Thành Lập Công Ty Hoạt Động Tài Chính

Bạn đang muốn thành lập mới công ty Hoạt Động Tài Chính. Nhưng chưa biết điều kiện để thành lập công ty Hoạt Động Tài Chính mới cần những gì ? Có nên và khi nào thì nên thành lập công ty Hoạt Động Tài Chính ?

Hãy cùng dvdn247 tìm hiểu về ngành nghề Hoạt Động Tài Chính

Công ty Hoạt Động Tài Chính trực thuộc mã ngành của ngành cấp 1:

K : HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH, NGÂN HÀNG VÀ BẢO HIỂM

Mã ngành nghề của công ty Hoạt Động Tài Chính

66 – Hoạt động tài chính khác

661 – Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội)

6611 – 66110 – Quản lý thị trường tài chính

6612 – 66120 – Môi giới hợp đồng hàng hóa và chứng khoán

6619 – 66190 – Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu

662 – Hoạt động hỗ trợ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội

6621 – 66210 – Đánh giá rủi ro và thiệt hại

6622 – 66220 – Hoạt động của đại lý và môi giới bảo hiểm

6629 – 66290 – Hoạt động hỗ trợ khác cho bảo hiểm và bảo hiểm xã hội

663 – 6630 – 66300 – Hoạt động quản lý quỹ

Quy trình dịch vụ thành lập công ty Hoạt Động Tài Chính

+ Tư vấn thủ tục xin thành lập doanh nghiệp Hoạt Động Tài Chính

+ Tư vấn cách thức thành lập công ty Hoạt Động Tài Chính như thế nào

+ Tư vấn quy định về vốn điều lệ thành lập công ty Hoạt Động Tài Chính

+ Hướng dẫn các bước chuẩn bị hồ sơ Hoạt Động Tài Chính tờ để đăng ký thành lập công ty Hoạt Động Tài Chính

+ Tư vấn những yêu cầu khi thành lập công ty Hoạt Động Tài Chính

+ Thực hiện xử lý pháp lý và hoàn thiện mẫu hồ sơ thành lập công ty Hoạt Động Tài Chính mới

Tư vấn và gợi ý lựa chọn loại hình doanh nghiệp Hoạt Động Tài Chính

+ Công ty trách nhiệm hữu hạn một hoặc nhiều thành viên – TNHH 1 TV

+ Công ty cổ phần – CP

+ Công ty hợp danh

+ Công ty tư nhân – Công ty có vốn đầu tư nước ngoài – 100 vốn nước ngoài …

Tại sao nên lựa chọn dịch vụ mở công ty Hoạt Động Tài Chính của chúng tôi:

+ Kinh nghiệm đã thực hiện đăng ký Hoạt Động Tài Chính phép cho danh sách nhiều loại hình và ngành nghề công ty bao gồm cả Hoạt Động Tài Chính

+ Quy trình thành lập công ty Hoạt Động Tài Chính đạt tiêu chuẩn

+ Chi phí thành lập doanh nghiệp Hoạt Động Tài Chính giá rẻ

Bạn đang có bản kế hoạch, dự án hay đề án thành lập doanh nghiệp Hoạt Động Tài Chính hãy liên hệ với chúng tôi để được phục vụ. Dịch vụ thành lập doanh nghiệp Hoạt Động Tài Chính uy tín chất lượng.

0934562586

NỘI DUNG HỆ THỐNG NGÀNH Hoạt Động Tài Chính

66: HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH KHÁC

Ngành này gồm: Việc cung cấp những dịch vụ có liên quan hoặc liên quan chặt chẽ đến các trung gian tài chính, nhưng bản thân nó không phải là trung gian tài chính. Việc phân tổ chính của ngành này là theo loại hình giao dịch tài chính hoặc việc phân quỹ.

661: Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội)

6611 – 66110: Quản lý thị trường tài chính

Nhóm này gồm: Việc tổ chức và giám sát thị trường tài chính trừ việc giám sát của nhà nước, như: giao dịch hợp đồng hàng hóa; giao dịch hợp đồng hàng hóa tương lai; giao dịch chứng khoán; giao dịch cổ phiếu; giao dịch lựa chọn hàng hóa hoặc cổ phiếu.

