Mẫu thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh

 Mẫu thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh

 Trước đây các mẫu văn bản thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh được bạn hành kèm theo thông tư 20/2015/tt-bkhđt. Hiện nay, các mẫu văn bản thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh được quy định tại thông tư 02/2019/TT-BKHĐT. Luật Ngô Gia xin chia sẻ một số mẫu văn bản thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh mới nhất.

TÊN DOANH NGHIỆP

  
Số: …………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  
……, ngày…… tháng…… năm ……

 THÔNG BÁO

 Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

 Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố ………

 Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): …………………………………

 Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: ……………………………………………..

 Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế):

 Ngày cấp: … /….. /…… Nơi cấp: …………………………………………………

 Doanh nghiệp đăng ký thay đổi trên cơ sở (chỉ kê khai trong trường hợp doanh nghiệp đăng ký thay đổi trên cơ sở tách doanh nghiệp hoặc sáp nhập doanh nghiệp, đánh dấu X vào ô thích hợp):

– Đăng ký thay đổi trên cơ sở tách doanh nghiệp
– Đăng ký thay đổi trên cơ sở sáp nhập doanh nghiệp

 Thông tin về doanh nghiệp bị sáp nhập (chỉ kê khai trong trường hợp doanh nghiệp đăng ký thay đổi trên cơ sở sáp nhập doanh nghiệp):

 1. a) Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): ……………………………..

 Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: ……………………………………………..

 Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế): …………………..

 Ngày cấp: … /….. /…… Nơi cấp: …………………………………………………

 1. b) Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): ……………………………..

 Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: ……………………………………………..

 Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế): …………………..

 Ngày cấp: … /….. /…… Nơi cấp: …………………………………………………

 Đề nghị Phòng Đăng ký kinh doanh thực hiện chấm dứt tồn tại đối với doanh nghiệp bị sáp nhập và các chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp bị sáp nhập.

 Doanh nghiệp đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp/thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp như sau:

 (Doanh nghiệp chọn và kê khai vào trang tương ứng với nội dung đăng ký/

 thông báo thay đổi và gửi kèm)

 

                  ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI TÊN DOANH NGHIỆP

 Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng Việt sau khi thay đổi (ghi bằng chữ in hoa):

 Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài sau khi thay đổi (nếu có):

 …………………………………………………………………………………………………………

 Tên doanh nghiệp viết tắt sau khi thay đổi (nếu có):…………………..

 …………………………………………………………………………………………………………

 

                  ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ TRỤ SỞ CHÍNH

 Địa chỉ trụ sở chính sau khi thay đổi:

 Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: ……………..

 Xã/Phường/Thị trấn: …………………………………………………………………

 Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ……………………………….

 Tỉnh/Thành phố:

 Điện thoại: ……………………………………….. Fax (nếu có): ……………….

 Email (nếu có): ………………………………… Website (nếu có): …………

 Đồng thời thay đổi địa chỉ nhận thông báo thuế (Đánh dấu X vào ô vuông nếu doanh nghiệp thay đổi địa chỉ nhận thông báo thuế tương ứng với địa chỉ trụ sở chính).

 Doanh nghiệp nằm trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao (Đánh dấu X vào ô vuông nếu doanh nghiệp đăng ký địa chỉ trụ sở chính nằm trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao).

 Thông tin về người đại diện pháp luật của doanh nghiệp (chỉ kê khai trong trường hợp doanh nghiệp chuyển địa chỉ trụ sở chính sang tỉnh, thành phố khác):

 Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa): ………. …………………………………….

 Loại giấy tờ chứng thực cá nhân:

Chứng minh nhân dân Căn cước công dân
Hộ chiếu Loại khác (ghi rõ):…………

 Số giấy tờ chứng thực cá nhân:   ……………………………………………

 Ngày cấp: …./…./….Nơi cấp: …………..Ngày hết hạn (nếu có): …/…/…

 Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

 Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: ……..

 Xã/Phường/Thị trấn: ………………………………………………………..

 Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ……………………….

 Tỉnh/Thành phố: ………………………………………………………………

 Quốc gia: ………………………………………………………………………..

 Doanh nghiệp/chủ doanh nghiệp tư nhân cam kết trụ sở doanh nghiệp thuộc quyền sở hữu/quyền sử dụng hợp pháp của doanh nghiệp/chủ doanh nghiệp tư nhân và được sử dụng đúng mục đích theo quy định của pháp luật.

 

                   ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI THÀNH VIÊN CÔNG TY TNHH/

 THÀNH VIÊN HỢP DANH CÔNG TY HỢP DANH

 

 Trường hợp thay đổi thành viên công ty TNHH, thành viên hợp danh công ty hợp danh: kê khai theo mẫu Danh sách thành viên quy định tại Phụ lục I-6, I-9 (Đối với thành viên có giá trị vốn góp không thay đổi, trong danh sách thành viên không bắt buộc phải có chữ ký của thành viên đó).

                 ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI VỐN ĐIỀU LỆ, TỶ LỆ VỐN GÓP

 1. Đăng ký thay đổi vốn điều lệ của công ty:

 Vốn điều lệ đã đăng ký (bằng số, bằng chữ, VNĐ): …………………..

 Vốn điều lệ sau khi thay đổi (bằng số, bằng chữ, VNĐ): ……………

 Có hiển thị thông tin về giá trị tương đương theo đơn vị tiền tệ nước ngoài trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hay không?         Có            Không

 Thời điểm thay đổi vốn: ……………………………………………………………

 Hình thức tăng, giảm vốn: ………………………………………………………..

 Thông tin về cổ phần (chỉ kê khai đối với công ty cổ phần):

 Mệnh giá cổ phần: ……………………………………………………………………

STT Loại cổ phần Số lượng Giá trị (bằng số, VNĐ) Tỉ lệ so với

 vốn điều lệ (%)

1 Cổ phần phổ thông      
2 Cổ phần ưu đã biểu quyết      
3 Cổ phần ưu đã cổ tức      
4 Cổ phần ưu đãi hoàn lại      
5 Các cổ phần ưu đãi khác      
Tổng số      
 1. Đăng ký thay đổi tỷ lệ vốn góp công ty TNHH, công ty hợp danh

 Kê khai tỷ lệ vốn góp mới của thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên/thành viên hợp danh công ty hợp danh theo mẫu tương ứng quy định tại các Phụ lục I-6, Phụ lục I-9.

 (Đối với thành viên có giá trị vốn góp không thay đổi, trong danh sách thành viên không bắt buộc phải có chữ ký của thành viên đó).

           THÔNG BÁO THAY ĐỔI NGÀNH, NGHỀ KINH DOANH1

 1. Bổ sung ngành, nghề kinh doanh sau (kê khai trong trường hợp doanh nghiệp thông báo bổ sung ngành, nghề kinh doanh vào danh sách ngành, nghề kinh doanh đã đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh):
STT Tên ngành, nghề kinh doanh

 được bổ sung

Mã ngành Ghi chú
       
 1. Bỏ ngành, nghề kinh doanh sau (kê khai trong trường hợp doanh nghiệp thông báo bỏ ngành, nghề kinh doanh khỏi danh sách ngành, nghề kinh doanh đã đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh):
STT Tên ngành, nghề kinh doanh

 được bỏ khỏi danh sách đã đăng ký

Mã ngành Ghi chú
       
 1. Sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh sau (kê khai trong trường hợp doanh nghiệp thông báo thay đổi nội dung chi tiết của ngành, nghề kinh doanh đã đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh):
STT Tên ngành, nghề kinh doanh

 được sửa đổi chi tiết

Mã ngành Ghi chú
       

 Lưu ý:

 – Trường hợp doanh nghiệp thay đổi ngành, nghề kinh doanh từ ngành này sang ngành khác, doanh nghiệp kê khai đồng thời tại mục 1, 2 nêu trên, cụ thể như sau: kê khai ngành, nghề kinh doanh mới tại mục 1; kê khai ngành, nghề kinh doanh cũ tại mục 2.

 – Trường hợp doanh nghiệp thay đổi ngành, nghề kinh doanh chính từ ngành này sang ngành khác nhưng không thay đổi danh sách ngành, nghề kinh doanh đã đăng ký, doanh nghiệp thực hiện cập nhật, bổ sung thông tin đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại điểm b Khoản 2 Điều 15 Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT.

 

                             THÔNG BÁO THAY ĐỔI VỐN ĐẦU TƯ

 CỦA CHỦ DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN

 Vốn đầu tư đã đăng ký (bằng số; bằng chữ; VNĐ): …………………..

