Thành Lập Công Ty Pháp Luật, Kế Toán Và Kiểm Toán

Bạn đang muốn thành lập mới công ty Pháp Luật, Kế Toán Và Kiểm Toán. Nhưng chưa biết điều kiện để thành lập công ty Pháp Luật, Kế Toán Và Kiểm Toán mới cần những gì ? Có nên và khi nào thì nên thành lập công ty Pháp Luật, Kế Toán Và Kiểm Toán ?

Hãy cùng dvdn247 tìm hiểu về ngành nghề Pháp Luật, Kế Toán Và Kiểm Toán

Công ty Pháp Luật, Kế Toán Và Kiểm Toán trực thuộc mã ngành của ngành cấp 1:

M : HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN, KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Mã ngành nghề của công ty Pháp Luật, Kế Toán Và Kiểm Toán

69 – Hoạt động pháp luật, kế toán và kiểm toán

691 – 6910 – Hoạt động pháp luật

69101 – Hoạt động đại diện, tư vấn pháp luật

69102 – Hướng dẫn chung và tư vấn, chuẩn bị các tài liệu pháp lý

69109 – Hoạt động pháp luật khác

692 – 6920 – 69200 – Hoạt động liên quan đến kế toán, kiểm toán và tư vấn về thuế

Quy trình dịch vụ thành lập công ty Pháp Luật, Kế Toán Và Kiểm Toán

+ Tư vấn thủ tục xin thành lập doanh nghiệp Pháp Luật, Kế Toán Và Kiểm Toán

+ Tư vấn cách thức thành lập công ty Pháp Luật, Kế Toán Và Kiểm Toán như thế nào

+ Tư vấn quy định về vốn điều lệ thành lập công ty Pháp Luật, Kế Toán Và Kiểm Toán

+ Hướng dẫn các bước chuẩn bị hồ sơ Pháp Luật, Kế Toán Và Kiểm Toán tờ để đăng ký thành lập công ty Pháp Luật, Kế Toán Và Kiểm Toán

+ Tư vấn những yêu cầu khi thành lập công ty Pháp Luật, Kế Toán Và Kiểm Toán

+ Thực hiện xử lý pháp lý và hoàn thiện mẫu hồ sơ thành lập công ty Pháp Luật, Kế Toán Và Kiểm Toán mới

Tư vấn và gợi ý lựa chọn loại hình doanh nghiệp Pháp Luật, Kế Toán Và Kiểm Toán

+ Công ty trách nhiệm hữu hạn một hoặc nhiều thành viên – TNHH 1 TV

+ Công ty cổ phần – CP

+ Công ty hợp danh

+ Công ty tư nhân – Công ty có vốn đầu tư nước ngoài – 100 vốn nước ngoài …

Tại sao nên lựa chọn dịch vụ mở công ty Pháp Luật, Kế Toán Và Kiểm Toán của chúng tôi:

+ Kinh nghiệm đã thực hiện đăng ký Pháp Luật, Kế Toán Và Kiểm Toán phép cho danh sách nhiều loại hình và ngành nghề công ty bao gồm cả Pháp Luật, Kế Toán Và Kiểm Toán

+ Quy trình thành lập công ty Pháp Luật, Kế Toán Và Kiểm Toán đạt tiêu chuẩn

+ Chi phí thành lập doanh nghiệp Pháp Luật, Kế Toán Và Kiểm Toán giá rẻ

Bạn đang có bản kế hoạch, dự án hay đề án thành lập doanh nghiệp Pháp Luật, Kế Toán Và Kiểm Toán hãy liên hệ với chúng tôi để được phục vụ. Dịch vụ thành lập doanh nghiệp Pháp Luật, Kế Toán Và Kiểm Toán uy tín chất lượng.

