Mẫu quyết định thành lập phòng ban công ty

Mẫu quyết định thành lập phòng ban công ty

Nhìn chung dù là quyết định thành lập phòng ban công ty, quyết định thành lập cơ sở hay trung tâm trực thuộc công ty cho đến quyết định  thành lập đội phòng cháy chữa cháy công ty ( pccc)  tại công ty thì form mẫu quyết đinh cũng giống như các quyết định khác chỉ cần thay đổi các nội dung của quyết định sao cho phù hợp. Luật Ngô Gia xin chia sẻ mẫu quyết định để các công ty tham khảo

CÔNG TY ………………..

Số:   …../…../QĐ – HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

 
Hà Nội, ngày ……  tháng ……  năm …..

 

 

QUYẾT ĐỊNH CỦA………………………

 (Vv:……………………………………………)

 

GIÁM ĐỐC CÔNG TY

Căn cứ:          

– …………………………………………………………..

– ……………………………………………………….

-.

 

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1: …………………………………………………………………………………….

Điều 2: Giao cho Ông/ Bà: ………….. . và Ban lãnh đạo Công ty và các thành viên liên quan có trách nhiệm thực hiện Quyết định này

Điều 3:Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

– Như ­­ điều 3;

– L­­ưu VP ./.

 

GIÁM ĐỐC

( ký tên, đóng dấu)