Thôn
    Xã Kéo Yên
    Xã Hồng Sỹ
    Xã Cải Viên
    Xã Lũng Nặm
    Xã Mã Ba
    Xã Nà Sác
    Xã Nội Thôn
    Xã Quý Quân
    Xã Sỹ Hai
    Xã Thượng Thôn
    Xã Tổng Cọt
    Xã Vân An
    Xã Vần Dính
    Xã Đào Ngạn
    Xã Phù Ngọc
    Xã Sóc Hà
5. TỈNH BẮC KẠN

 60

  HUYỆN BA B  
    Xã Phúc Lộc
    Xã Chu Hương
    Xã Yến Dương
    Xã Đồng Phúc
    Xã Cao Thượng
    Xã Địa Linh
  HUYỆN BẠCH THÔNG  
    Xã Vi Hương
    Xã Nguyên Phúc
    Xã Đôn Phong
    Xã Mỹ Thanh
    Xã Vũ Muộn
    Xã Cao Sơn
    Xã Sỹ Bình
  HUYỆN CHỢ ĐN  
    Xã Xuân Lạc
    Xã Tân Lập
    Xã Đại Sảo
    Xã Yên Mỹ
    Xã Bằng Lãng
    Xã Lương Bằng
    Xã Yên Thượng
    Xã Nghĩa Tá
    Xã Yên Thịnh
  HUYỆN CHỢ MỚI  
    Xã Tân Sơn
    Xã Yên Hân
    Xã Yên Cư
    Xã Bình Văn
  HUYỆN NA RÌ  
    Xã Dương Sơn
    Xã Văn Học
    Xã Lương Thượng
    Xã Lương Thành
    Xã Cư Lễ
    Xã Kim Lư
    Xã Liêm Thủy
    Xã Văn Minh
    Xã Vũ Loan
    Xã Đổng Xá
    Xã Côn Minh
    Xã Lạng San
    Xã Xuân Dương
    Xã Lam Sơn
    Xã Ân Tình
    Xã Kim Hỷ
    Xã Quang Phong
  HUYỆN NGÂN SƠN  
    Xã Cốc Đán
    Xã Thượng Ân
    Xã Bằng Vân
    Xã Đức Vân
    Xã Thượng Quan
    Xã Thuần Mang
    Xã Hương Nê
    Xã Lãng Ngâm
    Thị Trấn Nà Phặc
    Xã Trung Hòa
  HUYỆN PÁC NẶM  
    Xã An Thắng
    Xã Bằng Thành
    Xã Cổ Linh
    Xã Công Bằng
    Xã Nhạn Môn
    Xã Nghiên Loan
    Xã Xuân La
6. TỈNH TUYÊN QUANG

 63

  HUYỆN LÂM BÌNH  
    Xã Bình An
    Xã Hồng Quang
    Xã Khuôn Hà
    Xã Lăng Can
    Xã Phúc Yên
    Xã Thổ Bình
    Xã Xuân Lập
  HUYỆN NA HANG  
    Xã Côn Lôn
    Xã Đà Vị
    Xã Hồng Thái
    Xã Khâu Tinh
    Xã Sinh Long
    Xã Sơn Phú
    Xã Thanh Tương
    Xã Thượng Giáp
    Xã Thượng Nông
    Xã Yên Hoa
  HUYỆN CHIÊM HÓA  
    Xã Hà Lang
    Xã Trung Hà
    Xã Minh Quang
    Xã Phúc Sơn
    Xã Tân Mỹ
    Xã Hùng Mỹ
    Xã Phú Bình
    Xã Yên Lập
    Xã Bình Phú
    Xã Kiên Đài
    Xã Linh Phú
    Xã Tri Phú
    Xã Hòa An
    Xã Xuân Quang
  HUYỆN HÀM YÊN  
    Xã Bạch Xa
    Xã Bằng Cốc
    Xã Hùng Đức
    Xã Minh Hương
    Xã Minh Khương
    Xã Tân Thành
    Xã Thành Long
    Xâ Yên Lâm
    Xã Yên Thuận
  HUYỆN YÊN SƠN  
    Xã Công Đa
    Xã Đạo Viện
    Xã Hùng Lợi
    Xã Kiến Thiết
    Xã Kim Quan
    Xã Lực Hành
    Xã Phú Thịnh
    Xã Quý Quân
    Xã Tân Tiến
    Xã Trung Minh
    Xã Trung Sơn
    Xã Trung Trực
  HUYỆN SƠN DƯƠNG  
    Xã Chi Thiết
    Xã Bình Yên
    Xã Đông Lợi
    Xã Đồng Quý
    Xã Hợp Hòa
    Xã Lương Thiện
    Xã Minh Thanh
    Xã Quyết Thắng
    Xã Thanh Phát
    Xã Trung Yên
    Xã Hợp Thành
7. TỈNH LÀO CAI

 104

  HUYỆN SA PA  
    Xã Lao Chải
    Xã Bản Hồ
    Xã Tả Van
    Xã Trung Chải
    Xã Sa Pả
    Xã Suối Thầu
    Xã Tả Phìn
    Xã Bản Phùng
    Xã Hầu Thào
    Xã Sử Pán
    Xã Bản Khoang
    Xã Thanh Kim
    Xã Tả Giàng Phìn
    Xã Thanh Phú
    Xã San Xả Hồ
    Xã Nậm Sài
  HUYỆN SI MA CAI  
    Xã Mản Thẩn
    Xã Lử Thẩn
    Xa Lùng Sui
    Xa Cán Cấu
    Xã Quan Thần Sán
    Xã Cán Hồ
    Xã Nàn Sán
    Xã Bản Mế
    Xã Sín Chéng
    Xã Thào Chư Phìn
    Xã Nàn Sín
    Xã Sán Chải
    Xã Si Ma Cai
  HUYỆN VĂN BÀN  
    Xã Nậm Mả
    Xã Nậm Dạng
    Xã Sơn Thủy
    Xã Chiềng Ken
    Xã Nậm Tha
    Xã Làng Giàng
    Xã Dương Quỳ
    Xã Nậm Chày
    Xã Thẳm Dương
    Xã Nậm Xây
    Xã Minh Lương
    Xã Nậm Xé
  HUYÊN MƯỜNG KHƯƠNG  
    Xã Tung Chung Phố
    Xã Thanh Bình
    Xã Nấm Lư
    Xã Lùng Khấu Nhin
    Xã Cao Sơn
    Xã La Pan Tẩn
    Xã Tả Thàng
    Xã Nậm Chảy
    Xã Tả Ngài Chồ
    Xã Pha Long
    Xã Dìn Chin
    Xã Tả Gia Khâu
  HUYỆN BC HÀ  
    Xã Tả Củ Tỷ
    Xã Bản Già
    Xã Lùng Cải
    Xã Tả Van Chư
    Xã Lùng Phình
    Xã Lầu Thí Ngài
    Xã Thải Giàng Phố
    Xã Bản Phố
    Xã Hoàng Thu Phố
    Xã Nậm Mòn
    Xã Cốc Ly
    Xã Nậm Khánh
    Xã Bản Liền
    Xã Nậm Đét
    Xã Cốc Lầu
    Xã Nậm Lúc
    Xã Bản Cái
  HUYỆN BẢO THẮNG  
    Xã Bản Cầm
    Xã Thái Niên
    Xã Phong Niên
    Xã Trì Quang
    Xã Bản Phiệt
  HUYỆN BÁT XÁT  
    Xã Cốc Mỳ
    Xã Tòng Sành
    Xã Phìn Ngan
    Xã Trịnh Tường
    Xã Nậm Chạc
    Xã A Mú Sung
    Xã A Lù
    Xã Ngải Thầu
    Xã Y Tý
    Xã Dn Sáng
    Xã Sàng Ma Sáo
    Xã Nm Pung
    Xã Trung Lèng Hồ
    Xã Mường Hum
    Xã Dền Thàng
    Xã Pa Cheo
    Xã Bản Xèo
  HUYỆN BẢO YÊN  
    Xã Thượng Hà
    Xã Long Khánh
    Xã Long Phúc
    Xã Vĩnh Yên
    Xã Tân Tiến
    Xã Xuân Hòa
    Xã Điện Quan
    Xã Bảo Hà
    Xã Cam Cọn
    Xã Minh Tân
    Xã Xuân Thượng
    Xã Kim Sơn
8. TỈNH YÊN BÁI

