Mẫu hóa đơn cho quán ăn

Mẫu hóa đơn cho quán ăn

Tên quán………………..

địa chỉ:………………

ĐT: ……………….

Email:

HÓA ĐƠN BÁN HÀNG

Số:……….

 

Họ tên khách hàng:……………………………………………ĐT:…………………………….

Địa Chỉ:…………………………………………………………………………………………..

Số TT TÊN HÀNG HÓA  VÀ QUY CÁCH SẢN PHẨM Đơn Vị Tính Số Lượng Đơn Giá Thành Tiền
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
CỘNG:

Cộng  thành tiền (Viết bằng chữ):……………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………

Ngày ……tháng……năm 20…..

Người mua hàng

(Ký, ghi rõ họ tên)

Người bán hàng

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

tag: bản   uống   nhà   dịch   vụ   bảng   kê   doc   chi   tiết   kèm   thanh   toán   tính