0934562586

NỘI DUNG HỆ THỐNG NGÀNH Pháp Luật, Kế Toán Và Kiểm Toán

69: HOẠT ĐỘNG PHÁP LUẬT, KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN

Ngành này gồm: Đại diện luật pháp cho lợi ích của một bên đối với bên kia, dù có trước toà hoặc hội đồng xét xử hay không hoặc dưới sự giám sát của những người là thành viên của tòa như tư vấn và đại diện dân sự, tư vấn và đại diện hình sự…

Ngành này cũng gồm:

– Việc chuẩn bị các tài liệu pháp lý như thống nhất các điều khoản, thỏa thuận hợp tác hoặc các tài liệu tương tự liên quan đến việc thành lập công ty, bằng sáng chế và độc quyền, chuẩn bị chứng thư, di chúc, ủy quyền, cũng như các hoạt động của công chứng viên cộng đồng, công chứng viên luật dân sự, chấp hành viên, thẩm phán, thẩm phán viên và trọng tài kinh tế;

– Dịch vụ kiểm toán và kế toán như kiểm tra các sổ sách kế toán, thiết kế hệ thống kiểm toán, chuẩn bị bảng kê tài chính và kế toán.

691 – 6910: Hoạt động pháp luật

Nhóm này gồm:

– Đại diện luật pháp về lợi ích của một bên đối với bên kia, dù có trước toà hoặc hội đồng xét xử hay không hoặc dưới sự giám sát của những người là thành viên của tòa như tư vấn và đại diện dân sự, tư vấn và đại diện hình sự…;

– Các hoạt động khác của công chứng viên, thẩm phán, thẩm phán viên và trọng tài kinh tế.

Loại trừ: Hoạt động tòa án được phân vào nhóm 84230 (Hoạt động an ninh, trật tự an toàn xã hội).

69101: Hoạt động đại diện, tư vấn pháp luật

Nhóm này gồm: Đại diện pháp lý cho quyền lợi của một bên đối với bên kia, dù có trước tòa hoặc hội đồng xét xử khác hay không, hoặc có sự giám sát của những người là thành viên của tòa về:

– Tư vấn và đại diện trong vấn đề dân sự;

– Tư vấn và đại diện tội phạm hình sự;

– Tư vấn và đại diện có liên quan đến các vụ tranh chấp về lao động;

– Thống nhất các điều khoản, thoả thuận hợp tác hoặc các tài liệu tương tự liên quan đến thành lập công ty.

69102: Hướng dẫn chung và tư vấn, chuẩn bị các tài liệu pháp lý

Nhóm này gồm:

– Thống nhất các điều khoản, thoả thuận hợp tác hoặc các tài liệu tương tự liên quan đến thành lập công ty.

– Hướng dẫn chung và tư vấn, chuẩn bị các tài liệu pháp lý liên quan đến bản quyền, bằng phát minh, sáng chế, quyền tác giả;

– Các hoạt động liên quan đến các thủ tục công chứng hợp đồng thế chấp bất động sản, các văn bản thừa kế, di chúc,…

– Chuẩn bị tài liệu pháp lý liên quan đến các thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký trong giấy tờ văn bản (trừ chữ ký người dịch).

69109: Hoạt động pháp luật khác

Nhóm này gồm: Các hoạt động khác của công chứng viên, thẩm phán, thẩm phán viên và trọng tài kinh tế, quản lý, thanh lý tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã trong quá trình giải quyết phá sản. Hoạt động đăng ký tài sản, đăng ký biện pháp bảo đảm, cung cấp, trao đổi thông tin về các biện pháp bảo đảm

692 – 6920 – 69200: Hoạt động liên quan đến kế toán, kiểm toán và tư vấn về thuế

Nhóm này gồm:

– Ghi các giao dịch thương mại của doanh nghiệp và cá nhân;

– Các công việc chuẩn bị hoặc kiểm toán các tài khoản tài chính;

– Kiểm tra các tài khoản và chứng nhận độ chính xác của chúng;

– Chuẩn bị tờ khai thuế thu nhập cá nhân và thu nhập doanh nghiệp;

– Hoạt động tư vấn và đại diện (trừ đại diện pháp lý) thay mặt khách hàng trước cơ quan thuế.

Loại trừ:

– Hoạt động chế biến dữ liệu và lập bảng được phân vào nhóm 63110 (Xử lý dữ liệu, cho thuê và hoạt động liên quan);

– Tư vấn quản lý như thiết kế hệ thống kiểm toán, chương trình chi phí kiểm toán, cơ chế điều khiển quỹ được phân vào nhóm 70200 (Hoạt động tư vấn quản lý);

– Thu thập hối phiếu được phân vào nhóm 82910 (Dịch vụ hỗ trợ thanh toán, tín dụng).