 81

  HUYỆN MÙ CANG CHẢI  
    Xã Nậm Có
    Xã Cao Phạ
    Xã Nậm Khắt
    Xã Púng Luông
    Xã La Pán Tẩn
    Xã Dế Xu Phình
    Xã Chế Cu Nha
    Xã Mồ Dề
    Xã Kim Nọi
    Xã Lao Chải
    Xã Khao Mang
    Xã Hồ Bốn
    Xã Chế Tạo
  HUYỆN TRẠM TẤU  
    Xã Bản Công
    Xã Xà Hồ
    Xã Bản Mù
    Xã Hát Lừu
    Xã Trạm Tấu
    Xã Pá Hu
    Xã Pá Lau
    Xã Túc Đán
    Xã Phình Hồ
    Xã Làng Nhì
    Xã Tà Xi Láng
  HUYỆN VĂN CHN  
    Xã Tú Lệ
    Xã Nậm Búng
    Xã Gia Hội
    Xã Sơn Lương
    Xã Hạnh Sơn
    Xã Phúc Sơn
    Xã Thạch Lương
    Xã Minh An
    Xã Bình Thuận
    Xã Suối Giàng
    Xã Suối Bu
    Xã Suối Quyền
    Xã Sùng Đô
    Xã Nậm Mười
    Xã Nậm Lành
    Xã An Lương
    Xã Nghĩa Sơn
  HUYỆN VĂN YÊN  
    Xã Viễn Sơn
    Xã Phong Dụ Thượng
    Xã Châu Quế Thượng
    Xã Xuân Tầm
    Xã Lang Thíp
    Xã Đại Sơn
    Xã Mỏ Vàng
    Xã Phong Dụ Hạ
    Xã Châu Quế Hạ
    Xã Nà Hẩu
  HUYỆN TRẤN YÊN  
    Xã Hòa Cuông
    Xã Việt Hồng
    Xã Hồng Ca
    Xã Kiên Thành
  HUYỆN LỤC YÊN  
    Xã Trung Tâm
    Xã Phúc Lợi
    Xã Động Quan
    Xã Khánh Hòa
    Xã An Lạc
    Xã Tô Mậu
    Xã Phan Thanh
    Xã Tân Lập
    Xã Minh Chuẩn
    Xã Tân Phượng
    Xã Lâm Thượng
    Xã Khánh Thiện
    Xã Mường Lai
    Xã Minh Tiến
    Xã An Phú
  HUYỆN YÊN BÌNH  
    Xã Xuân Long
    Xã Ngọc Chấn
    Xã Phúc Ninh
    Xã Cảm Nhân
    Xã Tích Cốc
    Xã Mỹ Gia
    Xã Xuân Lai
    Xã Yên Thành
    Xã Phúc An
    Xã Tân Nguyên
  THỊ XÃ NGHĨA LỘ  
    Xã Nghĩa An
9. TỈNH THÁI NGUYÊN

 63

  HUYỆN  NHAI  
    Xã Bình Long
    Xã Liên Minh
    Xã Dân Tiến
    Xã Phương Giao
    Xã Cúc Đường
    Xã Thần Sa
    Xã Thượng Nung
    Xã Vũ Chấn
    Xã Nghinh Tường
    Xã Sảng Mộc
    Xã Tràng Xá
  HUYỆN ĐỊNH HÓA  
    Xã Tân Thịnh
    Xã Bình Thành
    Xã Linh Thông
    Xã Điềm Mặc
    Xã Phú Đình
    Xã Phú Tiến
    Xã Định Biên
    Xã Sơn Phú
    Xã Bảo Linh
    Xã Quy Kỳ
    Xã Kim Phượng
    Xã Phúc Chu
    Xã Tân Dương
    Xã Trung Hội
    Xã Bình Yên
    Xã Bộc Nhiêu
    Xã Kim Sơn
    Xã Lam Vỹ
    Xã Thanh Định
    Xã Trung Lương
  HUYỆN ĐẠI TỪ  
    Xã Phúc Lương
    Xã Na Mao
    Xã Minh Tiến
    Xã Đức Lương
    Xã Hoàng Nông
    Xã Khôi Kỳ
    Xã Lục Ba
    Xã Cát Nê
    Xã Phú Cường
    Xã Phú Lạc
    Xã Phú Thịnh
    Xã Phú Xun
    Xã Phục Linh
    Xã Tân Linh
    Xã Yên Lãng
    Xã Quân Chu
  HUYỆN PHÚ LƯƠNG  
    Xã Phủ Lý
    Xã Phú Đô
    Xã Yên Lạc
    Xã Yên Trạch
    Xã Hp Thành
  HUYỆN ĐỒNG HỶ  
    Xã Cây Thị
    Xã Văn Lăng
    Xã Tân Long
    Xã Tân Lợi
    Xã Hợp Tiến
    Xã Nam Hòa
    Xã Văn Hán
  HUYỆN PHÚ BÌNH  
    Xã Bàn Đạt
    Xã Kha Sơn
  THỊ XÃ PHỔ YÊN  
    Xã Vạn Phái
    Xã Tiên Phong
10. TỈNH LẠNG SƠN

 133

  HUYỆN BẮC SƠN  
    Xã Chiêu Vũ
    Xã Tân Thành
    Xã Tân Lập
    Xã Tân Tri
    Xã Nhất Hòa
    Xã Tân Hương
    Xã Vạn Thủy
    Xã Trấn Yên
    Xã Nhất Tiến
    Xã Hưng Vũ
    Xã Vũ Lăng
    Xã Vũ Lễ
    Xã Chiến Thắng
    Xã Long Đống
  HUYỆN BÌNH GIA  
    Xã Bình La
    Xã Hòa Bình
    Xã Hoa Thám
    Xã Hồng Phong
    Xã Hồng Thái
    Xã Hưng Đạo
    Xã Minh Khai
    Xã Mông Ân
    Xã Quang Trung
    Xã Quý Hòa
    Xã Tân Hòa
    Xã Tân Văn
    Xã Thiện Hòa
    Xã Thiện Long
    Xã Thiện Thuật
    Xã Vĩnh Yên
    Xã Yên L
  HUYỆN HỮU LŨNG  
    Xã Yên Sơn
    Xã Hữu Liên
    Xã Thanh Sơn
    Xã Hòa Bình
    Xã Yên Bình
    Xã Quyết Thắng
    Xã Tân Lập
    Xã Thiện Kỵ
  HUYỆN VĂN LÃNG  
    Xã Tân Việt
    Xã Trùng Quán
    Xã Trùng Khánh
    Xã Thụy Hùng
    Xã Thanh Long
    Xã Nam La
    Xã Hội Hoan
    Xã Gia Miễn
    Xã Bắc La
    Xã Tân Tác
    Xã Tân Lang
    Xã An Hùng
    Xã Thành Hòa
    Xã Hoàng Việt
    Xã Hồng Thái
    Xã Nhạc Kỳ
    Xã Tân Mỹ
  HUYỆN CHI LĂNG  
    Xã Hữu Kiên
    Xã Bằng Hữu
    Xã Lâm Sơn
    Xã Chiến Thắng
    Xã Vân An
    Xã Liên Sơn
    Xã Bắc Thủy
  HUYỆN VĂN QUAN  
    Xã Yên Phúc
    Xã Bình Phúc
    Xã Chu Túc
    Xã Khánh Khê
    Xã Đồng Giáp
    Xã Đại An
    Xã Tràng Sơn
    Xã Song Giang
    Xã Việt Yên
    Xã Trấn Ninh
    Xã Tú Xuyên
    Xã Lương Năng
    Xã Tri Lễ
    Xã Hữu Lễ
    Xã Tràng Các
    Xã Phú Mỹ
    Xã Vĩnh Lại
    Xã Hòa Bình
  HUYỆN TRÀNG ĐỊNH  
    Xã Quốc Khánh
    Xã Đội Cấn
    Xã Tân Minh
    Xã Chí Minh
    Xã Tân Tiến
    Xã Trung Thành
    Xã Bắc Ái
    Xã Tân Yên
    Xã Cao Minh
    Xã Khánh Long
    Xã Vĩnh Tiến
    Xã Đoàn Kết
    Xã Đào Viên
  HUYỆN ĐÌNH LẬP  
    Xã Đồng Thắng
    Xã Bắc Xa
    Xã Châu Sơn
    Xã Kiên Mộc
    Xã Lâm Ca
    Xã Thái Bình
    Xã Bắc Lãng
    Xã Cường Lợi
    Xã Bính Xá
  HUYỆN LỘC BÌNH  
    Xã Vân Mộng
    Xã Tĩnh Bắc
    Xã Tam Gia
    Xã Ái Quốc
    Xã Xuân Dương
    Xã Hữu Lân
    Xã Lợi Bác
    Xã Mu Sơn
    Xã Nhượng Bạn
    Xã Minh Phát
    Xã Nam Quan
    Xã Sàn Viên
    Xã Quan Bản
    Xã Tú Mịch
    Xã Hiệp Hạ
    Xã Xuân Tình
  HUYỆN CAO LỘC  
    Xã Lộc Yên
    Xã Công Sơn
    Xã Mu Sơn
    Xã Thạch Đạn
    Xã Thanh Lòa
    Xã Phú Xá
    Xã Xuân Long
    Xã Xuất Lễ
    Xã Cao Lâu
    Xã Bình Trung
    Xã Song Giáp
    Xã Tân Liên
    Xã Hòa Cư
    Xã Bảo Lâm
11. TỈNH BẮC GIANG

