Quyết định thành lập sở nội vụ

Quyết định thành lập sở nội vụ

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẬU GIANG
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 10/2008/QĐ-UBND

Vị Thanh, ngày 18 tháng 4 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH

V/V THÀNH LẬP SỞ NỘI VỤ TỈNH HẬU GIANG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 13/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Sở Nội vụ tỉnh Hậu Giang, trên cơ sở sáp nhập Ban Thi đua – Khen thưởng tỉnh và bộ phận làm công tác tôn giáo của Ban Tôn giáo và Dân tộc tỉnh vào Sở Nội vụ.

Sở Nội vụ là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về nội vụ, gồm: tổ chức bộ máy; biên chế các cơ quan hành chính, sự nghiệp; cải cách hành chính; chính quyền địa phương, địa giới hành chính; cán bộ, công chức, viên chức nhà nước, cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn; tổ chức hội, tổ chức phi chính phủ; thi đua – khen thưởng; tôn giáo; văn thư, lưu trữ nhà nước.

Sở Nội vụ chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh; đồng thời, chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ của Bộ Nội vụ.

Sở Nội vụ có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng theo quy định pháp luật.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký và thay thế các Quyết định sau:

1. Quyết định số 01/2004/QĐ-UB ngày 01 tháng 01 năm 2004 của Ủy ban nhân dân lâm thời tỉnh Hậu Giang về việc thành lập Sở Nội vụ thuộc UBND tỉnh Hậu Giang.

2. Quyết định số 26/2006/QĐ-UBND ngày 05 tháng 9 năm 2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang việc thành lập Ban Thi đua – Khen thưởng tỉnh Hậu Giang.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, các Giám đốc Sở, Thủ trưởng cơ quan Ban, ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị chức năng có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
– VP. Chính phủ (HN-TPHCM);
– Bộ Nội vụ;
– Cục Kiểm tra văn bản (BTP);
– TT: TU; HĐND; UBND tỉnh;
– Như Điều 3;
– VP. TU, các Ban Đảng;
– UBMTTQ tỉnh, các đoàn thể;
– TAND, VKSND;
– Cơ quan Báo, Đài;
– Công báo tỉnh;
– Phòng VB-TT (STP);
– Lưu: VT.HN
D:\2008\QĐPQ\TLSNVu

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Huỳnh Minh Chắc

 

 

 

 

Tag: kỷ niệm đại học nào ngoại hà