6612 – 66120: Môi giới hợp đồng hàng hóa và chứng khoán

Nhóm này gồm:

– Giao dịch trong thị trường tài chính thay mặt người khác (môi giới cổ phiếu) và các hoạt động liên quan;

– Môi giới chứng khoán;

– Môi giới hợp đồng hàng hóa;

– Hoạt động của cục giao dịch…

Loại trừ: Giao dịch với thị trường bằng tài khoản riêng được phân vào nhóm 64990 (Hoạt động dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đâu).

6619-66190: Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu

Nhóm này gồm: Các hoạt động trợ giúp cho trung gian tài chính chưa được phân vào đâu:

– Các hoạt động thỏa thuận và giải quyết các giao dịch tài chính, bao gồm giao dịch thẻ tín dụng;

– Hoạt động tư vấn đầu tư;

– Hoạt động tư vấn và môi giới thế chấp.

Nhóm này cũng gồm: Các dịch vụ ủy thác, giám sát trên cơ sở phí và hợp đồng.

Loại trừ:

– Các hoạt động của đại lý bảo hiểm và môi giới được phân vào nhóm 66220 (Hoạt động của đại lý và môi giới bảo hiểm);

– Quản lý quỹ được phân vào nhóm 66300 (Hoạt động quản lý quỹ).

662: Hoạt động hỗ trợ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội

Nhóm này gồm: Hoạt động của các đại lý (như môi giới) trong việc bán hợp đồng bảo hiểm và tiền đóng góp hàng năm hoặc cung cấp những lợi ích khác cho người lao động và các dịch vụ liên quan đến bảo hiểm, bảo hiểm xã hội như điều chỉnh bồi thường thiệt hại và quản lý người bán bảo hiểm.

6621 – 66210: Đánh giá rủi ro và thiệt hại

Nhóm này gồm: Việc cung cấp các dịch vụ quản lý bảo hiểm, như việc định giá và thanh toán bồi thường bảo hiểm như:

– Định giá bồi thường bảo hiểm: điều chỉnh bồi thường; định giá rủi ro; đánh giá rủi ro và thiệt hại; điều chỉnh mức trung bình và mất mát;

– Thanh toán bồi thường bảo hiểm.

Loại trừ:

– Đánh giá bất động sản được phân vào nhóm 6820 (Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản; đấu giá quyền sử dụng đất);

– Đánh giá cho những mục đích khác được phân vào nhóm 7490 (Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu);

– Hoạt động điều tra được phân vào nhóm 80300 (Dịch vụ điều tra).

6622 – 66220: Hoạt động của đại lý và môi giới bảo hiểm

Nhóm này gồm: Hoạt động của các đại lý và môi giới (trung gian bảo hiểm) bảo hiểm trong việc bán, thương lượng hoặc tư vấn về chính sách bảo hiểm.

6629 – 66290: Hoạt động hỗ trợ khác cho bảo hiểm và bảo hiểm xã hội

Nhóm này gồm: Các hoạt động có liên quan hoặc liên quan chặt chẽ đến bảo hiểm và trợ cấp hưu trí (trừ trung gian tài chính, điều chỉnh bồi thường và hoạt động của các đại lý bảo hiểm): quản lý cứu hộ; dịch vụ thống kê bảo hiểm.

Loại trừ: Hoạt động cứu hộ trên biển được phân vào nhóm 5222 (Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy nội địa).

663 – 6630 – 66300: Hoạt động quản lý quỹ

Nhóm này gồm: Hoạt động quản lý danh mục và quỹ trên cơ sở phí và hợp đồng cho cá nhân, doanh nghiệp hoặc loại khác như: quản lý quỹ hưu trí, quản lý quỹ tương hỗ, quản lý quỹ đầu tư khác.

 

Tag: thành lập công ty thẩm định giá