 52

  HUYỆN SƠN ĐỘNG  
    Xã An Bá
    Xã An Lập
    Xã Vĩnh Khương
    Xã Lệ Viễn
    Xã Vân Sơn
    Xã An Lạc
    Xã Hữu Sản
    Xã Long Sơn
    Xã Dương Hưu
    Xã Yên Định
    Xã Bồng Am
    Xã Thanh Luận
    Xã Tuấn Mậu
    Xã Cẩm Đàn
    Xã Chiên Sơn
    Xã Quế Sơn
    Xã Giáo Liêm
    Xã Phúc Thắng
    Xã Thạch Sơn
  HUYỆN LỤC NGẠN  
    Xã Sa Lý
    Xã Phong Minh
    Xã Phong Vân
    Xã Tân Sơn
    Xã Cấm Sơn
    Xã Hộ Đáp
    Xã Sơn Hải
    Xã Tân Lập
    Xã Đèo Gia
    Xã Phú Nhuận
    Xã Kim Sơn
  HUYỆN LỤC NAM  
    Xã Lục Sơn
    Xã Bình Sơn
    Xã Trường Sơn
    Xã Vô Tranh
    Xã Trường Giang
  HUYỆN YÊN THẾ  
    Xã Tiến Thắng
    Xã Đồng Vương
    Xã Đồng Tiến
    Xã Canh Nậu
    Xã Đồng Hưu
  HUYỆN HIỆP HÒA  
    Xã Đồng Tân
    Xã Hòa Sơn
    Xã Hoàng Thanh
    Xã Hoàng Vân
    Xã Hùng Sơn
    Xã Thanh Vân
    Xã Mai Đình
    Xã Hương Lâm
    Xã Hợp Thịnh
    Xã Quang Minh
    Xã Mai Trung
    Xã Đại Thành
12. TỈNH PHÚ THỌ

 41

  HUYỆN TÂN SƠN  
    Xã Đồng Sơn
    Xã Tân Sơn
    Xã Kiệt Sơn
    Xã Vinh Tiền
    Xã Xuân Sơn
    Xã Thu Ngạc
  HUYỆN CẨM KHÊ  
    Xã Tùng Khê
    Xã Tạ Xá
    Xã Phú Khê
    Xã Yên Tập
    Xã Chương Xá
    Xã Yên Dưỡng
  HUYỆN HẠ HÒA  
    Xã Lệnh Khanh
    Xã Vô Tranh
    Xã Liên Phương
    Xã Cáo Điền
  HUYỆN YÊN LẬP  
    Xã Trung Sơn
    Xã Nga Hoàng
    Xã Ngọc Lập
    Xã Phúc Khánh
    Xã Thượng Long
    Xã Xuân Thủy
  HUYỆN THANH BA  
    Xã Thanh Vân
    Xã Yn Khê
    Xã Yên Nội
    Xã Thanh Xá
    Xã Đại An
    Xã Thái Ninh
    Xã Năng Yên
  HUYỆN THANH SƠN  
    Xã Khả Cửu
    Xã Tân Minh
    Xã Yên Lương
    Xã Yên Lãng
    Xã Yên Sơn
    Xã Đông Cửu
    Xã Thượng Cửu
    Xã Cự Đồng
    Xã Cự Thắng
    Xã Địch Quả
    Xã Hương Cần
    Xã Tân Lập
13. TỈNH ĐIỆN BIÊN

 103

  HUYỆN TỦA CHÙA  
    Xã Mường Báng
    Xã Xá Nhè
    Xã Mường Đun
    Xã Tủa Thàng
    Xã Huổi Só
    Xã Sính Phình
    Xã Trung Thu
    Xã Lao Xả Phình
    Xã Tả Phìn
    Tả Sìn Thàng
    Xã Sín Chải
  HUYỆN ĐIỆN BIÊN ĐÔNG  
    Xã Na Son
    Xã Xa Dung
    Xã Phì Nhừ
    Xã Chiềng Sơ
    Xã Pu Nhi
    Xã Mường Luân
    Xã Luân Giói
    Xã Phình Giàng
    Xã Pú Hồng
    Xã Nong U
    Xã Keo Lôm
    Xã Háng Lìa
    Xã Tìa Dình
  HUYỆN ĐIỆN BIÊN  
    Xã Mường Pồn
    Xã Hua Thanh
    Xã Pa Thơm
    Xã Na Ư
    Xã Nà Nhạn
    Xã Nà Tấu
    Xã Mường Phăng
    Xã Pá Khoang
    Xã Núa Ngam
    Xã Hẹ Muông
    Xã Na Tông
    Xã Mường Nhà
    Xã Phu Luông
    Xã Mường Lói
    Xã Thanh Nưa
  HUYỆN TUẦN GIÁO  
    Xã Nà Sáy
    Xã Nà Tòng
    Xã Quài Cang
    Xã Chiềng Đông
    Xã Chiềng Sinh
    Xã Mường Khong
    Xã Mùn Chung
    Xã Pú Xi
    Xã Pú Nhung
    Xã Tỏa Tình
    Xã Tênh Phông
    Xã Mường Mùn
    Xã Quài Nưa
    Xã Phình Sáng
    Xã Quài Tở
    Xã Mường Thín
    Xã Ta Ma
    Xã Rạng Đông
  HUYỆN MƯỜNG ẢNG  
    Xã Búng Lao
    Xã Ẳng Tở
    Xã Ẳng Cang
    Xã ng Nưa
    Xã Ngối Cáy
    Xã Mường Đăng
    Xã Mường Lạn
    Xã Nặm Lịch
    Xã Xuân Lao
  HUYÊN NẬM P  
    Xã Nà Hỳ
    Xã Nà Bủng
    Xã Na Cô Sa
    Xã Pa Tần
    Xã Nậm Chua
    Xã Chà Tở
    Xã Si Pa Phìn
    Xã Nậm Khăn
    Xã Nậm Nhừ
    Xã Vàng Đán
    Xã Chà Nưa
    Xã Nậm Tin
    Xã Phìn Hồ
    Xã Nà Khoa
    Xã Chà Cang
  HUYỆN MƯỜNG CHÀ  
    Xã Nậm Nèn
    Xã Sá Tổng
    Xã Sa Lông
    Xã Huổi Lèng
    Xã Pa Ham
    Xã Na Sang
    Xã Mường Mươn
    Xã Mường Tùng
    Xã Hừa Ngài
    Xã Ma Thì Hồ
    Xã Huổi Mí
  HUYN MƯỜNG NHÉ  
    Xã Sín Thầu
    Xã Sen Thượng
    Xã Chung Chải
    Xã Leng Su Sìn
    Xã Pá Mỳ
    Xã Nậm Vì
    Xã Nậm Kè
    Xã Mường Toong
    Xã Quảng Lâm
    Xã Hui Lếch
    Xã Mường Nhé
14. TỈNH LAI CHÂU

