Mẫu hợp đồng cho ở nhờ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh  phúc

HỢP ĐỒNG

CHO Ở NHỜ NHÀ

        Hôm nay, ngày …… tháng …… năm 20…

        Chúng tôi gồm có:

        Bên cho ở nhờ nhà: (Gọi tắt là bên A):

+ Họ và tên:……………………………………………………….. SN:…………………………

Có hộ khẩu thường trú tại:………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………

Là chủ hộ (hoặc chủ nhà):……………………………………………………………………….

        Bên mượn ở nhờ nhà : (Gọi tắt là bên B) :

+ Họ và tên :………………………………………… SN :…… CMND :………………….

Có hộ khẩu thường trú tại :……………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………

Hiện nay đang ở tại :……………………………………………………………………………..

Hai bên tự nguyện thỏa thuận và thống nhất như sau :

Bên A đồng ý cho bên B được ở nhờ nhà.

Tại :…………………………………………………………………………………………………..

Quận : ……………………………………………………… Từ ngày :…………………………

Bên B gồm có : ………… nhân khẩu được ở nhờ : ………… m2 nhà.

Bên B chỉ được quyền ở và nhập hộ khẩu vào địa chỉ nhà bên A, bên B không được tranh chấp nhà, yêu cầu gì về tài sản của bên A.

Biên bản này được lập thành 02 bản có  giá trị như nhau và mỗi bên giữ 01 bản.

BÊN Ở NHỜ NHÀ (BÊN B)                        BÊN CHO Ở NHỜ NHÀ (BÊN A)

          (ký, ghi rõ họ tên)                                                  (ký, ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

Tag: mẫu cách viết