Quyết định thành lập ban cơ sở vật chất

Quyết định thành lập ban cơ sở vật chất

SỞ GD&ĐT QUẢNG BÌNH

TRƯỜNG THPT SỐ 1

QUẢNG TRẠCH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 04/ QĐ-TLBCSVC
      Quảng Trạch , ngày 24 tháng 8 năm 2013      

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Ban CSVC – MT

Năm học 2013 – 2014


HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THPT SỐ 1 QUẢNG TRẠCH

        Căn cứ  Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học được ban hành theo Thông tư số: 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/03/2011 của Bộ GD & ĐT

        Căn cứ vào nhiệm vụ, kế hoạch năm học 2013–2014 của Trường THPT số 1 Quảng Trạch;

        Theo đề nghị của Phó Hiệu trưởng phụ trách cơ sở vật chất và vệ sinh môi trường.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay thành lập Ban Cơ sở vật chất – Môi trường của Trường THPT số 1 Quảng Trạch năm học 2013-2014 gồm các ông (bà) có tên sau:

1 Ông Trần Thanh Tịnh Phó hiệu trưởng Trưởng ban
2 Ông Nguyễn Thành Sơn BT Đoàn Phó Trưởng ban
3 Ông Phạm Xuân Kỳ BT CĐGV Ủy viên
4 Ông Nguyễn Thành Nam Giáo viên Ủy viên
5 Ông Phùng Nghĩa Quãng Tổ phó CM Ủy viên
6 Bà Trần Thị Dung NV y tế Ủy viên
7 Bà Trần Thị Trung Hiếu NV Thiết bị Ủy viên
8 Bà Lê Thị Minh Nguyệt NVVP Ủy viên

   Điều 2. Ban CSVC – MT chịu sự quản lý trực tiếp và có nhiệm vụ hỗ trợ Phó Hiệu trưởng  phụ trách cơ sở vật chất và vệ sinh môi trường làm tốt công tác quản lý CSVC và MT.

   Điều 3. Phó Hiệu trưởng  phụ trách cơ sở vật chất và vệ sinh môi trường và các cá nhân có tên ở Điều 1 chịu trách nhiện thi hành Quyết định này. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

– VP Sở GD-ĐT ;

– Như Điều 1;

– VP (Lưu)

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

 

NGUYỄN THỊ LIÊN

tag: mầm non thục cho phép dục đài truyền nhóm tân pháp sản xuất khắc chữ bán buôn chức không trên chia doanh nghiệp thủ tục nên hay ty thể nghề luật sư kiện massage đào tạo văn bản ngân hàng thương mại cổ phần chứng khoán mẫu đơn xin tôn đảng quy giáo tổ đoàn