Thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh

Thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh

Trong quá trình tiến hành hoạt động kinh doanh, để phù hợp với tính hình thực tế kinh doanh của doanh nghiệp doanh nghiệp có thể sẽ phải thực hiện thủ tục thay đổi giấy phép đăng ký kinh doanh. Liên quan đến thủ tục thay đổi giấy phép đăng ký kinh doanh đó là thủ tục đăng ký lập địa điểm kinh doanh hoặc thủ tục đăng ký thêm địa điểm kinh doanh, thủ tục đăng ký chuyển địa điểm kinh doanh, thủ tục đăng ký bổ sung địa điểm kinh doanh, thủ tục thay đổi địa điểm đăng ký kinh doanh.

  • Thủ tục đăng ký bổ sung giấy phép kinh doanh

Một trong số thủ tục đăng ký bổ sung giấy phép kinh doanh được các doanh nghiệp thực hiện nhiều nhất đó là thủ tục đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh. Theo quy định của Luật doanh ngiệp mới nhất, khi thành lập doanh nghiệp hay đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh. Các doanh nghiệp có thể đăng ký và bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh khác nhau như đăng ký ngành nghề kinh doanh có điều kiện để hoạt động kinh doanh kể cả những ngành nghề yêu cầu có chứng chỉ hành nghề, doanh nghiệp cũng không phải nộp kèm chứng chỉ hành nghề khi thành lập hoặc bổ sung giấy phép đăng ký kinh doanh. Doanh nghiệp chỉ cần đáp ứng điều kiện về chứng chỉ hành nghề khi thực hiện kinh doanh ngành nghề yêu cầu có chứng chỉ hành nghề.

Khi đăng ký bổ sung thay đổi ngành nghề kinh doanh, các doanh nghiệp có thể đăng ký thêm ngành nghề kinh doanh hoặc bỏ bớt những ngành nghề mà công ty không kinh doanh, đăng ký ngành nghề kinh doanh chính, thay đổi ngành nghề kinh doanh chính của công ty.

Ngoài ra, khi đăng ký bổ sung giấy phép kinh doanh, công ty có thể thay đổi số điện thoại trong đăng ký kinh doanh, bổ sung số fax, website của công ty. Mẫu cập nhật, bổ sung thông tin là phụ lục ii-5 đăng ký kinh doanh

Thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh

  • Thủ tục đăng ký địa điểm kinh doanh

Có phải đăng ký địa điểm kinh doanh không là câu hỏi mà rất nhiều công ty đặt ra khi muốn đăng ký lập địa điểm kinh doanh hay đăng ký địa điểm kinh doanh mới. Thủ tục đăng ký thay đổi giấy phép kinh doanh cũng bao gồm đăng ký thêm địa điểm kinh doanh, đăng ký chuyển địa điểm kinh doanh, thay đổi địa điểm đăng ký kinh doanh. Luật Ngô Gia xin chia sẻ một số quy định về địa điểm đăng ký kinh doanh, quy định về đăng ký địa điểm kinh doanh và hướng dẫn quý khách cách đăng ký địa điểm kinh doanh.

           Một số quy định về đăng ký địa điểm kinh doanh:

Khoản 3 Điều 45 Luật Doanh nghiệp quy định: Địa điểm kinh doanh là nơi mà doanh nghiệp tiến hành hoạt động kinh doanh cụ thể.

Điều 41 Luật doanh nghiệp quy định về tên của địa điểm kinh doanh như sau:

Tên địa điểm kinh doanh phải được viết bằng các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt, các chữ cái F, J, Z, W, chữ số và các ký hiệu.

Tên địa điểm kinh doanh phải được viết hoặc gắn tại địa điểm kinh doanh. Tên địa điểm kinh doanh  được in hoặc viết với khổ chữ nhỏ hơn tên tiếng Việt của doanh nghiệp trên các giấy tờ giao dịch, hồ sơ tài liệu và ấn phẩm do công ty phát hành.

              Thủ tục đăng ký thành lập địa điểm kinh doanh:

Để đăng ký thành lập địa điểm kinh doanh, đăng ký bổ sung địa điểm kinh doanh công ty phải làm hồ sơ đăng ký thành lập địa điểm kinh doanh. Hồ sơ đăng ký thêm địa điểm kinh doanh, bao gồm:

Thông báo lập địa điểm kinh doanh:

Địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp có thể ở ngoài địa chỉ đăng ký trụ sở chính. Doanh nghiệp chỉ được lập địa điểm kinh doanh tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính hoặc đặt chi nhánh. Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày quyết định lập địa điểm kinh doanh, doanh nghiệp gửi thông báo lập địa điểm kinh doanh đến Phòng Đăng ký kinh doanh. Nội dung thông báo gồm: Mã số doanh nghiệp; Tên và địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp hoặc tên và địa chỉ chi nhánh (trường hợp địa điểm kinh doanh được đặt tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi chi nhánh đặt trụ sở); Tên, địa chỉ địa điểm kinh doanh; Lĩnh vực hoạt động của địa điểm kinh doanh; Họ, tên, nơi cư trú, số Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác quy định tại Điều 10 Nghị định này của người đứng đầu địa điểm kinh doanh; Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp đối với trường hợp địa điểm kinh doanh trực thuộc doanh nghiệp hoặc họ, tên, chữ ký của người đứng đầu chi nhánh đối với trường hợp địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh.

