Quyết định thành lập ban chỉ đạo đại hội chi bộ

Quyết định thành lập ban chỉ đạo đại hội chi bộ

ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC CƠ QUAN

TỈNH KON TUM

ĐẢNG ỦY SỞ Y TẾ

*

Số -QĐ/ĐU

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 
Kon Tum, ngày  thángnăm 2019

 

DỰ THẢO

QUYẾT ĐỊNH

về việc thành lập Tiểu ban Tổ chức, phục vụĐại hội

Đảng bộ Sở Y tế lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025

_____________

 

          – Căn cứ Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam;

          – Căn cứ Quy định số 29-QĐ/TW, ngày 25/7/2016 của  Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XII) về thi hành Điều lệ Đảng;

          – Căn cứ Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng;

          – Căn cứ Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Y tế khóa IX nhiệm kỳ 2015-2020;

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘSỞ Y TẾ

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.Thành lập Tiểu ban Tổ chức, phục vụ Đại hội Đảng bộ Sở Y tế lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025, gồm các đồng chí:

  1. Đồng chí Lê Trí Khải, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh, Phó Bí thư Đảng ủy Sở Y tế: Trưởng Tiểu ban.

2.Đồng chí Trần Ái, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Sở Y tế: Phó trưởng Tiểu ban.

  1. Các ủy viên:

– Đồng chí Nguyễn Minh Thành, Đảng ủy viên Đảng ủy Sở Y tế.

– Đồng chí Trương An, Đảng ủy viên Đảng ủy Sở Y tế.

– Đồng chí Nguyễn Văn Hiệp, Đảng ủy viên Đảng ủy Sở Y tế.

– Đồng chí Hồ Thị Hồng Hạnh, Đảng ủy viên Đảng ủy Sở Y tế, Bí thư Chi bộ Trung tâm Pháp y.

– Đồng chí Đinh Văn Khuê, Đảng ủy viên Đảng ủy Sở Y tế, Bí thư Chi bộ Trung tâm Giám định Y khoa.

Điều 2.Nhiệm vụ và quyền hạn của Tiểu ban Tổ chức:

  1. Xây dựng trình Ban Chấp hành Đảng ủy Sở Y tế kế hoạch tổ chức phục vụ Đại hội Đảng bộ Sở Y tế lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2005; chỉ đạo triển khai thực hiện kế hoạch tổ chức phục vụ Đại hội; báo cáo tổng kết công tác tổ chức phục vụ Đại hội.
  2. Tiểu ban Tổ chức được nhận các văn bản của Trung ương, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh liên quan đến Đại hội Đảng bộ Sở Y tế khóa X, nhiệm kỳ 2020-2025; làm việc với các chi bộ trực thuộc Đảng ủy Sở Y tế và các cơ quan, đơn vị liên quan việc tổ chức phục vụĐại hội Đảng bộ Sở Y tế khóa X, nhiệm kỳ 2020-2025.
  3. Tiểu ban Tổ chức được sử dụng con dấu của Ban Chấp hànhĐảng bộ Sở Y tế để thực hiện nhiệm vụ.

Điều 3.Các chi bộ trực thuộc và các đồng chí có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

– Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh;

– Đ/c Trương Thị Kim Oanh, Phó Bí thư ĐUK các cơ quan tỉnh,

– Ban Tổ chức, ĐUK các cơ quan tỉnh,

– Như Điều 3,

– Các đồng chí Đảng ủy viên,

– Lưu Đảng ủy Sở Y tế.

T/M ĐẢNG ỦY

BÍ THƯ

 

 

 

 

 

 

Đào Duy Khánh

 

tag: mới   thủ   tục   bố