Cơ cấu vốn công ty cổ phần

Cơ cấu vốn công ty cổ phần

Vốn góp khi đăng ký thành lập công ty là một vấn đề rất được quan tâm, đặc biệt là vốn góp của công ty cổ phần do đó cũng có nhiều nhà nghiên cứu chọn đề tài về cấu trúc vốn công ty cổ phần làm đề tài tiểu luận. Luật Ngô Gia xin tư vấn về cơ cấu vốn trong công ty cổ phần.

Vốn của công ty cổ phần là gì?

Nguồn vốn của công ty cổ phần bao gồn: vốn điều lệ của công ty cổ phần, vốn vay của công ty phần.

-Vốn điều lệ của công ty cổ phần là vốn ban đầu do các cổ đông góp tại thời điểm đăng ký thành lập doanh nghiệp hoặc phần vốn do cổ đông góp thêm sau khi thành lập công ty cổ phần. Vốn điều lệ của công ty cổ phần được chia thành các phần bằng nhau được gọi là cổ phần đây chính là đặc điểm về vốn của công ty cổ phần so với các loại hình công ty khác. Không có quy định cụ thể vốn điều lệ của công ty cổ phần là bao nhiêu nhưng đối với những công ty cổ phần đăng ký những ngành nghề kinh doanh có điều kiện như xây dựng, bất động sản, bán hàng đa cấp, tài chính ngân hàng, chứng chứng khoán …….hoặc thành lập công ty đa ngành nghề công ty FPT thì công ty cổ phần phải đáp ứng điều kiện về vốn tối thiểu khi thành lập công ty. Đây thường được gọi là vốn pháp định khi thành lập công ty cổ phần. Vốn pháp định có ý nghĩa xác thực khả năng tài chính của công ty cổ phần khi đăng ký ngành nghề kinh doanh c ó điều kiện về vốn.

-Vốn vay trong công ty cổ phần: là phần vốn do công ty cổ phần vay của các cá nhân, tổ chức bên ngoài của công ty để sử dụng. Vốn công ty cổ phần đi vay để sử dụng được tính là chi phí nợ mà công ty cổ phần phải thanh toán.

Quy định về thoái vốn tại công ty cổ phần

Khi góp vốn vào công ty cổ phần, cá nhân, tổ chức có thể ủy quyền cho người đại diện phần vốn của mình tại công ty cổ phần. Trường hợp công ty cổ phần sử dụng vốn nhưng không tạo được thặng dư vốn thì các cổ đông công ty có quyền thoái vốn tại công ty cổ phần. Thủ tục thoái vốn tại công ty cổ phần như sau:

Khi hết thời hạn góp vốn nếu có cổ đông chưa thanh toán hoặc chỉ thanh toán được một phần số cổ phần đã đăng ký mua thì cổ đông đã đó không còn là cổ đông của công ty và không được chuyển nhượng quyền mua cổ phần đó cho người khác; Cổ đông chỉ thanh toán một phần số cổ phần đã đăng ký mua sẽ có quyền biểu quyết, nhận lợi tức và các quyền khác tương ứng với số cổ phần đã thanh toán; không được chuyển nhượng quyền mua số cổ phần chưa thanh toán cho người khác; Số cổ phần này thuộc quyền bán của Hội đồng quản trị.

Trường hợp cổ đông đã thanh toán đủ tiền nhưng muốn thoái vốn khỏi công ty cổ phần thì có thể yêu cầu công ty cổ phần mua lại phần vốn góp của mình trong công ty cổ phần hoặc chuyển nhượng cổ phần của mình cho cổ đông khác của công ty hoặc cá nhân, tổ chức bên ngoài để thoái vốn.

Khi có cổ đông thoái vốn, công ty cổ phần cần thực hiện thủ tục thay đổi vốn điều lệ nếu việc thoái vốn làm thay đổi vốn điều lệ của công ty.