Thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh

Thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh

Công ty tôi thành lập năm 2013. Để phù hợp với tình hình hoạt động của công ty, công ty chứng tôi muốn thay đổi một số nội dung đăng ký kinh doanh. Tôi muốn biết các trường hợp công ty phải làm thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh là những trường hợp nào.

Chào bạn!

Chúng tôi xin được trả lời câu hỏi liên quan đến thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh như sau:

Các doanh nghiệp phải thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh đến phòng đăng ký kinh doanh trong các trường hợp sau:

-Công ty thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh trong trường hợp công ty thay đổi tên đăng ký kinh doanh;

– Công ty thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh trong trường hợp công ty thay đổi địa chỉ trụ sở đăng ký kinh doanh;

– Công ty thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh trong trường hợp công ty thay đổi, bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh;

– Công ty thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh trong trường hợp công ty đăng ký thay đổi vốn của công ty;

– Công ty thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh trong trường hợp công ty thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty;

– Công ty thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh trong trường hợp công ty thay đổi thành viên/cổ đông góp vốn của công ty;

– Công ty thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh trong trường hợp công ty thay đổi các nội dung đăng ký thuế, thông tin về người quản lý công ty.

Như vậy, nếu công ty bạn thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh thuộc một trong các trường hợp trên, công ty bạn phải làm thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh tới phòng đăng ký kinh doanh để tiến hành thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh.

Công ty bạn có nhu cầu thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh hãy liên hệ với Luật Ngô Gia để được tư vấn và cung cấp dịch vụ thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh.