QUYẾT ĐỊNH 3959/QĐ-BYT

 BỘ Y TẾ
——-

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

 Số: 3959/QĐ-BYT

 Hà Nội, ngày 22 tháng 09 năm 2015

  

 QUYẾT ĐỊNH

 BAN HÀNH ĐỊNH MỨC NHÂN LỰC VÀ THỜI GIAN LÀM CƠ SỞ XÂY DỰNG GIÁ DỊCH VỤ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH.

 BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

 Căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31/08/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

 Căn cứ Nghị định số 85/NĐ-CP ngày 15/10/2012 của Chính phủ về cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp y tế công lập và giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập;

 Căn cứ Nghị định số 16/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp y tế công lập;

 Căn cứ các hồ sơ xây dựng giá dịch vụ và Biên bản hp thẩm định định mức kinh tế kỹ thuật tiêu hao đ thực hiện các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh.

 Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính, Cục trưởng Cục Quản lý khám, chữa bệnh;

 QUYẾT ĐỊNH:

 Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này định mức kinh tế kỹ thuật về nhân lực và thời gian thực hiện một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh làm cơ sở để xây dựng chi phí tiền lương kết cấu vào giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của Luật Bảo hiểm y tế.

 Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

 Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ; Vụ trưởng các Vụ: Kế hoạch Tài chính, Tổ chức cán bộ; Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

  


Nơi nhận:
– Như Điều 3;
– Bộ trưởng (để báo cáo);
– Lưu: VT, KH-TC.

 KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

 Nguyễn Thị Xuyên

  

  

  

  

  

 Tag: 3959/qđ-byt 22/9/2015 3959 năm 3959/2015/qđ-byt 22 tháng 9