 Vốn đầu tư sau khi thay đổi (bằng số; bằng chữ; VNĐ): …………….

 Giá trị tương đương theo đơn vị tiền nước ngoài (nếu có):…………

 Có hiển thị thông tin về giá trị tương đương theo đơn vị tiền tệ nước ngoài trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hay không?          Có            Không

 Thời điểm thay đổi vốn: ……………………………………………………………

 Hình thức tăng, giảm vốn: ………………………………………………………..

 Tài sản góp vốn:

STT Tài sản góp vốn Giá trị vốn của từng tài sản trong vốn điều lệ (bằng số, VNĐ) Tỷ lệ (%)
1 Đồng Việt Nam    
2 Ngoại tệ tự do chuyển đổi (ghi rõ loại ngoại tệ, số tiền được góp bằng mỗi loại ngoại tệ)    
3 Vàng    
4 Giá trị quyền sử dụng đất    
5 Giá trị quyền sở hữu trí tuệ    
6 Các tài sản khác (ghi rõ loại tài sản, số lượng và giá trị còn lại của mỗi loại tài sản, có thể lập thành danh mục riêng kèm theo Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp)    
Tổng số    

 

                            THÔNG BÁO THAY ĐỔI THÔNG TIN

 VỀ NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO ỦY QUYỀN

 Người đại diện theo ủy quyền sau khi thay đổi (kê khai theo mẫu Phụ lục I-10): Gửi kèm

 

          THÔNG BÁO THAY ĐỔI THÔNG TIN VỀ CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP,

 CỔ ĐÔNG LÀ NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI CÔNG TY CỔ PHẦN

 Trường hợp thay đổi thông tin về cổ đông sáng lập: kê khai theo mẫu Danh sách cổ đông sáng lập quy định tại Phụ lục I-7 (Đối với cổ đông sáng lập có giá trị vốn góp không thay đổi, trong danh sách cổ đông sáng lập không bắt buộc phải có chữ ký của cổ đông sáng lập đó).

 Trường hợp thay đổi thông tin về cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài: kê khai theo mẫu Danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài quy định tại Phụ lục I-8 (Đối với cổ đông có giá trị vốn góp không thay đổi, trong danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài không bắt buộc phải có chữ ký của cổ đông đó).

 

                      THÔNG BÁO THAY ĐỔI THÔNG TIN

 VỀ NGƯỜI QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP

 Người quản lý doanh nghiệp sau khi thay đổi:

 Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa): ………. Giới tính: ………………………

 Chức danh: ……………………………………………………………………………..

 Sinh ngày: …. /….. /…….. Dân tộc: …………..  Quốc tịch: ……………….

 Loại giấy tờ chứng thực cá nhân:

Chứng minh nhân dân Căn cước công dân
Hộ chiếu Loại khác (ghi rõ):…………

 Số giấy tờ chứng thực cá nhân:   ……………………………………………

 Ngày cấp: …./…./….Nơi cấp: …………..Ngày hết hạn (nếu có): …/…/…

 Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

 Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: ……..

 Xã/Phường/Thị trấn: ………………………………………………………..

 Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ……………………….

 Tỉnh/Thành phố: ……………………………………………………………..

 Quốc gia: ………………………………………………………………………..

 Chỗ ở hiện tại:

 Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: ……..

 Xã/Phường/Thị trấn: ………………………………………………………..

 Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ……………………….

 Tỉnh/Thành phố: ……………………………………………………………..

 Quốc gia: ………………………………………………………………………..

 Điện thoại (nếu có): ………………………….. Fax (nếu có): ……………….

 Email (nếu có): …………………………………. Website (nếu có): …………

 

              THÔNG BÁO THAY ĐỔI THÔNG TIN ĐĂNG KÝ THUẾ

STT Các chỉ tiêu thông tin đăng ký thuế
1 Thông tin về Giám đốc (Tổng giám đốc) (chỉ kê khai trong trường hợp Giám đốc (Tổng giám đốc) không phải người đại diện theo pháp luật):

 Họ và tên Giám đốc (Tổng giám đốc): …………………………………..

 Điện thoại: ………………………………………………………………..