 66

  HUYỆN MƯỜNG TÈ  
    Xã Bum Nưa
    Xã Bum Tở
    Xã Can Hồ
    Xã Ka Lăng
    Xã Mù Cả
    Xã Nậm Khao
    Xã Pa 
    Xã Pa Vệ Sủ
    Xã Tá Bạ
    Xã Tà Tổng
    Xã Thu Lũm
    Xã Vàng San
  HUYỆN NẬM NHÙN  
    Xã Hua Bum
    Xã Nậm Pì
    Xã Trung Chải
    Xã Nậm Chà
    Xã Nậm Ban
    Xã Nậm Hàng
  HUYỆN SÌN HỒ  
    Xã Căn Co
    Xã Hồng Thu
    Xã Làng Mô
    Xã Ma Quai
    Xã Nậm Cha
    Xã Nậm Cuổi
    Xã Nậm Hăn
    Xã Noong Hẻo
    Xã Pa Khóa
    Xã Phăng Sô Lin
    Xã Phìn H
    Xã Pu Sam Cáp
    Xã Tả Ngảo
    Xã Tả Phìn
    Xã Tủa Sín Chải
    Xã Xà Dề Phin
    Xã Pa Tần
  HUYỆN PHONG THỔ  
    Xã Bản Lang
    Xã Ma Ly Chải
    Xã Hoang Thèn
    Xã Mồ Sì San
    Xã Mù Sang
    Xã Nậm Xe
    Xã Pa Vây Sử
    Xã Lản Nhì Thàng
    Xã Sin Súi Hồ
    Xã Tung Qua Lìn
    Xã Sì Lở Lầu
    Xã Dào San
    Xã Huổi Luông
    Xã Ma Ly Pho
    Xã Vàng Ma Chải
  HUYỆN THAN UYÊN  
    Xã Khoen On
    Xã Mường Kim
    Xã Tà Hừa
    Xã Tà Mung
  HUYỆN TÂN UYÊN  
    Xã Hố Mít
    Xã Mường Khoa
    Xã Tà Mít
    Xã Nậm Sỏ
  HUYÊN TAM ĐƯỜNG  
    Xã Thèn Sin
    Xã Nùng Nàng
    Xã Khun Há
    Xã Bản Hon
    Xã Giang Ma
    Xã Tả Lèng
    Xã Nà Tăm
    Xã Bản Bo
15. TỈNH SƠN LA

 118

  HUYỆN YÊN CHÂU  
    Xã Chiềng Đông
    Xã Mường Lựm
    Xã Tú Nang
    Xã Lóng Phiêng
    Xã Chiềng Tương
    Xã Phiêng Khoài
    Xã Chiềng On
  HUYỆN PHÙ YÊN  
    Xã Huy Thượng
    Xã Tường Thượng
    Xã Tường Hạ
    Xã Huy Tân
    Xã Tường Phong
    Xã Tân Phong
    Xã Suối Tọ
    Xã Suối Bau
    Xã Kim Bon
    Xã Sập Xa
    Xã Nam Phong
    Xã Mường Do
    Xã Mường Lang
    Xã Tường Phù
    Xã Mường Bang
  HUYỆN SỐP CỘP  
    Xã Mường Và
    Xã Mường Lạn
    Xã Nậm Lạnh
    Xã Dm Cang
    Xã Púng Bánh
    Xã Sam Kha
    Xã Mường Lèo
  HUYỆN VÂN HỒ  
    Xã Xuân Nha
    Xã Mường Tè
    Xã Song Khủa
    Xã Chiềng Yên
    Xã Chiềng Xuân
    Xã Quang Minh
    Xã Suối Bàng
    Xã Tân Xuân
    Xã Mường Men
    Xã Liên Hòa
  HUYỆN BẮC YÊN  
    Xã Hang Chú
    Xã Xím Vàng
    Xã Làng Chếu
    Xã Tà Xùa
    Xã Háng Đồng
    Xã Phiêng Ban
    Xã Hồng Ngài
    Xã Song Pe
    Xã Tạ Khoa
    Xã Hua Nhàn
    Xã Pắc Ngà
    Xã Chim Vàn
    Xã Phiêng Côn
    Xã Chiềng Sại
  HUYỆN MƯỜNG LA  
    Xã Chiềng Ân
    Xã Tạ Bú
    Xã Hua Trai
    Xã Chiềng Công
    Xã Ngọc Chiến
    Xã Chiềng Muôn
    Xã Chiềng Hoa
    Xã Chiềng San
    Xã Chiềng Lao
    Xã Nặm Păm
    Xã Mường Trai
    Xã Pi Toong
    Xã Nậm Giôn
  HUYỆN THUẬN CHÂU  
    Xã Bản Lầm
    Xã É Tòng
    Xã Nậm Lầu
    Xã Chiềng Bôm
    Xã Bó Mười
    Xã Co Mạ
    Xã Púng Tra
    Xã Co Tòng
    Xã Chiềng Pấc
    Xã Long Hẹ
    Xã Tông Lạnh
    Xã Mướng É
    Xã Phổng Lập
    Xã Phổng Lăng
    Xã Chiềng Pha
    Xã Tông Cọ
    Xã Chiềng La
    Xã Pá Lông
    Xã Mường Khiêng
    Xã Mường Bám
    Xã Liệp Tè
    Xã Nong Lay
  HUYỆN MAI SƠN  
    Xã Chiềng Ve
    Xã Chiềng Dong
    Xã Chiềng Nơi
    Xã Phiêng Cằm
    Xã Phiêng Pằn
    Xã Tà Hộc
    Xã Nà Ớt
    Xã Chiềng Kheo
  HUYỆN MỘC CHÂU  
    Xã Chiềng Khừa
    Xã Tân Hợp
    Xã Tà Lại
    Xã Chiềng Sơn
    Xã Lóng Sập
  HUYỆN SÔNG MÃ  
    Xã Chiềng En
    Xã Chiềng Sơ
    Xã Chiềng Phung
    Xã Huổi Một
    Xã Nậm Mằn
    Xã Mường Sai
    Xã Bó Sinh
    Xã Mường Lầm
    Xã Nậm Ty
    Xã Yên Hưng
    Xã Pú Bẩu
    Xã Đứa Mòn
    Xã Chiềng Khương
    Xã Mường Hung
    Xã Mường Cai
  HUYN QUỲNH NHAI  
    Xã Chiềng Khay
    Xã Mường Sại
16. TỈNH HÒA BÌNH

 99

  HUYỆN ĐÀ BẮC  
    Xã Đồng Nghê
    Xã Suối Nánh
    Xã Mường Tung
    Xã Đồng Chum
    Xã Mường Chiềng
    Xã Giáp Đắt
    Xã Tân Pheo
    Xã Tân Minh
    Xã Đoàn Kết
    Xã Trung Thành
    Xã Đồng Ruộng
    Xã Tiền Phong
    Xã Vầy Nưa
    Xã Cao Sơn
    Xã Toàn Sơn
    Xã Tu Lý
    Xã Hào Lý
  HUYỆN MAI CHÂU  
    Xã Cun Pheo
    Xã Nà Mèo
    Xã Tân Mai
    Xã Tân Dân
    Xã Tân Sơn
    Xã Hang Kia
    Xã Ba Khan
    Xã Noong Luông
    Xã Pù Bin
  HUYỆN CAO PHONG  
    Xã Yên Lập
    Xã Yên Thượng
    Xã Xuân Phong
    Xã Thung Nai
  HUYỆN LẠC SƠN  
    Xã Miền Đồi
    Xã Quý Hòa
    Xã Tuân Đạo
    Xã Văn Nghĩa
    Xã Mỹ Thành
    Xã Văn Sơn
    Xã Phú Lương
    Xã Phúc Tuy
    Xã Chí Thiện
    Xã Chí Đạo
    Xã Định Cư
    Xã Bình Hẻm
    Xã Tự Do
    Xã Ngọc Sơn
    Xã Ngọc Lâu
    Xã Bình Chân
    Xã Bình Cảng
    Xã Yên Phú
    Xã Tân Lập
  HUYỆN TÂN LẠC  
    Xã Ngọc Mỹ
    Xã Trung Hòa
    Xã Ngòi Hoa
    Xã Phú Vinh
    Xã Phú Cường
    Xã Quyết Chiến
    Xã Lũng Vân
    Xã Nam Sơn
    Xã Bắc Sơn
    Xã Ngổ Luông
    Xã Quy Mỹ
    Xã Do Nhân
    Xã Lỗ Sơn
    Xã Gia Mô
  HUYỆN KIM BÔI  
    Xã Tú Sơn
    Xã Vĩnh Tiến
    Xã Đú Sáng
    Xã Bình Sơn
    Xã Hùng Tiến
    Xã Nật Sơn
    Xã Sơn Thủy
    Xã Đông Bắc
    Xã Hợp Đồng
    Xã Thượng Tiến
    Xã Thượng Bì
    Xã Kim Tiến
    Xã Cuối Hạ
    Xã Nuông Dăm
    Xã Lập Ching
    Xã Kim Sơn
    Xã Kim Bôi
    Xã Hợp Kim
    Xã Mị Hòa
    Xã Sào Báy
  HUYỆN KỲ SƠN  
    Xã Độc Lập
  HUYỆN LƯƠNG SƠN  
    Xã Cao Dương
    Xã Long Sơn
    Xã Hợp Thanh
    Xã Tân Thành
    Xã Hợp Châu
  HUYỆN YÊN THỦY  
    Xã Hữu Lợi
    Xã Lạc Hưng
    Xã Bảo Hiệu
    Xã Lạc Sỹ
    Xã Lạc Lương
    Xã Đa Phúc
  HUYN LẠC THỦY  
    Xã Lạc Long
    Xã Liên Hòa
    Xã Phú Thành
    Xã Hưng Thi
17. TỈNH THANH HÓA

