Quyết định thành lập công đoàn công ty

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC THÀNH LẬP CÔNG ĐOÀN

CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ THÀNH VIÊN (CĐCSTV)

                           HỒ SƠ THÀNH LẬP  GỒM CÓ :

  1. Bản sao giấy phép đăng ký hoạt động có chứng thực thời gian gần nhất
  2. 2. Đơn xin gia nhập công đoàn của mỗi người lao động hoặc tập thể người lao động tại đơn vị (theo mẫu)
  3. Công văn đề nghị thành lập Công đoàn cơ sở (theo mẫu)
  4. Danh sách kết nạp đoàn viên (theo mẫu)
  5. Danh sách đề cử Ban chấp hành lâm thời (theo mẫu)
  6. 01 bản photo báo cáo tình hình sử dụng lao động (có xác nhận của chuyên môn)

Lưu ý:

– Đối tượng kết nạp đoàn viên công đoàn là người lao động làm việc tại đơn vị có hợp đồng lao động từ 6 tháng trở lên.

– Mỗi người  nộp 01 ảnh 2 x 3 để làm thẻ đoàn viên .

– Đóng phí mua thẻ và làm thẻ đoàn viên Công đoàn trước khi nộp hồ sơ thành lập Công đoàn.

– Sau khi nộp hồ sơ đầy đủ đúng thủ tục và nộp thẻ đoàn viên xong,  liên hệ Công đoàn Viên chức tỉnh để tổ chức buổi lễ ra mắt Ban chấp hành và kết nạp đoàn viên công đoàn tại đơn vị.

 

Mẫu số 1: Mẫu Đơn xin gia nhập công đoàn (dành cho cá nhân)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


ĐƠN XIN GIA NHẬP CÔNG ĐOÀN

Kính gửi: Ban Chấp hành công đoàn cơ sở Sở Ngoại vụ

Tôi tên là:…………………………………………..(Nam, Nữ)

Sinh ngày/tháng/năm :……………………………..tại……………………………………

Địa chỉ đăng ký thường trú/tạm trú :……………………………………………………

Nghề nghiệp :…………………………………………………………………………………..

Vị trí công việc hiện nay :………………………………………………………………….

Thời gian bắt đầu vào làm việc tại doanh nghiệp :………………………………..

Sau khi tìm hiểu và nghiên cứu Luật Công đoàn, Điều lệ Công đoàn Việt Nam, tôi làmđơn này tự nguyện xin gia nhập tổ chức Công đoàn Việt Nam.

Tôi xin chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam, đóng đoàn phí đầy đủ và thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của tổ chức công đoàn.

                                      ……………., ngày………tháng………năm………….

                                                                                     Người làm đơn

                                                                                 (Ký, ghi rõ họ và tên)

  

Mẫu số2: Mẫu Đơn xin gia nhập công đoàn (dành cho tập thể người lao động)

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Kính gửi:
Ban Chấp hành công đoàn cơ sở Sở Ngoại vụ
ĐƠN XIN GIA NHẬP CÔNG ĐOÀN

Sau khi tìm hiểu và nghiên cứu Luật Công đoàn, Điều lệ Công đoàn Việt Nam, chúng tôi gồm…………….người lao động của Dự án………………………(trong danh sách dưới đây), xin gia nhập tổ chức Công đoàn Việt Nam.

          Chúng tôi xin chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam, đóng đoàn phí đầy đủ và thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của tổ chức công đoàn.

          Danh sách người lao động tự nguyện gia nhập công đoàn:

TT Họ và tên Ngày, tháng, năm sinh Vị trí công việc/tổ/đội/… Tháng/năm vào dự án Ký tên gia nhập công đoàn
Nam Nữ
1
2
……

          Tổng số:……………………………..người.

………, ngày………tháng………năm……….

