Mẫu quyết định thành lập phòng ban trong công ty

Một công ty khi thành lập thường sẽ phải thành lập nhiều phòng ban như:

– ban quản lý dự án trong doanh nghiệp

– ban iso công ty

– ban tiền lương

Và nhiều các ban khác nữa

Dvdn247 xin được giới thiệu đến cho quý doanh nghiệp mẫu quyết định thành lập phòng ban trong công ty

Nội dung cơ bản của mẫu quyết định thành lập phòng ban công ty như sau:

CÔNG TY ……………….

……………………………..

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———————————-
Số:……../2016/………….. ……….., ngày……tháng…….năm….

QUYẾT ĐỊNH
V/v: thành lập Phòng ………………

CÔNG TY

– Căn cứ vào Luật doanh nghiệp;

– Căn cứ vào Điều lệ hoạt động của Công ty ……………;

– Căn cứ vào nhu cầu hiện tại của Công ty ………..

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Thành lập Phòng ………. – Công ty ………………… kể từ ngày ….. tháng ……. năm ……….

Điều 2: Trưởng Phòng ……………. chịu trách nhiệm báo cáo công việc theo quy định, chịu trách nhiệm trước Ban Giám đốc Công ty và trước pháp luật về việc thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn được giao theo quy định tại Điều lệ, quy chế của Công ty ………………….. và các quy định pháp luật có liên quan.

Các cán bộ nhân viên trong Phòng thực hiện công việc và báo cáo theo chỉ đạo của Trưởng Phòng.

Điều 3: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày…….tháng……năm…… cho đến khi có Quyết định khác về việc này được ban hành. Các phòng/Ban, các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

– Như điều 3 (để thực hiện)

– Lưu HCNS

CÔNG TY