 100

  HUYỆN MUỜNG LÁT  
    Xã Mường Lý
    Xã Tam Chung
    Xã Quang Chiểu
    Xã Tén Tằn
    Xã Nhi Sơn
    Xã Trung Lý
    Xã Mường Chanh
    Xã Pù Nhi
  HUYỆN QUAN SƠN  
    Xã Tam Lư
    Xã Sơn Điện
    Xã Mường Mìn
    Xã Na Mèo
    Xã Sơn Thủy
    Xã Tam Thanh
    Xã Sơn Lư
    Xã Sơn Hà
    Xã Trung Thượng
    Xã Trung Tiến
    Xã Trung Hạ
    Xã Trung Xuân
  HUYỆN QUAN HÓA  
    Xã Phú Nghiêm
    Xã Hồi Xuân
    Xã Thanh Xuân
    Xã Phú Xuân
    Xã Phú Lệ
    Xã Phú Sơn
    Xã Phú Thanh
    Xã Thành Sơn
    Xã Trung Thành
    Xã Trung Sơn
    Xã Nam Xuân
    Xã Nam Tiến
    Xã Nam Động
    Xã Hiền Chung
    Xã Thiên Phủ
    Xã Hiền Kiệt
  HUYỆN LANG CHÁNH  
    Xã Trí Nang
    Xã Giao Thiện
    Xã Yên Khương
    Xã Tam Văn
    Xã Lâm Phú
    Xã Yên Thắng
    Xã Tân Phúc
    Xã Đồng Lương
  HUYỆN BÁ THƯỚC  
    Xã Điền Quang
    Xã Lũng Niêm
    Xã Cổ Lũng
    Xã Lương Nội
    Xã Điền Hạ
    Xã Lũng Cao
    Xã Thành Lâm
    Xã Thành Sơn
    Xã Văn Nho
    Xã Kỳ Tân
  HUYỆN CẨM THỦY  
    Xã Cẩm Liên
    Xã Cẩm Long
    Xã Cẩm Phú
  HUYỆN NGỌC LẶC  
    Xã Mỹ Tân
    Xã Thạch Lập
    Xã Vân Am
  HUYỆN THƯỜNG XUÂN  
    Xã Bát Mọt
    Xã Yên Nhân
    Xã Luận Khê
    Xã Tân Thành
    Xã Xuân Thắng
    Xã Xuân Lộc
    Xã Vạn Xuân
    Xã Xuân Lẹ
    Xã Xuân Chinh
  HUYỆN NHƯ XUÂN  
    Xã Thanh Hòa
    Xã Xuân Hòa
    Xã Cát Tân
    Xã Thanh Sơn
    Xã Thanh Xuân
    Xã Thanh Phong
    Xã Thanh Quân
    Xã Thanh Lâm
  HUYỆN NHƯ THANH  
    Xã Xuân Khang
    Xã Mậu Lâm
    Xã Xuân Phúc
    Xã Xuân Thái
    Xã Phúc Đường
    Xã Cán Khê
    Xã Xuân Thọ
    Xã Thanh Kỳ
    Xã Thanh Tân
    Xã Phượng Nghi
    Xã Yên Lạc
  HUYỆN THẠCH THÀNH  
    Xã Thành Yên
    Xã Thạch Lâm
    Xã Thạch Tượng
    Xã Thành Công
    Xã Thành Mỹ
    Xã Thành Minh
    Xã Thành Tân
  HUYÊN TRIỆU SƠN  
    Xã Bình Sơn
    Xã Thọ Bình
    Xã Triệu Thành
  HUYỆN TĨNH GIA  
    Xã Tân Trường
    Xã Phú Sơn
18. TỈNH NGHỆ AN

 99

  HUYỆN KỲ SƠN  
    Xã Mỹ Lý
    Xã Mường Lng
    Xã Bắc Lý
    Xã Huồi Tụ
    Xã Phà Đánh
    Xã Tà Cạ
    Xã Nậm Cắn
    Xã Mường Típ
    Xã Mường Ải
    Xã Na Ngoi
    Xã Nậm Càn
    Xã Chiêu Lưu
    Xã Bảo Nam
    Xã Bảo Thắng
    Xã Hữu Lập
    Xã Hữu Kiệm
    Xã Tây Sơn
    Xã Na Loi
    Xã Đọoc Mạy
    Xã Keng Đu
  HUYỆN TƯƠNG DƯƠNG  
    Xã Hữu Khuông
    Xã Nhôn Mai
    Xã Tam Hợp
    Xã Xiêng My
    Xã Lượng Minh
    Xã Yên Na
    Xã Yên Tĩnh
    Xã Yên Hòa
    Xã Tam Đình
    Xã Lưu Kiền
    Xã Yên Thắng
    Xã Mai Sơn
    Xã Xá Lượng
    Xã Thạch Giám
    Xã Nga My
    Xã Tam Quang
  HUYỆN CON CUÔNG  
    Xã Môn Sơn
    Xã Đôn Phục
    Xã Lục Dạ
    Xã Cam Lâm
    Xã Mậu Đức
    Xã Châu Khê
    Xã Bình Chuẩn
    Xã Thạch Ngàn
  HUYỆN ANH SƠN  
    Xã Bình Sơn
    Xã Thọ Sơn
    Xã Thành Sơn
    Xã Tam Sơn
    Xã Cao Sơn
    Xã Lạng Sơn
    Xã Phúc Sơn
  HUYỆN THANH CHƯƠNG  
    Xã Thanh Sơn
    Xã Ngọc Lâm
    Xã Thanh Hà
    Xã Thanh Mai
    Xã Thanh Khê
    Xã Thanh An
    Xã Hạnh Lâm
    Xã Thanh Đức
    Xã Thanh Thủy
  HUYỆN TÂN KỲ  
    Xã Tân Hợp
    Xã Đồng Văn
    Xã Phú Sơn
    Xã Tiên Kỳ
    Xã Tân Hương
  HUYN QUẾ PHONG  
    Xã Nậm Nhóng
    Xã Tri Lễ
    Xã Châu Thôn
    Xã Cắm Muộn
    Xã Quang Phong
    Xã Nậm Giải
    Xã Châu Kim
    Xã Mường Nọc
    Xã Hạnh Dịch
    Xã Thông Thụ
  HUYỆN QUỲ CHÂU  
    Xã Châu Hạnh
    Xã Châu Thắng
    Xã Châu Tiến
    Xã Châu Bính
    Xã Châu Thuận
    Xã Châu Nga
    Xã Châu Hội
    Xã Châu Phong
    Xã Diên Lãm
    Xã Châu Hoàn
  HUYỆN QUỲ HỢP  
    Xã Nam Sơn
    Xã Yên Hợp
    Xã Hạ Sơn
    Xã Văn Lợi
    Xã Bắc Sơn
    Xã Châu Lộc
    Xã Châu Hồng
    Xã Châu Thái
    Xã Châu Tiến
    Xã Châu Đình
    Xã Châu Lý
    Xã Châu Thành
    Xã Châu Cường
  HUYỆN NGHĨA ĐÀN  
    Xã Nghĩa Thịnh
19. TỈNH HÀ TĨNH

 6

  HUYỆN HƯƠNG SƠN  
    Xã Sơn Hồng
  HUYỆN HƯƠNG KHÊ  
    Xã Hương Lâm
    Xã Phú Gia
    Xã Hương Vĩnh
    Xã Hòa Hải
  HUYỆN VŨ QUANG  
    Xã Hương Quang
20. TỈNH QUẢNG BÌNH

