Quyết định thành lập hội đồng thanh lý tài sản

Quyết định thành lập hội đồng thanh lý tài sản

CÔNG TY………….. CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập -Tự do – Hạnh phúc

Số: 24/QĐ-CTY ….….., ngày….. tháng…. năm…..

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Hội đồng thanh lý tài sản

GIÁM ĐỐC CÔNG TY TNHH…………………..

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/ 2003;

Căn cứ Điều lệ Công ty……………………;

Căn cứ Thông tư 45/2013/TT-BTC ngày 25/04/2013 của Bộ Tài chính về hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định;

Xét đề nghị của Phòng Sản Xuất tại tờ trình số…………ngày……….về việc Thành lập Hội đồng thanh lý tài sản cố định;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thành lập hội đồng thanh lý tài sản máy móc sản xuất hỏng tồn trong kho của Công ty…………………gồm các Ông (Bà) có tên sau:

Chủ tịch hội đồng:

  • Ông (Bà)……………………..

Thành viên:

  • Ông (Bà)……………………..
  • Ông (Bà)……………………..

Điều 2. Hội đồng có nhiệm vụ đánh giá cụ thể số lượng, chất lượng tài sản để thanh lý, bán đấu giá công khai theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Hội đồng tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Trưởng phòng Kế toán, Trưởng phòng Hành chính, Các cơ quan và Cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận                 Giám đốc

 

 

 

 

tag: ban hữu ý hoa bất phát vô tâm sáp liễu âm thỏ khuynh phim toàn giới bị chuyển đổi câu động kiến