Đăng ký kinh doanh ngành nghề có điều kiện

Đăng ký kinh doanh ngành nghề có điều kiện

Luật đầu tư 2014 đã ban hành danh mục với 267 ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Điều kiện đăng ký kinh doanh các ngành nghề có điều kiện đã được cập nhật trên cổng thông tin đăng ký quốc gia về doanh nghiệp.

Danh mục ngành nghề kinh doanh được phân chia thành 16 lĩnh vực đó là: an ninh quốc phòng, tư pháp, tài chính, công thương, giao thông vận tải, thương binh và xã hội, xây dựng, thông tin và truyền thông, giáo dục và đào tạo, nông nghiệp phát triển nông thôn, kế hoạch và đầu tư, khoa học và công nghệ, văn hóa, thể thao và du lịch, ngân hàng, tài nguyên và môi trường. Các ngành nghề kinh doanh có điều kiện chủ yếu đó là điều kiện về chứng chỉ hành nghề, điều kiện về vốn, điều kiện về nhà xưởng, điều kiện về giấy phép kinh doanh con….

Luật Đầu tư chỉ ban hành danh mục các ngành nghề kinh doanh có điều kiện, còn những điều kiện để kinh doanh ngành nghề có điều kiện đó thì được ban hành trong các văn bản chuyên ngành về từng lĩnh vực cụ thể.

Tuy nhiên, theo luật doanh nghiệp 2014 khi đăng ký kinh doanh ngành nghề có điều kiện khi thành lập doanh nghiệp, các cá nhân, tổ chức không cần nộp các giấy tờ chứng mình đủ điều kiện kinh doanh các ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Nhưng doanh nghiệp phải đáp ứng các điều kiện trước khi tiến hành hoạt động kinh doanh.

Để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp, các bộ ban ngành đang tiếp tục rà soát để có thể bãi bỏ bớt những điều kiện kinh doanh gây khó khăn cho các doanh nghiệp.