Công văn 1647/bhxh-csyt

 BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
********

Số: 1647 TCT/NV5
V/v Trả lời về chính sách thuế

 Hà Nội, ngày 16 tháng 4 năm 2002

 Kính gửi: Cục thuế tỉnh Đồng Nai

 Trả lời công văn số  260CT/ĐTNN ngày 6/3/2002 của Cục thuế Đồng Nai về việc hoá đơn chứng từ đối với các hoạt động gia công chăn nuôi, Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

 – Căn cứ quy định tại Điều 4, Điều 5 Chế độ phát hành, quản lý, sử dụng hoá đơn bán hàng ban hành kèm theo Quyết định số 885/1998/QĐ/BTC ngày 16/7/1998 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc phát hành, quản lý, sử dụng hoá đơn bán hàng.

 – Căn cứ quy định của Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000  của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 79/2000/NĐ-CP ngày 29/12/2000 của Chính phủ.

 Việc sử dụng hoá đơn đối với trường hợp Công ty chăn nuôi CP cung cấp thức ăn, gia súc, con vật nuôi cho nông dân được thực hiện như sau:

 + Trường hợp Công ty ký Hợp đồng chăn nuôi gà với các hộ nông dân dưới hình thức Công ty đầu tư xây dựng chuồng trại, thức ăn có hướng dẫn về mặt kỹ thuật và giao gà giống (do Công ty nhập khẩu) cho nông dân để nuôi theo hợp đồng nuôi giữa Công ty và người nuôi thì khi Công ty xuất giao con giống hoặc  thức ăn gia súc, nguyên vật liệu cho các hộ chăn nuôi đều phải lập hoá đơn GTGT (hoặc hoá đơn bán hàng), trên hoá đơn ghi rõ là hàng phục vụ cho việc nuôi gà không thu tiền, gạch bỏ dòng thuế suất và tiền thuế GTGT chỉ ghi dòng giá thanh toán là giá thành hoặc giá vốn của hàng hoá.

 Gà thịt của các hộ nông dân sau khi nuôi giao cho Công ty phải lập bảng kê theo đúng quy định và khi Công ty bán ra không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT nhưng phải lập hoá đơn GTGT, gạch bỏ dòng thuế suất thuế GTGT.

 + Trường hợp Công ty bán gà giống (do Công ty nhập khẩu) cho nông dân nuôi (có hướng dẫn về mặt kỹ thuật) sau đó thực hiện thu mua gà thịt để bán thì gà giống bán cho các hộ nông dân và gà thịt Công ty mua về, khi bán ra phải chịu thuế GTGT, thuế suất thuế GTGT  là 5%. Khi bán gà giống và  gà thịt; Công ty phải xuất hoá đơn GTGT. Trường hợp gà giống do Công ty tự nuôi thì khi bán cho các hộ nông dân thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

 Tổng cục thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Đồng Nai biết và hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện.

 KT/ TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

 Phạm Văn Huyến

  

  

  

  

  

 Tag: công văn 1647/bhxh-csyt