2 Thông tin về Kế toán trưởng/Phụ trách kế toán (nếu có)2:

 Họ và tên Kế toán trưởng/Phụ trách kế toán: …………………………….

 Điện thoại: …………………………………………………………..

3 Địa chỉ nhận thông báo thuế:

 Số nhà, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: …………………………………

 Xã/Phường/Thị trấn: ……………………………………………………

 Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: …………………………

 Tỉnh/Thành phố: ………………………………………………………….

 Điện thoại: ……………………………Fax (nếu có): …………………..

 Email (nếu có): …………………………………………………………

4 Ngày bắt đầu hoạt động3: …../…../…….
5 Hình thức hạch toán (đánh dấu X vào ô thích hợp):

Hạch toán độc lập
Hạch toán phụ thuộc
6 Năm tài chính:

 Áp dụng từ ngày …..…./.……. đến ngày …..…/..…….4

 (Ghi ngày, tháng bắt đầu và kết thúc niên độ kế toán)

7 Tổng số lao động: …………………………………………………………….
8 Có hoạt động theo dự án BOT/BTO/BT/BOO, BLT, BTL, O&M không?

 

 

 

 Không

  Phương pháp tính thuế GTGT (chọn 1 trong 4 phương pháp)5 :
  Khấu trừ
9 Trực tiếp trên GTGT
  Trực tiếp trên doanh số
   Không phải nộp thuế GTGT
10 Thông tin về Tài khoản ngân hàng:

Tên ngân hàng Số tài khoản

 gân hàng

……………………

 ……………………….

………………………………………………
……………………………………………… ………………

 ………………………

 ………

           Đề nghị Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy xác nhận thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp đối với các thông tin thay đổi nêu trên. (Đánh dấu X vào ô vuông nếu doanh nghiệp có nhu cầu được cấp Giấy xác nhận thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp).

 Trường hợp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp hợp lệ, đề nghị Quý Phòng đăng công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

 Doanh nghiệp cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung Thông báo này.

 

  

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

 CỦA DOANH NGHIỆP

 (Ký, ghi họ tên)6

  

 Mẫu thông báo thay đổi  người đại diện theo pháp luật

  

TÊN DOANH NGHIỆP

  
Số: …………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  
……, ngày…… tháng…… năm ……

 THÔNG BÁO

 Thay đổi người đại diện theo pháp luật

 Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố …………….

 Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): …………………………………

 Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: ……………………………………………..

 Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế): ………………………………………………………………………….

 Ngày cấp: … /….. /…… Nơi cấp: …………………………………………………

 Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật với các nội dung sau:

 1. Người đại diện theo pháp luật cũ1:

 Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa): ………. Giới tính: ………………………

 Chức danh: ……………………………………………………………………………..

 Sinh ngày: …. /….. /…….. Dân tộc: …………..  Quốc tịch: ……………….

 Loại giấy tờ chứng thực cá nhân:

Chứng minh nhân dân Căn cước công dân
Hộ chiếu Loại khác (ghi rõ):…………

 Số giấy tờ chứng thực cá nhân:   ……………………………………………

 Ngày cấp: …./…./….Nơi cấp: …………..Ngày hết hạn (nếu có): …/…/…

 1. Người đại diện theo pháp luật sau khi thay đổi2:

 Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa): ………. Giới tính: ………………………

 Chức danh: ……………………………………………………………………………..

 Sinh ngày: …. /….. /…….. Dân tộc: …………..  Quốc tịch: ……………….

 Loại giấy tờ chứng thực cá nhân:

Chứng minh nhân dân Căn cước công dân
Hộ chiếu Loại khác (ghi rõ):…………

 Số giấy tờ chứng thực cá nhân:   ……………………………………………

 Ngày cấp: …./…./….Nơi cấp: …………..Ngày hết hạn (nếu có): …/…/…

 Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

 Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: ……..

 Xã/Phường/Thị trấn: ………………………………………………………..

 Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ……………………….

 Tỉnh/Thành phố: ……………………………………………………………..

 Quốc gia: ………………………………………………………………………..

 Chỗ ở hiện tại:

 Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: ……..

 Xã/Phường/Thị trấn: ………………………………………………………..

 Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ……………………….

 Tỉnh/Thành phố: ……………………………………………………………..

 Quốc gia: ………………………………………………………………………..

 Điện thoại (nếu có): ………………………….. Fax (nếu có): ……………….

