Bảng lịch công tác

Bảng lịch công tác

Bạn có thể tham khảo bảng lịch công tác

bangtot.vn

bangghim.com

sangha.vn

Mẫu lịch công tác tuần

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

(Từ ngày 29 tháng 7 đến ngày 02 tháng 8 năm 2013)

Thời gian Nội dung công việc Địa điểm Người chủ trì Đơn vị chuẩn bị Đơn vị tham dự
Thứ Hai

29-7

 

Sáng

– Nghe báo cáo Dự thảo KLTT tại Trường CBTT

 

 

 

– Phổ biến Nghị quyết TW 7

 

– Hội thảo Biểu mẫu trong hoạt động TT (2 ngày)

– Đi công tác nước ngoài (cả tuần)

– Nghe Đoàn thanh tra Hải Dương báo cáo

– Phòng hội thảo

 

 

 

– TP HCM

 

– TP HCM

 

– Phòng họp tầng 4

– Đ/c Tranh

 

 

 

– Đ/c Hào

 

– Đ/c Lượng

– Đ/c Hạnh

– Đ/c Thanh

– Vụ TCCB, Đoàn TT

 

 

– VP Đảng ủy

 

– Vụ Pháp chế

 

– Đoàn thanh tra

– Đ/c Trưởng đoàn TT, Đ/c Hiệu trưởng Trường CBTT, Vụ TCCB, Vụ PC, Vụ KHTCTH

– Các đảng viên công tác ở phía Nam

– Th/phần theo giấy mời

 

– Đoàn thanh tra

Chiều – Nghe Đoàn thanh tra Quảng Ninh báo cáo

 

– Phòng hội thảo – Đ/c Thanh – Đoàn thanh tra – Đoàn thanh tra
Thứ Ba

30-7

 

Sáng

– Họp Chính phủ (2 ngày)

 

– Nghe Đoàn thanh tra Yên Bái báo cáo

– 8h30: Họp với  Bộ, ngành về dự thảo KLTT tại Công ty Thuốc lá Thăng Long

-Trụ sở Chính phủ

 

– Phòng họp tầng 4

– Phòng hội thảo

– Đ/c Tranh

 

– Đ/c Thanh

– Đ/c Khánh

– Vụ KHTCTH, Vụ Pháp chế

– Đoàn thanh tra

– Đoàn thanh tra

 

– Đoàn thanh tra

– Th/phần theo giấy mời

Chiều – Nghe Đoàn thanh tra Cao Bằng báo cáo – Phòng hội thảo – Đ/c Thanh – Đoàn thanh tra – Đoàn thanh tra
Thứ Tư

31-7

Sáng
Chiều – Họp Tổ soạn thảo Quy chế làm việc của cơ quan

 

– Phòng hội thảo – Đ/c Hào – Tổ soạn thảo – Các thành viên Tổ soạn thảo (Đ/c Tổ trưởng báo họp)
Thứ Năm

01-8

 

Sáng

– Cho ý kiến về việc khiếu nại của một số hộ dân xã Sa Sơn và thị trấn Sa Thầy, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum

– Họp Thông tư hướng dẫn giải quyết vụ việc Khiếu nại, tố cáo (2 ngày)

– Làm việc với Vụ Pháp chế về công tác 6 tháng đầu năm và kế hoạch 6 tháng cuối năm

 

– Phòng hội thảo

 

 

– Phòng họp tầng 4

 

– Phòng họp tầng 5

– Đ/c Tranh, Đ/c Thủy

 

– Đ/c Lượng

 

– Đ/c Thanh

– Cục II

 

 

– Vụ Pháp chế

 

– Vụ Pháp chế

– Lãnh đạo TTCP, Đại diện Lãnh đạo: Cục II, Vụ KHTCTH, Vụ TD

– Cục 4, Viện KHTT, Vụ KHTCTH

– Lãnh đạo Vụ Pháp chế

Chiều – Họp Tổ cải cách hành chính – Phòng hội thảo – Đ/c Hào – Phòng KSTTHC – Các thành viên Tổ CCHC

(Phòng KSTTHC báo họp)

Thứ Sáu

02-8

Sáng
Chiều

Ghi chú: Các cuộc họp buổi sáng bắt đầu từ 8h00, buổi chiều từ 14h00; dấu (*) thể hiện lịch có thay đổi

Mẫu xác nhận thời gian công tác

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——o0o——

GIẤY XÁC NHẬN ĐANG CÔNG TÁC TẠI CÔNG TY

Kính gửi: Ban gián đốc Công ty …………………

Tôi tên là: ………………………………………………………………………………………..

Sinh ngày: ……………………………………………………………………………………….

Số điện thoại: …………………………………………………………………………………..

Thường trú: …………………………………………………………………………………….

Số CMND:………………………………………… Ngày cấp:………….Nơi cấp:……

Hiện đang công tác tại: ……………………………………………………………………

Thời gian nhận việc ngày: ……………………………………………………………….

Chức vụ: ……………………………………………………………………………………….

Nay tôi làm đơn này kính mong ban Giám đốc Công ty………xác nhận cho tôi hiện đang công tác tại công ty để tôi bổ sung giấy tờ theo đúng quy định của…………..

( Lời cam đoan, lời cảm ơn và chữ ký)

CÔNG TY …………….

Số /TB – …..

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————–

…………, ngày …… tháng……..năm…….

GIẤY XÁC NHẬN THỜI GIAN CÔNG TÁC

Cơ quan: ………………………………………………………………………………………………………

Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………………………..

Xác nhận Ông (Bà): ………………………………………………………… Sinh năm: ………………

Cư ngụ số: ……………………………………………………………………………………………………

Hiện đang công tác (hoặc đã nghỉ hưu) tại: ……………………………………………………………

Có thời gian công tác như sau:

Trong lực lượng vũ trang:

Từ tháng …………………………… năm ……………………. Đến tháng ……………………. năm…….

Từ tháng …………………………… năm ……………………. Đến tháng ……………………. năm……..

Từ tháng …………………………… năm ……………………. Đến tháng ……………………. năm……..

Công tác dân sự:

Từ tháng …………………………… năm ……………………. Đến tháng ……………………. năm……..

Từ tháng …………………………… năm ……………………. Đến tháng ……………………. năm………

Từ tháng …………………………… năm ……………………. Đến tháng ……………………. năm………

Tổng cộng:

Thời gian công tác trong lực lượng vũ trang là: ……………………………. năm ………….. tháng.

Thời gian công tác dân sự là: ………………………………………………. năm ………………… tháng.

Giấy xác nhận này có giá trị để Ông (Bà):………………………………………………………….

được tính giảm tiền mua nhà theo Quyết định số 64/1998/QĐ-TTg ngày 21/03/1998 của Thủ tướng Chính phủ.

CƠ QUAN ĐƠN VỊ
(Ký tên, chức danh, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Ghi chú: Nếu thời gian công tác hiện tại không bị gián đoạn khi chuyển cơ quan, đơn vị thì xác nhận chung chứ không tách riêng thời gian làm việc ở từng cơ quan.

 

 

 

 

tag: nn ubnd phú trình phù mỹ xin cua giao vien nối quân đội trước 1995