 40

  HUYỆN MINH HÓA  
    Xã Hóa Thanh
    Xã Hóa Phúc
    Xã Trung Hóa
    Xã Tân Hóa
    Xã Trọng Hóa
    Xã Minh Hóa
    Xã Xuân Hóa
    Xã Yên Hóa
    Xã Hồng Hóa
    Xã Dân Hóa
    Xã Hóa Hp
    Xã Hóa Tiến
    Xã Hóa Sơn
    Xã Thượng Hóa
  HUYÊN TUYÊN HÓA  
    Xã Đồng Hóa
    Xã Đức Hóa
    Xã Kim Hóa
    Xã Lâm Hóa
    Xã Lê Hóa
    Xã Sơn Hóa
    Xã Thạch Hóa
    Xã Thanh Hóa
    Xã Thanh Thạch
    Xã Thuận Hóa
    Xã Nam Hóa
  HUYỆN QUẢNG TRẠCH  
    Xã Cảnh Hóa
    Xã Quảng Châu
    Xã Quảng Hợp
    Xã Quảng Tiến
    Xã Quảng Thạch
  HUYỆN BỐ TRẠCH  
    Xã Thượng Trạch
    Xã Tân Trạch
    Xã Lâm Trạch
    Xã Xuân Trạch
    Xã Liên Trạch
    Xã Phúc Trạch
  HUYỆN QUẢNG NINH  
    Xã Trường Sơn
  HUYỆN LỆ THỦY  
    Xã Kim Thủy
    Xã Ngân Thủy
    Xã Lâm Thủy
21. TỈNH QUẢNG TRỊ

 29

  HUYỆN HƯỚNG HÓA  
    Xã Hướng Lập
    Xã Ba Tầng
    Xã A Xing
    Xã Húc
    Xã Hướng Sơn
    Xã A Dơi
    Xã Hướng Lộc
    Xã Xy
    Xã Hướng Tân
    Xã Thanh
    Xã Hướng Việt
    Xã Hướng Linh
    Xã A Túc
    Xã Tân Thành
    Xã Thuận
    Xã Hướng Phùng
  HUYỆN ĐAKRÔNG  
    Xã Ba Nang
    Xã Húc Nghì
    Xã A Bung
    Xã Hướng Hiệp
    Xã A Ngo
    Xã A Vao
    Xã Đakrông
    Xã Tà Long
    Xã Tà Rụt
  HUYỆN GIO LINH  
    Xã Linh Thượng
    Xã Vĩnh Trường
  HUYỆN VĨNH LINH  
    Xã Vĩnh Ô
    Xã Vĩnh Khê
22. TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

 17

  HUYỆN A LƯỚI  
    Xã Hồng Thái
    Xã Hương Nguyên
    Xã Hồng Trung
    Xã Hồng Vân
    Xã Hồng Quảng
    Xã A Roàng
    Xã Hồng Kim
    Xã A Đớt
    Xã Hồng Thủy
    Xã Nhâm
    Xã Bắc Sơn
    Xã Đông Sơn
    Xã Hồng Thượng
    Xã Hồng Bắc
  HUYỆN NAM ĐÔNG  
    Xã Hương Hữu
    Xã Thượng Long
  THỊ XÃ HƯƠNG TRÀ  
    Xã Hồng Tiến
23. TỈNH QUẢNG NAM

 66

  HUYỆN BẮC TRÀ MY  
    Xã Trà Sơn
    Xã Trà Đốc
    Xã Trà Bui
    Xã Trà Giác
    Xã Trà Giáp
    Xã Trà Ka
    Xã Trà Nú
    Xã Trà Tân
  HUYỆN HIỆP ĐC  
    Xã Bình Sơn
    Xã Phước Trà
    Xã Phước Gia
  HUYỆN ĐÔNG GIANG  
    Xã Ating
    Xã Jơ Ngây
    Xã Sông Kôn
    Xã Tà Lu
    Xã Za Hung
    Xã ARooi
    Xã Mà Cooih
    Xã Kà Dăng
  HUYỆN ĐẠI LỘC  
    Xã Đại Sơn
    Xã Đại Tân
  HUYỆN NAM GIANG  
    Xã Chơ Chun
    Xã La ÊÊ
    Xã La Dê
    Xã Đắc Tôi
    Xã Đắc Pre
    Xã Đắc Pring
    Xã Zuôih
    Xã Chà Vàl
    Xã Tà Pơ
    Xã Tà Bhing
    Xã Cà Dy
  HUYỆN NÔNG SƠN  
    Xã Quế Lộc
    Xã Sơn Viên
    Xã Quế Trung
    Xã Quế Ninh
    Xã Quế Phước
    Xã Phước Ninh
    Xã Quế Lâm
  HUYỆN PHƯỚC SƠN  
    Xã Phước Lộc
    Xã Phước Thành
    Xã Phước Kim
    Xã Phước Công
    Xã Phước Chánh
    Xã Phước Mỹ
    Xã Phước Năng
    Xã Phước Đức
    Xã Phước Hòa
    Xã Phước Hiệp
  HUYỆN NAM TRÀ MY  
    Xã Trà Linh
    Xã Trà Leng
    Xã Trà Vinh
    Xã Trà Don
    Xã Trà Dơn
    Xã Trà Cang
    Xã Trà Vân
    Xã Trà Tập
    Xã Trà Nam
  HUYỆN TÂY GIANG  
    Xã Gari
    Xã Ch’ơm
    Xã A Xan
    Xã Tr’hy
    Xã Avương
    Xã Dang
    Xã A Tiêng
    Xã Bhalêê
24. TỈNH QUẢNG NGÃI

 50

  HUYỆN BA TƠ  
    Xã Ba Bích
    Xã Ba Lế
    Xã Ba Xa
    Xã Ba Dinh
    Xã Ba Khâm
    Xã Ba Tô
    Xã Ba Trang
    Xã Ba Ngạc
    Xã Ba Nam
    Xã Ba Giang
    Xã Ba Chùa
    Xã Ba Động
    Xã Ba Thành
    Xã Ba Vinh
  HUYỆN MINH LONG  
    Xã Thanh An
    Xã Long Mai
    Xã Long Sơn
    Xã Long Môn
  HUYỆN SƠN HÀ  
    Xã Sơn Nham
    Xã Sơn Cao
    Xã Sơn Linh
    Xã Sơn Bao
    Xã Sơn Hạ
  HUYỆN SƠN TÂY  
    Xã Sơn Bua
    Xã Sơn Mùa
    Xã Sơn Liên
    Xã Sơn Dung
    Xã Sơn Long
    Xã Sơn Tân
    Xã Sơn Màu
    Xã Sơn Tinh
    Xã Sơn Lập
  HUYỆN TÂY TRÀ  
    Xã Trà Phong
    Xã Trà Thọ
    Xã Trà Xinh
    Xã Trà Quân
    Xã Trà Khê
    Xã Trà Thanh
    Xã Trà Lãnh
    Xã Trà Nham
    Xã Trà Trung
  HUYỆN TRÀ BỒNG  
    Xã Trà Giang
    Xã Trà Lâm
    Xã Trà Thủy
    Xã Trà Sơn
    Xã Trà Tân
    Xã Trà Bùi
    Xã Trà Hiệp
    Xã Trà Phú
  HUYÊN TƯ NGHĨA  
    Xã Nghĩa Thọ
25. TỈNH BÌNH ĐỊNH

 31

  HUYỆN AN LÃO  
    Xã An Hòa
    Xã An Tân
    Xã An Trung
    Xã An Hưng
    Xã An Dũng
    Xã An Vinh
    Xã An Quang
    Xã An Nghĩa
    Xã An Toàn
  HUYỆN VĨNH THẠNH  
    Xã Vĩnh Sơn
    Xã Vĩnh Kim
    Xã Vĩnh Hảo
    Xã Vĩnh Hiệp
    Xã Vĩnh Thịnh
    Xã Vĩnh Quang
    Xã Vĩnh Hòa
    Xã Vĩnh Thuận
  HUYỆN VÂN CANH  
    Xã Canh Vinh
    Xã Canh Hiển
    Xã Canh Hiệp
    Xã Canh Thuận
    Xã Canh Hòa
    Xã Canh Liên
  HUYỆN HOÀI ÂN  
    Xã Ân Hảo Tây
    Xã Ân Tường Đông
    Xã Ân Hữu
    Xã Ân Nghĩa
    Xã Bok Tới
    Xã Đắk Mang
    Xã Ân Sơn
  HUYỆN TÂY SƠN  
    Xã Vĩnh An
26. TỈNH PHÚ YÊN

 16

  HUYỆN ĐỒNG XUÂN  
    Xã Xuân Long
    Xã Đa Lộc
    Xã Xuân Lãnh
    Xã Xuân Quang II
    Xã Phú Mỡ
  HUYỆN SÔNG HINH  
    Xã Ea Bá
    Xã Ea Lâm
    Xã Sông Hinh
    Xã Ea Trol
    Xã Ea Bia
  HUYỆN SƠN HÒA  
    Xã Sơn Phước
    Xã Krông Pa
    Xã Suối Trai
    Xã Phước Tân
    Xã Ea Chà Rang
    Xã Cà Lúi
27. TỈNH KHÁNH HÒA

