Tìm Hiểu Về Giấy Phép Thành Lập Công Ty

I. Phân biệt 4 loại giấy phép trước khi thành lập công ty là gì

1. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh là loại giấy tờ “khai sinh” của một doanh nghiệp, trong đó có các nội dung như quy định tại DD25 LDN, điều kiện cấp theo DD24 LDN. Đây là loại giấy tờ nhằm giúp các cơ quan chức năng quản lý doanh nghiệp, xác định được các nội dung cơ bản của doanh nghiệp: tên, địa chỉ, số vốn, ngành nghề kd, người đại diện…

2. Giấy phép kinh doanh: Là loại giấy được cấp cho các doanh nghiệp có kinh doanh ngành nghề có điều kiện, loại giấy này thông thường được cấp sau Giấy dkkd. (bạn tham khảo k2 Đ7 LDN: . Đối với ngành, nghề mà pháp luật về đầu tư và pháp luật có liên quan quy định phải có điều kiện thì doanh nghiệp chỉ được kinh doanh ngành, nghề đó khi có đủ điều kiện theo quy định.

Điều kiện kinh doanh là yêu cầu mà doanh nghiệp phải có hoặc phải thực hiện khi kinh doanh ngành, nghề cụ thể, được thể hiện bằng giấy phép kinh doanh, giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh, chứng chỉ hành nghề, chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp, yêu cầu về vốn pháp định hoặc yêu cầu khác.)

3. Giấy Chứng nhận đầu tư: Là loại giấy tờ được cấp theo các Dự án đầu tư hoặc cấp cho các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (có nhà đầu tư nước ngoài lần đầu đầu tư tại VN).

4. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: = Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh + Giấy chứng nhận đăng ký mã số thuế. Hiện nay Pháp luật thống nhất mỗi doanh nghiệp chỉ có một mã số, mã số này vừa là mã số thuế vừa là mã số dkkd và được gọi chung là mã số doanh nghiệp.

II. Xin giấy phép thành lập công ty ở đâu

Căn cứ theo nghị định 43/2010/NĐ-CP có quy định các loại cơ quan đăng ký kinh doanh bao gồm:

Ở cấp tỉnh: Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư (sau đây gọi chung là Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh).

Riêng ở các thành phố lớn như Hà Nội, có thể thành lập doanh nghiệp thêm một hoặc hai cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh và được đánh số theo thứ tự.

Ở cấp huyện: Thành lập Phòng Đăng ký kinh doanh tại các quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh có số lượng hộ kinh doanh và hợp tác xã đăng ký thành lập mới hàng năm trung bình từ 500 trở lên trong hai năm gần nhất.

Như vậy để đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp, công ty của mình, bạn cần làm việc với phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh thành phố nơi định đặt trụ sở.

III. Mẫu giấy phép thành lập doanh nghiệp

 

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THÀNH PHỐ HÀ NỘI                         
            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                       

 

PHÒNG  ĐĂNG KÍ KINH DOANH

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÍ DOANH NGHIỆP CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN

Mã số doanh nghiệp: ……………….
Đăng kí lần đầu : ngày…..tháng……. năm….
Đăng kí thay đổi lần thứ 2 ( nếu có ) : ngày…..tháng…….năm…….
1. Tên công ty

Tên công ty viết bằng tiếng Việt:………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………..

Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài:…………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

Tên công ty viết tắt:…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

2. Trụ sở chính

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………..

Điện thoại :………………………………      Fax:………………………………

Email:……………………………………..     website:…………………………..

3. Vốn điều lệ

Vốn điều lệ:……………………………………………………………………………………………….

Bằng chữ :…………………………………………………………………………………………………

Mệnh giá cổ phần:………………………………………………………………………………………

Tổng số cổ phần :……………………………………………………………………………………….

4. Người đại diện theo pháp luật của công ty

Họ và tên:…………………………………………………… Giới tính: …………………………….

Chức danh:………………………………………………………………………………………………

Sinh ngày:………………………….Dân tộc:………………..Quốc tịch:…………………………

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: ………………………………………………………………..

Số giấy chứng thực cá nhân:………………………………………………………………………

Ngày cấp:………………………………..     Nơi cấp:………………………………………………

Nơi đăng kí hộ khẩu thường trú:………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………..

Chỗ ở hiện tại:………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………
TRƯỞNG PHÒNG

                                                                                                     (Ký và đóng dấu)

 

 

 

Hiện tại chúng tôi cung cấp dịch vụ làm giấy phép thành lập công ty, xử lý thủ tục xin giấy phép thành lập công ty. Chúng tôi đã thực hiện cho rất nhiều doanh nghiệp với nhiều loại hình giấy phép như giấy phép thành lập trung tâm tiếng anh, giấy phép thành lập nhà xuất bản, giấy phép thành lập trường học ….

 

 

Tag: cổ phần khoán dược tiếng anh tnhh tra cứu nhân in english