Tạm ngừng kinh doanh của doanh nghiệp

Thủ tục tạm ngừng kinh doanh

Vì một số lý do mà doanh nghiệp không thể tiếp tục hoạt động kinh doanh thì doanh nghiệp có thể tạm ngừng hoạt động một thời gian để khắc phục những khó khăn của doanh nghiệp sau đó tiếp tục kinh doanh. Khi tạm ngừng kinh doanh doanh nghiệp phải làm thủ tục tạm ngừng kinh doanh với cơ quan đăng ký kinh doanh.

Luật DeHa xin chia sẻ thủ tục tạm ngừng kinh doanh để quý doanh nghiệp tham khảo.

Hồ sơ tạm ngừng kinh doanh

Hồ sơ thông báo tạm ngừng kinh doanh của doanh nghiệp bao gồm:

– Thông báo về việc tạm ngừng hoạt động kinh doanh ( theo mẫu );

– Bản sao hợp lệ Biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh, của Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần về việc tạm ngừng kinh doanh.

–  Quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần, của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh.

– Văn bản ủy quyền cho người thực hiện thủ tục tạm ngừng kinh doanh của doanh nghiệp.

Quy trình thực hiện thủ tục tạm ngừng kinh doanh của doanh nghiệp

Doanh nghiệp nộp hồ sơ tạm ngừng kinh doanh cho Cơ quan đăng ký kinh doanh chậm nhất 15 ngày trước ngày tạm ngừng hoặc tiếp tục kinh doanh.

Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận hồ sơ cho doanh nghiệp sau khi tiếp nhận thông báo tạm ngừng kinh doanh, thông báo tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo của doanh nghiệp. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy xác nhận về việc doanh nghiệp đã đăng ký tạm ngừng kinh doanh. Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông tin doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh, tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo đến cơ quan thuế để phối hợp quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp.

Lưu ý:

  • Trong thời gian tạm ngừng kinh doanh, doanh nghiệp phải nộp đủ số thuế còn nợ; tiếp tục thanh toán các khoản nợ, hoàn thành việc thực hiện hợp đồng đã ký với khách hàng và người lao động, trừ trường hợp doanh nghiệp, chủ nợ, khách hàng và người lao động có thỏa thuận khác.
  • Khi doanh nghiệp thực hiện thủ tục tạm ngừng kinh doanh của doanh nghiệp, doanh nghiệp đồng thời gửi Thông báo tạm ngừng hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đã đăng ký.
  • Thời hạn tạm ngừng kinh doanh không được quá một năm. Sau khi hết thời hạn đã thông báo, nếu doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh vẫn tiếp tục tạm ngừng kinh doanh thì phải thông báo tiếp cho Phòng Đăng ký kinh doanh. Tổng thời gian tạm ngừng kinh doanh liên tiếp không được quá hai năm.
  • Trường hợp doanh nghiệp không tạm ngừng tròn năm thì doanh nghiệp vẫn phải đóng thuế môn bài cho thời gian doanh nghiệp vẫn hoạt động trong năm.
  • Trong thời gian tạm ngừng doanh nghiệp vẫn phải nộp các báo cáo thuế của doanh nghiệp cho thời gian hoạt động trước đó của doanh nghiệp.

Tạm ngừng kinh doanh của hộ kinh doanh

Hộ kinh doanh tạm ngừng kinh doanh từ 30 ngày trở lên thì hộ kinh doanh làm thông báo tạm ngừng kinh doanh với cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi hộ kinh doanh có địa chỉ theo quy định tại Điều 76 Luật doanh nghiệp 2014 dưới đây:

Điều 76. Tạm ngừng kinh doanh của hộ kinh doanh

1. Trường hợp tạm ngừng kinh doanh từ 30 ngày trở lên, hộ kinh doanh phải thông báo với cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đã đăng ký kinh doanh và cơ quan thuế trực tiếp quản lý. Thời gian tạm ngừng kinh doanh không được quá 01 năm.

2. Hộ kinh doanh tạm ngừng kinh doanh gửi thông báo bằng văn bản cho cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi hộ kinh doanh đã đăng ký ít nhất 15 ngày trước khi tạm ngừng kinh doanh. Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện trao Giấy biên nhận hồ sơ cho người nộp hồ sơ sau khi tiếp nhận thông báo tạm ngừng kinh doanh của hộ kinh doanh. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện cấp Giấy xác nhận về việc hộ kinh doanh đăng ký tạm ngừng kinh doanh cho hộ kinh doanh.

Dịch vụ tạm ngừng hoạt động của doanh nghiệp, tạm ngừng kinh doanh của hộ kinh doanh

Luật DeHa xin gửi tới các doanh nghiệp dịch vụ tạm ngừng hoạt động doanh nghiệp, tạm ngừng kinh doanh của hộ kinh doanh. Các  Doanh nghiệp và hộ kinh doanh có nhu cầu tạm ngừng hoạt động kinh doanh hãy liên hệ với Luật DeHa để được tư vấn và cung cấp dịch vụ tạm ngừng hoạt động.

tag: dừng   ngưng   tnhh   cách   mtv   đơn   1   2   tra   cứu   cty   tư   nhân   hộ   cá   tác   xã   mới   thuốc   tại   hà   nội   qua   mạng