Giấy chứng nhận chất lượng

Giấy chứng nhận chất lượng

Giấy chứng nhận chất lượng đóng vai trò rất quan trọng trong việc thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm trên thị trường của các doanh nghiệp, là minh chứng thiết thực cho việc sản phẩm, hàng hóa đạt chất lượng và phù hợp với tiêu chuẩn công bố.

Giấy chứng nhận chất lượng sản phẩm (CQ – Certificate of Quality) là giấy chứng nhận sản phẩm phù hợp với tiêu chuẩn chất lượng của nước sản xuất hoặc tiêu chuẩn Quốc tế.

Có 2 hình thức chứng nhận tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm, hàng hóa:

  • Chứng nhận tự nguyện: thích hợp với tiêu chuẩn của nước sản xuất hoặc các tiêu chuẩn Quốc tế do cá nhân, tổ chức yêu cầu.
  • Chứng nhận bắt buộc: thích hợp với tiêu chuẩn do Cơ quan Nhà nước yêu cầu.

 

 

tag: hệ thống quản lý văn phòng bqc việt nam cao sơn jotun mẫu phiếu ống nhựa tiền phong logo thép hòa phát (certificate hồ sơ xin