Nghị quyết 112/2020/QH14

QUỐC HỘI
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Nghị quyết số: 112/2020/QH14

 

 

NGHỊ QUYẾT

BẦU GIỮ CHỨC VỤ ỦY VIÊN ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI KHÓA XIV

QUỐC HỘI

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Tổ chức Quốc hội số 57/2014/QH13;

Căn cứ Nội quy kỳ họp Quốc hội ban hành kèm theo Nghị quyết số 102/2015/QH13 ngày 24 tháng 11 năm 2015 của Quốc hội;

Căn cứ Tờ trình số 553/TTr-UBTVQH14 ngày 11 tháng 6 năm 2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu bầu giữ chức vụ Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV ngày 12 tháng 6 năm 2020;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1

Ông Dương Thanh Bình giữ chức vụ Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV.

Điều 2

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ khi được Quốc hội biểu quyết thông qua.

Nghị quyết này được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 12 tháng 6 năm 2020.

 

 

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI

Nguyễn Thị Kim Ngân