So sánh năng lực pháp luật và năng lực hành vi

Năng lực pháp luật là gì

Năng lực pháp luật là khả năng của cá nhân hay tổ chức có quyền và nghĩa vụ pháp lí theo quy định của pháp luật. Năng lực pháp luật của cá nhân xuất hiện từ khi con người sinh ra và chấm dứt khi người đó chất, … Không thể có năng lực hành vi pháp luật nếu không có năng lực pháp luật.

Năng lực pháp luật của chủ thể là gì

Năng lực chủ thể pháp luật bao gồm hai yếu tố: năng lực pháp luật và năng lực hành vi pháp luật, trong đó năng lực pháp luật là tiền đề của năng lực hành vi pháp luật, không có năng lực pháp luật thì không thể có năng lực hành vi pháp luật. …

So sánh năng lực pháp luật và năng lực hành vi

Năng lực pháp luật và năng lực hành vi của cá nhân phát sinh cùng một thời điểm

Năng lực pháp luật và năng lực hành vi không phát sinh cùng một thời điểm. Năng lực pháp luật của cá nhân có từ khi có nhân được sinh ra, còn năng lực hành vi phải đến một thời điểm độ tuổi thì năng lực hành vi của cá nhân mới phát sinh.

 

 

 

tag: dân sự chính mọi như nhau đều