Quyết định thành lập hội người cao tuổi

Quyết định thành lập hội người cao tuổi

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
********

Số: 10/2000/QĐ-UB

Hà Nội, ngày 31 tháng 01 năm 2000 

 

QUYẾT ĐỊNH

 CỦA UBND THÀNH PHỐ “THÀNH LẬP BAN ĐẠI DIỆN HỘI NGƯỜI CAO TUỔI CỦA THÀNH PHỐ VÀ BAN ĐẠI DIỆN HỘI NGƯỜI CAO TUỔI QUẬN, HUYỆN”

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

– Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND;
– Căn cứ công văn số 32/TCCP-TCPCP ngày 08/05/1999 của Ban Tổ chức cán bộ Chính phủ về việc hỗ trợ hoạt động của Hội người cao tuổi Việt Nam và Thông tư số 116/1998/TT-TC ngày 19/8/1998 của Bộ Tài chính hướng dẫn công tác quản lý tài chính đối với Hội người cao tuổi;
– Xét đề nghị của Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố Hà Nội và Trưởng ban Tổ chức chính quyền Thành phố.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Cho phép thành lập Ban Đại diện Hội người cao tuổi Việt Nam tại Thành phố Hà Nội.

1- Ở cấp thành phố có Ban Đại diện Hội người cao tuổi Thành phố gồm:

– Đại diện Ban thường trực Uỷ ban MTTQ Thành phố.

– Đại diện lãnh đạo Sở Lao động thương binh và Xã hội.

– Đại diện lãnh đạo Sở Y tế.

– Đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa Thông tin

– Một Uỷ viên Ban chấp hành Trung ương Hội người cao tuổi Việt Nam được phân công ở Hà Nội.

– Một cán bộ chuyên trách (đương chức hoặc không đương chức được hưởng định suất lương) thường trực Ban Đại diện.

2- Cấp quận, huyện có Ban Đại diện Hội người cao tuổi ở quận, huyện gồm:

– Đại diện Ban thường trực Uỷ ban MTTQ quận, huyện.

– Đại diện lãnh đạo phòng Lao động thương binh và Xã hội.

– Đại diện lãnh đạo Trung tâm  Y tế.

– Đại diện lãnh đạo Trung tâm Thể dục thể thao.

– Đại diện lãnh đạo phòng Văn hoá thông tin

– Một cán bộ chuyên trách (đương chức hoặc không đương chức được hưởng định suất lương) thường trực Ban Đại diện.

Trụ sở của Ban Đại diện Hội người cao tuổi Việt Nam thành phố Hà Nội và các quận, huyện đặt tại văn phòng Uỷ ban Mặt trận tổ quốc thành phố, quận, huyện.

Điều 2: Ban đại diện Hội người cao tuổi Việt Nam thành phố Hà Nội và quận, huyện do Uỷ ban Mặt trận tổ quốc cùng cấp bảo trợ, chịu sự lãnh đạo trực tiếp của cấp uỷ đảng và chịu sự quản lý Nhà nước của UBND cùng cấp.

– Đề nghị cho Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố Hà Nội xây dựng quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Đại diện Hội người cao tuổi thành phố và quận, huyện trình UBND thành phố Hà Nội phê duyệt.

– Ban Đại diện Hội người cao tuổi thành phố và quận huyện được sử dụng 1 biên chế (hoặc 1 định suất lương) do ngân sách Thành phố hỗ trợ thông qua Uỷ ban MTTQ thành phố thực hiện theo thông tư số 116/1998/TT-TC của Bộ Tài chính và công văn số 32/TCCP-TCPCP ngày 8/5/1999 của Ban Tổ chức cán bộ Chính phủ.

Điều 2: Chánh Văn phòng UBND Thành phố, Trưởng Ban Tổ chức chính quyền thành phố, thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành có liên quan, Chủ tịch UBND các quận, huyện, Ban Đại diện Hội người cao tuổi thành phố và quận, huyện thi hành Quyết định này./.

 

 

T/M UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Quốc Triệu

 

tag: vn   quỹ   chăm   sóc   kỷ   niệm   ý   phát   biểu   bài   nào   truyền   thống