 Email (nếu có): …………………………………. Website (nếu có): …………

 Trường hợp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp hợp lệ, đề nghị Quý Phòng đăng công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

 Trường hợp người đại diện pháp luật giữ một trong các chức danh theo quy định tại Điều 12 Luật Doanh nghiệp thì ghi: Đề nghị Phòng Đăng ký kinh doanh cập nhật thông tin về người quản lý doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

 Doanh nghiệp cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung Thông báo này.

 

  

  

 

 CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN/

 CHỦ SỞ HỮU CÔNG TY/

 CHỦ TỊCH CÔNG TY/

 CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

 (Ký, ghi họ tên)3

 Mẫu thông báo thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân

TÊN DOANH NGHIỆP

  
Số: ……………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  
……, ngày……tháng……năm……

 THÔNG BÁO

 Thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân

 Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố…………..

 Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): …………………………………

 Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: ……………………………………………..

 Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế):

 Ngày cấp: … /….. /…… Nơi cấp: …………………………………………………

 Đăng ký thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân với các nội dung sau:

 Trường hợp thay đổi chủ doanh nghiệp (đánh dấu X vào ô thích hợp):

Tặng cho doanh nghiệp tư nhân
Chủ doanh nghiệp chết, mất tích
Bán doanh nghiệp tư nhân
 1. Người tặng cho/Người chết, mất tích/Người bán

 Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa): ……………………….. Giới tính: ……..

 Sinh ngày: …. /….. /…….. Dân tộc: …………..  Quốc tịch: ……………….

 Loại giấy tờ chứng thực cá nhân:

Chứng minh nhân dân Căn cước công dân
Hộ chiếu Loại khác (ghi rõ):…………

 Số giấy tờ chứng thực cá nhân:   ……………………………………………

 Ngày cấp: …./…./….Nơi cấp: …………..Ngày hết hạn (nếu có): …/…/…

 Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

 Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: ……..

 Xã/Phường/Thị trấn: ………………………………………………………..

 Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ……………………….

 Tỉnh/Thành phố: ……………………………………………………………..

 Chỗ ở hiện tại (trường hợp chủ doanh nghiệp tư nhân chết, mất tích không cần kê khai nội dung này):

 Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: ……..

 Xã/Phường/Thị trấn: ………………………………………………………..

 Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ……………………….

 Tỉnh/Thành phố: ……………………………………………………………..

 Điện thoại (nếu có): ………………………….. Fax (nếu có): ……………….

 Email (nếu có): …………………………………. Website (nếu có): …………

 1. Người được tặng cho/Người thừa kế/Người mua

 Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa): ……………………….. Giới tính: ……..

 Sinh ngày: …. /….. /…….. Dân tộc: …………..  Quốc tịch: ……………….

 Loại giấy tờ chứng thực cá nhân:

Chứng minh nhân dân Căn cước công dân
Hộ chiếu Loại khác (ghi rõ):…………

 Số giấy tờ chứng thực cá nhân:   ……………………………………………

 Ngày cấp: …./…./….Nơi cấp: …………..Ngày hết hạn (nếu có): …/…/…

 Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

 Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: ……..

 Xã/Phường/Thị trấn: ………………………………………………………..

 Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ……………………….

 Tỉnh/Thành phố: ……………………………………………………………..

 Quốc gia:…………………………………………………………………………

 Chỗ ở hiện tại:

 Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: ……..

 Xã/Phường/Thị trấn: ………………………………………………………..

 Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ……………………….

 Tỉnh/Thành phố: ……………………………………………………………..

 Quốc gia:…………………………………………………………………………

 Điện thoại (nếu có): ………………………….. Fax (nếu có): ……………….

 Email (nếu có): ………………………………… Website (nếu có): …………

 Trường hợp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp hợp lệ, đề nghị Quý Phòng đăng công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

 Chúng tôi cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung Thông báo này.

 

NGƯỜI ĐƯỢC TẶNG CHO /

 NGƯỜI ĐƯỢC THỪA KẾ/NGƯỜI MUA

 (Ký, ghi họ tên)[1]

CHỦ DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN[2]

 (Ký, ghi họ tên)

  

 

TÊN DOANH NGHIỆP

  
Số: …………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  
……, ngày…… tháng…… năm ……

 THÔNG BÁO

 Thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên

 Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố …………

 Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): …………………………………

 Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: ……………………………………………..

 Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế):

 Ngày cấp: … /….. /…… Nơi cấp: …………………………………………………

 Đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên, thông tin

 về chủ sở hữu mới như sau:

 1. Đối với chủ sở hữu là cá nhân

 – Thông tin về cá nhân:

 Họ và tên chủ sở hữu (ghi bằng chữ in hoa): …………. Giới tính: …

 Sinh ngày: …. /….. /…….. Dân tộc: …………..  Quốc tịch: ……………….

 Loại giấy tờ chứng thực cá nhân:

Chứng minh nhân dân Căn cước công dân
Hộ chiếu Loại khác (ghi rõ):…………

 Số giấy tờ chứng thực cá nhân:   ……………………………………………

 Ngày cấp: …./…./….Nơi cấp: …………..Ngày hết hạn (nếu có): …/…/…

 Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

 Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: ……..

 Xã/Phường/Thị trấn: ………………………………………………………..

 Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ……………………….

 Tỉnh/Thành phố: ……………………………………………………………..

 Quốc gia: ………………………………………………………………………..

 Chỗ ở hiện tại:

 Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: ……..

 Xã/Phường/Thị trấn: ………………………………………………………..

 Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ……………………….

 Tỉnh/Thành phố: ……………………………………………………………..

 Quốc gia: ………………………………………………………………………..

 Điện thoại (nếu có): ………………………….. Fax (nếu có): ……………….

 Email (nếu có): …………………………………. Website (nếu có): …………

 1. Đối với chủ sở hữu là tổ chức

 – Thông tin về tổ chức:

 Tên chủ sở hữu (ghi bằng chữ in hoa): …………………………………….

 Mã số doanh nghiệp/Số Quyết định thành lập: …………………………

 Ngày cấp: … /….. /…… Nơi cấp: …………………………………………………

 Địa chỉ trụ sở chính:

 Số nhà, ngách, hẻm, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: …………….

 Xã/Phường/Thị trấn: ………………………………………………………..

 Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ……………………….

 Tỉnh/Thành phố: ……………………………………………………………..

 Quốc gia: ………………………………………………………………………..

 Điện thoại (nếu có): ……………………… Fax (nếu có): ……………………

 Email (nếu có): ……………………………. Website (nếu có): ……………..

 1. Mô hình tổ chức công ty (chỉ kê khai đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do tổ chức làm chủ sở hữu, đánh dấu X vào một trong 2 ô):
Hội đồng thành viên
Chủ tịch công ty

 Trường hợp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp hợp lệ, đề nghị Quý Phòng đăng công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

 Doanh nghiệp cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung Thông báo này.

CHỦ SỞ HỮU MỚI/NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

 CỦA CHỦ SỞ HỮU MỚI

 (Ký, ghi họ tên)[3]

CHỦ SỞ HỮU CŨ/NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

 CỦA CHỦ SỞ HỮU CŨ

 (Ký, ghi họ tên)[4]

 Phụ lục II-5

 TÊN DOANH NGHIỆP

  
Số: …………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  
……, ngày…… tháng…… năm ……

 THÔNG BÁO

 Về việc bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp, đơn vị trực thuộc

 Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố …………

 Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): …………………………………

 Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: ……………………………………………..

 Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế): …………………..

 Ngày cấp: … /….. /…… Nơi cấp: …………………………………………………

 Bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp, đơn vị trực thuộc như sau:

 …………………………………………………………………………………………………

 …………………………………………………………………………………………………………

 …………………………………………………………………………………………………………

 Doanh nghiệp cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung Thông báo này.

 

  

 

 NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

 CỦA DOANH NGHIỆP

 (Ký, ghi họ tên)[5]

  

  TÊN DOANH NGHIỆP

  
Số: …………..

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  
……, ngày…… tháng…… năm ……

 

 THÔNG BÁO

 Về việc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh/
văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh

 Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố ………..

 Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): …………………………………

 Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: ……………………………………………..

 Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế):

 Ngày cấp: … /….. /…… Nơi cấp: …………………………………………………

 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của chi nhánh/

 văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh sau:

 Tên chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh (ghi bằng chữ in hoa):

 Mã số chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh hoặc mã số thuế của chi nhánh/văn phòng đại điện/địa điểm kinh doanh: ………………………….

