Quyết định thành lập phòng quản lý chất lượng

Quyết định thành lập phòng quản lý chất lượng

SỞ Y TẾ TP CẦN THƠ        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     BVĐK QUẬN THỐT NỐT                     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

         Số :          /QĐ-BVTN                              Thốt Nốt, ngày 29 tháng 03 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Hội đồng quản lý chất lượng bệnh viện

GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUẬN THỐT NỐT

Căn cứ Quyết định số 2400/QĐ-UBND ngày 10/08/2009 của Uỷ Ban Nhân Dân thành phố Cần Thơ về việc thành lập Bệnh viện đa khoa quận Thốt Nốt trực thuộc Sở Y tế thành phố Cần Thơ;

          Căn cứ Công văn số 1000/SYT ngày 17/6/2006 của Sở Y tế thành phố Cần thơ về việc hướng dẫn thực hiện phân cấp quản lý tổ chức cán bộ, công chức, viên chức;

          Căn cứ Thông tư số 19/2013/TT-BYT ngày 12/7/2013 của Bộ Y tế về việc Hướng dẫn thực hiện quản lý chất lượng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại bệnh viện;

          Theo đề nghị của Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp Bệnh viện đa khoa quận Thốt Nốt;

          Xét yêu cầu công tác và năng lực cán bộ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Nay thành lập Hội đồng quản lý chất lượng bệnh viện gồm các Ông (Bà) sau:

1.        BSCKII Lê Văn Lóng, Giám Đốc                               Chủ tịch

2.        BSCKI Đỗ Thị Lệ Nhu, Phó Giám Đốc                      Phó Chủ tịch

3.        BSCKI Mai Trần Đông, Phó Giám Đốc                      Thư ký

4.        BSCKII Đoàn Minh Trí, T.phòng KHTH                   Thành viên

5.        BSCKI Đoàn Minh Tuấn, T.phòng TCHC-QT                       “

6.        CNĐD Dương Phước Thân, T.phòng Điều dưỡng                  “

7.        KT Hà Phước Hùng, T.phòng TCKT                                     “

8.        BS Trần Thủy Liên, T.khoa Khám bệnh                                “

9.        BS Lữ Mỹ Anh, T.khoa LCK                                                “

10.   BS Trần Nhựt Thanh, Phó khoa YHCT                                 “

11.   BSCKI Phạm Hoàng Chánh, T.khoa Sản                               “

12.   BSCKI Lê Quốc Thanh, T.khoa Nội                                      “

13.   BSCKI Nguyễn Viết Thảo, T.khoa Nhi                                 “

14.   BSCKI Nguyễn Minh Truyền, T.khoa Ngoại                         “

15.   BSCKI Tô Phước Hiệp, T.khoa Nhiễm                                  “

16.   DSCKI Nguyễn Văn Công, T.khoa Dược kiêm T.khoa KSNK “

17.   BS Bùi Trọng Hải, T.khoa CLS                                            “

Điều 2.Hội đồng quản lý chất lượng bệnh viện có trách nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng và thực hiện đúng tinh thần hướng dẫn Thông tư số 19/2013/TT-BYT ngày 12/7/2013 của Bộ Y tế ban hành.

Điều 3. Trưởng các khoa, phòng bệnh viện đa khoa quận Thốt Nốt, các Ông (bà) có tên ở Điều 1 và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này kể từ ngày ký.

GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:

– Như Điều 3

– Lưu HC

        SỞ Y TẾ TP CẦN THƠ        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     BVĐK QUẬN THỐT NỐT                     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

         Số :          /QĐ-BVTN                              Thốt Nốt, ngày 29 tháng 03 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Phòng quản lý chất lượng bệnh viện

GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUẬN THỐT NỐT

Căn cứ Quyết định số 2400/QĐ-UBND ngày 10/08/2009 của Uỷ Ban Nhân Dân thành phố Cần Thơ về việc thành lập Bệnh viện đa khoa quận Thốt Nốt trực thuộc Sở Y tế thành phố Cần Thơ;

          Căn cứ Công văn số 1000/SYT ngày 17/6/2006 của Sở Y tế thành phố Cần thơ về việc hướng dẫn thực hiện phân cấp quản lý tổ chức cán bộ, công chức, viên chức;

          Căn cứ Thông tư số 19/2013/TT-BYT ngày 12/7/2013 của Bộ Y tế về việc Hướng dẫn thực hiện quản lý chất lượng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại bệnh viện;

          Theo đề nghị của Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp Bệnh viện đa khoa quận Thốt Nốt;

          Xét yêu cầu công tác và năng lực cán bộ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Nay thành lập Phòng quản lý chất lượng bệnh viện gồm các Ông (Bà) sau:

1.   BSCKI Mai Trần Đông            Trưởng phòng

2.   BSCKII Đoàn Minh Trí            Phó Trưởng phòng

3.   BSCKI Đoàn Minh Tuấn         Phó Trưởng phòng

4.   CNĐD Dương Phước Thân      Thư ký

5.   YS Lê Minh Thủ                     Thành viên

6.   ĐDTH Đương Thị Cẩm Loan   Thành viên

Điều 2.Phòng quản lý chất lượng có trách nhiệm triển khai và tham mưu cho Hội đồng quản lý chất lượng Bệnh viện về công tác quản lý chất lượng bệnh viện, theo dõi, giám sát, đánh giá, báo cáo, phối hợp với mạng lưới chất lượng giải quyết các khiếu nại, tố cáo liên quan đến hài lòng người bệnh.