 

Người lập danh sách                       Đại diện của những người

(Ký, ghi rõ họ và tên)                                ký đơn gia nhập

                                                              (Ký, ghi rõ họ và tên)

 

Mẫu số 3: Quyết định kết nạp đoàn viên công đoàn, đối với những nơi chưa thành lập CĐCS (của công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở)

 

CÔNG ĐOÀN VIÊN CHỨC TỈNH

CĐCS SỞ NGOẠI VỤ

Số:         /QĐ-CĐSNgV

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHIA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 
Quảng Trị, ngày     tháng  12 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc kết nạp đoàn viên công đoàn

 
BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ SỞ NGOẠI VỤ

– Căn cứ Điều lệ Công đoàn Việt Nam và Hướng dẫn số 238/HD-TLĐ ngày 04/3/2014 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn hướng dẫn thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam;

– Xét đơn xin gia nhập tổ chức Công đoàn Việt Nam của ông/bà/ hoặc tập thể người lao động Tổ chức/Dự án……………………………………………………………………

 

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Chuẩn y kết nạp……………vào tổ chức Công đoàn Việt Nam kể từ ngày …………tháng……….năm……….(nếu là tập thể thì ghi có danh sách kèm theo).

Điều 2. Đoàn viên công đoàn có quyền và nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam, được bố trí sinh hoạt theo sự phân công của Ban Chấp hành công đoàn cơ sở Sở Ngoại vụ.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên có tên trong danh sách căn cứ quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

– Như Điều 3 (thực hiện);

– Công đoàn Viên chức tỉnh (b/c)

– Lưu BCHCĐ

 

TM.BAN CHẤP HÀNH

CHỦ TỊCH

(Ký tên, đóng dấu BCH)

 

                                                             DANH SÁCH KẾT NẠP ĐOÀN VIÊN

(Kèm theo Quyết định số :……./QĐ-BCHCĐ  ngày …….tháng……năm……..

của Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Sở Ngoại vụ )

 

TT Họ và tên Ngày, tháng, năm sinh Vị trí công việc/tổ/đội/phân xưởng Tháng/năm vào doanh nghiệp Ký tên gia nhập công đoàn
Nam Nữ
1
2
……

          Tổng số:……………………………..người.

Mẫu số 4: Quyết định thành lập công đoàn cơ sở (của công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở)

 

CÔNG ĐOÀN VIÊN CHỨC TỈNH

CĐCS SỞ NGOẠI VỤ

Số:         /QĐ-CĐSNgV

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHIA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 
Quảng Trị, ngày  tháng  12 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập công đoàn cơ sở thành viên

 

BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ SỞ NGOẠI VỤ

– Căn cứ Điều lệ Công đoàn Việt Nam và Hướng dẫn số 238/HD-TLĐ ngày 04/3/2014 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn hướng dẫn thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam;

– Căn cứ Tờ trình số………………………………………………………

– Căn cứ Quyết định số   / QĐ-BCHCĐ  ngày   tháng   năm 2016  của          Về việc về việc kết nạp đoàn viên công đoàn

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thành lập công đoàn cơ sở thành viên ……………………………………..với ….…..đoàn viên ;

– Chỉ định Ban Chấp hành lâm thời gồm các đồng chí sau :

– Chỉ định đồng chí…………………….làm Chủ tịch CĐCS và đồng chí ……….làm Phó Chủ tịch lâm thời.

Điều 2. CĐCSTV………………………… hoạt động theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam và các văn bản hướng dẫn của cấp trên; sau 12 tháng kể từ ngày thành lập, phải tiến hành Đại hội để bầu BCH, Chủ tịch, Phó Chủ tịch CĐCSTV theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Công đoàn cơ sở thành viên…………………………… căn cứ quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

– Như Điều 3 (thực hiện);

– Công đoàn Viên chức tỉnh (b/c)

– Lưu BCHCĐ

 

TM.BAN CHẤP HÀNH

CHỦ TỊCH

(Ký tên, đóng dấu BCH)

 

 mẫu quyết định thành lập công đoàn công ty/ mẫu quyết định bổ nhiệm chủ tịch công đoàn công ty

 

 

 

 

Tag: nào biên kiện bài phát biểu buộc không kỷ niệm vn hiệp giải phóng miền giáo dục bao nhiêu