So sánh giải thể doanh nghiệp và giải thể hợp tác xã

So sánh giải thể doanh nghiệp và giải thể hợp tác xã

Doanh nghiệp được thành lập và hoạt động  theo quy định của luật doanh  nghiệp trong khi đó hợp tác xã thì được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật hợp tác xã. Do đó, thủ tục  giải  thể doanh nghiệp được thực hiện theo quy định của Luật doanh nghiệp, thủ tục giải thể hợp tác xã được thực hiện theo luật hợp tác xã. Quý khách có thể xem thủ tục giải thể doanh nghiệp và thủ tục giải thể hợp tác xã tại hai văn bản pháp luật nêu trên.

giải thể đảng uỷ khối doanh nghiệp trung ương