Mẫu đăng ký lập địa điểm kinh doanh, mẫu thông báo đăng ký địa điểm kinh doanh đã được ban hành theo Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT. Nếu như trước đây, sau khi đăng ký thành lập địa điểm kinh doanh, doanh nghiệp phải gửi mẫu 08 đăng ký địa điểm kinh doanh tới cơ quan quản lý thuế để đăng ký địa điểm kinh doanh với cơ quan thuế. Hiện tại, theo quy định của Luật doanh nghiệp mới, khi đăng ký thêm địa điểm kinh doanh, doanh nghiệp không cần nộp mẫu 08 đăng ký địa điểm kinh doanh tới cơ quan thuế nữa. Ngoài ra, doanh nhiệp cũng có thể đăng ký địa điểm kinh doanh trên google map để những cá nhân, tổ chức muốn biết địa chỉ kinh doanh của doanh nghiệp có thể tìm kiến địa chỉ kinh doanh của doanh nghiệp thông qua google map.

Thủ tục đăng ký thành lập địa điểm kinh doanh

            Quy trình đăng ký thành lập địa điểm kinh doanh:

Khi nhận được hồ sơ hợp lệ của doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh nhập thông tin vào Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp để yêu cầu mã số địa điểm kinh doanh. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận cập nhật thông tin về địa điểm kinh doanh trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp. Trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh, mẫu giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh cũng được ban hành tại Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT. Để tiết kiệm thời gian cho doanh nghiệp, hiện tại doanh nghiệp có thể đăng ký địa điểm kinh doanh qua mạng thay vì phải nộp hồ sơ đăng ký thêm địa điểm kinh doanh trực tiếp tại cơ quan đăng ký kinh doanh.

  • Thủ tục chuyển đổi địa điểm đăng ký kinh doanh:

Trong quá trình hoạt động kinh doanh, vì một vài lý do công ty có thể phải chuyển địa điểm đăng ký kinh doanh. Khi thay đổi địa chỉ kinh doanh, thay đổi địa điểm kinh doanh, doanh nghiệp phải đăng ký thay đổi địa điểm kinh doanh, đăng ký thay đổi địa chỉ kinh doanh.

Hồ sơ đăng ký thay đổi địa điểm kinh doanh( mẫu đăng ký thay đổi địa điểm kinh doanh, thông báo thay đổi địa điểm đăng ký kinh doanh doanh nghiệp có thể tham khảo tại Thông tư 20/2015/TT-BKHDT).

thủ tục đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh

Thủ tục chuyển địa điểm đăng ký kinh doanh như sau:

Trước khi đăng ký thay đổi địa chỉ kinh doanh, doanh nghiệp phải thực hiện các thủ tục với cơ quan thuế liên quan đến việc chuyển địa điểm theo quy định của pháp luật về thuế.

Khi thay đổi các nội dung đã đăng ký của địa điểm kinh doanh, doanh nghiệp gửi thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh hoạt động của địa điểm kinh doanh đến Phòng đăng ký kinh doanh nơi đặt trụ sở của công ty. Khi nhận được Thông báo của doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, thay đổi thông tin đăng ký hoạt động của địa điểm kinh doanh trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và cấp Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. Trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động địa điểm kinh doanh.

Sau khi thực hiện xong thủ tục đăng ký thành lập địa điểm kinh doanh, thủ tục chuyển đổi địa điểm đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp phải đăng bố cáo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh trước đây thường được gọi là đăng báo thay đổi đăng ký kinh doanh.

  • Dịch vụ thay đổi giấy phép đăng ký kinh doanh

Luật Ngô Gia xin gửi tới quý khách dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanh bao gồm thực hiện các thủ tục đăng ký thành lập địa điểm kinh doanh, thủ tục chuyển đổi địa điểm đăng ký kinh doanh, thủ tục đăng ký bổ sung giấy phép kinh doanh. Quý khách có nhu cầu thay đổi đăng ký kinh doanh tại Hà Nội, thay đổi đăng ký kinh doanh tại Hưng Yên, Hải Dương, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc, Bắc Giang hãy liên hệ với Luật Ngô Gia để được tư vấn về hồ sơ đăng ký thay đổi giấy phép kinh doanh và cung cấp dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanh.

 0934562586