Đăng ký kinh doanh ngành nghề đào tạo

Đăng ký kinh doanh ngành nghề đào tạo

Ngành nghề đào tạo, tư vấn du học là ngành nghề kinh doanh có điều kiện theo quy định của pháp luật. Đào tạo không chỉ là hoạt động của riêng nhà nước mà các nhà đầu tư tư nhân cũng có thể đăng ký kinh doanh ngành nghề đào tạo và đăng ký ngành nghề tư vấn du học. Các nhà đầu tư có thể thành lập doanh nghiệp đăng ký kinh doanh ngành nghề đào tạo và đăng ký ngành nghề tư vấn du học. Các mã ngành nghề dùng trong đăng ký kinh doanh ngành nghề đào tạo bao gồm:

Đăng ký kinh doanh ngành nghề đào tạo

P         GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
  85       Giáo dục và đào tạo
    851 8510 85100 Giáo dục mầm non
    852 8520 85200 Giáo dục tiểu học
    853     Giáo dục trung học
      8531   Giáo dục trung học cơ sở và trung học phổ thông
        85311 Giáo dục trung học cơ sở
        85312 Giáo dục trung học phổ thông
      8532   Giáo dục nghề nghiệp
        85321 Giáo dục trung cấp chuyên nghiệp
        85322 Dạy nghề
    854     Đào tạo cao đẳng, đại học và sau đại học
      8541 85410 Đào tạo cao đẳng
      8542 85420 Đào tạo đại học và sau đại học
    855     Giáo dục khác
      8551 85510 Giáo dục thể thao và giải trí
      8552 85520 Giáo dục văn hoá nghệ thuật
      8559 85590 Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
    856 8560 85600 Dịch vụ hỗ trợ giáo dục

Các doanh nghiệp có nhu cầu thành lập doanh nghiệp đăng ký kinh doanh ngành nghề đào tạo và đăng ký ngành nghề tư vấn du học hãy liên hệ với Luật Ngô Gia để được tư vấn và cung cấp dịch vụ đăng ký thành lập doanh nghiệp kinh doanh ngành nghề đào tạo và tư vấn du học.