Mẫu biên bản họp công ty

Mẫu biên bản họp công ty

Công ty cổ phần khi họp đại hội đồng cổ đông, hội đồng quản trị, công ty tnhh khi họp hội đồng thành viên phải ghi biên bản họp. Vậy biên bản họp của công ty có hình thức và nội dung như thế nào. Luật DeHa xin chia sẻ mẫu biên bản họp để quý khách tham khảo.

TÊN DOANH NGHIỆP

Số: …../………/BB – ………..

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG …………………..

(Vv:………………..)

 

Hôm nay, vào hồi    giờ    phút, ngày     tháng     năm……….. Tại trụ sở  CÔNG TY ……………T, Mã số thuế: ……….. . Địa chỉ trụ sở chính:  …………………………………………………………………….

Chúng tôi Hội đồng ……………………….. gồm :

TT Họ và tên Chức vụ Số phiếu Biểu quyết
1   1
2 1
3 1
Tổng cộng: 3

Trong đó: Bà: …………………….. – Chủ Tịch ……………….. – Chủ toạ cuộc họp.

Bà : …………………..o – Thư ký cuộc họp

* Có mặt: Đủ 03 thành viên …………………

* Vắng mặt:  0

  1. Nội dung cuộc họp:Thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty

03/03 thành viên Hội đồng quản trị Công ty tham gia họp đã cùng nhau trao đổi, thảo luận và cùng thống nhất: ……………………………………… của công ty như sau:

1.Nội dung thứ nhất

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

2. Nội dung thứ hai

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

3.Nội dung thứ ba

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Phần Biểu quyết thông qua nội dung cuộc họp:

  • Số phiếu có quyền biểu quyết: ……. phiếu.
  • Số phiếu tán thành: ……….. phiếu.
  • Số phiếu không tán thành: 0 phiếu.
  • Số phiếu không ý kiến: 0 phiếu.
  • Tỷ lệ: 100 %.
  • Các quyết định được thông qua tại cuộc họp

  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

D.Công ty cam kết:

Chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về tính chính xác, trung thực về nội dung bổ sung trên.

Giao cho  các phòng ban liên quan triển khai nội dung cuộc họp của công ty theo quy định của pháp luật Việt nam và các quy định trong Điều lệ của Công ty.

Biên bản được lập xong vào hồi 10h cùng ngày, đã đọc cho các tất cả các thành viên có mặt tại cuộc họp cùng nghe và tất cả đều nhất trí thông qua nội dung  cuộc họp của công ty

 

Chữ ký:

Chủ toạ cuộc họp

(ký tên, đóng dấu công ty)

 

Thư ký cuộc họp

(ký tên)

 
   
 

 

 

   

 

 

tag: một việc thay hợp danh cần song ngữ world doc văn hđtv lãnh đạo bầu giám đốc form giải thể cách giữa mtv kết cuối lợi nhuận làm tải nhân tức viết than quang hanh bàn xe quỹ sang tài sản con góp vốn kinh đánh giá in kiểm điểm kê tiền với thanh lý mất mượn cá sự nước ngoài sáp nhập nghị nhận nghiệm thu nhật vi phạm xử phạt chỉnh sai hữu hạn ô tô file word giới thiệu báo cáo nghỉ tết đến dịch văn giới thiệu hành hoá nhật hệ chứng khoán lợi nhuận bàn tài sản giám đốc quỹ tiền góp vốn mtv nghị kết giữa kiểm kê làm việc thanh lý chỉnh sai hàng hóa cơ vật chất cách viết hòa tuyển dụng vi phạm giấy ủy doc đơn mới nhận báo cáo 2019 giải thể năm