Vai trò công ty cổ phần trong nền kinh tế

Vai trò công ty cổ phần trong nền kinh tế

Trong cơ cấu tổ chức của công ty cổ phần có Đại hội đồng cổ đông, hội đồng quản trị, chủ tịch hội đồng quản trị, giám đốc hoặc tổng giám đốc, ban kiểm soát công ty. Ngoài ra, công ty cổ phần còn có các phòng ban khác, tổ chức công đoàn. Đối với các công ty cổ phần nhà nước còn có thể có tổ chức đảng.

Vai trò công ty cổ phần trong nền kinh tế

Theo quy định của pháp luật chỉ có công ty cổ phần mới có quyền phát hành chứng khoán để huy động vốn. Để trở thành công ty cổ phần đại chúng để phát hành chứng khoán ra công chúng, công ty cổ phần cần niêm yết trên thị trường chứng khoán(ttck).

Chính vì là loại hình doanh nghiệp duy nhất được phát hành chứng khoán nên công ty cổ phần có vai trò quan trọng trên thị trường chứng khoán. Việc tăng giảm giá cổ phiếu được phát hành của công ty cổ phần đại chúng có ảnh hưởng trực tiếp đến thị trường tài chính và nền kinh tế của nước ta.