 Số Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện (trường hợp không có mã số chi nhánh/mã số thuế của chi nhánh): …………

 Ngày cấp: … /….. /…… Nơi cấp: …………………………………………………

 Nội dung đăng ký thay đổi:

 ………………………………………………………………………………………………..

 Doanh nghiệp cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung Thông báo này.

 

  

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

 CỦA DOANH NGHIỆP/

 NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CHI NHÁNH

 (Ký, ghi họ tên)[6]

 1 – Doanh nghiệp có quyền tự do kinh doanh trong những ngành, nghề mà luật không cấm;

 – Các ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh quy định tại Điều 6 Luật Đầu tư và Khoản 1 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục 4 về danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật Đầu tư;

 – Đối với ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, doanh nghiệp chỉ được kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định. Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện quy định tại Phụ lục 4 ban hành kèm theo Luật sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục 4 về danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật Đầu tư.

 2 Trường hợp doanh nghiệp kê khai hình thức hạch toán là Hạch toán độc lập tại chỉ tiêu 5 thì bắt buộc phải kê khai thông tin về Kế toán trưởng/phụ trách kế toán tại chỉ tiêu 2.

 3 Trường hợp doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sau ngày bắt đầu hoạt động đã kê khai thì ngày bắt đầu hoạt động là ngày doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

 – Trường hợp niên độ kế toán theo năm dương lịch thì ghi từ ngày 01/01 đến ngày 31/12.

 – Trường hợp niên độ kế toán theo năm tài chính khác năm dương lịch thì ghi ngày, tháng bắt đầu niên độ kế toán là ngày đầu tiên của quý; ngày, tháng kết thúc niên độ kế toán là ngày cuối cùng của quý.

 – Tổng thời gian từ ngày bắt đầu đến ngày kết thúc niên độ kế toán phải đủ 12 tháng hoặc 4 quý liên tiếp.

 5 Doanh nghiệp căn cứ vào quy định của pháp luật về thuế giá trị gia tăng và dự kiến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp để xác định 01 trong 04 phương pháp tính thuế giá trị gia tăng tại chỉ tiêu này.

 6 Người đại diện theo pháp luật của công ty ký trực tiếp vào phần này.

 1,2 Ghi thông tin của tất cả người đại diện theo pháp luật trong trường hợp công ty có nhiều hơn 01 người đại diện theo pháp luật

 3 Chủ tịch Hội đồng thành viên/Chủ sở hữu công ty/Chủ tịch công ty/Chủ tịch Hội đồng quản trị ký trực tiếp vào phần này.

 [1] Người được tặng cho/Người được thừa kế/Người mua ký trực tiếp vào phần này.

 [2] Không có phần nội dung này trong trường hợp chủ doanh nghiệp tư nhân chết, mất tích. Trong các trường hợp khác, chủ doanh nghiệp tư nhân ký trực tiếp vào phần này.

 [3] Chủ sở hữu mới/Người đại diện theo pháp luật của chủ sở hữu mới ký trực tiếp vào phần này.

 [4] Không có phần nội dung này trong trường hợp thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên do thừa kế. Trong các trường hợp khác, chủ sở hữu cũ/Người đại diện theo pháp luật của chủ sở hữu cũ ký trực tiếp vào phần này.

 [5] Người đại diện theo pháp luật của công ty ký trực tiếp vào phần này.

 [6]

 – Trường hợp thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh trực thuộc doanh nghiệp, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký trực tiếp vào phần này.

 – Trường hợp thay đổi nội dung đăng ký hoạt động địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp hoặc người đứng đầu chi nhánh ký trực tiếp vào phần này.

 Lưu ý: Hồ sơ thay đổi cần có quyết định, biên bản họp của Đại hội đồng  cổ đông /Hôi đồng quản trị đối với công ty cổ phần, hội đồng  thành viên đối với công ty tnhh 2 thành viên trở lên, công ty hợp danh. Doanh nghiệp cần  chuẩn  bị đầy đủ danh mục hồ sơ tương ứng với nội dung mà doanh nghiệp có sự thay đổi.

 biên   họp   2015   2018   2017   thêm   mtv   (   mẫu)   phép   08   ii-1   nguồn