Các hành vi vi phạm pháp luật

Vi phạm pháp luật là gì

Vi phạm pháp luật là hành vi trái pháp luật, có lỗi của chủ thể có năng lực trách nhiệm pháp lí xâm hại tới quan hệ xã hội được pháp luật bảo vệ.

Ví dụ về hành vi vi phạm pháp luật

Hành vi vượt đèn đỏ là hành vi vi phạm pháp luật, cụ thể vi phạm pháp luật về giao thông.

Vi phạm pháp luật có mấy dấu hiệu cơ bản

Vi phạm pháp luật có các dấu hiệu sau đây

1) Hành vi vi phạm pháp luật của con người gồm hành vi hành động và hành vi không hành động;

2) Là hành ví trái quy định của pháp luật. Tính trái pháp luật của hành vi thể hiện ở chỗ làm không đúng điểu pháp luật cho phép, không làm hoặc làm không đầy đủ điều pháp luật bắt buộc phải làm hoặc làm điều mà pháp luật cấm;

3) Là hành vi có chứa đựng lỗi của chủ thể – trạng thái tâm lí thể hiện thái độ tiêu cực của chủ thể đối với hành vi của mình ở thời điểm chủ thể thực hiện hành vi trái pháp luật;

4) Là hành vi do chủ thể có năng lực trách nhiệm pháp lí thực hiện (nếu chủ thể hành vi trái pháp luật là cá nhân thì người đó phải đến độ tuổi chịu trách nhiệm pháp lí theo luật định, không mắc các bệnh tâm thần, có khả năng nhận thức được hậu quả nguy hiểm cho xã hội của hành vi của mình và hậu quả pháp lí của nó). Tuỳ thuộc vào tính chất của vi phạm pháp luật, vào hậu quả có hại và mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi cũng như tính chất của chế tài có thể được áp dụng đối với hành vi mà các vi phạm pháp luật được chia thành hai loại là tội phạm và vì phạm, trong đó vi phạm có thể là vi phạm hành chính, vi phạm dân sự, vi phạm kỉ luật nhà nước.

Các hành vi vi phạm pháp luật

Tùy từng lĩnh vực mà hành vi vi phạm pháp luật là khác nhau. Tuy nhiên tựu chung lại thì các hành vi vi phạm pháp luật chỉ thể hiện dưới hai hình thức hành động hoặc không hành động.

 

 

 

tag: mọi đều thân phân tích khái niệm cấu hay sai