 16

  HUYỆN KHÁNH SƠN  
    Xã Thành Sơn
    Xã Sơn Bình
    Xã Sơn Hiệp
    Xã Ba Cụm Bắc
    Xã Ba Cụm Nam
  HUYỆN KHÁNH VĨNH  
    Xã Sơn Thái
    Xã Giang Ly
    Xã Khánh Thành
    Xã Khánh Phú
    Xã Khánh Thượng
    Xã Liên Sang
    Xã Cầu Bà
    Xã Khánh Nam
    Xã Khánh Trung
    Xã Khánh Hiệp
  HUYỆN CAM LÂM  
    Xã Sơn Tân
28. TỈNH NINH THUẬN

 14

  HUYỆN BÁC ÁI  
    Xã Phước Bình
    Xã Phước Hòa
    Xã Phước Thành
    Xã Phước Đại
    Xã Phước Tiến
    Xã Phước Thắng
    Xã Phước Trung
    Xã Phước Chính
    Xã Phước Tân
  HUYỆN THUẬN BẮC  
    Xã Phước Chiến
    Xã Phước Kháng
  HUYỆN NINH SƠN  
    Xã Hòa Sơn
    Xã Ma Nới
  HUYỆN THUẬN NAM  
    Xã Phước Hà
29. TỈNH BÌNH THUẬN

 9

  HUYỆN TUY PHONG  
    Xã Phan Dũng
  HUYỆN BẮC BÌNH  
    Xã Phan Sơn
    Xã Phan Tiến
    Xã Phan Lâm
  HUYÊN HÀM THUẬN BẮC  
    Xã La Dạ
    Xã Đông Giang
    Xã Đông Tiến
  HUYỆN HÀM THUẬN NAM  
    Xã Mỹ Thạnh
  HUYỆN TÁNH LINH  
    Xã La Ngâu
30. TỈNH KON TUM

 54

  HUYỆN ĐĂK GLEI  
    Xã Ngọc Linh
    Xã Mường Hoong
    Xã Đăk Choong
    Xã Xốp
    Xã Đăk Man
    Xã Đăk Blô
    Xã Đăk Nhoong
    Xã Đăk Kroong
    Xã Đăk Long
  HUYỆN ĐĂK HÀ  
    Xã Đăk Ui
    Xã Đăk Long
    Xã Đăk Pxi
    Xã Ngọc Réo
  HUYỆN ĐĂK TÔ  
    Xã Ngọc Tụ
    Xã Đăk Rơ Nga
    Xã Đăk Trăm
    Xã Văn Lem
  HUYỆN IA H’DRAI  
    Xã la Dom
    Xã la Đal
    Xã la Tơi
  HUYỆN KON PLÔNG  
    Xã Măng Cành
    Xã Hiếu
    Xã Ngọc Tem
    Xã Đăk Tăng
    Xã Măng Bút
    Xã Đăk Ring
    Xã Đăk Nên
  HUYỆN KON RY  
    Xã Đăk Tơ Lung
    Xã Đăk Tờ Re
    Xã Đăk Kôi
    Xã Đăk Pne
  HUYỆN NGỌC HỒI  
    Xã Đăk Ang
    Xã Bờ Y
    Xã Đăk Xú
    Xã Đăk Dục
    Xã Sa Loong
  HUYỆN SA THẦY  
    Xã Rờ Kơi
    Xã Ya Ly
    Xã Hơ Moong
    Xã Ya Tăng
    Xã Sa Bình
    Xã Ya Xiêr
    Xã Mô Rai
  HUYỆN TU  RÔNG  
    Xã Ngọc Yêu
    Xã Văn Xuôi
    Xã Ngọc Lây
    Xã Tê Xăng
    Xã Măng Ri
    Xã Tu Mơ Rông
    Xã Đăk Hà
    Xã Đăk Tờ Kan
    Xã Đăk Rơ Ông
    Xã Đăk Sao
    Xã Đăk Na
31. TỈNH GIA LAI

 65

  HUYỆN IA GRAI  
    Xã la Chía
    Xã la O
  HUYỆN ĐỨC CƠ  
    Xã la Lang
    Xã la Kriêng
    Xã la Nan
    Xã la Pnôn
  HUYỆN ĐAK ĐOA  
    Xã Hà Đông
    Xã Kon Gang
    Xã Đak Sơmei
    Xã A Dơk
  HUYỆN ĐAK PƠ  
    Xã Ya Hội
  HUYỆN KBANG  
    Xã Kon Pne
    Xã Đăk Rong
    Xã Krong
    Xã Kông Lơng Khơng
    Xã Đăk Smar
    Xã Lơ Ku
    Xã Kông Bờ La
  HUYỆN KRÔNG PA  
    Xã Chư Ngọc
    Xã Đất Bằng
    Xã la Rmok
    Xã la Dreh
    Xã Krông Năng
    Xã Chư Gu
    Xã la Rsai
    Xã la Rsươm
    Xã Uar
    Xã Chư Đrăng
  HUYỆN IA PA  
    Xã la Km
    Xã Pờ Tó
    Xã la Broăi
  HUYỆN KÔNG CHRO  
    Xã Ya Ma
    Xã Chơ Long
    Xã Yang Nam
    Xã Đăk Tơ Pang
    Xã Đăk Kơ Ning
    Xã Đăk Pơ Pho
    Xã Chư Krey
    Xã SRó
    Xã Đăk Pling
    Xã Đăk Song
  HUYỆN PHÚ THIỆN  
    Xã Chư A Thai
    Xã la Yeng
  HUYỆN CHƯ PRÔNG  
    Xã Ia O
    Xã la Púch
    Xã la Mơr
  HUYỆN MANG YANG  
    Xã Lơ Pang
    Xã Đăk Trôi
    Xã Kon Chiêng
    Xã Đak Jơ Ta
    Xã Đê Ar
  HUYỆN CHƯ SÊ  
    Xã A Yun
    Xã HBông
    Xã Kông Htok
  HUYỆN CHƯ PĂH  
    Xã la Kreng
    Xã Chư Jôr
    Xã Chư Đang Ya
    Xã Hà Tây
    Xã Đăk Tơ Ver
      Ia Phí
    Xã la Ka
  HUYỆN CHƯ PƯH  
    Xã la Rong
    Xã Chư Don
    Xã la Hla
    Xã la Dreng
32. TỈNH ĐẮK LK

 46

  HUYỆN BUÔN ĐÔN  
    Xã Ea Wer
    Xã Ea Huar
    Xã Krông Na
  HUYỆN EAH’LEO  
    Xã Ea Tir
  HUYỆN EA KAR  
    Xã Cư Yang
    Xã Cư Prông
    Xã Cư Êlang
    Xã Cư Bông
    Xã Ea Sô
  HUYỆN EA SÚP  
    Xã la Jlơi
    Xã EaRốk
    Xã YaTMốt
    Xã Cư Kbang
    Xã la Rvê
    Xã la Lốp
    Xã Ea Bung
  HUYỆN KRÔNG BÔNG  
    Xã Hòa Phong
    Xã Dang Kang
    Xã Yang Mao
    Xã Cư Đrăm
    Xã Yang Reh
    Xã Êa Trul
  HUYỆN KRÔNG BUK  
    Xã Ea Sin
  HUYỆN KRÔNG NĂNG  
    Xã Ea Đăh
  HUYỆN KRÔNG PĂC  
    Xã Ea Yiêng
    Xã Ea Uy
    Xã Ea Hiu
  HUYỆN M’ĐRẮK  
    Xã EaPil
    Xã Krông jing
    Xã Krông Á
    Xã Cưsan
    Xã Ea H’Mlay
    Xã Ea Riêng
    Xã Ea Mđoal
    Xã Cư Prao
    Xã Cư Króa
    Xã Cư Mta
    Xã Ea Trang
  HUYỆN LẮK  
    Xã Yang Tao
    Xã Bông Krang
    Xã Đăk Phơi
    Xã Đăk Nuê
    Xã Krông Nô
    Xã Nam Ka
    Xã Đăk Liêng
    Xã Ea Rbin
33. TỈNH ĐẮK NÔNG

 18

  HUYỆN TUY ĐỨC  
    Xã Quảng Tâm
    Xã Quảng Tân
    Xã Quảng Trực
    Xã Đắk Ngo
    Xã Đắk RTih
    Xã Đắk Búk So
  HUYỆN ĐĂK GLONG  
    Xã Đăk Plao
    Xã Quảng Khê
    Xã Đăk R’Măng
    Xã Quảng Hòa
    Xã Quảng Sơn
    Xã Đăk Ha
    Xã Đăk Som
  HUYỆN CƯ JÚT  
    Xã Đắk Wil
  HUYỆN ĐĂK MIL  
    Xã Đắk Lao
    Xã Thuận An
  HUYỆN ĐĂK SONG  
    Xã Thuận Hà
    Xã Thuận Hạnh
34. TỈNH LÂM ĐỒNG

