Văn phòng quốc hội

Văn phòng quốc hội

Văn phòng Quốc hội là cơ quan giúp việc của Quốc hội, có trách nhiệm nghiên cứu, tham mưu tổng hợp và tổ chức phục vụ mọi hoạt động của Quốc hội, Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội, các Phó Chủ tịch Quốc hội, của Hội đồng dân tộc và các Uỷ ban của Quốc hội
Lịch sử
Ngày 6-7-1981, Hội đồng Nhà nước đã công bố Nghị quyết số 01-NQ/HĐNN7 về tổ chức, nhiệm vụ của Văn phòng Quốc hội và Hội đồng Nhà nước. Theo nghị quyết, Văn phòng Quốc hội và Hội đồng Nhà nước là cơ quan giúp việc Quốc hội và Hội đồng Nhà nước, có trách nhiệm phục vụ mọi hoạt động của Hội đồng Nhà nước, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Quốc hội, các hội đồng và ủy ban của Quốc hội. Đồng thời Hội đồng Nhà nước công bố Nghị quyết số 02-NQ/HĐNN7 về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Việt Dũng giữ chức vụ Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội và Hội đồng Nhà nước.

Nhiệm vụ
Phục vụ Quốc hội và Uỷ ban thường vụ Quốc hội trong công tác xây dựng pháp luật, giải thích Hiến pháp, luật, pháp lệnh;[3] Nghiên cứu, phục vụ Quốc hội trong việc ban hành các chính sách cơ bản, nghị quyết, quyết định về kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh, đối ngoại, về tổ chức và nhân sự thuộc thẩm quyền của Quốc hội;[3] Tổ chức phục vụ Quốc hội thực hiện quyền giám sát tối cao; nghiên cứu tổ chức phục vụ Uỷ ban thường vụ Quốc hội giám sát và hướng dẫn hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp;[3] Tổ chức phục vụ Uỷ ban thường vụ Quốc hội nghiên cứu các vấn đề về bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân, công bố việc bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp, công bố và chủ trì việc bầu cử đại biểu Quốc hội;[3] Nghiên cứu phục vụ Uỷ ban thường vụ Quốc hội chỉ đạo, điều hoà phối hợp hoạt động của Hội đồng Dân tộc và các Uỷ ban của Quốc hội, bảo đảm điều kiện hoạt động cho các đại biểu Quốc hội;[3] Tiếp dân, chuyển đơn khiếu nại tố cáo của công dân đến các cơ quan hữu quan và đôn đốc các ngành, các cấp giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo theo quy định của pháp luật;[3] Nghiên cứu phục vụ Uỷ ban thường vụ Quốc hội quyết định biên chế hàng năm và quy định chính sách, chế độ đối với Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Văn phòng Quốc hội;[3] Nghiên cứu, phục vụ Uỷ ban thường vụ Quốc hội xây dựng chương trình và tổ chức phục vụ các kỳ họp Quốc hội và các phiên họp của Uỷ ban thường vụ Quốc hội, nghiên cứu các vấn đề và chuẩn bị các dự án do Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội và các Phó Chủ tịch Quốc hội giao;[3] Ðôn đốc việc chuẩn bị và bảo đảm thủ tục trình Quốc hội, Uỷ ban thường vụ Quốc hội các dự án, báo cáo, tờ trình của các cơ quan và tổ chức hữu quan;
Tổ chức và quản lý công tác thông tin, báo chí, xuất bản, thư viện của Quốc hội;[3] Phục vụ Chủ tịch Quốc hội chỉ đạo và thực hiện ngân sách của Quốc hội, quản lý công tác quản trị, tài vụ, hành chính, văn thư, in ấn, lưu trữ, bảo vệ và lễ tân của cơ quan.[3]

Địa chỉ văn phòng quốc hội

Địa chỉ: Nhà Quốc hội mới- số 1 đường Độc Lập- Ba Đình- Hà Nội; 22 Hùng Vương- Ba Đình- Hà Nội. Điện thoại: 080.48965.

 

 

 

 

Tag: trung ương tuyển dụng 2019 2018