Thành lập trung tâm dạy nghề

Thành lập trung tâm dạy nghề

Đào tạo nghề là hoạt động có điều kiện do đó khi thành lập trung tâm phải đáp ứng  điều kiện và thực hiện thủ tục thành lập trung tâm đào tạo nghề theo quy định của pháp luật. Luật DeHa xin chia sẻ thủ tục thành lập trung tâm dạy nghề để quý khách tham khảo.

Điều kiện thực hiện thủ tục thành lập trung tâm đào tạo nghề

Khi mở trung tâm đào tạo nghề phải đáp ứng các điều kiện sau:

 1. Phù hợp với quy hoạch mạng lưới các cơ sở dạy nghề và quy hoạch, kế hoạch phát triển mạng lưới trung tâm dạy nghề của Bộ, Tổ chức chính trị – xã hội, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh.
 2. Quy mô đào tạo tối thiểu 50 học sinh đối với trung tâm dạy nghề tư thục và 150 học sinh đối với trung tâm dạy nghề công lập.
 3. Đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, đạt tiêu chuẩn về phẩm chất và đạt trình độ chuẩn theo quy định tại khoản 3, Điều 58 của Luật Dạy nghề, trong đó:
  a) Tỷ lệ học sinh quy đổi trên giáo viên quy đổi tối đa là 20 học sinh trên 01 giáo viên;
  b) Phải có giáo viên cơ hữu cho từng nghề tổ chức đào tạo.
 4. Về cơ sở vật chất và thiết bị dạy nghề:
  a) Cơ sở vật chất phù hợp với quy mô, trình độ đào tạo của từng nghề và được thiết kế xây dựng theo Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXD VN 60: 2003 “Trường dạy nghề – Tiêu chuẩn thiết kế” được ban hành theo Quyết định số 21/2003/QĐ-BXD ngày 28/7/2003 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng. Cụ thể:
  – Diện tích đất sử dụng tối thiểu là 1.000 m2 đối với khu vực đô thị và 2.000 m2 đối với khu vực ngoài đô thị;
  – Phòng học lý thuyết đáp ứng được quy mô đào tạo theo quy định. Diện tích phòng học lý thuyết tối thiểu 1,3 m2/01 học sinh quy đổi;
  – Xưởng thực hành đáp ứng được yêu cầu thực hành theo chương trình dạy nghề trình độ sơ cấp. Diện tích phòng học thực hành tối thiểu đạt 2,5 m2/01 học sinh quy đổi.
  b) Thiết bị dạy và học nghề:
  Có đủ thiết bị dạy lý thuyết và thực hành phù hợp với quy mô, trình độ của từng nghề đào tạo theo quy định.
 5. Về khả năng tài chính:
  Có đủ khả năng tài chính đảm bảo cho việc đầu tư và hoạt động của trung tâm dạy nghề. Vốn pháp định thành lập trung tâm dạy nghề là 01 (một) tỷ đồng Việt Nam.
 6. Có đủ chương trình, giáo trình dạy nghề theo quy định.

Hồ sơ thành lập trung tâm đào tạo nghề

* Tờ trình của Sở Lao động Thương binh và Xã hội;
* Hồ sơ đã được thẩm định từ Sở Lao động Thương binh và Xã hội gồm:
1. Văn bản đề nghị thành lập trung tâm của Uỷ ban nhân dân quận, huyện, thành phố, thị xã thuộc tỉnh đối với trung tâm dạy nghề công lập (theo mẫu); Đơn đề nghị của tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, tổ chức kinh tế, cá nhân đối với trung tâm dạy nghề tư thục (theo mẫu).
2. Đề án thành lập trung tâm dạy nghề (theo mẫu).
3. Dự kiến số lượng giáo viên đảm bảo đáp ứng quy mô, trình độ đào tạo của trung tâm.
4. Sơ yếu lý lịch của người dự kiến làm giám đốc, vận dụng theo mẫu 2C-BNV/2008 ban hành kèm theo Quyết định số 02/2008/QĐ-BNV ngày 06/10/2008 của Bộ Nội vụ về việc ban hành mẫu biểu quản lý cán bộ, công chức.
5. Dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm.
6. Văn bản xác nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà hoặc văn bản thỏa thuận của cơ quan có thẩm quyền về cấp, cho thuê hoặc quyền sử dụng đất để xây dựng trung tâm hoặc hợp đồng thuê nhà, xưởng, đất đai (tối thiểu là 5 năm).
7. Đối với trung tâm dạy nghề tư thục, hồ sơ cần bổ sung:
7.1 Văn bản xác nhận của ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng về khả năng tài chính của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trung tâm dạy nghề đảm bảo đầu tư và hoạt động của trung tâm;
7.2 Đối với trung tâm dạy nghề tư thục có từ 2 thành viên góp vốn trở lên, hồ sơ còn phải bổ sung:
a) Biên bản cử người đại diện đứng tên thành lập trung tâm;
b) Danh sách các cổ đông cam kết góp vốn thành lập trung tâm;
c) Danh sách các thành viên Ban sáng lập thành lập trung tâm.

Quy trình thực hiện thủ tục thành lập trung tâm dạy nghề

 • Tổ chức, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật gửi Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh
 • Sở Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức thẩm định hồ sơ thành lập trung tâm dạy nghề:
  a) Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tiếp nhận và thẩm tra sơ bộ hồ sơ thành lập trung tâm dạy nghề công lập thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và trung tâm dạy nghề tư thục trên địa bàn trước khi trình Hội đồng thẩm định cấp tỉnh;
  b) Việc thành lập, tổ chức và hoạt động của Hội đồng thẩm định cấp tỉnh được thực hiện theo quy định tại điểm b, khoản 2, Điều 10 của Quy định về thành lập, cho phép thành lập, chia, tách, sáp nhập, giải thể trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề và trung tâm dạy nghề (Ban hành kèm theo Quyết định số 71/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 30 tháng 12 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;
  c) Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Hội đồng thẩm định cấp tỉnh tổ chức thẩm định khả năng thực hiện các điều kiện thành lập trung tâm dạy nghề quy định tại Điều 11 của Quy định về thành lập, cho phép thành lập, chia, tách, sáp nhập, giải thể trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề và trung tâm dạy nghề (Ban hành kèm theo Quyết định số 71/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 30 tháng 12 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội. Riêng điều kiện về khả năng tài chính quy định tại khoản 5 Điều 11 của Quy định về thành lập, cho phép thành lập, chia, tách, sáp nhập, giải thể trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề và trung tâm dạy nghề (Ban hành kèm theo Quyết định số 71/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 30 tháng 12 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội phải có văn bản chứng minh.
  d) Căn cứ vào kết quả thẩm định của Hội đồng thẩm định, cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trung tâm hoàn chỉnh hồ sơ thành lập trung tâm gửi Hội đồng thẩm định cấp tỉnh để xem xét báo cáo Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định;
 • Sở Lao động – Thương binh và Xã hội nộp toàn bộ hồ sơ về Văn phòng UBND tỉnh tại Bộ phận Văn thư hoặc qua đường bưu chính, lãnh đạo Văn phòng chuyển hồ sơ cho bộ phận chuyên môn thẩm định trình UBND tỉnh quyết định.
  Trường hợp không đủ điều kiện thành lập, cho phép thành lập, phải trả lời cho cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trung tâm bằng văn bản và nêu rõ lý do.
  – Văn phòng UBND trả kết quả cho tổ chức, cá nhân trực tiếp tại bộ phận Văn thư – Văn phòng UBND tỉnh hoặc qua đường bưu chính

 

tag: giấy   lái   xe   tự   ty