 11

  HUYỆN LẠC DƯƠNG  
    Xã Lát
    Xã Đạ Chais
    Xã Đưng K’N
  HUYỆN ĐỨC TRỌNG  
    Xã Đa Quyn
  HUYỆN LÂM HÀ  
    Xã Đan Phượng
  HUYỆN ĐAM RÔNG  
    Xã Đạ Tông
    Xã Đạ Long
  HUYỆN BẢO LÂM  
    Xã Lộc Nam
    Xã Lộc Bảo
    Xã Lộc Bắc
    Xã Lộc Lâm
35. TỈNH BÌNH PHƯỚC

 10

  HUYN BÙ GIA MẬP  
    Xã Phú Văn
    Xã Bù Gia Mập
    Xã Đăk Ơ
  HUYÊN LỘC NINH  
    Xã Lộc Quang
    Xã Lộc Phú
    Xã Lộc Thành
  HUYN BÙ ĐỐP  
    Xã Hưng Phước
    Xã Phước Thiện
  HUYỆN ĐỒNG PHÚ  
    Xã Tân Lợi
  HUYỆN BÙ ĐĂNG  
    Xã Đường 10
36. TỈNH TÂY NINH

 16

  HUYỆN TÂN CHÂU  
    Xã Tân Đông
    Xã Tân Hòa
    Xã Suối Ngô
    Xã Tân Hà
  HUYỆN TÂN BIÊN  
    Xã Tân Bình
    Xã Hòa Hiệp
  HUYỆN CHÂU THÀNH  
    Xã Biên Giới
    Xã Hòa Hội
    Xã Hòa Thạnh
    Xã Ninh Điền
    Xã Thành Long
    Xã Phước Vinh
  HUYỆN BẾN CẦU  
    Xã Tiên Thuận
    Xã Lợi Thuận
  HUYỆN TRẢNG BÀNG  
    Xã Phước Chỉ
    Xã Bình Thạnh
37. TỈNH TRÀ VINH

 24

  HUYN DUYÊN HẢI  
    Xã Ngũ Lạc
    Xã Đôn Châu
    Xã Đôn Xuân
  HUYỆN CHÂU THÀNH  
    Xã Nguyệt Hóa
    Xã Mỹ Chánh
    Xã Song Lộc
    Xã Đa Lộc
  HUYỆN TRÀ CÚ  
    Xã Phước Hưng
    Xã Tân Hiệp
    Xã Đại An
    Xã Hàm Giang
    Xã Ngọc Biên
    Xã An Quảng Hữu
    Xã Long Hiệp
    Xã Thanh Sơn
    Xã Ngãi Xuyên
  HUYỆN CẦU NGANG  
    Xã Hiệp Hòa
    Xã Trường Thọ
    Xã Mỹ Hòa
    Xã Kim Hòa
    Xã Thạnh Hòa Sơn
    Xã Thuận Hòa
    Xã Long Sơn
    Xã Nhị Trường
38. TỈNH VĨNH LONG

 2

  HUYỆN TRÀ ÔN  
    Xã Tân Mỹ
  HUYỆN TAM BÌNH  
    Xã Loan Mỹ
39. TỈNH AN GIANG

 18

  HUYỆN TRI TÔN  
    Xã An Tức
    Xã Núi Tô
    Xã Ô Lâm
    Xã Lê Trì
    Xã Lạc Quới
  HUYỆN TỊNH BIÊN  
    Xã Văn Giáo
    Xã An Cư
    Xã An Nông
    Xã An Phú
    Xã Nhơn Hưng
  HUYỆN AN PHÚ  
    Xã Phú Hội
    Xã Vĩnh Hội Đông
    Xã Khánh Bình
    Xã Nhơn Hội
    Xã Quốc Thái
    Xã Phú Hữu
  THỊ XÃ TÂN CHÂU  
    Xã Vĩnh Xương
    Xã Phú Lộc
40. TỈNH KIÊN GIANG

 6

  HUYỆN GIỒNG RIỀNG  
    Xã Vĩnh Phú
  HUYỆN GIANG THÀNH  
    Xã Vĩnh Điều
    Xã Phú Lợi
    Xã Tân Khánh Hòa
    Xã Vĩnh Phú
    Xã Phú Mỹ
41. TỈNH ĐỒNG THÁP

 8

  HUYỆN TÂN HNG  
    Xã Tân Hộ Cơ
    Xã Thông Bình
    Xã Bình Phú
  HUYN HỒNG NGỰ  
    Xã Thường Phước 1
    Xã Thường Thới Hậu A
    Xã Thường Thới Hậu B
  THỊ XÃ HỒNG NGỰ  
    Xã Tân Hội
    Xã Bình Thạnh
42. TỈNH LONG AN

 17

  HUYỆN TÂN HƯNG  
    Xã Hưng Hà
    Xã Hưng Điền B
    Xã Hưng Điền
  HUYỆN VĨNH HƯNG  
    Xã Hưng Điền A
    Xã Thái Trị
    Xã Thái Bình Trung
    Xã Tuyên Bình
  HUYỆN MỘC HÓA  
    Xã Bình Hòa Tây
    Xã Bình Thạnh
  THỊ XÃ KIẾN TƯỜNG  
    Xã Bình Tân
  HUYỆN THẠNH HÓA  
    Xã Tân Hiệp
    Xã Thuận Bình
  HUYỆN ĐỨC HUỆ  
    Xã Mỹ Quý Đông
    Xã Mỹ Quý Tây
    Xã Mỹ Thạnh Tây
    Xã Bình Hòa Hưng
    Xã Mỹ Bình
43. TỈNH HẬU GIANG

 4

  HUYỆN PHỤNG HIỆP  
    Xã Hòa An
    Xã Phụng Hiệp
  HUYN LONG MỸ  
    Xã Xà Phiên
    Xã Lương Nghĩa
44. TỈNH SÓC TRĂNG

 29

  HUYỆN CHÂU THÀNH  
    Xã Thuận Hòa
  HUYỆN LONG PHÚ  
    Xã Phú Hữu
    Xã Hậu Thạnh
    Xã Long Phú
  HUYỆN TRẦN ĐỀ  
    Xã Liêu Tú
    Xã Viên Bình
    Xã Tài Văn
    Xã Thạnh Thới An
    Xã Viên An
  THỊ XÃ VĨNH CHÂU  
    Xã Vĩnh Tân
    Xã Vĩnh Hiệp
    Xã Lạc Hòa
  HUYỆN MỸ TÚ  
    Xã Phú Mỹ
    Xã Thuận Hưng
    Xã Mỹ Thuận
  HUYỆN THẠNH TRỊ  
    Xã Thạnh Trị
    Xã Tuân Tức
    Xã Châu Hưng
    Xã Thạnh Tân
    Xã Lâm Kiết
  THỊ XÃ NGÃ NĂM  
    Xã Mỹ Bình
    Xã Vĩnh Qưới
  HUYỆN MỸ XUYÊN  
    Xã Thạnh Phú
  HUYỆN KẾ SÁCH  
    Xã Kế An
    Xã Đại Hải
    Xã Kế Thành
    Xã Thới An Hội
    Xã Trinh Phú
    Xã An Mỹ
45. TỈNH BẠC LIÊU

 10

  HUYỆN HÒA BÌNH  
    Xã Minh Diệu
  HUYÊN ĐÔNG HẢI  
    Xã An Trạch A
    Xã An Trạch
    Xã Long Điền
  HUYỆN HỒNG DÂN  
    Xã Lộc Ninh
    Xã Ninh Thạnh Lợi
    Xã Ninh Quới
  THỊ XÃ GIÁ RAI  
    Xã Tân Thạnh
    Phong Thạnh Đông
  HUYỆN VĨNH LỢI  
    Xã Vĩnh Hưng A
46. TỈNH CÀ MAU

 8

  HUYỆN TRẦN VĂN THỜI  
    Xã Khánh Hưng
  HUYỆN U MINH  
    Xã Khánh Hòa
    Xã Khánh Thuận
    Xã Nguyễn Phích
    Xã Khánh Lâm
  HUYỆN ĐM DƠI  
    Xã Thanh Tùng
    Xã Quách Phẩm Bắc
    Xã Ngọc Chánh

  

  

  

  

  

  

  

 Tag: 900