Tạp chí nông nghiệp và phát triển nông thôn

Tạp chí nông nghiệp và phát triển nông thôn

GIỚI THIỆU VỀ TẠP CHÍ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

Vị trí và chức năng

1. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là đơn vị sự nghiệp báo chí trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, có chức năng thông tin, tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn theo quy định của Luật Báo chí và quy định pháp luật; là diễn đàn khoa học và công nghệ, trao đổi kinh nghiệm thực tiễn, lý luận, nghiệp vụ về nông nghiệp và phát triển nông thôn phục vụ chức năng quản lý nhà nước của Bộ.
2. Tạp chí 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có tư cách pháp nhân, con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng để hoạt động theo quy định của pháp luật.
3. Tạp chí có Trụ sở chính đặt tại thành phố Hà Nội.

Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Biên tập, xuất bản, phát hành ấn phẩm: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Tạp chí in và Tạp chí điện tử bằng tiếng Việt và tiếng Anh) giới thiệu chiến lược, thành tựu khoa học công nghệ, các vấn đề về lý luận và thực tiễn trong đổi mới quản lý nông nghiệp nông thôn; các số chuyên đề, đặc san khác nhằm trao đổi thông tin, sáng kiến, kinh nghiệm, các điển hình tiên tiến trong nông nghiệp và phát triển nông thôn phục vụ yêu cầu công tác theo chức năng, nhiệm vụ của Bộ.

2. Tham gia tuyên truyền, phổ biến đường lối, chính sách, định hướng của Đảng, pháp luật của Nhà nước và chỉ đạo của Bộ.

3. Xây dựng và sử dụng đội ngũ cộng tác viên trong phạm vi cả nước để thực hiện nhiệm vụ theo quy định của Bộ và quy định của pháp luật.

4. Thực hiện hợp tác quốc tế trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao theo phân cấp của Bộ và quy định của pháp luật.

5. Tạp chí được quyền:

a) Tham dự các hội nghị, hội thảo ở trong nước và nước ngoài; tổ chức các hội nghị, hội thảo, tọa đàm chuyên môn, nghiệp vụ phục vụ công tác tuyên truyền của Bộ và nhiệm vụ của Tạp chí.

b) Được đề nghị các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ cung cấp thông tin, tài liệu về các lĩnh vực hoạt động của cơ quan, đơn vị để thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Tạp chí.

c) Thực hiện hợp tác quốc tế trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của Tạp chí theo phân cấp của Bộ và quy định của pháp luật.

6. Tổ chức biên tập, xuất bản và phát hành Tạp chí theo giấy phép của cơ quan có thẩm quyền cấp, theo quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Luật Báo chí, Luật Xuất bản và quy định của pháp luật.

7. Liên doanh, liên kết, ký kết và thực hiện các hợp đồng cung cấp các dịch vụ thông tin, tuyên truyền, khoa học kỹ thuật về lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của pháp luật.

8. Xây dựng, trình Bộ trưởng phê duyệt chiến lược kế hoạch hoạt động dài hạn, 5 năm và hàng năm của Tạp chí và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

9. Sơ kết, tổng kết; thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất, thống kê về tổ chức và hoạt động của Tạp chí theo quy định.

10. Xây dựng trình Bộ đề án vị trí việc làm; quản lý tổ chức bộ máy, biên chế công chức theo ngạch, số lượng viên chức theo chức danh nghề nghiệp và người lao động theo phân cấp quản lý của Bộ và quy định của pháp luật.

11. Quản lý hồ sơ, tài sản, tài chính và các nguồn lực khác; tổ chức các hoạt động thu chi và thực hiện ngân sách được giao quy định của pháp luật.

12. Thực hiện các nội dung cải cách hành chính theo chương trình, kế hoạch của Bộ và phân công của Bộ trưởng.

13. Thực hiện nhiệm vụ khác do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao.

Cơ cấu tổ chức

1. Lãnh đạo Tạp chí

Tổng Biên tập và các Phó Tổng Biên tập

2. Tổ chức bộ máy

a) Ban Trị sự và Tổng hợp;

b) Ban Biên tập;

c) Ban Thư ký và Bạn đọc;

d) Ban Tạp chí Điện tử;

e) Văn phòng đại diện Tạp chí tại phía Nam, đặt tại 135 Pasteur, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh.

3. Hội đồng biên tập Tạp chí do Bộ trưởng phân công theo quy định. Hội đồng thực hiện chức năng tư vấn cho Tổng Biên tập về định hướng hoạt động và nâng cao chất lượng của Tạp chí.

Tổng Biên tập

(đã ký)

tag: kh &