Điều 3. Trưởng các khoa, phòng bệnh viện đa khoa quận Thốt Nốt, các Ông (bà) có tên ở Điều 1 và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này kể từ ngày ký.

GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:

– Như Điều 3

– Lưu HC

        SỞ Y TẾ TP CẦN THƠ        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     BVĐK QUẬN THỐT NỐT                     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

         Số:          /QĐ-BVTN                          Thốt Nốt, ngày 29 tháng 03 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Mạng lưới chất lượng bệnh viện

GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUẬN THỐT NỐT

Căn cứ Quyết định số 2400/QĐ-UBND ngày 10/08/2009 của Uỷ Ban Nhân Dân thành phố Cần Thơ về việc thành lập Bệnh viện đa khoa quận Thốt Nốt trực thuộc Sở Y tế thành phố Cần Thơ;

          Căn cứ Công văn số 1000/SYT ngày 17/6/2006 của Sở Y tế thành phố Cần thơ về việc hướng dẫn thực hiện phân cấp quản lý tổ chức cán bộ, công chức, viên chức;

          Căn cứ Thông tư số 19/2013/TT-BYT ngày 12/7/2013 của Bộ Y tế về việc Hướng dẫn thực hiện quản lý chất lượng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại bệnh viện;

          Theo đề nghị của Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp Bệnh viện đa khoa quận Thốt Nốt;

          Xét yêu cầu công tác và năng lực cán bộ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Nay thành lập Mạng lưới chất lượng bệnh viện gồm các Ông (Bà) sau:

Khoa Hồi sức tích cực – Chống độc

1.   BS Đỗ Thị Lệ Nhu                            Tổ trưởng

2.   BS Nguyễn Thanh Lợi                       Tổ phó

3.   CĐĐD Trần Minh Diễn                     Thư ký

– Khoa Khám bệnh

1.   BS Trần Thủy Liên                            Tổ trưởng

2.   BS Nguyễn Thị Lệ Mai                     Tổ phó

3.   ĐDTH Nguyễn Thị Thanh Thúy        Thư ký

– Khoa Liên chuyên khoa

1.   BS Lữ Mỹ Anh                                 Tổ trưởng

2.   BS Lê Văn Phước                             Tổ phó

3.   CĐĐD Hồ Thị Tuyết Vân                 Thư ký

– Khoa Y học cổ truyền

1.   BS Trần Nhựt Thanh                         Tổ trưởng

2.   YS Nguyễn Hải Sơn                          Tổ phó

3.   YS Huỳnh Thị Hằng Nga                  Thư ký

– Khoa Sản

1.   BS Phạm Hoàng Chánh                     Tổ trưởng

2.   BS Nguyễn Ngọc Diễm Uyên            Tổ phó

3.   CNHS Nguyễn Thị Thu Thủy            Thư ký

– Khoa Nội

1.   BS Lê Quốc Thanh                           Tổ trưởng

2.   BS Huỳnh Ngọc Nguyên                   Tổ phó

3.   CĐĐD Nguyễn Hữu Thuận               Thư ký

– Khoa Nhi

1.   BS Nguyễn Viết Thảo                       Tổ trưởng

2.   BS Nguyễn Ngọc Thu                       Tổ phó

3.   ĐDTH Phạm Thị Tuyết Hấn              Thư ký

– Khoa Ngoại

1.   BS Nguyễn Minh Truyền                  Tổ trưởng

2.   BS Nguyễn Thế Cạnh                       Tổ phó

3.   YS Nguyễn Tường Duy                     Thư ký

– Khoa Nhiễm

1.   BS Tô Phước Hiệp                            Tổ trưởng

2.   BS Lý Văn An                                  Tổ phó

3.   CĐĐD Phan Văn Phú                       Thư ký

– Khoa Dược

1.   DS Nguyễn Văn Công                       Tổ trưởng

2.   DSTH Nguyễn Thị Hồng                  Tổ phó

3.   DSTH Võ Tấn Thông                       Thư ký

– Khoa KSNK

1.   DS Trương Ngọc Thanh                    Tổ trưởng

2.   YS Trần Nam Nhựt                           Tổ phó

3.   ĐDTH Hoàng Phan Diễm Hương      Thư ký

– Khoa Cận lâm sàng

1.   BS Bùi Trọng Hải                             Tổ trưởng

2.   KTV Trịnh Kim Bảo                         Tổ phó

3.   KTV Nguyễn Thị Nhẹ                       Thư ký

– Khoa Dinh Dưỡng

1.   BS Nguyễn Thị Ngọc Thu                 Tổ trưởng

2.   CNĐD Trịnh Thị Phương Vi             Tổ phó, kiêm Thư ký

Điều 2.Mạng lưới chất lượng người bệnh có trách nhiệm triển khai, thực hiện, theo dõi tất cả các hoạt động có liên quan đến quản lý chất lượng bệnh viện và tham gia kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện theo phân công của Hội đồng quản lý chất lượng bệnh viện.

Điều 3. Trưởng các khoa, phòng bệnh viện đa khoa quận Thốt Nốt, các Ông (bà) có tên ở Điều 1 và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này kể từ ngày ký.

GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:

– Như Điều 3

– Lưu HC

Tag: án đảm fpt trình